Kokoomus.fi
Kokoo­mus­opis­ke­lijat ja Kokoo­mus­nuoret: Kaikki työ on arvokasta!

Kokoo­mus­opis­ke­lijat ja Kokoo­mus­nuoret: Kaikki työ on arvokasta!

Julkaistu: 22.2.12 Uutiset

?Onko demario­pe­tus­mi­nisteri todella lahtaa­massa opiske­li­joiden toimeen­tulon työn tekoa vaikeut­ta­malla??, murahtaa Kokoo­mus­opis­ke­li­joiden puheen­johtaja Akseli Hakala.

Opetus­mi­nis­terin mielestä opiske­li­joiden pitäisi pysytellä koulun­pen­killä ja valmistua vailla kunnol­lista työko­ke­musta. Kokoo­mus­opis­ke­li­joiden ja Kokoo­mus­nuorten mielestä tämä sotii yhteis­kunnan hyvin­vointia vastaan.

?Hyvin­voin­tiyh­teis­kunta tarvitsee kaikki terveet kansa­laiset töihin. Kyllä tässä on varsin kummal­linen ajatus, jos juuri työha­lui­silta nuorilta halutaan estää työnteko?, kummas­telee Kokoo­mus­nuorten puheen­johtaja Antti Häkkänen.

Kokoo­mus­opis­ke­li­joiden ja Kokoo­mus­nuorten mielestä opiskelun aikana saavu­tettu kaiken­lainen työko­kemus on ehdot­toman tärkeää juuri valmis­tu­neelle opiske­li­jalle. Suomessa on jo tarpeeksi putki­tut­kinnon suorit­ta­neita, joita työmark­ki­noiden on vaikeaa työllistää toden­netun osaamisen puuttuessa.

Helsin­gissä 22.2.2012

Akseli Hakala, puheen­johtaja, Kokoo­muksen Opiske­li­ja­liitto Tuhat­kunta ry
Antti Häkkänen, puheen­johtaja, Kokoo­muksen Nuorten Liitto ry

Lisätietoja:

Puheen­johtaja Akseli Hakala, 044-7760 773 (akseli.hakala@kokoomusopiskelijat.fi)
Puheen­johtaja Antti Häkkänen, 040-7057 134 (antti.hakkanen@kokoomusnuoret.fi)


Kokoomus.fi