Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Katso kokoo­mus­mep­pien video­ter­vei­set Brys­se­listä

Katso kokoo­mus­mep­pien video­ter­vei­set Brys­se­listä

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen euro­par­la­men­taa­ri­kot Sirpa Pieti­käi­nen, Henna Virk­ku­nen ja Petri Sarva­maa kerto­vat Kokoo­muk­sen netti­si­vuilla kerran kuussa video­ter­vei­set Brys­se­listä. Tervei­set julkais­taan aina täysis­tun­to­vii­kon alla osoit­teessa localhost:5000. Ensim­mäi­sessä terveh­dyk­sessä Sirpa Pieti­käi­nen pohtii Jyrki Katai­sen roolia komis­sion vara­pu­heen­joh­ta­jana ja listaa komis­saa­rin kolme tärkeintä ominai­suutta.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content