Kokoo­mus­naiset käynnis­tivät perhe­vä­ki­vallan vastaisen kampanjan – kokoomus.fi
MENU
Kokoo­mus­naiset käynnis­tivät perhe­vä­ki­vallan vastaisen kampanjan

Kokoo­mus­naiset käynnis­tivät perhe­vä­ki­vallan vastaisen kampanjan

Julkaistu: 19.04.2010 Uncategorized

Yksi toimin­taoh­jelman tärkeä tavoite on, että kunnat turvaavat turva­kotien toimin­ta­re­surssit. ?Suomessa on vain viidesosa siitä turva­ko­ti­paik­kojen määrästä, jota Euroopan neuvosto suosit­telee. Turva­ko­ti­pal­ve­lujen määrä on nostettava Suomessa kansain­vä­listen vaati­musten tasolle. Tarvit­semme myös riittä­västi salaisia turva­koteja,? Toivakka vaatii.

Liitto­ko­kouk­sessa julkis­tettiin valta­kun­nal­linen perhe­vä­ki­vallan vastainen Aika puhua -kampanja. Naiset tarvit­sevat ennen kaikkea rohkaisua ja tukea, sillä neljä naista kymme­nestä ei kerro kokemastaan väkival­lasta kenel­lekään. Syynä on usein häpeä ja usko siitä, että on itse syyllinen lyönteihin. - Liian moni hakee apua vasta kun tilanne on kehit­tynyt äärim­milleen. Yksikin lyönti on liikaa, Toivakka toteaa.

Kokoo­mus­naiset muistut­tavat, että apua uhrille ja väkivallan tekijälle on löydyttävä riippu­matta sukupuo­lesta. Perhe­vä­ki­valta on yksi Suomen vaikeim­mista ihmisoi­keus­louk­kauk­sista, jonka torju­miseen tarvit­semme meitä jokaista.

Kampanjan internet-sivut löytyvät osoit­teesta www.aikapuhua.fi


Lisätietoja:
Varapu­heen­johtaja Lenita Toivakka, 050 512 2928, lenita.toivakka@kokoomusnaiset.fi
Pääsih­teeri Elina Laavi, 040 708 2121,
elina.laavi@kokoomusnaiset.fi

Kokoomus.fi