Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Kokoo­muse­dus­ta­jat: Tunnin juna saapuu Tampe­reelle

Kokoo­muse­dus­ta­jat: Tunnin juna saapuu Tampe­reelle

Julkaistu:

Tiedote 8.8.2018

Julkai­su­va­paa heti

Kokoo­muse­dus­ta­jat: Tunnin juna saapuu Tampe­reelle

Valtio­va­rain­mi­nis­teri Petteri Orpon budjet­tie­si­tys koros­taa työl­li­syys­ke­hi­tystä ja vahvan kasvun jatku­mista. Pirkan­maan halli­tus­puo­luei­den kansan­edus­ta­jat iloit­se­vat valtio­va­rain­mi­nis­te­riön riihi­tie­dot­teen linjauk­sista, jotka anta­vat selkeän vies­tin nopean junayh­tey­den toteut­ta­mi­sesta kahden Suomen merkit­tä­vim­män kasvu­kes­kuk­sen - Tampe­reen ja Helsin­gin välille.

VM:n 8.8. julkai­se­massa riihi­tie­dot­teessa anne­taan selkeä julki­lausuma nopei­den junayh­teyk­sien puolesta: ”päära­dan perus­kor­jauk­sen suun­nit­te­lun yhtey­dessä tulee lähtö­koh­tana pitää, että Helsin­gin päärau­ta­tie­a­se­man ja Tampe­reen rauta­tie­a­se­man väli­nen matka voidaan liiken­nöidä alle tunnissa perin­tei­sellä kalus­tolla”.

Rata ruok­kii kasvua ja työl­li­syyttä entistä voimak­kaam­min. Junayh­tey­den nopeut­ta­mi­nen helpot­taa suuren ihmis­jou­kon arkea joka päivä. Päära­dan kapa­si­teetti ja kunto eivät tällä hetkellä vastaa tämän päivän tai tule­vai­suu­den vaati­muk­sia. Paras tapa ratkaista tilanne kestä­västi ja paran­taa päära­dan liiken­nöin­tiä on raken­taa ratao­suu­delle lisää raide­ka­pa­si­teet­tia.

Pirkan­maan kansan­edus­ta­jat kiit­tä­vät valtio­va­rain­mi­nis­te­riötä, että budjet­tie­si­tys ei rajoitu pelkäs­tään perus­kor­jaus­ten teke­mi­seen, vaan tavoit­teena on nopeut­taa matka-aika tunnin mittai­seksi. Raide­ka­pa­si­teet­tia lisää­mällä suoma­lai­nen juna­lii­ken­nein­fra­struk­tuuri kehit­tyy vastaa­maan sitä tarvetta, jota kasvava talous ja ihmi­set vaati­vat.

Lisä­rai­teet mahdol­lis­ta­vat palve­lun paran­ta­mi­sen ja matka-ajan lyhen­tä­mi­sen Tampe­reen ja Helsin­gin välillä, sekä vähen­tä­vät junien myöhäs­te­lyä. Lisä­rai­teet mahdol­lis­ta­vat myös paikal­lis- ja lähi­lii­ken­teen kehit­tä­mi­sen sekä Tampe­reen, että Helsin­gin päässä. Lisäksi myös muut Suomen kaupun­git tule­vat hyöty­mään inves­toin­neista, sillä lisä­rai­teet nopeut­ta­vat matkan­te­koa myös esimer­kiksi Ouluun, Seinä­joelle, Vaasaan, Jyväs­ky­lään ja Poriin

Pirkan­maan Kokoo­mus­lai­set kansan­edus­ta­jat

Harri Jaskari, Arto Sato­nen, Pauli Kiuru,  Sofia Vikman

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

14.6.2023

Koko­muus­mep­pien kolme täkyä parla­men­tin loppu­kau­teen

Euroo­pan parla­men­tin istun­to­kausi on kään­ty­mässä pian loppusuo­ralle. Viisi­vuo­ti­sen kauden aikana on ehti­nyt tapah­tua paljon, ja usein rutii­nin­omai­selta sekä puudut­ta­valta näyt­tävä lain­sää­dän­tö­työ on ollut hyvin poik­keuk­sel­lista tällä kaudella. Prio­ri­teet­teja on laitettu uusiksi esimer­kiksi koro­na­pan­de­mian, Venä­jän aloit­ta­man hyök­käys­so­dan sekä siitä seuran­neen ener­gia­krii­sin seurauk­sena. Viimeistä vuotta Euroo­pan parla­men­tissa leimaa­vat näiden ohella ja näistä johtuen erityi­sesti Ukrai­nan tilanne sekä talous- ja oikeus­val­tio­ky­sy­myk­set.

27.3.2023

Nyt on oikea aika raken­taa hyvin­voin­tia

Seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä on hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­nen ja ihmi­sille tärkei­den palve­lui­den turvaa­mi­nen. Kokoo­muk­sen tavoit­te­lema Suomi on hyvä yhteis­kunta niin lapsille,

25.3.2023

Petteri Orpo: Uusi ydin­voi­mala Suomeen

Yksi tule­van halli­tuk­sen tärkeim­mistä tehtä­vistä on vauh­dit­taa voimak­kaasti uusien ydin­voi­ma­loi­den raken­ta­mista Suomeen. Kokoo­mus haluaa ydin­voi­masta tule­van halli­tuk­sen ener­gia­po­li­tii­kan kulma­ki­ven. Fortum

Skip to content