Kokoo­mus­ver­kos­tojen puheen­joh­tajat valittu – kokoomus.fi
MENU
Kokoo­mus­ver­kos­tojen puheen­joh­tajat valittu

Kokoo­mus­ver­kos­tojen puheen­joh­tajat valittu

Julkaistu: 16.05.2016 Programarbete

Kokoo­muksen puolue­hal­litus valitsi kokouk­sessaan 12.5. puheen­joh­tajat kokoo­muksen vaikut­ta­ja­ver­kos­toille. Kansan­edus­tajien työpa­reiksi valitut puheen­joh­tajat haettiin avoimella haulla kokoo­mus­laisten joukosta. Hakemuksia saatiin runsaasti, parhaim­millaan viiti­sen­toista hakijaa verkostoa kohti.

Puheen­joh­ta­jiksi valittiin seuraavat kokoo­mus­laiset:

  • Työ- ja elinkei­no­po­li­tiikan verkosto: kansan­edustaja Juhana Vartiainen, Samuli Mylly­harju ja Matti Parpala
  • Sivis­tys­po­li­tiikan verkosto: kokoo­muksen varapu­heen­johtaja, kansan­edustaja Anne-Mari Virolainen, Joonas Mikkilä ja Helena Lehkonen
  • Ulko- ja turval­li­suus­po­li­tiikan verkosto: kansan­edustaja Ilkka Kanerva ja Matti Niskanen
  • Hyvin­voin­ti­po­li­tiikan verkosto: kansan­edustaja Sanna Lauslahti, Piia Kurki ja Aino Närkki
  • Ympäristö- ja yhdys­kun­ta­po­li­tiikan verkosto: kansan­edustaja Kai Mykkänen
  • Talous­po­li­tiikan verkosto: kansan­edustaja Harri Jaskari, Jussi Koskinen ja Ari Martonen
  • Kunta- ja kaupun­ki­po­li­tiikan verkosto: kansan­edustaja Outi Mäkelä ja Tuomas Viljamaa
  • Maaseu­tu­po­li­tiikan verkosto: varapu­heen­johtaja Janne Sankelo
    Järjes­tö­toi­minnan verkosto: puolue­val­tuuston puheen­johtaja, kansan­edustaja Mari-Leena Talvitie, Riina Aspila ja Leena Zittling

Muutamien verkos­tojen osalta puheen­joh­ta­jistoja täyden­netään vielä loppu­kevään aikana. Puheen­joh­tajien kausi kestää vuoden 2018 puolue­ko­koukseen asti.

Verkos­toihin kootaan kaikki aiheesta kiinnos­tuneet kokoo­mus­laiset. Näin liityt verkos­toihin: Kirjaudu kokoo­muksen jäsen­si­vuille, valitse ylhäältä jäsen- ja yhdis­tys­tiedot, jonka alta valitse omat jäsen­tiedot. Paina muokkaa ja vieritä sivua alas, jolloin löydät verkostot.

Verkos­toihin perus­tet­ta­vissa vaikut­ta­ja­ryh­missä keski­tytään tietyn erityi­sa­lueen vaikut­ta­mis­työhön ja poliit­tiseen valmis­teluun. Ryhmissä voidaan esimer­kiksi valmis­tella puolueen kantoja, tehdä uusia avauksia tai muutoin herättää yhteis­kun­nal­lista keskus­telua. Haku vaikut­ta­ja­ryhmiin avautuu 23.5. ja siitä tiedo­tetaan jäsen­kir­jeessä. Vaikut­ta­ja­ryhmiin valitut jäsenet ja puheen­joh­tajat julkis­tetaan Lappeen­rannan puolue­ko­kouk­sessa kesäkuussa.

Lisätiedot: ohjel­ma­pääl­likkö Anna Munsterhjelm, anna.munsterhjelm@kokoomus.fi


Kokoomus.fi