Kulttuu­ria­loille satsauksia budjet­ti­rii­hestä: Av-tuotan­to­kan­nustin ja lainaus­korvaus – kokoomus.fi
MENU
Sanni Grahn-Laasonen
Kulttuu­ria­loille satsauksia budjet­ti­rii­hestä: Av-tuotan­to­kan­nustin ja lainaus­korvaus

Kulttuu­ria­loille satsauksia budjet­ti­rii­hestä: Av-tuotan­to­kan­nustin ja lainaus­korvaus

Julkaistu: 01.09.2016 Kultur

Hallitus päätti budjet­ti­rii­hessä kahdesta merkit­tä­västä panos­tuk­sesta kulttuu­ria­loille. Audio­vi­su­aa­listen alojen tuotan­to­kan­nus­ti­mella paran­netaan elokuvien, dokumenttien, sarjojen ja animaa­tioiden tekemisen edelly­tyksiä Suomessa.

Kirjai­li­joiden, kääntäjien ja sävel­täjien lainaus­kor­vauksien korot­ta­minen pohjois­mai­selle tasolle antaa tekijöille oikeu­den­mu­kaisen korvauksen siitä, että nämä luovut­tavat teoksensa yhteis­kunnan käyttöön yleisissä kirjas­toissa.

Audio­vi­su­aa­listen tuotan­tojen kannustin on tuotta­jalle maksettava 25 % hyvitys Suomessa toteu­tetun elokuvan, sarjan, dokumentin tai animaation hyväk­syt­tä­vistä kustan­nuk­sista. Vastaava järjes­telmä on käytössä 19 Euroopan maassa, mukaan lukien Norja ja Viro.

“Av-kannus­ti­mella houku­tamme kansain­vä­lisiä tuotantoja Suomeen ja kannus­tamme kotimai­siakin tuottajia toimimaan omassa maassa. Saamme lisää kulttuu­rialan toimintaa, osaamista, inves­tointeja ja työti­lai­suuksia kulttuu­ri­työ­läi­sille”, sanoo opetus- ja kulttuu­ri­mi­nisteri Sanni Grahn-Laasonen.

“Audio­vi­su­aa­linen kulttuuri antaa katso­jalle vahvoja elämyksiä. Av-ala on Suomessa suurin luovien alojen työllistäjä, ja kasvaa vahvasti koko Euroo­passa. Kannus­timen avulla Suomeen saadaan tuotantoja, jotka muuten jäisivät tekemättä tai menisivät muualle. Näitä on jopa 30 vuodessa. Meillä on Suomessa erinomaiset edelly­tykset elokuva-, draama- ynnä muulle tuotan­nolle, kuten luonnon­kauniit maisemat, toimiva infra­struk­tuuri ja osaava henki­lö­kunta”, ministeri Grahn-Laasonen sanoo.

Elokuva- ja tv-tuotan­noilla on merkit­täviä talou­del­lisia kerran­nais­vai­ku­tuksia. Tuotan­to­yhtiöt ja alihank­kijat muodos­tavat monipor­taisia ketjuja, joissa talou­del­liset vaiku­tukset yltävät laajalle vaate­tuk­sesta raken­ta­miseen ja caterin­gista kulje­tus­pal­ve­luihin. Tuotannot myös lisäävät alueel­listen palve­lujen kysyntää ja synnyt­tävät uuden liike­toi­minnan ja kasvun mahdol­li­suuksia. Kuvaus­pai­koista voi syntyä jopa matkai­lu­koh­teita.

Vuonna 2017 käyttöön otetta­vassa mallissa hyvityksiä voidaan maksaa 10 miljoonaa euroa vuodessa. Kannus­tin­jär­jes­telmän riski on pieni: jos tuotantoja ei synny, hyvityksiä ei makseta. Kannus­tinta suunni­telleen työryhmän arvion mukaan tuotan­tojen lisään­ty­minen 10 miljoo­nalla eurolla tuottaisi valtion­ta­louteen 5 miljoonan euron netto­hyödyn.  20 miljoonan euron lisäys tuottaisi valtiolle 14 miljoonan netto­hyödyn. Kannus­tinta hallinnoi Innovaa­tio­ra­hoi­tus­keskus Tekes.

Hallitus esittää budje­tissaan yleisten kirjas­tojen lainaus­kor­vauksen nosta­mista pohjois­mai­selle tasolle. Korvaus nousee 15,6 miljoonaan euroon nykyi­sestä 9,3 miljoo­nasta eurosta. Lainaus­kor­vausta maksetaan tekijöille, joiden teoksia lainataan yleisistä kirjas­toista.

“Lainaus­kor­vauksen korot­ta­minen on sivis­tysteko! Yleisten kirjas­tojen lainaus­korvaus on kirjai­li­joiden, kääntäjien, kuvit­tajien ja sävel­täjien ansaitsema korvaus siitä, että heidän teoksiaan lainataan. Kun tekijät luovut­tavat teoksensa yhteis­kunnan käyttöön kirjas­toissa, on reilua, että maksamme näistä oikeu­den­mu­kaisen korvauksen”, sanoo opetus- ja kulttuu­ri­mi­nisteri.

“Lainaus­kor­vauk­sella mahdol­lis­tetaan osaltaan tekijöiden mahdol­li­suutta elää omalla työllään. Esimer­kiksi kirjai­li­joiden työ toimii pohjana luovan alan arvoket­juissa, joihin kuuluvat kustan­tamot, kirja­painot, jakelijat, kirja­kaupat, kirjastot, kääntäjät, tv- ja eloku­va­tuot­tajat, teatterit ja niin edelleen. Lainaus­kor­vausten korot­ta­minen ja tekijöiden toimeen­tulon vahvis­ta­minen turvaa näin luovan työn tekijöiden toimin­tae­del­ly­tyksiä yhteis­kun­nas­samme “, ministeri Grahn-Laasonen sanoo.

Korvausoikeus koskee käytän­nössä paine­tussa muodossa olevien teosten tekijöitä ja äänit­teillä olevien sävel­lys­teosten tekijöitä. Eduskun­nassa on parhaillaan käsitel­tävänä tekijä­noi­keuslain muutos, jonka seurauksena myös korkea­kou­lu­kir­jastot ovat tulossa lainaus­kor­vauksen piiriin.


Kokoomus.fi