Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kyseenalaista.fi: Kokoo­mus vastaa Karja­lai­selle syytök­siin yrit­tä­jien pilk­kaa­mi­sesta

Kyseenalaista.fi: Kokoo­mus vastaa Karja­lai­selle syytök­siin yrit­tä­jien pilk­kaa­mi­sesta

Julkaistu:

Reijo­sen asiayh­tey­des­tään irrot­tama sitaatti Katai­sen puheessa liit­tyy Kokoo­muk­sen työl­lis­tä­vän vero­mal­lin esit­te­lyyn. Kokoo­muk­sen mielestä on oikeu­den­mu­kaista ja kohtuul­lista, että edes­sämme olevissa talous­tal­koissa pääoma­ve­ro­tusta kiris­te­tään kahdella prosent­tiyk­si­köllä 28 prosen­tista 30 prosent­tiin ja että kaik­kein suurim­pien pääoma­tu­lo­jen vero­kanta asete­taan määrä­ai­kai­sesti tätä lievästi korkeam­maksi.

Koko­nai­suu­tena Kokoo­muk­sen työl­lis­tävä vero­malli on yrit­tä­jien kannalta myön­tei­nen. Ensin­nä­kin ansio­tu­lo­ve­ro­tusta keven­net­täi­siin maltil­li­sesti, millä on merki­tystä, koska suurin osa yrit­tä­jä­tu­losta noste­taan palk­kana. Toiseksi Kokoo­mus säilyt­täisi nykyi­sen osin­ko­ve­ro­jär­jes­tel­män. Kolman­neksi yhtei­sö­ve­ro­kanta alen­net­tai­siin asteit­tain neljällä prosent­tiyk­si­köllä 22 prosent­tiin. Neljän­neksi kaik­kein pienim­mät osin­ko­tu­lot muute­taan koko­naan vero­va­paiksi.

Kokoo­mus haluaa huoleh­tia siitä, että onnis­tues­saan ja ahke­roi­des­saan jokai­sella yrit­tä­jällä on näkö­pii­rissä mahdol­li­suus myös mata­lam­min vero­te­tun osin­ko­tu­lon nosta­mi­seen korvauk­sena yrityk­seen sijoi­te­tusta pääomasta. Kokoo­muk­sen mielestä yrit­tä­jyy­teen on kannus­tet­tava ja yrit­tä­mi­sen riskin otta­mista palkit­tava.

Jyrki Katai­sen Turun puheen­joh­ta­ja­päi­vällä pitä­män puheen voi käydä koko­nai­suu­des­saan luke­massa täältä.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content