Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Kokoo­muse­dus­ta­jat: Tunnin juna saapuu Tampe­reelle

Kokoo­muse­dus­ta­jat: Tunnin juna saapuu Tampe­reelle

Julkaistu:

Tiedote 8.8.2018

Julkai­su­va­paa heti

Kokoo­muse­dus­ta­jat: Tunnin juna saapuu Tampe­reelle

Valtio­va­rain­mi­nis­teri Petteri Orpon budjet­tie­si­tys koros­taa työl­li­syys­ke­hi­tystä ja vahvan kasvun jatku­mista. Pirkan­maan halli­tus­puo­luei­den kansan­edus­ta­jat iloit­se­vat valtio­va­rain­mi­nis­te­riön riihi­tie­dot­teen linjauk­sista, jotka anta­vat selkeän vies­tin nopean junayh­tey­den toteut­ta­mi­sesta kahden Suomen merkit­tä­vim­män kasvu­kes­kuk­sen - Tampe­reen ja Helsin­gin välille.

VM:n 8.8. julkai­se­massa riihi­tie­dot­teessa anne­taan selkeä julki­lausuma nopei­den junayh­teyk­sien puolesta: ”päära­dan perus­kor­jauk­sen suun­nit­te­lun yhtey­dessä tulee lähtö­koh­tana pitää, että Helsin­gin päärau­ta­tie­a­se­man ja Tampe­reen rauta­tie­a­se­man väli­nen matka voidaan liiken­nöidä alle tunnissa perin­tei­sellä kalus­tolla”.

Rata ruok­kii kasvua ja työl­li­syyttä entistä voimak­kaam­min. Junayh­tey­den nopeut­ta­mi­nen helpot­taa suuren ihmis­jou­kon arkea joka päivä. Päära­dan kapa­si­teetti ja kunto eivät tällä hetkellä vastaa tämän päivän tai tule­vai­suu­den vaati­muk­sia. Paras tapa ratkaista tilanne kestä­västi ja paran­taa päära­dan liiken­nöin­tiä on raken­taa ratao­suu­delle lisää raide­ka­pa­si­teet­tia.

Pirkan­maan kansan­edus­ta­jat kiit­tä­vät valtio­va­rain­mi­nis­te­riötä, että budjet­tie­si­tys ei rajoitu pelkäs­tään perus­kor­jaus­ten teke­mi­seen, vaan tavoit­teena on nopeut­taa matka-aika tunnin mittai­seksi. Raide­ka­pa­si­teet­tia lisää­mällä suoma­lai­nen juna­lii­ken­nein­fra­struk­tuuri kehit­tyy vastaa­maan sitä tarvetta, jota kasvava talous ja ihmi­set vaati­vat.

Lisä­rai­teet mahdol­lis­ta­vat palve­lun paran­ta­mi­sen ja matka-ajan lyhen­tä­mi­sen Tampe­reen ja Helsin­gin välillä, sekä vähen­tä­vät junien myöhäs­te­lyä. Lisä­rai­teet mahdol­lis­ta­vat myös paikal­lis- ja lähi­lii­ken­teen kehit­tä­mi­sen sekä Tampe­reen, että Helsin­gin päässä. Lisäksi myös muut Suomen kaupun­git tule­vat hyöty­mään inves­toin­neista, sillä lisä­rai­teet nopeut­ta­vat matkan­te­koa myös esimer­kiksi Ouluun, Seinä­joelle, Vaasaan, Jyväs­ky­lään ja Poriin

Pirkan­maan Kokoo­mus­lai­set kansan­edus­ta­jat

Harri Jaskari, Arto Sato­nen, Pauli Kiuru,  Sofia Vikman

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

4.1.2024

Sanni Grahn-Laaso­nen: Kela-korvauk­set nousi­vat vuoden alussa hoito­jo­no­jen purka­mi­seksi

Lääkä­ri­käyn­tien kela-korvauk­­set nousi­vat vuoden alusta alkaen. Orpon halli­tuk­sen tavoit­teena on lyhen­tää hoito­jo­noja, helpot­taa hyvin­voin­tia­luei­den taak­kaa ja ennen kaik­kea nopeut­taa hoitoon

10.10.2023

Ryhmä­pu­heen­joh­taja Mart­ti­nen: Hyvin­voin­tiyh­teis­kunta voidaan raken­taa vain kestä­vän talou­den varaan

Halli­tus lähtee uudis­ta­maan Suomea vasem­mis­to­hal­li­tuk­sen valta­kau­den jälkeen. Olemme saaneet perin­tönä mitta­vat alijää­mät, raskaan velka­las­tin ja teke­mät­tö­mät refor­mit.

6.10.2023

Paula Risikko ja Jarno Limnell: Nuor­ten pahoin­vointi horjut­taa yhteis­kun­tamme turval­li­suutta      

Nuori­so­vä­ki­val­lan lisään­ty­mi­sestä ympäri Suomea on uuti­soitu jo pitkään, samoin nuor­ten keskuu­dessa ilme­ne­vän, toisiin nuoriin kohdis­tu­van kiusaa­mi­sen ja väki­val­lan lisään­ty­mi­sestä. Nämä

Skip to content