Kokoomus: Tavoit­teena oltava laadukkaat ja tasa-arvoiset palvelut sekä kestä­vyys­vajeen umpeen kurominen – kokoomus.fi
MENU
Kokoomus: Tavoit­teena oltava laadukkaat ja tasa-arvoiset palvelut sekä kestä­vyys­vajeen umpeen kurominen

Kokoomus: Tavoit­teena oltava laadukkaat ja tasa-arvoiset palvelut sekä kestä­vyys­vajeen umpeen kurominen

Julkaistu: 10.02.2016 Uncategorized

Kokoo­muksen mukaan sote-uudis­tuksen tavoitteen tulee olla ihmisten laadukkaat ja tasa-arvoiset palvelut ja julkisen talouden kestä­vyys­vajeen umpeen kurominen vähintään tavoit­teeksi asetetun kolmen miljardin verran. Uudistus tulee tehdä sote-palve­luiden näkökul­masta.

Kokoomus pitää tasa-arvoisten ja laaduk­kaiden palve­luiden toteut­ta­mi­sessa ensisi­jaisen tärkeänä ihmisen valin­nan­va­pautta eli sitä, että ihminen voi pääosin perus­pal­ve­luissa ja sovel­tu­vissa erityis­tason palve­luissa hyväk­syt­tyjen palve­lun­tuot­tajien joukosta valita yksityisen, kolmannen sektorin tai julkisen tuottajan.

Alueiden määrää tulee tarkas­tella säännöl­li­sesti ja sitä vähentää, mikäli kaikki alueet eivät selviydy talou­del­li­sesti tai toimin­nal­li­sesti velvoit­teistaan turvata sote-palvelut asukkailleen. Suoma­lai­silla on oikeus kattaviin ja laaduk­kaisiin palve­luihin ja ne turvataan riittä­vällä alueen kanto­ky­vyllä.

Kokoomus pitää täysin välttä­mät­tömänä, että uudis­tuk­sessa nouda­tetaan halli­tus­oh­jelman linjauksia siitä, että kokonais­ve­roaste ei nouse eikä kenenkään työn verotus kiristy. Rahoi­tus­jär­jes­telmän tulee olla selkeä, läpinäkyvä ja ohjattava sekä kannustaa toimin­nal­liseen ja talou­del­liseen tehok­kuuteen kaikilla tasoilla. Esimer­kiksi tasaukset tulee toteuttaa selkeällä valtio­no­suus­jär­jes­tel­mällä. Uudis­tuk­sesta tehtävien päätösten on perus­tuttava huolel­li­sesti tehtyihin talou­del­lisiin ja toimin­nal­lisiin vaiku­tusar­vioihin.

Itsehal­lin­toa­lueille tarkkaan rajattu toimi­valta

Itsehal­lin­toa­lueet raken­netaan järjes­tämään kustan­nus­te­hok­kaita ja laaduk­kaita sote-palveluja. Kokoo­muksen mukaan alueiden toimi­vallan tulee olla rajattu.

Kokoomus korostaa lausun­nossaan keskus­kau­punkien roolia. Itsehal­lin­toa­lueita muodos­tet­taessa tulee kiinnittää huomiota itsehal­lin­toa­lueiden ja alueen keskus­kau­pungin väliseen työnjakoon ja yhteis­työhön, metro­po­lialue huomioiden. Suomen kasvavien ja elinvoi­maisten kaupun­ki­seu­tujen erityis­asema tulee ottaa huomioon.

Alueiden rahoi­tuksen on oltava läpinä­kyvää ja avointa. Rahavir­tojen lähdettä ja käyttöä on voitava helposti ja julki­sesti seurata. Esimer­kiksi tasauksia ei tule toteuttaa verotu­lojen tasauk­sella vaan selkeällä valtio­no­suus­jär­jes­tel­mällä. Läpinä­kyvyys ja avoimuus paran­tavat järjes­telmän tehok­kuutta, hyväk­syt­tä­vyyttä ja arvioi­ta­vuutta.

Itsehal­lin­toa­lueille ei Kokoo­muksen mielestä pidä siirtää muita merkit­täviä tehtäviä jo listat­tujen lisäksi. Itsehal­lin­toa­lueiden tehtävien on oltava tarkkaan rajatut. Kokoomus näkee, että toisen asteen koulu­tusta ei voi siirtää itsehal­lin­toa­lueille.

Sote-alueille riittävä kantokyky

Sote-alueiden tulee olla sekä väestöl­li­seltä että talou­del­li­selta kanto­ky­vyltään riittävän suuria ja tätä kanto­kykyä tulee arvioida säännöl­li­sesti ja tarvit­taessa sote-alueiden määrää vähentää. Suoma­lai­silla on oikeus kattaviin ja laaduk­kaisiin palve­luihin ja ne turvataan riittä­vällä alueen kanto­ky­vyllä.

Kokoomus pitää tärkeänä, että ihmisten parhaan hoidon takaa­mi­seksi yliopis­to­sai­raa­loiden toimin­tae­del­ly­tykset turvataan. Sairaa­loilla on oltava riittävät väestö­pohjat ja valta­kun­nal­linen vastuiden jako. Yhteis­työ­suunnat tulisi määri­tellä nykyisten erityis­vas­tuu­alueiden pohjalta. Sairaa­loiden työnjako vaatii valta­kun­nal­linen ohjauksen. Aluejako ei saa tarkoittaa osaamisen pirsta­loi­tu­mista.

Valin­nan­vapaus kulma­kivenä

Kokoomus haluaa korostaa palve­luita ja talou­del­lista kestä­vyyttä. Olennaista palve­lujen laadun ja saata­vuuden kehit­ty­mi­selle on valin­nan­vapaus, jonka tarkoi­tuksena ja siirtyä pois järjes­tel­mä­kes­kei­syy­destä ja asettaa ihminen etusi­jalle. Kokoomus tukee halli­tuksen päätöstä siitä, että säädetään valin­nan­va­paus­lain­sää­däntö, joka mahdol­listaa, että käyttäjä valitsee itse palve­luiden julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin tuottajan.

Vastuu palve­luiden järjes­tä­mi­sestä on kuitenkin tulevai­suu­des­sakin julki­sella vallalla. Kyse on edelleen julki­sesti rahoi­te­tuista palve­luista. Julkinen valta määrää, laatu­kri­teerit, hinnan sekä asiakas­maksut ja määrit­telee julkisen palve­lu­lu­pauksen. Valin­nan­va­pauden tavoit­teena on edistää sote-palve­luiden saata­vuutta, tasa-arvoa, laatua, kustan­nus­vai­kut­ta­vuutta ja vahvistaa perus- ja lähipal­ve­luita.

Kokoomus pitää tärkeänä halli­tuksen linjausta siitä, että hallitus laajentaa sosiaali- ja tervey­den­huollon tuotannon monipuo­li­suutta. Sekä hankin­ta­me­net­te­lyssä että valin­nan­va­paus­lain­sää­dän­nössä huoleh­dittava, että palve­lun­tuot­tajina voivat toimia myös pk-yritykset, yksiny­rit­täjät ja järjestöt. Kilpai­lu­tuk­sissa on huoleh­dittava siitä, että tarjota voivat myös pienet yritykset.


Kokoomus.fi