Kyseenalaista.fi: Kokoomus vastaa Linti­lälle väitteisiin Kokoo­muksen verokaa­vai­luista – kokoomus.fi
MENU
Kyseenalaista.fi: Kokoomus vastaa Linti­lälle väitteisiin Kokoo­muksen verokaa­vai­luista

Kyseenalaista.fi: Kokoomus vastaa Linti­lälle väitteisiin Kokoo­muksen verokaa­vai­luista

Julkaistu: 06.03.2011 Uncategorized

Kokoo­muksen tavoit­teena on suoma­laisen työn ja yrittä­jyyden tukeminen. Kokoomus haluaa selvittää mahdol­li­suudet palata yhtiö­veron hyvitys­jär­jes­telmään - se oli toimiva, läpinäkyvä, kilpai­lu­ky­kyinen ja yrittä­jyyteen sekä vahvoihin taseisiin kannustava järjes­telmä. Verolin­jaus­temme mukaan “paluu hyvitys­jär­jes­telmään on Kokoo­muk­selle ensisi­jainen vaihtoehto, mutta mikäli se ei onnistu, on parasta kehittää osinko­ve­ro­tusta nykyra­kenteen pohjalta.”

Ensin­näkin on selvi­tettävä, onko järjes­telmään palaa­minen mahdol­lista EU-säännösten puitteissa. On löydettävä uuden­lainen tapa rajat ylittävien osinkojen kohte­lulle. Mikäli ratkaisu rajat ylittävien osinkojen ongelmaan löytyy, olisi seuraa­vaksi harkittava uuden hyvitys­jär­jes­telmän muut piirteet. On aivan selvää, ettei uusi hyvitys­jär­jes­telmä voisi olla aiemman järjes­telmän suora kopio muiltakaan osin. Verotuksen, kuten muunkin lainsää­dännön, on elettävä ajassa.

Hyvitys­jär­jes­telmän yksityis­kohdat olisi mietittävä uudelleen vastaamaan 2010-luvun haasteita. Tällöin olisi huoleh­dittava siitä, että osinko­ve­ro­tuksen toteu­tuk­sessa huomioidaan kohtuuden ja yhteis­kun­nal­lisen oikeu­den­mu­kai­suuden vaati­mukset.

On totta, että Kokoo­muksen ja Keskustan verolin­jaukset eroavat toisistaan. Keskustan malliin sisältyy yrittä­misen kannus­teiden leikkaa­minen. Kokoomus lähtee siitä, että verotuksen muutok­silla ei pidä ainakaan heikentää yrittä­misen ja työllis­tä­misen kannus­timia nykyi­sestä. Yrittä­misen ja työllis­tä­misen on jatkos­sakin oltava kannat­tavaa.

Kokoo­muksen verolin­jauk­sissa esitetään selvä­sa­nai­sesti kaikkein pienimpien osinko­tu­lojen muutta­mista verova­paiksi. Se kannus­tet­taisi pieni­muo­toiseen sijoit­ta­miseen ja kotimaiseen omista­juuteen. Uudistus keven­täisi hieman kaikkein pienimpien, monesti naisval­taisten palve­lu­yri­tysten verotusta. Myös palkka­ve­ro­tuksen keven­nykset paino­tamme pieni- ja keski­tu­loi­sille. Toisin kuin Keskusta, Kokoomus muuttaisi myös pääoma­ve­ro­tuksen progres­sii­vi­seksi: verot­tai­simme suurimpia pääoma­tuloja (myös osinkoja) kovemmin kuin Keskusta.

Katso myös: www.kyseenalaista.fi


Kokoomus.fi