MENU
Kyseenalaista.fi: Kokoo­mus vastaa Linti­lälle väit­tei­siin Kokoo­muk­sen vero­kaa­vai­luista

Kyseenalaista.fi: Kokoo­mus vastaa Linti­lälle väit­tei­siin Kokoo­muk­sen vero­kaa­vai­luista

Julkaistu: 06.03.2011 Uncategorized

Kokoo­muk­sen tavoit­teena on suoma­lai­sen työn ja yrit­tä­jyy­den tuke­mi­nen. Kokoo­mus haluaa selvit­tää mahdol­li­suu­det palata yhtiö­ve­ron hyvi­tys­jär­jes­tel­mään - se oli toimiva, läpi­nä­kyvä, kilpai­lu­ky­kyi­nen ja yrit­tä­jyy­teen sekä vahvoi­hin tasei­siin kannus­tava järjes­telmä. Vero­lin­jaus­temme mukaan “paluu hyvi­tys­jär­jes­tel­mään on Kokoo­muk­selle ensi­si­jai­nen vaih­toehto, mutta mikäli se ei onnistu, on parasta kehit­tää osin­ko­ve­ro­tusta nyky­ra­ken­teen pohjalta.”

Ensin­nä­kin on selvi­tet­tävä, onko järjes­tel­mään palaa­mi­nen mahdol­lista EU-sään­nös­ten puit­teissa. On löydet­tävä uuden­lai­nen tapa rajat ylit­tä­vien osin­ko­jen kohte­lulle. Mikäli ratkaisu rajat ylit­tä­vien osin­ko­jen ongel­maan löytyy, olisi seuraa­vaksi harkit­tava uuden hyvi­tys­jär­jes­tel­män muut piir­teet. On aivan selvää, ettei uusi hyvi­tys­jär­jes­telmä voisi olla aiem­man järjes­tel­män suora kopio muil­ta­kaan osin. Vero­tuk­sen, kuten muun­kin lain­sää­dän­nön, on elet­tävä ajassa.

Hyvi­tys­jär­jes­tel­män yksi­tyis­koh­dat olisi mietit­tävä uudel­leen vastaa­maan 2010-luvun haas­teita. Tällöin olisi huoleh­dit­tava siitä, että osin­ko­ve­ro­tuk­sen toteu­tuk­sessa huomioi­daan kohtuu­den ja yhteis­kun­nal­li­sen oikeu­den­mu­kai­suu­den vaati­muk­set.

On totta, että Kokoo­muk­sen ja Keskus­tan vero­lin­jauk­set eroa­vat toisis­taan. Keskus­tan malliin sisäl­tyy yrit­tä­mi­sen kannus­tei­den leik­kaa­mi­nen. Kokoo­mus lähtee siitä, että vero­tuk­sen muutok­silla ei pidä aina­kaan heiken­tää yrit­tä­mi­sen ja työl­lis­tä­mi­sen kannus­ti­mia nykyi­sestä. Yrit­tä­mi­sen ja työl­lis­tä­mi­sen on jatkos­sa­kin oltava kannat­ta­vaa.

Kokoo­muk­sen vero­lin­jauk­sissa esite­tään selvä­sa­nai­sesti kaik­kein pienim­pien osin­ko­tu­lo­jen muut­ta­mista vero­va­paiksi. Se kannus­tet­taisi pieni­muo­toi­seen sijoit­ta­mi­seen ja koti­mai­seen omis­ta­juu­teen. Uudis­tus keven­täisi hieman kaik­kein pienim­pien, monesti nais­val­tais­ten palve­lu­yri­tys­ten vero­tusta. Myös palk­ka­ve­ro­tuk­sen keven­nyk­set paino­tamme pieni- ja keski­tu­loi­sille. Toisin kuin Keskusta, Kokoo­mus muut­taisi myös pääoma­ve­ro­tuk­sen progres­sii­vi­seksi: verot­tai­simme suurim­pia pääoma­tu­loja (myös osin­koja) kovem­min kuin Keskusta.

Katso myös: www.kyseenalaista.fi