Kyseenalaista.fi: Kokoomus vastaa Mika Linti­lälle suurimpien osinkojen verotuk­sesta – kokoomus.fi
MENU
Kyseenalaista.fi: Kokoomus vastaa Mika Linti­lälle suurimpien osinkojen verotuk­sesta

Kyseenalaista.fi: Kokoomus vastaa Mika Linti­lälle suurimpien osinkojen verotuk­sesta

Julkaistu: 02.03.2011 Uncategorized

Kokoomus esittää selvä­sa­nai­sesti työllis­tä­vässä veromal­lissaan, että kaikkein pienimmät osinko­tulot muutet­taisiin verova­paiksi. Tällä kannus­tet­taisiin pieni­muo­toiseen sijoit­ta­miseen ja kotimaiseen omista­juuteen. Uudistus keven­täisi myös pienempien, monesti naisval­taisten palve­lu­yri­tysten verotusta.

Pääoma­tuloja Kokoomus verot­taisi oikeu­den­mu­kai­suus­syistä jatkossa kaksi prosent­tiyk­sikköä enemmän kuin nyt. Kaikkein suurimpien osinkojen verotus asetet­taisiin talous­tal­koiden ajaksi väliai­kai­sesti vielä hieman tätä korkeam­malle tasolle. Toisin kuin Keskusta, Kokoomus muuttaisi pääoma­ve­ro­tuksen lievästi progres­sii­vi­seksi.

Tällä vaali­kau­della tehdyt veron­ke­ven­nykset ovat painot­tuneet pieni- ja keski­tu­loi­sille. Kokoo­muksen mielestä tätä kehitystä on syytä jatkaa edelleen. Kokoomus haluaa turvata palkan­saajien ja eläke­läisten ostovoiman maltil­lisin veron­ke­ven­nyksin. Oheinen Valtion­va­rain­mi­nis­teriön kuvaaja näyttää, miten vuoden 2009 ansio­tu­lo­ve­ro­ke­ven­nykset (yhteensä 1 030 miljoonaa, josta 160 miljoonaa ansio­tason nousun verotusta kiris­tävän vaiku­tukset kompen­saa­tiota) kohdis­tuivat eri tuloluokkiin.

Katso myös: www.kyseenalaista.fi


Kokoomus.fi