Kokoomus.fi
Kyseenalaista.fi: Kokoomus vastaa Karja­lai­selle syytöksiin yrittäjien pilkkaa­mi­sesta

Kyseenalaista.fi: Kokoomus vastaa Karja­lai­selle syytöksiin yrittäjien pilkkaa­mi­sesta

Julkaistu: 17.2.11 Uutiset

Reijosen asiayh­tey­destään irrottama sitaatti Kataisen puheessa liittyy Kokoo­muksen työllis­tävän veromallin esittelyyn. Kokoo­muksen mielestä on oikeu­den­mu­kaista ja kohtuul­lista, että edessämme olevissa talous­tal­koissa pääoma­ve­ro­tusta kiris­tetään kahdella prosent­tiyk­si­köllä 28 prosen­tista 30 prosenttiin ja että kaikkein suurimpien pääoma­tu­lojen verokanta asetetaan määrä­ai­kai­sesti tätä lievästi korkeam­maksi.

Kokonai­suutena Kokoo­muksen työllistävä veromalli on yrittäjien kannalta myönteinen. Ensin­näkin ansio­tu­lo­ve­ro­tusta keven­net­täisiin maltil­li­sesti, millä on merki­tystä, koska suurin osa yrittä­jä­tu­losta nostetaan palkkana. Toiseksi Kokoomus säilyt­täisi nykyisen osinko­ve­ro­jär­jes­telmän. Kolman­neksi yhtei­sö­ve­ro­kanta alennet­taisiin asteittain neljällä prosent­tiyk­si­köllä 22 prosenttiin. Neljän­neksi kaikkein pienimmät osinko­tulot muutetaan kokonaan verova­paiksi.

Kokoomus haluaa huolehtia siitä, että onnis­tuessaan ja ahkeroi­dessaan jokai­sella yrittä­jällä on näköpii­rissä mahdol­lisuus myös matalammin verotetun osinko­tulon nosta­miseen korvauksena yritykseen sijoi­te­tusta pääomasta. Kokoo­muksen mielestä yrittä­jyyteen on kannus­tettava ja yrittä­misen riskin ottamista palkittava.

Jyrki Kataisen Turun puheen­joh­ta­ja­päi­vällä pitämän puheen voi käydä kokonai­suu­dessaan lukemassa täältä.


Kokoomus.fi