Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kyseenalaista.fi: Kokoo­mus vastaa Karja­lai­selle syytök­siin yrit­tä­jien pilk­kaa­mi­sesta

Kyseenalaista.fi: Kokoo­mus vastaa Karja­lai­selle syytök­siin yrit­tä­jien pilk­kaa­mi­sesta

Julkaistu:

Reijo­sen asiayh­tey­des­tään irrot­tama sitaatti Katai­sen puheessa liit­tyy Kokoo­muk­sen työl­lis­tä­vän vero­mal­lin esit­te­lyyn. Kokoo­muk­sen mielestä on oikeu­den­mu­kaista ja kohtuul­lista, että edes­sämme olevissa talous­tal­koissa pääoma­ve­ro­tusta kiris­te­tään kahdella prosent­tiyk­si­köllä 28 prosen­tista 30 prosent­tiin ja että kaik­kein suurim­pien pääoma­tu­lo­jen vero­kanta asete­taan määrä­ai­kai­sesti tätä lievästi korkeam­maksi.

Koko­nai­suu­tena Kokoo­muk­sen työl­lis­tävä vero­malli on yrit­tä­jien kannalta myön­tei­nen. Ensin­nä­kin ansio­tu­lo­ve­ro­tusta keven­net­täi­siin maltil­li­sesti, millä on merki­tystä, koska suurin osa yrit­tä­jä­tu­losta noste­taan palk­kana. Toiseksi Kokoo­mus säilyt­täisi nykyi­sen osin­ko­ve­ro­jär­jes­tel­män. Kolman­neksi yhtei­sö­ve­ro­kanta alen­net­tai­siin asteit­tain neljällä prosent­tiyk­si­köllä 22 prosent­tiin. Neljän­neksi kaik­kein pienim­mät osin­ko­tu­lot muute­taan koko­naan vero­va­paiksi.

Kokoo­mus haluaa huoleh­tia siitä, että onnis­tues­saan ja ahke­roi­des­saan jokai­sella yrit­tä­jällä on näkö­pii­rissä mahdol­li­suus myös mata­lam­min vero­te­tun osin­ko­tu­lon nosta­mi­seen korvauk­sena yrityk­seen sijoi­te­tusta pääomasta. Kokoo­muk­sen mielestä yrit­tä­jyy­teen on kannus­tet­tava ja yrit­tä­mi­sen riskin otta­mista palkit­tava.

Jyrki Katai­sen Turun puheen­joh­ta­ja­päi­vällä pitä­män puheen voi käydä koko­nai­suu­des­saan luke­massa täältä.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content