• FI
 • SV
 • MENU
  Sanni Grahn-Laasonen
  Kult­tuu­ria­loille satsauk­sia budjet­ti­rii­hestä: Av-tuotan­to­kan­nus­tin ja lainaus­kor­vaus
  Twiittaa

  Kult­tuu­ria­loille satsauk­sia budjet­ti­rii­hestä: Av-tuotan­to­kan­nus­tin ja lainaus­kor­vaus

  Julkaistu: 01.09.2016 Kultur

  Halli­tus päätti budjet­ti­rii­hessä kahdesta merkit­tä­västä panos­tuk­sesta kult­tuu­ria­loille. Audio­vi­su­aa­lis­ten alojen tuotan­to­kan­nus­ti­mella paran­ne­taan eloku­vien, doku­ment­tien, sarjo­jen ja animaa­tioi­den teke­mi­sen edel­ly­tyk­siä Suomessa.

  Kirjai­li­joi­den, kään­tä­jien ja sävel­tä­jien lainaus­kor­vauk­sien korot­ta­mi­nen pohjois­mai­selle tasolle antaa teki­jöille oikeu­den­mu­kai­sen korvauk­sen siitä, että nämä luovut­ta­vat teok­sensa yhteis­kun­nan käyt­töön ylei­sissä kirjas­toissa.

  Audio­vi­su­aa­lis­ten tuotan­to­jen kannus­tin on tuot­ta­jalle makset­tava 25 % hyvi­tys Suomessa toteu­te­tun eloku­van, sarjan, doku­men­tin tai animaa­tion hyväk­syt­tä­vistä kustan­nuk­sista. Vastaava järjes­telmä on käytössä 19 Euroo­pan maassa, mukaan lukien Norja ja Viro.

  “Av-kannus­ti­mella houku­tamme kansain­vä­li­siä tuotan­toja Suomeen ja kannus­tamme koti­mai­sia­kin tuot­ta­jia toimi­maan omassa maassa. Saamme lisää kult­tuu­ria­lan toimin­taa, osaa­mista, inves­toin­teja ja työti­lai­suuk­sia kult­tuu­ri­työ­läi­sille”, sanoo opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­teri Sanni Grahn-Laaso­nen.

  “Audio­vi­su­aa­li­nen kult­tuuri antaa katso­jalle vahvoja elämyk­siä. Av-ala on Suomessa suurin luovien alojen työl­lis­täjä, ja kasvaa vahvasti koko Euroo­passa. Kannus­ti­men avulla Suomeen saadaan tuotan­toja, jotka muuten jäisi­vät teke­mättä tai meni­si­vät muualle. Näitä on jopa 30 vuodessa. Meillä on Suomessa erin­omai­set edel­ly­tyk­set elokuva-, draama- ynnä muulle tuotan­nolle, kuten luon­non­kau­niit maise­mat, toimiva infra­struk­tuuri ja osaava henki­lö­kunta”, minis­teri Grahn-Laaso­nen sanoo.

  Elokuva- ja tv-tuotan­noilla on merkit­tä­viä talou­del­li­sia kerran­nais­vai­ku­tuk­sia. Tuotan­to­yh­tiöt ja alihank­ki­jat muodos­ta­vat moni­por­tai­sia ketjuja, joissa talou­del­li­set vaiku­tuk­set yltä­vät laajalle vaate­tuk­sesta raken­ta­mi­seen ja cate­rin­gista kulje­tus­pal­ve­lui­hin. Tuotan­not myös lisää­vät alueel­lis­ten palve­lu­jen kysyn­tää ja synnyt­tä­vät uuden liike­toi­min­nan ja kasvun mahdol­li­suuk­sia. Kuvaus­pai­koista voi syntyä jopa matkai­lu­koh­teita.

  Vuonna 2017 käyt­töön otet­ta­vassa mallissa hyvi­tyk­siä voidaan maksaa 10 miljoo­naa euroa vuodessa. Kannus­tin­jär­jes­tel­män riski on pieni: jos tuotan­toja ei synny, hyvi­tyk­siä ei makseta. Kannus­tinta suun­ni­tel­leen työryh­män arvion mukaan tuotan­to­jen lisään­ty­mi­nen 10 miljoo­nalla eurolla tuot­taisi valtion­ta­lou­teen 5 miljoo­nan euron netto­hyö­dyn.  20 miljoo­nan euron lisäys tuot­taisi valtiolle 14 miljoo­nan netto­hyö­dyn. Kannus­tinta hallin­noi Inno­vaa­tio­ra­hoi­tus­kes­kus Tekes.

  Halli­tus esit­tää budje­tis­saan yleis­ten kirjas­to­jen lainaus­kor­vauk­sen nosta­mista pohjois­mai­selle tasolle. Korvaus nousee 15,6 miljoo­naan euroon nykyi­sestä 9,3 miljoo­nasta eurosta. Lainaus­kor­vausta makse­taan teki­jöille, joiden teok­sia laina­taan ylei­sistä kirjas­toista.

  “Lainaus­kor­vauk­sen korot­ta­mi­nen on sivis­tys­teko! Yleis­ten kirjas­to­jen lainaus­kor­vaus on kirjai­li­joi­den, kään­tä­jien, kuvit­ta­jien ja sävel­tä­jien ansait­sema korvaus siitä, että heidän teok­si­aan laina­taan. Kun teki­jät luovut­ta­vat teok­sensa yhteis­kun­nan käyt­töön kirjas­toissa, on reilua, että maksamme näistä oikeu­den­mu­kai­sen korvauk­sen”, sanoo opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­teri.

  “Lainaus­kor­vauk­sella mahdol­lis­te­taan osal­taan teki­jöi­den mahdol­li­suutta elää omalla työl­lään. Esimer­kiksi kirjai­li­joi­den työ toimii pohjana luovan alan arvo­ket­juissa, joihin kuulu­vat kustan­ta­mot, kirja­pai­not, jake­li­jat, kirja­kau­pat, kirjas­tot, kään­tä­jät, tv- ja eloku­va­tuot­ta­jat, teat­te­rit ja niin edel­leen. Lainaus­kor­vaus­ten korot­ta­mi­nen ja teki­jöi­den toimeen­tu­lon vahvis­ta­mi­nen turvaa näin luovan työn teki­jöi­den toimin­tae­del­ly­tyk­siä yhteis­kun­nas­samme “, minis­teri Grahn-Laaso­nen sanoo.

  Korvausoi­keus koskee käytän­nössä paine­tussa muodossa olevien teos­ten teki­jöitä ja äänit­teillä olevien sävel­lys­teos­ten teki­jöitä. Edus­kun­nassa on parhail­laan käsi­tel­tä­vänä teki­jä­noi­keus­lain muutos, jonka seurauk­sena myös korkea­kou­lu­kir­jas­tot ovat tulossa lainaus­kor­vauk­sen piiriin.