Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Koski­nen: Metsä­hak­keen käyt­töä lisää­mällä Suomen energia­oma­varaisuus kasvaa ja luodaan uusia työpaik­koja

Koski­nen: Metsä­hak­keen käyt­töä lisää­mällä Suomen energia­oma­varaisuus kasvaa ja luodaan uusia työpaik­koja

Julkaistu:

Metsä­va­ro­jemme hyvä kasvu ja uusiu­tu­van ener­gian lisää­mis­ta­voit­teet luovat erin­omai­set edel­ly­tyk­set metsäe­ner­gian käytön lisää­mi­selle. Biovoi­ma­lai­tok­set ovat tässä avai­na­se­massa, sanoi maa- ja metsä­ta­lous­mi­nis­teri Jari Koski­nen avates­saan Hämeen­ky­rön Voiman biovoi­ma­lai­tok­sen 9.10.

Metsä­hak­keen käyttö Suomessa on kasva­nut tasai­sesti koko 2000-luvun. Tavoit­teena on edel­leen käytön kaksin­ker­tais­ta­mi­nen vuoteen 2020 mennessä. Näin lisä­tään Suomen ener­giao­ma­va­rai­suutta ja vähen­ne­tään riip­pu­vuutta tuon­tie­ner­giasta. Tänä päivänä Suomi tuo kaksi kolmas­osaa käyt­tä­mäs­tään ener­giasta ulko­mailta; viime vuonna erilai­sia ener­gia­tuot­teita tuotiin 13,5 miljar­din euron arvosta.

Koski­nen muis­tut­taa, että biopolt­toai­nei­den ja biones­tei­den kysyntä tulee monin­ker­tais­tu­maan seuraa­vien kahden­kym­me­nen vuoden aikana ilmas­ton­muu­tosta hillit­täessä ja uusiu­tu­mat­to­mien luon­non­va­ro­jen ehtyessä.

- Tarve kehit­tää uusia, biomas­sa­poh­jai­sia tuot­teita kasvaa. Uusiu­tuva biomassa on ympä­ris­töys­tä­väl­li­nen verrat­tuna fossii­li­siin raaka-ainei­siin. Kestä­vään metsä­ta­lou­teen pohjau­tu­van biomas­san hiili­neut­raa­lius on sekä tieteel­li­sesti perus­tel­ta­vissa että vält­tä­mä­tön mata­la­hii­li­seen tule­vai­suu­teen pyrit­täessä, hän sanoo.

Meidän tärkein luon­non­va­ramme ovat metsät. Minis­teri Koski­nen kannat­taa lämpi­mästi koti­mais­ten metsä­va­ro­jen hyödyn­tä­mistä niin puun­ja­los­tus­teol­li­suu­den raaka-aineena kuin uusiu­tu­vana ener­giana. Näin luodaan työpaik­koja ja hyvin­voin­tia maahamme.

Maalis­kuussa 2011 tuli koko­nai­suu­des­saan voimaan laki uusiu­tu­villa ener­gia­läh­teillä tuote­tun sähkön tuotan­to­tuesta. Tuotan­to­tu­kea makse­taan voima­lai­tok­sille, jotka tuot­ta­vat metsä­hak­keesta sähköä sekä uusille tuuli­voi­ma­loille, biokaa­su­voi­ma­loille ja puuta käyt­tä­ville pien-chp-laitok­sille.

- Metsä­hak­keen tuki­jär­jes­telmä on toimi­nut enna­koi­dulla tavalla. Metsä­hak­keen käyttö on lisään­ty­nyt sähkön ja lämmön­tuo­tan­nossa ja metsä­hake on korvan­nut turpeen käyt­töä tavoit­tei­den mukai­sesti, sanoo Koski­nen.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content