Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­mus­opis­ke­li­jat ja Kokoo­mus­nuo­ret: Kaikki työ on arvo­kasta!

Kokoo­mus­opis­ke­li­jat ja Kokoo­mus­nuo­ret: Kaikki työ on arvo­kasta!

Julkaistu:

?Onko dema­rio­pe­tus­mi­nis­teri todella lahtaa­massa opis­ke­li­joi­den toimeen­tu­lon työn tekoa vaikeut­ta­malla??, murah­taa Kokoo­mus­opis­ke­li­joi­den puheen­joh­taja Akseli Hakala.

Opetus­mi­nis­te­rin mielestä opis­ke­li­joi­den pitäisi pysy­tellä koulun­pen­killä ja valmis­tua vailla kunnol­lista työko­ke­musta. Kokoo­mus­opis­ke­li­joi­den ja Kokoo­mus­nuor­ten mielestä tämä sotii yhteis­kun­nan hyvin­voin­tia vastaan.

?Hyvin­voin­tiyh­teis­kunta tarvit­see kaikki terveet kansa­lai­set töihin. Kyllä tässä on varsin kummal­li­nen ajatus, jos juuri työha­lui­silta nuorilta halu­taan estää työn­teko?, kummas­te­lee Kokoo­mus­nuor­ten puheen­joh­taja Antti Häkkä­nen.

Kokoo­mus­opis­ke­li­joi­den ja Kokoo­mus­nuor­ten mielestä opis­ke­lun aikana saavu­tettu kaiken­lai­nen työko­ke­mus on ehdot­to­man tärkeää juuri valmis­tu­neelle opis­ke­li­jalle. Suomessa on jo tarpeeksi putki­tut­kin­non suorit­ta­neita, joita työmark­ki­noi­den on vaikeaa työl­lis­tää toden­ne­tun osaa­mi­sen puut­tuessa.

Helsin­gissä 22.2.2012

Akseli Hakala, puheen­joh­taja, Kokoo­muk­sen Opis­ke­li­ja­liitto Tuhat­kunta ry
Antti Häkkä­nen, puheen­joh­taja, Kokoo­muk­sen Nuor­ten Liitto ry

Lisä­tie­toja:

Puheen­joh­taja Akseli Hakala, 044-7760 773 (akseli.hakala@kokoomusopiskelijat.fi)
Puheen­joh­taja Antti Häkkä­nen, 040-7057 134 (antti.hakkanen@kokoomusnuoret.fi)

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content