Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Koski­nen: Metsä­hak­keen käyt­töä lisää­mällä Suomen energia­oma­varaisuus kasvaa ja luodaan uusia työpaik­koja

Koski­nen: Metsä­hak­keen käyt­töä lisää­mällä Suomen energia­oma­varaisuus kasvaa ja luodaan uusia työpaik­koja

Julkaistu:

Metsä­va­ro­jemme hyvä kasvu ja uusiu­tu­van ener­gian lisää­mis­ta­voit­teet luovat erin­omai­set edel­ly­tyk­set metsäe­ner­gian käytön lisää­mi­selle. Biovoi­ma­lai­tok­set ovat tässä avai­na­se­massa, sanoi maa- ja metsä­ta­lous­mi­nis­teri Jari Koski­nen avates­saan Hämeen­ky­rön Voiman biovoi­ma­lai­tok­sen 9.10.

Metsä­hak­keen käyttö Suomessa on kasva­nut tasai­sesti koko 2000-luvun. Tavoit­teena on edel­leen käytön kaksin­ker­tais­ta­mi­nen vuoteen 2020 mennessä. Näin lisä­tään Suomen ener­giao­ma­va­rai­suutta ja vähen­ne­tään riip­pu­vuutta tuon­tie­ner­giasta. Tänä päivänä Suomi tuo kaksi kolmas­osaa käyt­tä­mäs­tään ener­giasta ulko­mailta; viime vuonna erilai­sia ener­gia­tuot­teita tuotiin 13,5 miljar­din euron arvosta.

Koski­nen muis­tut­taa, että biopolt­toai­nei­den ja biones­tei­den kysyntä tulee monin­ker­tais­tu­maan seuraa­vien kahden­kym­me­nen vuoden aikana ilmas­ton­muu­tosta hillit­täessä ja uusiu­tu­mat­to­mien luon­non­va­ro­jen ehtyessä.

- Tarve kehit­tää uusia, biomas­sa­poh­jai­sia tuot­teita kasvaa. Uusiu­tuva biomassa on ympä­ris­töys­tä­väl­li­nen verrat­tuna fossii­li­siin raaka-ainei­siin. Kestä­vään metsä­ta­lou­teen pohjau­tu­van biomas­san hiili­neut­raa­lius on sekä tieteel­li­sesti perus­tel­ta­vissa että vält­tä­mä­tön mata­la­hii­li­seen tule­vai­suu­teen pyrit­täessä, hän sanoo.

Meidän tärkein luon­non­va­ramme ovat metsät. Minis­teri Koski­nen kannat­taa lämpi­mästi koti­mais­ten metsä­va­ro­jen hyödyn­tä­mistä niin puun­ja­los­tus­teol­li­suu­den raaka-aineena kuin uusiu­tu­vana ener­giana. Näin luodaan työpaik­koja ja hyvin­voin­tia maahamme.

Maalis­kuussa 2011 tuli koko­nai­suu­des­saan voimaan laki uusiu­tu­villa ener­gia­läh­teillä tuote­tun sähkön tuotan­to­tuesta. Tuotan­to­tu­kea makse­taan voima­lai­tok­sille, jotka tuot­ta­vat metsä­hak­keesta sähköä sekä uusille tuuli­voi­ma­loille, biokaa­su­voi­ma­loille ja puuta käyt­tä­ville pien-chp-laitok­sille.

- Metsä­hak­keen tuki­jär­jes­telmä on toimi­nut enna­koi­dulla tavalla. Metsä­hak­keen käyttö on lisään­ty­nyt sähkön ja lämmön­tuo­tan­nossa ja metsä­hake on korvan­nut turpeen käyt­töä tavoit­tei­den mukai­sesti, sanoo Koski­nen.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

7.5.2024

Pauli Aalto-Setälä: Emme aio jättää Suomen pelas­ta­mista kesken

Kansan­edus­taja Pauli Aalto-Setä­­län pitämä ryhmä­puhe keskus­te­luun julki­sen talou­den suun­ni­tel­masta 2025-2028. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Keskellä pahinta euro­krii­siä Euroo­pan keskus­pan­kin pääjoh­taja Mario

25.4.2024

Henna Virk­ku­nen: ”Tule­van EU-kauden kärkinä talous ja turval­li­suus”

Kesä­kuun euro­vaa­leissa linja­taan mihin suun­taan Euroop­paa viedään seuraa­vat viisi vuotta. Edel­li­sissä euro­vaa­leissa kärki­tee­maksi nousi ilmas­ton­muu­tos. Se näkyi vahvasti sekä vaali­tu­lok­sessa,

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

Skip to content