MENU
Kokoo­mus­ver­kos­to­jen puheen­joh­ta­jat valittu

Kokoo­mus­ver­kos­to­jen puheen­joh­ta­jat valittu

Julkaistu: 16.05.2016 Ohjelmatyö

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus valitsi kokouk­ses­saan 12.5. puheen­joh­ta­jat kokoo­muk­sen vaikut­ta­ja­ver­kos­toille. Kansan­edus­ta­jien työpa­reiksi vali­tut puheen­joh­ta­jat haet­tiin avoi­mella haulla kokoo­mus­lais­ten joukosta. Hake­muk­sia saatiin runsaasti, parhaim­mil­laan viiti­sen­toista haki­jaa verkos­toa kohti.

Puheen­joh­ta­jiksi valit­tiin seuraa­vat kokoo­mus­lai­set:

  • Työ- ja elin­kei­no­po­li­tii­kan verkosto: kansan­edus­taja Juhana Vartiai­nen, Samuli Mylly­harju ja Matti Parpala
  • Sivis­tys­po­li­tii­kan verkosto: kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Anne-Mari Viro­lai­nen, Joonas Mikkilä ja Helena Lehko­nen
  • Ulko- ja turval­li­suus­po­li­tii­kan verkosto: kansan­edus­taja Ilkka Kanerva ja Matti Niska­nen
  • Hyvin­voin­ti­po­li­tii­kan verkosto: kansan­edus­taja Sanna Laus­lahti, Piia Kurki ja Aino Närkki
  • Ympä­ristö- ja yhdys­kun­ta­po­li­tii­kan verkosto: kansan­edus­taja Kai Mykkä­nen
  • Talous­po­li­tii­kan verkosto: kansan­edus­taja Harri Jaskari, Jussi Koski­nen ja Ari Marto­nen
  • Kunta- ja kaupun­ki­po­li­tii­kan verkosto: kansan­edus­taja Outi Mäkelä ja Tuomas Vilja­maa
  • Maaseu­tu­po­li­tii­kan verkosto: vara­pu­heen­joh­taja Janne Sankelo
    Järjes­tö­toi­min­nan verkosto: puolue­val­tuus­ton puheen­joh­taja, kansan­edus­taja Mari-Leena Talvi­tie, Riina Aspila ja Leena Zitt­ling

Muuta­mien verkos­to­jen osalta puheen­joh­ta­jis­toja täyden­ne­tään vielä loppu­ke­vään aikana. Puheen­joh­ta­jien kausi kestää vuoden 2018 puolue­ko­kouk­seen asti.

Verkos­toi­hin kootaan kaikki aiheesta kiin­nos­tu­neet kokoo­mus­lai­set. Näin liityt verkos­toi­hin: Kirjaudu kokoo­muk­sen jäsen­si­vuille, valitse ylhäältä jäsen- ja yhdis­tys­tie­dot, jonka alta valitse omat jäsen­tie­dot. Paina muok­kaa ja vieritä sivua alas, jolloin löydät verkos­tot.

Verkos­toi­hin perus­tet­ta­vissa vaikut­ta­ja­ryh­missä keski­ty­tään tietyn erityi­sa­lu­een vaikut­ta­mis­työ­hön ja poliit­ti­seen valmis­te­luun. Ryhmissä voidaan esimer­kiksi valmis­tella puolu­een kantoja, tehdä uusia avauk­sia tai muutoin herät­tää yhteis­kun­nal­lista keskus­te­lua. Haku vaikut­ta­ja­ryh­miin avau­tuu 23.5. ja siitä tiedo­te­taan jäsen­kir­jeessä. Vaikut­ta­ja­ryh­miin vali­tut jäse­net ja puheen­joh­ta­jat julkis­te­taan Lappeen­ran­nan puolue­ko­kouk­sessa kesä­kuussa.

Lisä­tie­dot: ohjel­ma­pääl­likkö Anna Muns­terh­jelm, anna.munsterhjelm@kokoomus.fi