Kokoo­mus­naiset Sipilälle: Vanhem­muuden kustan­nukset tasattava viime kädessä ilman työmark­ki­na­jär­jestöjä – kokoomus.fi
MENU
Kokoo­mus­naiset Sipilälle: Vanhem­muuden kustan­nukset tasattava viime kädessä ilman työmark­ki­na­jär­jestöjä

Kokoo­mus­naiset Sipilälle: Vanhem­muuden kustan­nukset tasattava viime kädessä ilman työmark­ki­na­jär­jestöjä

Julkaistu: 27.02.2016 Uncategorized

Kokoo­mus­naisten puheen­johtaja, kansan­edustaja Sofia Vikman vaatii päämi­nisteri Sipilää käyttämään halli­tuk­selle kuuluvaa valtaa vanhem­muuden kustan­nusten tasaa­mi­seksi. Vikman sanoo, että ratkaisu on tehtävä viime kädessä lakiteitse ilman työmark­ki­na­jär­jestöjä, ellei niiltä yhteis­kun­ta­so­pi­mus­neu­vot­te­luissa löydy tahtoa ja valmiutta mahdol­li­suuksien tasa-arvon toteut­ta­mi­seksi työelä­mässä.

 

Vikman vaatii syksyn budjet­ti­rii­hessä luvatun vanhem­muuden kustan­nusten tasaa­misen viemistä loppuun. Vanhem­muuden kustan­nusten tasaus äidin työnan­ta­jalle makset­ta­valla kerta­kor­vauk­sella sisältyi halli­tuksen yhteis­kun­ta­so­pi­musta korvaavaan lakipa­kettiin, joka on nyt jäädy­tetty työmark­ki­naos­a­puolten neuvot­te­lu­rauhan vuoksi.

 

–Uudistus on saatettava maaliin vaikka lakiteitse, mikäli se ei yhteis­kun­ta­so­pi­mukseen sisälly. Päämi­nis­terin on varmis­tettava, että hallitus tuo eduskuntaan lakie­si­tyksen, joka turvaa vanhem­muuden kustan­nusten tasaa­misen. Halli­tuksen naisille antama lupaus ei saa vesittyä, sanoo Vikman.

 

Työmark­ki­na­jär­jestöt eivät ole olleet haluk­kaita tasaamaan vanhem­muuden kustan­nuksia nykyistä enempää.

 

– Nuori nainen ei saa olla miestä suurempi kustan­nus­riski työnan­ta­jalle. Työmark­ki­na­jär­jestöjä on riittävän pitkään odotettu talkoisiin vanhem­muuden kustan­nusten jakami­seksi ja naisten työmarkkina-aseman paran­ta­mi­seksi. Päämi­nis­terin on otettava vanhem­muuden kustan­nusten tasaa­minen omiin käsiinsä, jos työmark­ki­na­jär­jestöt vuodesta toiseen halvaan­nut­tavat päätösten tekemisen ja aidon mahdol­li­suuksien tasa-arvon toteut­ta­misen työelä­mässä, Vikman linjaa.

 

Vikmanin mukaan työnan­ta­jille vanhem­muu­desta aiheu­tuvien kustan­nusten jakaminen kohtelisi sekä yrityksiä että työnte­ki­jöitä tasapuo­li­semmin ja loisi edelly­tyksiä uudelle kasvulle. Pk-yritykset uskal­tai­sivat nykyistä paremmin palkata uusia työnte­ki­jöitä.

 

– Yrittäjät ovat selvästi ilmaisseet, että nykyinen järjes­telmä kannustaa suosimaan miehiä rekry­toin­nissa. Suomella ei ole varaa jättää käyttä­mättä yhä koulu­te­tumpien naistemme poten­ti­aalia työelä­mässä eikä ylläpitää raken­teita, jotka estävät naisten tasa-arvoisten uramah­dol­li­suuksien toteu­tu­misen, Vikman sanoo.

 

Vikman pitää työnan­ta­jalle vanhem­muu­desta lankeavia kustan­nuksia pahimpana raken­teel­lisena esteenä naisten tasa-arvoi­sille työura­mah­dol­li­suuk­sille. Hän muistuttaa, että vanhem­muuden kustan­nusten ja hoiva­vastuun epäta­sainen jakau­tu­minen heikentää naisten urake­hi­tystä, mahdol­li­suuksia työllistyä vakituiseen työsuh­teeseen ja ylläpitää naisval­taisten alojen heikompaa palkan­mak­su­kykyä sekä näkyy lopulta naisten miehiä pienem­missä eläkkeissä.

 

Syksyllä esitetty vanhem­muuden kustan­nusten tasaa­minen vähentää merkit­tä­västi tätä raken­teel­lista riskiä.

 

– Vanhem­muuden kustan­nusten jakamisen vesit­ty­minen olisi myrkkyä naisten työurille. Ei voi olla niin, että vielä 2010-luvulla naisen palkkaa­minen on miestä suurempi riski yrittä­jälle, Vikman sanoo.


Kokoomus.fi