Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­mus­nai­set käyn­nis­ti­vät perhe­vä­ki­val­lan vastai­sen kampan­jan

Kokoo­mus­nai­set käyn­nis­ti­vät perhe­vä­ki­val­lan vastai­sen kampan­jan

Julkaistu:

Yksi toimin­taoh­jel­man tärkeä tavoite on, että kunnat turvaa­vat turva­ko­tien toimin­ta­re­surs­sit. ?Suomessa on vain viides­osa siitä turva­ko­ti­paik­ko­jen määrästä, jota Euroo­pan neuvosto suosit­te­lee. Turva­ko­ti­pal­ve­lu­jen määrä on nostet­tava Suomessa kansain­vä­lis­ten vaati­mus­ten tasolle. Tarvit­semme myös riit­tä­västi salai­sia turva­ko­teja,? Toivakka vaatii.

Liit­to­ko­kouk­sessa julkis­tet­tiin valta­kun­nal­li­nen perhe­vä­ki­val­lan vastai­nen Aika puhua -kampanja. Naiset tarvit­se­vat ennen kaik­kea rohkai­sua ja tukea, sillä neljä naista kymme­nestä ei kerro koke­mas­taan väki­val­lasta kenel­le­kään. Syynä on usein häpeä ja usko siitä, että on itse syyl­li­nen lyön­tei­hin. - Liian moni hakee apua vasta kun tilanne on kehit­ty­nyt äärim­mil­leen. Yksi­kin lyönti on liikaa, Toivakka toteaa.

Kokoo­mus­nai­set muis­tut­ta­vat, että apua uhrille ja väki­val­lan teki­jälle on löydyt­tävä riip­pu­matta suku­puo­lesta. Perhe­vä­ki­valta on yksi Suomen vaikeim­mista ihmi­soi­keus­louk­kauk­sista, jonka torju­mi­seen tarvit­semme meitä jokaista.

Kampan­jan inter­net-sivut löyty­vät osoit­teesta www.aikapuhua.fi


Lisä­tie­toja:
Vara­pu­heen­joh­taja Lenita Toivakka, 050 512 2928, lenita.toivakka@kokoomusnaiset.fi
Pääsih­teeri Elina Laavi, 040 708 2121,
elina.laavi@kokoomusnaiset.fi

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content