Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kotou­te­taan työhön, ei työt­tö­mäksi ja tuodaan velvol­li­suuk­sia oikeuk­sien rinnalle

Kotou­te­taan työhön, ei työt­tö­mäksi ja tuodaan velvol­li­suuk­sia oikeuk­sien rinnalle

Julkaistu:

Kotou­te­taan työhön, ei työt­tö­mäksi ja tuodaan velvol­li­suuk­sia oikeuk­sien rinnalle

Tiedote

23.7.2021

Julkai­su­va­paa heti

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä esit­tää muutok­sia maahan­muutto- ja eten­kin kotou­tus­po­li­tiik­kaan. Kansan­edus­taja Pia Kauma on johta­nut Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män kotou­tus­lin­jaus­ten valmis­te­lua. Valmis­te­lun tueksi on järjes­tetty useita kuule­mis­ti­lai­suuk­sia kevään aikana esimer­kiksi maahan­muut­ta­ja­taus­tai­sille järjes­tö­ak­tii­veille. Kuule­mi­sissa tuli ilmi laaja näke­mys siitä, miten kotout­ta­mi­seen tarvi­taan enem­män velvoit­teita, ja että niiden puute on karhun­pal­ve­lus tuli­joille.

Kokoo­mus haluaa kansain­vä­li­sen Suomen, joka tuplaa kansain­vä­li­sen rekry­toin­nin ja jossa aidosti hädässä olevia aute­taan. Tämä on kestä­västi mahdol­lista vain, kun asiat­to­min perus­tein suoje­lua hake­vat henki­löt palau­te­taan pikai­sesti. Suomeen muut­ta­vien onnis­tu­nut kotout­ta­mi­nen on sitä, että kotou­tamme töihin emmekä työt­tö­mäksi.

”Toimi­van kotout­ta­mis­po­li­tii­kan tavoit­teena on oltava, että henkilö integroi­tuu osaksi suoma­laista yhteis­kun­taa. Tämä edel­lyt­tää, että kotout­ta­mi­sessa kiin­ni­te­tään erityistä huomiota kielen oppi­mi­seen sekä työl­lis­ty­mi­sen edis­tä­mi­seen. Tämä edel­lyt­tää toimia niin yksi­löltä kuin yhteis­kun­nalta”, kokoo­muk­sen kansan­edus­taja Pia Kauma sanoo.

Työl­li­syys on yksi kotou­tu­mi­sen keskei­sin mittari. Maahan­muut­ta­jien työl­li­syys Suomessa on 10-15 prosent­tiyk­sik­köä pienempi, ja työt­tö­myys noin 2,5-kertainen verrat­tuna kanta­väes­töön. Ulko­mailla synty­nei­den työl­li­syy­sas­teen kehi­tys on ollut 2010-luvulla Suomessa heikointa verrat­tuna muihin Pohjois­mai­hin.

”Muissa maissa on tiuken­nettu oles­ke­lu­lu­van sekä sosi­aa­li­tur­van saami­sen edel­ly­tyk­siä. Myös Suomen tulisi seurata perässä poli­tiik­ka­toi­missa, joilla saadaan akti­voi­tua ja kannus­tet­tua yksi­löitä kotou­tu­maan”, Kauma muis­tut­taa.

Maahan­muut­ta­jien työl­li­syy­den paran­ta­mi­sen lisäksi meidän tulee saada koto­tut­ta­mis­jär­jes­tel­mämme nopeam­maksi, tehok­kaam­maksi ja integroi­tu­mi­seen kannus­ta­vaksi, joka ei passi­voi yksi­löä.

”Kotou­tus­toi­met ovat olleet tois­tai­seksi sellai­sia, että anne­taan vapauk­sia ja oikeuk­sia, mutta ei edel­ly­tetä velvol­li­suuk­sia ja vastuita. Tämä pitää tasa­pai­not­taa kuntoon, ja esitämme nyt tähän ratkai­suja”, Kauma päät­tää.

Ehdo­tuk­sia kotout­ta­mi­sen edis­tä­mi­seksi:

  • Lyhen­ne­tään proses­sit murto-osaan nykyi­sestä, kuten Norjassa
  • Kehi­te­tään kotiin­pa­luu­ra­haa houkut­te­le­vam­maksi, kuten Tans­kassa
  • Asete­taan pysy­vän oles­ke­lu­lu­van edel­ly­tyk­seksi työpaikka sekä riit­tävä kieli­taito ja tunte­mus suoma­lai­sesta yhteis­kun­nasta
  • Anne­taan oikeus täysiin sosi­aa­li­tu­kiin vain työn tai pysy­vän oles­ke­lu­lu­van perus­teella
  • Eriy­te­tään Suomessa jo pysy­västi asuvien henki­löi­den ja maahan­muut­ta­jien alku­vai­heen sosi­aa­li­tur­van ehtoja ja tasoja, kuten halli­tus esitti 2016, mutta sido­taan erot koulu­tuk­seen, kieli­tai­toon ja riit­tä­vään tunte­muk­seen suoma­lai­sesta yhteis­kun­nasta siten, että toimen­pi­teet ohjaa­vat tehok­kaam­min työhön ja opis­ke­luun.
  • Luodaan tuki­katto, kuten Mode­raat­tien mallissa Ruot­sissa
  • Otetaan käyt­töön toimen­pi­deoh­jelma heikossa työmark­kina-asemassa oleville maahan­muut­ta­ja­nai­sille
  • Otetaan laajem­min käyt­töön Närpiön malli, jossa mm. tukiperhe/​mentori maahan­muut­ta­jan tukena
  • Vali­taan valtio­neu­vos­toon ulko­maa­lai­s­asioista ja kotou­tu­mi­sesta vastaava minis­teri

Lisä­tie­dot:

Pia Kauma, puh. 09 432 3169

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content