Kokoomus.fi
Kolumni Turun Sanomissa: Vapaasta yhteis­kun­nasta emme voi luopua

Kolumni Turun Sanomissa: Vapaasta yhteis­kun­nasta emme voi luopua

Julkaistu: 2.8.11 Uutiset

Oslon räjähdys ja hyökkäys Utöyan saarella ovat ajatus­kyvyn ylittävä tragedia. Tapah­tumat kosket­tavat syvästi meitä suoma­laisia. Kyse on paitsi hirvit­tä­västä joukko­mur­hasta, myös raukka­mai­sesta iskusta pohjois­maista mallia ja oman yhteis­kun­ta­jär­jes­tel­mämme arvoja vastaan. Minulle on edelleen täysin käsit­tä­mä­töntä, että joku voi tietoi­sesti valita uhrikseen kesäleiriä viettävät, paremman yhteis­kunnan raken­ta­mi­sesta kiinnos­tuneet nuoret.

Monen ? myös minun ? mielessä ristei­levät ajatukset siitä, kuinka tällaiset iskut voidaan estää. Olisiko toisen­lainen lainsää­däntö, tiukemmat rajoi­tukset tai lisäre­surssit varmuu­della estäneet Norjan tapah­tumia? Voidaanko viran­omaisen toimilla varmuu­della estää vastaavat tapah­tumat?

Teemme kaiken voita­vamme, jotta välttyi­simme uusilta trage­dioilta. Silti emme voi olla varmoja siitä, pystyykö kukaan ennakoimaan riittä­västi kaikkia mahdol­lisia riskejä.

Kaikki Norjan tapah­tu­mista saatava tieto käydään Suomessa tarkasti läpi ja lainsää­dän­töömme sekä käytän­töi­himme tehdään muutoksia, mikäli sellaiseen osoit­tautuu tarvetta. On esimer­kiksi arvioitava, voidaanko räjäh­dy­sai­ne­ma­te­ri­aalin saanti­mää­räyksiä muuttaa tai onko Norjan tapah­tumien valossa syytä arvioida juuri voimaan­tul­lutta aselakia uudelleen.

Pohjois­mainen demokratia perustuu kansa­lais­va­pauksiin ja luotta­mukseen. Näistä vapaan yhteis­kunnan perus­ki­vistä emme voi antaa periksi. Me emme saa uhrata avointa, yhtei­söl­listä ja ihmiseen luottavaa demokra­ti­aamme. Vapaassa yhteis­kun­nassa ihmisillä on kuitenkin vapauksien lisäksi myös velvol­li­suuksia. Välit­tä­mistä ja huolen­pitoa ei ole mahdol­lista ulkoistaa.

Pohjois­maiseen yhteis­kun­ta­malliin kuuluvat vapaus ja vastuu sekä huolenpito muista. Puolus­tamme näitä periaat­teita parhaiten toimi­malla kukin tahol­lamme suvait­se­vai­suuden, välit­tä­misen ja avoimuuden puolesta. Jos emme näin tee, vihaa, pelkoa ja ihmisten välistä vastak­kai­na­set­telua lietsovat voimat vievät voiton.

Norjan tapah­tumat osoit­tavat, että pohjois­mainen yhteis­kun­ta­malli ei ole valmis. Keskus­telua on käyty aivan oikein siitä, mitä yhteis­kun­nal­lisia muutoksia tapah­tumat edellyt­tävät. Ensireaktio suhtautua tapah­tumiin on ajatella, että tietyillä lakimuu­tok­silla tai lisää­mällä poliiseja olemme tehneet kaiken voita­vamme. Viran­omaisten ja julkisen vallan tehtävä on huolehtia turval­li­suu­desta, mutta tarvit­semme kuitenkin paljon enemmän kuin vain viran­omais­vas­tuuta. Vastuu suvait­se­vai­suuden, välit­tä­misen ja avoimuuden puolus­ta­mi­sesta on meillä kaikilla.

Aion itse tehdä entis­täkin enemmän töitä, jotta julkinen keskustelu pysyy asial­lisena ja toisia ihmisiä kunnioit­tavana. Vihapuhe, rasismi ja keino­te­koinen vastak­kai­na­settelu on torjuttava. Yhteis­kunnan vastuulla on huolehtia, että viran­omai­silla on riittävät resurssit ja keinot ehkäistä pahaa oloa, mielen­ter­veyden ongelmia sekä rikoksia. On meidän yhteinen vastuumme, että Suomessa välitetään ja pidetään huolta toisista ihmisistä.


Kokoomus.fi