Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Työ / Kokoo­mus­nai­set Sipi­lälle: Vanhem­muu­den kustan­nuk­set tasat­tava viime kädessä ilman työmark­ki­na­jär­jes­töjä

Kokoo­mus­nai­set Sipi­lälle: Vanhem­muu­den kustan­nuk­set tasat­tava viime kädessä ilman työmark­ki­na­jär­jes­töjä

Julkaistu:

Kokoo­mus­nais­ten puheen­joh­taja, kansan­edus­taja Sofia Vikman vaatii päämi­nis­teri Sipi­lää käyt­tä­mään halli­tuk­selle kuulu­vaa valtaa vanhem­muu­den kustan­nus­ten tasaa­mi­seksi. Vikman sanoo, että ratkaisu on tehtävä viime kädessä laki­teitse ilman työmark­ki­na­jär­jes­töjä, ellei niiltä yhteis­kun­ta­so­pi­mus­neu­vot­te­luissa löydy tahtoa ja valmiutta mahdol­li­suuk­sien tasa-arvon toteut­ta­mi­seksi työelä­mässä.

 

Vikman vaatii syksyn budjet­ti­rii­hessä luva­tun vanhem­muu­den kustan­nus­ten tasaa­mi­sen viemistä loppuun. Vanhem­muu­den kustan­nus­ten tasaus äidin työnan­ta­jalle makset­ta­valla kerta­kor­vauk­sella sisäl­tyi halli­tuk­sen yhteis­kun­ta­so­pi­musta korvaa­vaan laki­pa­ket­tiin, joka on nyt jäädy­tetty työmark­ki­naos­a­puol­ten neuvot­te­lu­rau­han vuoksi.

 

–Uudis­tus on saatet­tava maaliin vaikka laki­teitse, mikäli se ei yhteis­kun­ta­so­pi­muk­seen sisälly. Päämi­nis­te­rin on varmis­tet­tava, että halli­tus tuo edus­kun­taan lakie­si­tyk­sen, joka turvaa vanhem­muu­den kustan­nus­ten tasaa­mi­sen. Halli­tuk­sen naisille antama lupaus ei saa vesit­tyä, sanoo Vikman.

 

Työmark­ki­na­jär­jes­töt eivät ole olleet haluk­kaita tasaa­maan vanhem­muu­den kustan­nuk­sia nykyistä enem­pää.

 

– Nuori nainen ei saa olla miestä suurempi kustan­nus­riski työnan­ta­jalle. Työmark­ki­na­jär­jes­töjä on riit­tä­vän pitkään odotettu talkoi­siin vanhem­muu­den kustan­nus­ten jaka­mi­seksi ja nais­ten työmark­kina-aseman paran­ta­mi­seksi. Päämi­nis­te­rin on otet­tava vanhem­muu­den kustan­nus­ten tasaa­mi­nen omiin käsiinsä, jos työmark­ki­na­jär­jes­töt vuodesta toiseen halvaan­nut­ta­vat päätös­ten teke­mi­sen ja aidon mahdol­li­suuk­sien tasa-arvon toteut­ta­mi­sen työelä­mässä, Vikman linjaa.

 

Vikma­nin mukaan työnan­ta­jille vanhem­muu­desta aiheu­tu­vien kustan­nus­ten jaka­mi­nen kohte­lisi sekä yrityk­siä että työn­te­ki­jöitä tasa­puo­li­sem­min ja loisi edel­ly­tyk­siä uudelle kasvulle. Pk-yrityk­set uskal­tai­si­vat nykyistä parem­min palkata uusia työn­te­ki­jöitä.

 

– Yrit­tä­jät ovat selvästi ilmais­seet, että nykyi­nen järjes­telmä kannus­taa suosi­maan miehiä rekry­toin­nissa. Suomella ei ole varaa jättää käyt­tä­mättä yhä koulu­te­tum­pien nais­temme poten­ti­aa­lia työelä­mässä eikä yllä­pi­tää raken­teita, jotka estä­vät nais­ten tasa-arvois­ten uramah­dol­li­suuk­sien toteu­tu­mi­sen, Vikman sanoo.

 

Vikman pitää työnan­ta­jalle vanhem­muu­desta lankea­via kustan­nuk­sia pahim­pana raken­teel­li­sena esteenä nais­ten tasa-arvoi­sille työura­mah­dol­li­suuk­sille. Hän muis­tut­taa, että vanhem­muu­den kustan­nus­ten ja hoiva­vas­tuun epäta­sai­nen jakau­tu­mi­nen heiken­tää nais­ten urake­hi­tystä, mahdol­li­suuk­sia työl­lis­tyä vaki­tui­seen työsuh­tee­seen ja yllä­pi­tää nais­val­tais­ten alojen heikom­paa palkan­mak­su­ky­kyä sekä näkyy lopulta nais­ten miehiä pienem­missä eläk­keissä.

 

Syksyllä esitetty vanhem­muu­den kustan­nus­ten tasaa­mi­nen vähen­tää merkit­tä­västi tätä raken­teel­lista riskiä.

 

– Vanhem­muu­den kustan­nus­ten jaka­mi­sen vesit­ty­mi­nen olisi myrk­kyä nais­ten työurille. Ei voi olla niin, että vielä 2010-luvulla naisen palk­kaa­mi­nen on miestä suurempi riski yrit­tä­jälle, Vikman sanoo.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

23.3.2023

Paula Risi­kon blogi: Senio­ri­kan­sa­lai­sille parem­mat kannus­ti­met työssä jatka­mi­seen ja jaksa­mi­seen

Vaali­to­reilla yksi eniten puhut­tava aihe on arvos­tus senio­ri­kan­sa­lai­sia kohtaan. Puhu­taan jopa ikära­sis­mista niin työelä­mässä kuin palve­lu­jen­kin suhteen.

16.3.2023

Nyt on oikea aika työn­teon kunnian­pa­lau­tuk­selle

Edel­tä­vät suku­pol­vet ovat työl­lään raken­ta­neet Suomesta sivis­ty­neen, hyvin­voi­van ja vauraan yhteis­kun­nan. Meillä on velvol­li­suus pitää huoli siitä, että Suomi on yhtä hyvä maa lapsil­lemme ja heidän lapsil­leen. Siksi hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­nen on seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä.

7.3.2023

Elina Valto­nen: Puoli­te­taan köyhyys Suomessa

Suomessa elää noin 600 000 ihmistä köyhyy­dessä. Yhteis­kun­nan tavoit­teena tulee köyhyy­den vähen­tä­mi­nen pitkällä tähtäi­mellä. Tule­valla vaali­kau­della tämä tulee aset­taa myös

Skip to content