Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kolumni Turun Sano­missa: Vapaasta yhteis­kun­nasta emme voi luopua

Kolumni Turun Sano­missa: Vapaasta yhteis­kun­nasta emme voi luopua

Julkaistu:

Oslon räjäh­dys ja hyök­käys Utöyan saarella ovat ajatus­ky­vyn ylit­tävä trage­dia. Tapah­tu­mat kosket­ta­vat syvästi meitä suoma­lai­sia. Kyse on paitsi hirvit­tä­västä jouk­ko­mur­hasta, myös rauk­ka­mai­sesta iskusta pohjois­maista mallia ja oman yhteis­kun­ta­jär­jes­tel­mämme arvoja vastaan. Minulle on edel­leen täysin käsit­tä­mä­töntä, että joku voi tietoi­sesti valita uhrik­seen kesä­lei­riä viet­tä­vät, parem­man yhteis­kun­nan raken­ta­mi­sesta kiin­nos­tu­neet nuoret.

Monen ? myös minun ? mielessä ristei­le­vät ajatuk­set siitä, kuinka tällai­set iskut voidaan estää. Olisiko toisen­lai­nen lain­sää­däntö, tiukem­mat rajoi­tuk­set tai lisä­re­surs­sit varmuu­della estä­neet Norjan tapah­tu­mia? Voidaanko viran­omai­sen toimilla varmuu­della estää vastaa­vat tapah­tu­mat?

Teemme kaiken voita­vamme, jotta vält­tyi­simme uusilta trage­dioilta. Silti emme voi olla varmoja siitä, pystyykö kukaan enna­koi­maan riit­tä­västi kaik­kia mahdol­li­sia riskejä.

Kaikki Norjan tapah­tu­mista saatava tieto käydään Suomessa tarkasti läpi ja lain­sää­dän­töömme sekä käytän­töi­himme tehdään muutok­sia, mikäli sellai­seen osoit­tau­tuu tarvetta. On esimer­kiksi arvioi­tava, voidaanko räjäh­dy­sai­ne­ma­te­ri­aa­lin saan­ti­mää­räyk­siä muut­taa tai onko Norjan tapah­tu­mien valossa syytä arvioida juuri voimaan­tul­lutta asela­kia uudel­leen.

Pohjois­mai­nen demo­kra­tia perus­tuu kansa­lais­va­pauk­siin ja luot­ta­muk­seen. Näistä vapaan yhteis­kun­nan perus­ki­vistä emme voi antaa periksi. Me emme saa uhrata avointa, yhtei­söl­listä ja ihmi­seen luot­ta­vaa demo­kra­ti­aamme. Vapaassa yhteis­kun­nassa ihmi­sillä on kuiten­kin vapauk­sien lisäksi myös velvol­li­suuk­sia. Välit­tä­mistä ja huolen­pi­toa ei ole mahdol­lista ulkois­taa.

Pohjois­mai­seen yhteis­kun­ta­mal­liin kuulu­vat vapaus ja vastuu sekä huolen­pito muista. Puolus­tamme näitä peri­aat­teita parhai­ten toimi­malla kukin tahol­lamme suvait­se­vai­suu­den, välit­tä­mi­sen ja avoi­muu­den puolesta. Jos emme näin tee, vihaa, pelkoa ja ihmis­ten välistä vastak­kai­na­set­te­lua liet­so­vat voimat vievät voiton.

Norjan tapah­tu­mat osoit­ta­vat, että pohjois­mai­nen yhteis­kun­ta­malli ei ole valmis. Keskus­te­lua on käyty aivan oikein siitä, mitä yhteis­kun­nal­li­sia muutok­sia tapah­tu­mat edel­lyt­tä­vät. Ensi­reak­tio suhtau­tua tapah­tu­miin on ajatella, että tietyillä laki­muu­tok­silla tai lisää­mällä polii­seja olemme tehneet kaiken voita­vamme. Viran­omais­ten ja julki­sen vallan tehtävä on huoleh­tia turval­li­suu­desta, mutta tarvit­semme kuiten­kin paljon enem­män kuin vain viran­omais­vas­tuuta. Vastuu suvait­se­vai­suu­den, välit­tä­mi­sen ja avoi­muu­den puolus­ta­mi­sesta on meillä kaikilla.

Aion itse tehdä entis­tä­kin enem­män töitä, jotta julki­nen keskus­telu pysyy asial­li­sena ja toisia ihmi­siä kunnioit­ta­vana. Viha­puhe, rasismi ja keino­te­koi­nen vastak­kai­na­set­telu on torjut­tava. Yhteis­kun­nan vastuulla on huoleh­tia, että viran­omai­silla on riit­tä­vät resurs­sit ja keinot ehkäistä pahaa oloa, mielen­ter­vey­den ongel­mia sekä rikok­sia. On meidän yhtei­nen vastuumme, että Suomessa väli­te­tään ja pide­tään huolta toisista ihmi­sistä.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

27.5.2024

Sauli Seit­ten­ranta: ”Lääke­pula on turval­li­suusuhka”

2021 rahti­laiva tukki Suezin kana­van. 2022 Kiinan rajut koro­na­ra­joi­tuk­set johti­vat Shang­hain ja Shenz­he­nin tehtai­den ja sata­mien kapa­si­tee­tin laskuun. 2024 huthi­ka­pi­nal­lis­ten

24.5.2024

Susanne Päivä­rinta: ”Suomen turva on vahva Eurooppa”

Elämme massii­vis­ten haas­tei­den ja kasain­vä­lis­ten jännit­tei­den aikaa. Venä­jän hyök­käys­sota Ukrai­nassa jatkuu, Suomi on sulke­nut itära­jansa. Venä­jän suun­nalta voimme odot­taa jatkos­sa­kin

Skip to content