Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Sanni Grahn-Laasonen
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kulttuuri / Kult­tuu­ria­loille satsauk­sia budjet­ti­rii­hestä: Av-tuotan­to­kan­nus­tin ja lainaus­kor­vaus

Kult­tuu­ria­loille satsauk­sia budjet­ti­rii­hestä: Av-tuotan­to­kan­nus­tin ja lainaus­kor­vaus

Julkaistu:

Halli­tus päätti budjet­ti­rii­hessä kahdesta merkit­tä­västä panos­tuk­sesta kult­tuu­ria­loille. Audio­vi­su­aa­lis­ten alojen tuotan­to­kan­nus­ti­mella paran­ne­taan eloku­vien, doku­ment­tien, sarjo­jen ja animaa­tioi­den teke­mi­sen edel­ly­tyk­siä Suomessa.

Kirjai­li­joi­den, kään­tä­jien ja sävel­tä­jien lainaus­kor­vauk­sien korot­ta­mi­nen pohjois­mai­selle tasolle antaa teki­jöille oikeu­den­mu­kai­sen korvauk­sen siitä, että nämä luovut­ta­vat teok­sensa yhteis­kun­nan käyt­töön ylei­sissä kirjas­toissa.

Audio­vi­su­aa­lis­ten tuotan­to­jen kannus­tin on tuot­ta­jalle makset­tava 25 % hyvi­tys Suomessa toteu­te­tun eloku­van, sarjan, doku­men­tin tai animaa­tion hyväk­syt­tä­vistä kustan­nuk­sista. Vastaava järjes­telmä on käytössä 19 Euroo­pan maassa, mukaan lukien Norja ja Viro.

“Av-kannus­ti­mella houku­tamme kansain­vä­li­siä tuotan­toja Suomeen ja kannus­tamme koti­mai­sia­kin tuot­ta­jia toimi­maan omassa maassa. Saamme lisää kult­tuu­ria­lan toimin­taa, osaa­mista, inves­toin­teja ja työti­lai­suuk­sia kult­tuu­ri­työ­läi­sille”, sanoo opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­teri Sanni Grahn-Laaso­nen.

“Audio­vi­su­aa­li­nen kult­tuuri antaa katso­jalle vahvoja elämyk­siä. Av-ala on Suomessa suurin luovien alojen työl­lis­täjä, ja kasvaa vahvasti koko Euroo­passa. Kannus­ti­men avulla Suomeen saadaan tuotan­toja, jotka muuten jäisi­vät teke­mättä tai meni­si­vät muualle. Näitä on jopa 30 vuodessa. Meillä on Suomessa erin­omai­set edel­ly­tyk­set elokuva-, draama- ynnä muulle tuotan­nolle, kuten luon­non­kau­niit maise­mat, toimiva infra­struk­tuuri ja osaava henki­lö­kunta”, minis­teri Grahn-Laaso­nen sanoo.

Elokuva- ja tv-tuotan­noilla on merkit­tä­viä talou­del­li­sia kerran­nais­vai­ku­tuk­sia. Tuotan­to­yh­tiöt ja alihank­ki­jat muodos­ta­vat moni­por­tai­sia ketjuja, joissa talou­del­li­set vaiku­tuk­set yltä­vät laajalle vaate­tuk­sesta raken­ta­mi­seen ja cate­rin­gista kulje­tus­pal­ve­lui­hin. Tuotan­not myös lisää­vät alueel­lis­ten palve­lu­jen kysyn­tää ja synnyt­tä­vät uuden liike­toi­min­nan ja kasvun mahdol­li­suuk­sia. Kuvaus­pai­koista voi syntyä jopa matkai­lu­koh­teita.

Vuonna 2017 käyt­töön otet­ta­vassa mallissa hyvi­tyk­siä voidaan maksaa 10 miljoo­naa euroa vuodessa. Kannus­tin­jär­jes­tel­män riski on pieni: jos tuotan­toja ei synny, hyvi­tyk­siä ei makseta. Kannus­tinta suun­ni­tel­leen työryh­män arvion mukaan tuotan­to­jen lisään­ty­mi­nen 10 miljoo­nalla eurolla tuot­taisi valtion­ta­lou­teen 5 miljoo­nan euron netto­hyö­dyn.  20 miljoo­nan euron lisäys tuot­taisi valtiolle 14 miljoo­nan netto­hyö­dyn. Kannus­tinta hallin­noi Inno­vaa­tio­ra­hoi­tus­kes­kus Tekes.

