Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­mus­nai­set käyn­nis­ti­vät perhe­vä­ki­val­lan vastai­sen kampan­jan

Kokoo­mus­nai­set käyn­nis­ti­vät perhe­vä­ki­val­lan vastai­sen kampan­jan

Julkaistu:

Yksi toimin­taoh­jel­man tärkeä tavoite on, että kunnat turvaa­vat turva­ko­tien toimin­ta­re­surs­sit. ?Suomessa on vain viides­osa siitä turva­ko­ti­paik­ko­jen määrästä, jota Euroo­pan neuvosto suosit­te­lee. Turva­ko­ti­pal­ve­lu­jen määrä on nostet­tava Suomessa kansain­vä­lis­ten vaati­mus­ten tasolle. Tarvit­semme myös riit­tä­västi salai­sia turva­ko­teja,? Toivakka vaatii.

Liit­to­ko­kouk­sessa julkis­tet­tiin valta­kun­nal­li­nen perhe­vä­ki­val­lan vastai­nen Aika puhua -kampanja. Naiset tarvit­se­vat ennen kaik­kea rohkai­sua ja tukea, sillä neljä naista kymme­nestä ei kerro koke­mas­taan väki­val­lasta kenel­le­kään. Syynä on usein häpeä ja usko siitä, että on itse syyl­li­nen lyön­tei­hin. - Liian moni hakee apua vasta kun tilanne on kehit­ty­nyt äärim­mil­leen. Yksi­kin lyönti on liikaa, Toivakka toteaa.

Kokoo­mus­nai­set muis­tut­ta­vat, että apua uhrille ja väki­val­lan teki­jälle on löydyt­tävä riip­pu­matta suku­puo­lesta. Perhe­vä­ki­valta on yksi Suomen vaikeim­mista ihmi­soi­keus­louk­kauk­sista, jonka torju­mi­seen tarvit­semme meitä jokaista.

Kampan­jan inter­net-sivut löyty­vät osoit­teesta www.aikapuhua.fi


Lisä­tie­toja:
Vara­pu­heen­joh­taja Lenita Toivakka, 050 512 2928, lenita.toivakka@kokoomusnaiset.fi
Pääsih­teeri Elina Laavi, 040 708 2121,
elina.laavi@kokoomusnaiset.fi

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content