Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­mus­opis­ke­li­jat ja Kokoo­mus­nuo­ret: Kaikki työ on arvo­kasta!

Kokoo­mus­opis­ke­li­jat ja Kokoo­mus­nuo­ret: Kaikki työ on arvo­kasta!

Julkaistu:

?Onko dema­rio­pe­tus­mi­nis­teri todella lahtaa­massa opis­ke­li­joi­den toimeen­tu­lon työn tekoa vaikeut­ta­malla??, murah­taa Kokoo­mus­opis­ke­li­joi­den puheen­joh­taja Akseli Hakala.

Opetus­mi­nis­te­rin mielestä opis­ke­li­joi­den pitäisi pysy­tellä koulun­pen­killä ja valmis­tua vailla kunnol­lista työko­ke­musta. Kokoo­mus­opis­ke­li­joi­den ja Kokoo­mus­nuor­ten mielestä tämä sotii yhteis­kun­nan hyvin­voin­tia vastaan.

?Hyvin­voin­tiyh­teis­kunta tarvit­see kaikki terveet kansa­lai­set töihin. Kyllä tässä on varsin kummal­li­nen ajatus, jos juuri työha­lui­silta nuorilta halu­taan estää työn­teko?, kummas­te­lee Kokoo­mus­nuor­ten puheen­joh­taja Antti Häkkä­nen.

Kokoo­mus­opis­ke­li­joi­den ja Kokoo­mus­nuor­ten mielestä opis­ke­lun aikana saavu­tettu kaiken­lai­nen työko­ke­mus on ehdot­to­man tärkeää juuri valmis­tu­neelle opis­ke­li­jalle. Suomessa on jo tarpeeksi putki­tut­kin­non suorit­ta­neita, joita työmark­ki­noi­den on vaikeaa työl­lis­tää toden­ne­tun osaa­mi­sen puut­tuessa.

Helsin­gissä 22.2.2012

Akseli Hakala, puheen­joh­taja, Kokoo­muk­sen Opis­ke­li­ja­liitto Tuhat­kunta ry
Antti Häkkä­nen, puheen­joh­taja, Kokoo­muk­sen Nuor­ten Liitto ry

Lisä­tie­toja:

Puheen­joh­taja Akseli Hakala, 044-7760 773 (akseli.hakala@kokoomusopiskelijat.fi)
Puheen­joh­taja Antti Häkkä­nen, 040-7057 134 (antti.hakkanen@kokoomusnuoret.fi)

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content