Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kotoutetaan työhön, ei työttömäksi ja tuodaan velvollisuuksia oikeuksien rinnalle

Kotou­te­taan työhön, ei työt­tö­mäksi ja tuodaan velvol­li­suuk­sia oikeuk­sien rinnalle

Julkaistu:

Kotou­te­taan työhön, ei työt­tö­mäksi ja tuodaan velvol­li­suuk­sia oikeuk­sien rinnalle

Tiedote

23.7.2021

Julkai­su­va­paa heti

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä esit­tää muutok­sia maahan­muutto- ja eten­kin kotou­tus­po­li­tiik­kaan. Kansan­edus­taja Pia Kauma on johta­nut Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män kotou­tus­lin­jaus­ten valmis­te­lua. Valmis­te­lun tueksi on järjes­tetty useita kuule­mis­ti­lai­suuk­sia kevään aikana esimer­kiksi maahan­muut­ta­ja­taus­tai­sille järjes­tö­ak­tii­veille. Kuule­mi­sissa tuli ilmi laaja näke­mys siitä, miten kotout­ta­mi­seen tarvi­taan enem­män velvoit­teita, ja että niiden puute on karhun­pal­ve­lus tuli­joille.

Kokoo­mus haluaa kansain­vä­li­sen Suomen, joka tuplaa kansain­vä­li­sen rekry­toin­nin ja jossa aidosti hädässä olevia aute­taan. Tämä on kestä­västi mahdol­lista vain, kun asiat­to­min perus­tein suoje­lua hake­vat henki­löt palau­te­taan pikai­sesti. Suomeen muut­ta­vien onnis­tu­nut kotout­ta­mi­nen on sitä, että kotou­tamme töihin emmekä työt­tö­mäksi.

”Toimi­van kotout­ta­mis­po­li­tii­kan tavoit­teena on oltava, että henkilö integroi­tuu osaksi suoma­laista yhteis­kun­taa. Tämä edel­lyt­tää, että kotout­ta­mi­sessa kiin­ni­te­tään erityistä huomiota kielen oppi­mi­seen sekä työl­lis­ty­mi­sen edis­tä­mi­seen. Tämä edel­lyt­tää toimia niin yksi­löltä kuin yhteis­kun­nalta”, kokoo­muk­sen kansan­edus­taja Pia Kauma sanoo.

Työl­li­syys on yksi kotou­tu­mi­sen keskei­sin mittari. Maahan­muut­ta­jien työl­li­syys Suomessa on 10-15 prosent­tiyk­sik­köä pienempi, ja työt­tö­myys noin 2,5-kertainen verrat­tuna kanta­väes­töön. Ulko­mailla synty­nei­den työl­li­syy­sas­teen kehi­tys on ollut 2010-luvulla Suomessa heikointa verrat­tuna muihin Pohjois­mai­hin.

”Muissa maissa on tiuken­nettu oles­ke­lu­lu­van sekä sosi­aa­li­tur­van saami­sen edel­ly­tyk­siä. Myös Suomen tulisi seurata perässä poli­tiik­ka­toi­missa, joilla saadaan akti­voi­tua ja kannus­tet­tua yksi­löitä kotou­tu­maan”, Kauma muis­tut­taa.

Maahan­muut­ta­jien työl­li­syy­den paran­ta­mi­sen lisäksi meidän tulee saada koto­tut­ta­mis­jär­jes­tel­mämme nopeam­maksi, tehok­kaam­maksi ja integroi­tu­mi­seen kannus­ta­vaksi, joka ei passi­voi yksi­löä.

”Kotou­tus­toi­met ovat olleet tois­tai­seksi sellai­sia, että anne­taan vapauk­sia ja oikeuk­sia, mutta ei edel­ly­tetä velvol­li­suuk­sia ja vastuita. Tämä pitää tasa­pai­not­taa kuntoon, ja esitämme nyt tähän ratkai­suja”, Kauma päät­tää.

Ehdo­tuk­sia kotout­ta­mi­sen edis­tä­mi­seksi:

  • Lyhen­ne­tään proses­sit murto-osaan nykyi­sestä, kuten Norjassa
  • Kehi­te­tään kotiin­pa­luu­ra­haa houkut­te­le­vam­maksi, kuten Tans­kassa
  • Asete­taan pysy­vän oles­ke­lu­lu­van edel­ly­tyk­seksi työpaikka sekä riit­tävä kieli­taito ja tunte­mus suoma­lai­sesta yhteis­kun­nasta
  • Anne­taan oikeus täysiin sosi­aa­li­tu­kiin vain työn tai pysy­vän oles­ke­lu­lu­van perus­teella
  • Eriy­te­tään Suomessa jo pysy­västi asuvien henki­löi­den ja maahan­muut­ta­jien alku­vai­heen sosi­aa­li­tur­van ehtoja ja tasoja, kuten halli­tus esitti 2016, mutta sido­taan erot koulu­tuk­seen, kieli­tai­toon ja riit­tä­vään tunte­muk­seen suoma­lai­sesta yhteis­kun­nasta siten, että toimen­pi­teet ohjaa­vat tehok­kaam­min työhön ja opis­ke­luun.
  • Luodaan tuki­katto, kuten Mode­raat­tien mallissa Ruot­sissa
  • Otetaan käyt­töön toimen­pi­deoh­jelma heikossa työmark­kina-asemassa oleville maahan­muut­ta­ja­nai­sille
  • Otetaan laajem­min käyt­töön Närpiön malli, jossa mm. tukiperhe/​mentori maahan­muut­ta­jan tukena
  • Vali­taan valtio­neu­vos­toon ulko­maa­lai­s­asioista ja kotou­tu­mi­sesta vastaava minis­teri

Lisä­tie­dot:

Pia Kauma, puh. 09 432 3169

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

18.1.2022

Petteri Orpo: On uskal­let­tava puhua myös rahasta

Kaikki tietä­vät, että vaali­kes­kus­te­lut ovat enim­mäk­seen soke­rilla kuor­ru­tet­tua tavoi­te­lau­lan­taa. Tavoit­teet­kin ovat toki tärkeitä, mutta nyt meidän kaik­kien polii­tik­ko­jen olisi pois­tut­tava

15.1.2022

Petteri Orpo: Lääkä­riin pääsee lähellä myös jatkossa

Sote-uudis­­tuk­­sessa tärkeässä roolissa on panos­ta­mi­nen elin­tär­kei­siin perus­pal­ve­lui­hin ja niiden saata­vuu­den turvaa­mi­nen koko maassa. Meidän on pidet­tävä huoli siitä, että niin

14.1.2022

Häkkä­nen: Lasten liik­ku­mat­to­muu­den häly­tys­mer­kit näky­vät

Blogi­kir­joi­tus on julkaistu Verk­ko­uu­ti­sissa 14.1.2022 Lasten liikun­ta­har­ras­tuk­set ovat taas keskus­te­lussa. Useilla lapsilla ja nuorilla liikun­ta­har­ras­tuk­set ovat jääneet koro­na­ra­joi­tus­ten vuoksi. Kun