MENU
Kyseenalaista.fi: Kokoo­mus vastaa Mika Linti­lälle suurim­pien osin­ko­jen vero­tuk­sesta

Kyseenalaista.fi: Kokoo­mus vastaa Mika Linti­lälle suurim­pien osin­ko­jen vero­tuk­sesta

Julkaistu: 02.03.2011 Uncategorized

Kokoo­mus esit­tää selvä­sa­nai­sesti työl­lis­tä­vässä vero­mal­lis­saan, että kaik­kein pienim­mät osin­ko­tu­lot muutet­tai­siin vero­va­paiksi. Tällä kannus­tet­tai­siin pieni­muo­toi­seen sijoit­ta­mi­seen ja koti­mai­seen omis­ta­juu­teen. Uudis­tus keven­täisi myös pienem­pien, monesti nais­val­tais­ten palve­lu­yri­tys­ten vero­tusta.

Pääoma­tu­loja Kokoo­mus verot­taisi oikeu­den­mu­kai­suus­syistä jatkossa kaksi prosent­tiyk­sik­köä enem­män kuin nyt. Kaik­kein suurim­pien osin­ko­jen vero­tus asetet­tai­siin talous­tal­koi­den ajaksi väliai­kai­sesti vielä hieman tätä korkeam­malle tasolle. Toisin kuin Keskusta, Kokoo­mus muut­taisi pääoma­ve­ro­tuk­sen lievästi progres­sii­vi­seksi.

Tällä vaali­kau­della tehdyt veron­ke­ven­nyk­set ovat painot­tu­neet pieni- ja keski­tu­loi­sille. Kokoo­muk­sen mielestä tätä kehi­tystä on syytä jatkaa edel­leen. Kokoo­mus haluaa turvata palkan­saa­jien ja eläke­läis­ten osto­voi­man maltil­li­sin veron­ke­ven­nyk­sin. Ohei­nen Valtion­va­rain­mi­nis­te­riön kuvaaja näyt­tää, miten vuoden 2009 ansio­tu­lo­ve­ro­ke­ven­nyk­set (yhteensä 1 030 miljoo­naa, josta 160 miljoo­naa ansio­ta­son nousun vero­tusta kiris­tä­vän vaiku­tuk­set kompen­saa­tiota) kohdis­tui­vat eri tulo­luok­kiin.

Katso myös: www.kyseenalaista.fi