Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Ohjelmatyö / Kokoo­mus­ver­kos­to­jen puheen­joh­ta­jat valittu

Kokoo­mus­ver­kos­to­jen puheen­joh­ta­jat valittu

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus valitsi kokouk­ses­saan 12.5. puheen­joh­ta­jat kokoo­muk­sen vaikut­ta­ja­ver­kos­toille. Kansan­edus­ta­jien työpa­reiksi vali­tut puheen­joh­ta­jat haet­tiin avoi­mella haulla kokoo­mus­lais­ten joukosta. Hake­muk­sia saatiin runsaasti, parhaim­mil­laan viiti­sen­toista haki­jaa verkos­toa kohti.

Puheen­joh­ta­jiksi valit­tiin seuraa­vat kokoo­mus­lai­set:

  • Työ- ja elin­kei­no­po­li­tii­kan verkosto: kansan­edus­taja Juhana Vartiai­nen, Samuli Mylly­harju ja Matti Parpala
  • Sivis­tys­po­li­tii­kan verkosto: kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Anne-Mari Viro­lai­nen, Joonas Mikkilä ja Helena Lehko­nen
  • Ulko- ja turval­li­suus­po­li­tii­kan verkosto: kansan­edus­taja Ilkka Kanerva ja Matti Niska­nen
  • Hyvin­voin­ti­po­li­tii­kan verkosto: kansan­edus­taja Sanna Laus­lahti, Piia Kurki ja Aino Närkki
  • Ympä­ristö- ja yhdys­kun­ta­po­li­tii­kan verkosto: kansan­edus­taja Kai Mykkä­nen
  • Talous­po­li­tii­kan verkosto: kansan­edus­taja Harri Jaskari, Jussi Koski­nen ja Ari Marto­nen
  • Kunta- ja kaupun­ki­po­li­tii­kan verkosto: kansan­edus­taja Outi Mäkelä ja Tuomas Vilja­maa
  • Maaseu­tu­po­li­tii­kan verkosto: vara­pu­heen­joh­taja Janne Sankelo
    Järjes­tö­toi­min­nan verkosto: puolue­val­tuus­ton puheen­joh­taja, kansan­edus­taja Mari-Leena Talvi­tie, Riina Aspila ja Leena Zitt­ling

Muuta­mien verkos­to­jen osalta puheen­joh­ta­jis­toja täyden­ne­tään vielä loppu­ke­vään aikana. Puheen­joh­ta­jien kausi kestää vuoden 2018 puolue­ko­kouk­seen asti.

Verkos­toi­hin kootaan kaikki aiheesta kiin­nos­tu­neet kokoo­mus­lai­set. Näin liityt verkos­toi­hin: Kirjaudu kokoo­muk­sen jäsen­si­vuille, valitse ylhäältä jäsen- ja yhdis­tys­tie­dot, jonka alta valitse omat jäsen­tie­dot. Paina muok­kaa ja vieritä sivua alas, jolloin löydät verkos­tot.

Verkos­toi­hin perus­tet­ta­vissa vaikut­ta­ja­ryh­missä keski­ty­tään tietyn erityi­sa­lu­een vaikut­ta­mis­työ­hön ja poliit­ti­seen valmis­te­luun. Ryhmissä voidaan esimer­kiksi valmis­tella puolu­een kantoja, tehdä uusia avauk­sia tai muutoin herät­tää yhteis­kun­nal­lista keskus­te­lua. Haku vaikut­ta­ja­ryh­miin avau­tuu 23.5. ja siitä tiedo­te­taan jäsen­kir­jeessä. Vaikut­ta­ja­ryh­miin vali­tut jäse­net ja puheen­joh­ta­jat julkis­te­taan Lappeen­ran­nan puolue­ko­kouk­sessa kesä­kuussa.

Lisä­tie­dot: ohjel­ma­pääl­likkö Anna Muns­terh­jelm, anna.munsterhjelm@kokoomus.fi

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

1.3.2023

Nyt on oikea aika pelas­taa hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan palve­lut

Kokoo­muk­sen ehdo­tuk­set sosi­aali-, terveys- ja pelas­tus­pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­seksi Seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä on hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­nen ja ihmi­sille tärkei­den palve­lui­den turvaa­mi­nen. Me

24.2.2023

Nyt on oikea aika kuntien ja kaupun­kien uudelle suun­nalle

Sosi­aa­li­pal­ve­lui­den, tervey­den­huol­lon ja pelas­tus­toi­men uudis­tuk­sen jälkeen on aika tarkas­tella kuntien roolia ja tehtä­vä­kent­tää. Kuntien vapau­den ja toimin­ta­ky­vyn kasvat­ta­mi­seksi tarvi­taan uuden­laista

29.11.2022

Kokoo­muk­sen vaih­toeh­to­bud­jetti 2023: Kestä­vän tule­vai­suu­den valin­toja

Tulla lujaksi – pysyä pehmeänä. Kokoo­mus­lai­nen talous­po­li­tiikka pohjaa vastuul­li­suu­teen ja raken­taa kestä­vää ja vahvaa Suomea. On vastuul­lista, että huoleh­dimme julki­sen talou­den kunnosta. Vain siten voimme turvata valoi­san tule­vai­suu­den ja hyvin­voin­ti­pal­ve­lut suoma­lai­sille myös tule­vai­suu­dessa. Vain siten voimme pitää heikoim­mista huolta.

Skip to content