Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kyseenalaista.fi: Kokoo­mus vastaa Mika Linti­lälle suurim­pien osin­ko­jen vero­tuk­sesta

Kyseenalaista.fi: Kokoo­mus vastaa Mika Linti­lälle suurim­pien osin­ko­jen vero­tuk­sesta

Julkaistu:

Kokoo­mus esit­tää selvä­sa­nai­sesti työl­lis­tä­vässä vero­mal­lis­saan, että kaik­kein pienim­mät osin­ko­tu­lot muutet­tai­siin vero­va­paiksi. Tällä kannus­tet­tai­siin pieni­muo­toi­seen sijoit­ta­mi­seen ja koti­mai­seen omis­ta­juu­teen. Uudis­tus keven­täisi myös pienem­pien, monesti nais­val­tais­ten palve­lu­yri­tys­ten vero­tusta.

Pääoma­tu­loja Kokoo­mus verot­taisi oikeu­den­mu­kai­suus­syistä jatkossa kaksi prosent­tiyk­sik­köä enem­män kuin nyt. Kaik­kein suurim­pien osin­ko­jen vero­tus asetet­tai­siin talous­tal­koi­den ajaksi väliai­kai­sesti vielä hieman tätä korkeam­malle tasolle. Toisin kuin Keskusta, Kokoo­mus muut­taisi pääoma­ve­ro­tuk­sen lievästi progres­sii­vi­seksi.

Tällä vaali­kau­della tehdyt veron­ke­ven­nyk­set ovat painot­tu­neet pieni- ja keski­tu­loi­sille. Kokoo­muk­sen mielestä tätä kehi­tystä on syytä jatkaa edel­leen. Kokoo­mus haluaa turvata palkan­saa­jien ja eläke­läis­ten osto­voi­man maltil­li­sin veron­ke­ven­nyk­sin. Ohei­nen Valtion­va­rain­mi­nis­te­riön kuvaaja näyt­tää, miten vuoden 2009 ansio­tu­lo­ve­ro­ke­ven­nyk­set (yhteensä 1 030 miljoo­naa, josta 160 miljoo­naa ansio­ta­son nousun vero­tusta kiris­tä­vän vaiku­tuk­set kompen­saa­tiota) kohdis­tui­vat eri tulo­luok­kiin.

Katso myös: www.kyseenalaista.fi

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

27.5.2024

Sauli Seit­ten­ranta: ”Lääke­pula on turval­li­suusuhka”

2021 rahti­laiva tukki Suezin kana­van. 2022 Kiinan rajut koro­na­ra­joi­tuk­set johti­vat Shang­hain ja Shenz­he­nin tehtai­den ja sata­mien kapa­si­tee­tin laskuun. 2024 huthi­ka­pi­nal­lis­ten

24.5.2024

Susanne Päivä­rinta: ”Suomen turva on vahva Eurooppa”

Elämme massii­vis­ten haas­tei­den ja kasain­vä­lis­ten jännit­tei­den aikaa. Venä­jän hyök­käys­sota Ukrai­nassa jatkuu, Suomi on sulke­nut itära­jansa. Venä­jän suun­nalta voimme odot­taa jatkos­sa­kin

Skip to content