Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kyseenalaista.fi: Kokoo­mus vastaa Karja­lai­selle syytök­siin yrit­tä­jien pilk­kaa­mi­sesta

Kyseenalaista.fi: Kokoo­mus vastaa Karja­lai­selle syytök­siin yrit­tä­jien pilk­kaa­mi­sesta

Julkaistu:

Reijo­sen asiayh­tey­des­tään irrot­tama sitaatti Katai­sen puheessa liit­tyy Kokoo­muk­sen työl­lis­tä­vän vero­mal­lin esit­te­lyyn. Kokoo­muk­sen mielestä on oikeu­den­mu­kaista ja kohtuul­lista, että edes­sämme olevissa talous­tal­koissa pääoma­ve­ro­tusta kiris­te­tään kahdella prosent­tiyk­si­köllä 28 prosen­tista 30 prosent­tiin ja että kaik­kein suurim­pien pääoma­tu­lo­jen vero­kanta asete­taan määrä­ai­kai­sesti tätä lievästi korkeam­maksi.

Koko­nai­suu­tena Kokoo­muk­sen työl­lis­tävä vero­malli on yrit­tä­jien kannalta myön­tei­nen. Ensin­nä­kin ansio­tu­lo­ve­ro­tusta keven­net­täi­siin maltil­li­sesti, millä on merki­tystä, koska suurin osa yrit­tä­jä­tu­losta noste­taan palk­kana. Toiseksi Kokoo­mus säilyt­täisi nykyi­sen osin­ko­ve­ro­jär­jes­tel­män. Kolman­neksi yhtei­sö­ve­ro­kanta alen­net­tai­siin asteit­tain neljällä prosent­tiyk­si­köllä 22 prosent­tiin. Neljän­neksi kaik­kein pienim­mät osin­ko­tu­lot muute­taan koko­naan vero­va­paiksi.

Kokoo­mus haluaa huoleh­tia siitä, että onnis­tues­saan ja ahke­roi­des­saan jokai­sella yrit­tä­jällä on näkö­pii­rissä mahdol­li­suus myös mata­lam­min vero­te­tun osin­ko­tu­lon nosta­mi­seen korvauk­sena yrityk­seen sijoi­te­tusta pääomasta. Kokoo­muk­sen mielestä yrit­tä­jyy­teen on kannus­tet­tava ja yrit­tä­mi­sen riskin otta­mista palkit­tava.

Jyrki Katai­sen Turun puheen­joh­ta­ja­päi­vällä pitä­män puheen voi käydä koko­nai­suu­des­saan luke­massa täältä.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

Skip to content