Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kyseenalaista.fi: Kokoo­mus vastaa Mika Linti­lälle suurim­pien osin­ko­jen vero­tuk­sesta

Kyseenalaista.fi: Kokoo­mus vastaa Mika Linti­lälle suurim­pien osin­ko­jen vero­tuk­sesta

Julkaistu:

Kokoo­mus esit­tää selvä­sa­nai­sesti työl­lis­tä­vässä vero­mal­lis­saan, että kaik­kein pienim­mät osin­ko­tu­lot muutet­tai­siin vero­va­paiksi. Tällä kannus­tet­tai­siin pieni­muo­toi­seen sijoit­ta­mi­seen ja koti­mai­seen omis­ta­juu­teen. Uudis­tus keven­täisi myös pienem­pien, monesti nais­val­tais­ten palve­lu­yri­tys­ten vero­tusta.

Pääoma­tu­loja Kokoo­mus verot­taisi oikeu­den­mu­kai­suus­syistä jatkossa kaksi prosent­tiyk­sik­köä enem­män kuin nyt. Kaik­kein suurim­pien osin­ko­jen vero­tus asetet­tai­siin talous­tal­koi­den ajaksi väliai­kai­sesti vielä hieman tätä korkeam­malle tasolle. Toisin kuin Keskusta, Kokoo­mus muut­taisi pääoma­ve­ro­tuk­sen lievästi progres­sii­vi­seksi.

Tällä vaali­kau­della tehdyt veron­ke­ven­nyk­set ovat painot­tu­neet pieni- ja keski­tu­loi­sille. Kokoo­muk­sen mielestä tätä kehi­tystä on syytä jatkaa edel­leen. Kokoo­mus haluaa turvata palkan­saa­jien ja eläke­läis­ten osto­voi­man maltil­li­sin veron­ke­ven­nyk­sin. Ohei­nen Valtion­va­rain­mi­nis­te­riön kuvaaja näyt­tää, miten vuoden 2009 ansio­tu­lo­ve­ro­ke­ven­nyk­set (yhteensä 1 030 miljoo­naa, josta 160 miljoo­naa ansio­ta­son nousun vero­tusta kiris­tä­vän vaiku­tuk­set kompen­saa­tiota) kohdis­tui­vat eri tulo­luok­kiin.

Katso myös: www.kyseenalaista.fi

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content