Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­mus­nai­set käyn­nis­ti­vät perhe­vä­ki­val­lan vastai­sen kampan­jan

Kokoo­mus­nai­set käyn­nis­ti­vät perhe­vä­ki­val­lan vastai­sen kampan­jan

Julkaistu:

Yksi toimin­taoh­jel­man tärkeä tavoite on, että kunnat turvaa­vat turva­ko­tien toimin­ta­re­surs­sit. ?Suomessa on vain viides­osa siitä turva­ko­ti­paik­ko­jen määrästä, jota Euroo­pan neuvosto suosit­te­lee. Turva­ko­ti­pal­ve­lu­jen määrä on nostet­tava Suomessa kansain­vä­lis­ten vaati­mus­ten tasolle. Tarvit­semme myös riit­tä­västi salai­sia turva­ko­teja,? Toivakka vaatii.

Liit­to­ko­kouk­sessa julkis­tet­tiin valta­kun­nal­li­nen perhe­vä­ki­val­lan vastai­nen Aika puhua -kampanja. Naiset tarvit­se­vat ennen kaik­kea rohkai­sua ja tukea, sillä neljä naista kymme­nestä ei kerro koke­mas­taan väki­val­lasta kenel­le­kään. Syynä on usein häpeä ja usko siitä, että on itse syyl­li­nen lyön­tei­hin. - Liian moni hakee apua vasta kun tilanne on kehit­ty­nyt äärim­mil­leen. Yksi­kin lyönti on liikaa, Toivakka toteaa.

Kokoo­mus­nai­set muis­tut­ta­vat, että apua uhrille ja väki­val­lan teki­jälle on löydyt­tävä riip­pu­matta suku­puo­lesta. Perhe­vä­ki­valta on yksi Suomen vaikeim­mista ihmi­soi­keus­louk­kauk­sista, jonka torju­mi­seen tarvit­semme meitä jokaista.

Kampan­jan inter­net-sivut löyty­vät osoit­teesta www.aikapuhua.fi


Lisä­tie­toja:
Vara­pu­heen­joh­taja Lenita Toivakka, 050 512 2928, lenita.toivakka@kokoomusnaiset.fi
Pääsih­teeri Elina Laavi, 040 708 2121,
elina.laavi@kokoomusnaiset.fi

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content