Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kyseenalaista.fi: Kokoo­mus vastaa Linti­lälle väit­tei­siin Kokoo­muk­sen vero­kaa­vai­luista

Kyseenalaista.fi: Kokoo­mus vastaa Linti­lälle väit­tei­siin Kokoo­muk­sen vero­kaa­vai­luista

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen tavoit­teena on suoma­lai­sen työn ja yrit­tä­jyy­den tuke­mi­nen. Kokoo­mus haluaa selvit­tää mahdol­li­suu­det palata yhtiö­ve­ron hyvi­tys­jär­jes­tel­mään - se oli toimiva, läpi­nä­kyvä, kilpai­lu­ky­kyi­nen ja yrit­tä­jyy­teen sekä vahvoi­hin tasei­siin kannus­tava järjes­telmä. Vero­lin­jaus­temme mukaan “paluu hyvi­tys­jär­jes­tel­mään on Kokoo­muk­selle ensi­si­jai­nen vaih­toehto, mutta mikäli se ei onnistu, on parasta kehit­tää osin­ko­ve­ro­tusta nyky­ra­ken­teen pohjalta.”

Ensin­nä­kin on selvi­tet­tävä, onko järjes­tel­mään palaa­mi­nen mahdol­lista EU-sään­nös­ten puit­teissa. On löydet­tävä uuden­lai­nen tapa rajat ylit­tä­vien osin­ko­jen kohte­lulle. Mikäli ratkaisu rajat ylit­tä­vien osin­ko­jen ongel­maan löytyy, olisi seuraa­vaksi harkit­tava uuden hyvi­tys­jär­jes­tel­män muut piir­teet. On aivan selvää, ettei uusi hyvi­tys­jär­jes­telmä voisi olla aiem­man järjes­tel­män suora kopio muil­ta­kaan osin. Vero­tuk­sen, kuten muun­kin lain­sää­dän­nön, on elet­tävä ajassa.

Hyvi­tys­jär­jes­tel­män yksi­tyis­koh­dat olisi mietit­tävä uudel­leen vastaa­maan 2010-luvun haas­teita. Tällöin olisi huoleh­dit­tava siitä, että osin­ko­ve­ro­tuk­sen toteu­tuk­sessa huomioi­daan kohtuu­den ja yhteis­kun­nal­li­sen oikeu­den­mu­kai­suu­den vaati­muk­set.

On totta, että Kokoo­muk­sen ja Keskus­tan vero­lin­jauk­set eroa­vat toisis­taan. Keskus­tan malliin sisäl­tyy yrit­tä­mi­sen kannus­tei­den leik­kaa­mi­nen. Kokoo­mus lähtee siitä, että vero­tuk­sen muutok­silla ei pidä aina­kaan heiken­tää yrit­tä­mi­sen ja työl­lis­tä­mi­sen kannus­ti­mia nykyi­sestä. Yrit­tä­mi­sen ja työl­lis­tä­mi­sen on jatkos­sa­kin oltava kannat­ta­vaa.

Kokoo­muk­sen vero­lin­jauk­sissa esite­tään selvä­sa­nai­sesti kaik­kein pienim­pien osin­ko­tu­lo­jen muut­ta­mista vero­va­paiksi. Se kannus­tet­taisi pieni­muo­toi­seen sijoit­ta­mi­seen ja koti­mai­seen omis­ta­juu­teen. Uudis­tus keven­täisi hieman kaik­kein pienim­pien, monesti nais­val­tais­ten palve­lu­yri­tys­ten vero­tusta. Myös palk­ka­ve­ro­tuk­sen keven­nyk­set paino­tamme pieni- ja keski­tu­loi­sille. Toisin kuin Keskusta, Kokoo­mus muut­taisi myös pääoma­ve­ro­tuk­sen progres­sii­vi­seksi: verot­tai­simme suurim­pia pääoma­tu­loja (myös osin­koja) kovem­min kuin Keskusta.

Katso myös: www.kyseenalaista.fi

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content