• FI
 • SV
 • MENU
  Kokoo­mus­nai­set käyn­nis­ti­vät perhe­vä­ki­val­lan vastai­sen kampan­jan
  Twiittaa

  Kokoo­mus­nai­set käyn­nis­ti­vät perhe­vä­ki­val­lan vastai­sen kampan­jan

  Julkaistu: 19.04.2010 Uncategorized

  Yksi toimin­taoh­jel­man tärkeä tavoite on, että kunnat turvaa­vat turva­ko­tien toimin­ta­re­surs­sit. ?Suomessa on vain viides­osa siitä turva­ko­ti­paik­ko­jen määrästä, jota Euroo­pan neuvosto suosit­te­lee. Turva­ko­ti­pal­ve­lu­jen määrä on nostet­tava Suomessa kansain­vä­lis­ten vaati­mus­ten tasolle. Tarvit­semme myös riit­tä­västi salai­sia turva­ko­teja,? Toivakka vaatii.

  Liit­to­ko­kouk­sessa julkis­tet­tiin valta­kun­nal­li­nen perhe­vä­ki­val­lan vastai­nen Aika puhua -kampanja. Naiset tarvit­se­vat ennen kaik­kea rohkai­sua ja tukea, sillä neljä naista kymme­nestä ei kerro koke­mas­taan väki­val­lasta kenel­le­kään. Syynä on usein häpeä ja usko siitä, että on itse syyl­li­nen lyön­tei­hin. - Liian moni hakee apua vasta kun tilanne on kehit­ty­nyt äärim­mil­leen. Yksi­kin lyönti on liikaa, Toivakka toteaa.

  Kokoo­mus­nai­set muis­tut­ta­vat, että apua uhrille ja väki­val­lan teki­jälle on löydyt­tävä riip­pu­matta suku­puo­lesta. Perhe­vä­ki­valta on yksi Suomen vaikeim­mista ihmi­soi­keus­louk­kauk­sista, jonka torju­mi­seen tarvit­semme meitä jokaista.

  Kampan­jan inter­net-sivut löyty­vät osoit­teesta www.aikapuhua.fi


  Lisä­tie­toja:
  Vara­pu­heen­joh­taja Lenita Toivakka, 050 512 2928, lenita.toivakka@kokoomusnaiset.fi
  Pääsih­teeri Elina Laavi, 040 708 2121,
  elina.laavi@kokoomusnaiset.fi