Halli­tus esit­tää budje­tis­saan yleis­ten kirjas­to­jen lainaus­kor­vauk­sen nosta­mista pohjois­mai­selle tasolle. Korvaus nousee 15,6 miljoo­naan euroon nykyi­sestä 9,3 miljoo­nasta eurosta. Lainaus­kor­vausta makse­taan teki­jöille, joiden teok­sia laina­taan ylei­sistä kirjas­toista.

“Lainaus­kor­vauk­sen korot­ta­mi­nen on sivis­tys­teko! Yleis­ten kirjas­to­jen lainaus­kor­vaus on kirjai­li­joi­den, kään­tä­jien, kuvit­ta­jien ja sävel­tä­jien ansait­sema korvaus siitä, että heidän teok­si­aan laina­taan. Kun teki­jät luovut­ta­vat teok­sensa yhteis­kun­nan käyt­töön kirjas­toissa, on reilua, että maksamme näistä oikeu­den­mu­kai­sen korvauk­sen”, sanoo opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­teri.

“Lainaus­kor­vauk­sella mahdol­lis­te­taan osal­taan teki­jöi­den mahdol­li­suutta elää omalla työl­lään. Esimer­kiksi kirjai­li­joi­den työ toimii pohjana luovan alan arvo­ket­juissa, joihin kuulu­vat kustan­ta­mot, kirja­pai­not, jake­li­jat, kirja­kau­pat, kirjas­tot, kään­tä­jät, tv- ja eloku­va­tuot­ta­jat, teat­te­rit ja niin edel­leen. Lainaus­kor­vaus­ten korot­ta­mi­nen ja teki­jöi­den toimeen­tu­lon vahvis­ta­mi­nen turvaa näin luovan työn teki­jöi­den toimin­tae­del­ly­tyk­siä yhteis­kun­nas­samme “, minis­teri Grahn-Laaso­nen sanoo.

Korvausoi­keus koskee käytän­nössä paine­tussa muodossa olevien teos­ten teki­jöitä ja äänit­teillä olevien sävel­lys­teos­ten teki­jöitä. Edus­kun­nassa on parhail­laan käsi­tel­tä­vänä teki­jä­noi­keus­lain muutos, jonka seurauk­sena myös korkea­kou­lu­kir­jas­tot ovat tulossa lainaus­kor­vauk­sen piiriin.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

7.3.2023

Sivis­tys kasvaa kult­tuu­rista

Moni­puo­li­nen ja arvos­tettu taide- ja kult­tuu­rie­lämä on sivis­tys­val­tion tunnus­merkki. Kult­tuu­riala toipuu yhä koro­na­pan­de­mian jäljiltä ja yhtei­nen tehtä­vämme on saada se
jälleen kukois­ta­maan. Kult­tuu­ria­lan kasvu tukee koko yhteis­kun­taa vahvis­taen sen hyvin­voin­tia, luovuutta, turval­li­suutta ja kestä­vyyttä.

18.2.2021

”Kult­tuuri ei saa kuolla koro­naan” – kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­mältä kirjal­li­nen kysy­mys kult­tuuri- ja tapah­tuma-alan tilan­teesta

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä jättää halli­tuk­sen vastat­ta­vaksi kirjal­li­sen kysy­myk­sen kult­­tuuri- ja tapah­­tuma-alan tilan­teesta. Kokoo­mus kantaa suurta huolta alan toimin­tae­del­ly­tyk­sistä koro­na­krii­sin aikana ja

1.12.2020

Toivon polku: kokoo­muk­sen vaih­toeh­to­bud­jetti

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vaih­toeh­to­bud­jetti vuodelle 2021 Sisäl­lys: Alkusa­nat: Suomi kestä­vän kasvun tielle 1. Kokoo­muk­sen vaih­toehto suoma­lai­sille 2. Työtä 120 000 ihmi­selle

Skip to content