Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kyseenalaista.fi: Kokoo­mus vastaa Linti­lälle väit­tei­siin Kokoo­muk­sen vero­kaa­vai­luista

Kyseenalaista.fi: Kokoo­mus vastaa Linti­lälle väit­tei­siin Kokoo­muk­sen vero­kaa­vai­luista

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen tavoit­teena on suoma­lai­sen työn ja yrit­tä­jyy­den tuke­mi­nen. Kokoo­mus haluaa selvit­tää mahdol­li­suu­det palata yhtiö­ve­ron hyvi­tys­jär­jes­tel­mään - se oli toimiva, läpi­nä­kyvä, kilpai­lu­ky­kyi­nen ja yrit­tä­jyy­teen sekä vahvoi­hin tasei­siin kannus­tava järjes­telmä. Vero­lin­jaus­temme mukaan “paluu hyvi­tys­jär­jes­tel­mään on Kokoo­muk­selle ensi­si­jai­nen vaih­toehto, mutta mikäli se ei onnistu, on parasta kehit­tää osin­ko­ve­ro­tusta nyky­ra­ken­teen pohjalta.”

Ensin­nä­kin on selvi­tet­tävä, onko järjes­tel­mään palaa­mi­nen mahdol­lista EU-sään­nös­ten puit­teissa. On löydet­tävä uuden­lai­nen tapa rajat ylit­tä­vien osin­ko­jen kohte­lulle. Mikäli ratkaisu rajat ylit­tä­vien osin­ko­jen ongel­maan löytyy, olisi seuraa­vaksi harkit­tava uuden hyvi­tys­jär­jes­tel­män muut piir­teet. On aivan selvää, ettei uusi hyvi­tys­jär­jes­telmä voisi olla aiem­man järjes­tel­män suora kopio muil­ta­kaan osin. Vero­tuk­sen, kuten muun­kin lain­sää­dän­nön, on elet­tävä ajassa.

Hyvi­tys­jär­jes­tel­män yksi­tyis­koh­dat olisi mietit­tävä uudel­leen vastaa­maan 2010-luvun haas­teita. Tällöin olisi huoleh­dit­tava siitä, että osin­ko­ve­ro­tuk­sen toteu­tuk­sessa huomioi­daan kohtuu­den ja yhteis­kun­nal­li­sen oikeu­den­mu­kai­suu­den vaati­muk­set.

On totta, että Kokoo­muk­sen ja Keskus­tan vero­lin­jauk­set eroa­vat toisis­taan. Keskus­tan malliin sisäl­tyy yrit­tä­mi­sen kannus­tei­den leik­kaa­mi­nen. Kokoo­mus lähtee siitä, että vero­tuk­sen muutok­silla ei pidä aina­kaan heiken­tää yrit­tä­mi­sen ja työl­lis­tä­mi­sen kannus­ti­mia nykyi­sestä. Yrit­tä­mi­sen ja työl­lis­tä­mi­sen on jatkos­sa­kin oltava kannat­ta­vaa.

Kokoo­muk­sen vero­lin­jauk­sissa esite­tään selvä­sa­nai­sesti kaik­kein pienim­pien osin­ko­tu­lo­jen muut­ta­mista vero­va­paiksi. Se kannus­tet­taisi pieni­muo­toi­seen sijoit­ta­mi­seen ja koti­mai­seen omis­ta­juu­teen. Uudis­tus keven­täisi hieman kaik­kein pienim­pien, monesti nais­val­tais­ten palve­lu­yri­tys­ten vero­tusta. Myös palk­ka­ve­ro­tuk­sen keven­nyk­set paino­tamme pieni- ja keski­tu­loi­sille. Toisin kuin Keskusta, Kokoo­mus muut­taisi myös pääoma­ve­ro­tuk­sen progres­sii­vi­seksi: verot­tai­simme suurim­pia pääoma­tu­loja (myös osin­koja) kovem­min kuin Keskusta.

Katso myös: www.kyseenalaista.fi

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

Skip to content