Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Terveys / Kokoo­mus: Tavoit­teena oltava laaduk­kaat ja tasa-arvoi­set palve­lut sekä kestä­vyys­va­jeen umpeen kuro­mi­nen

Kokoo­mus: Tavoit­teena oltava laaduk­kaat ja tasa-arvoi­set palve­lut sekä kestä­vyys­va­jeen umpeen kuro­mi­nen

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen mukaan sote-uudis­tuk­sen tavoit­teen tulee olla ihmis­ten laaduk­kaat ja tasa-arvoi­set palve­lut ja julki­sen talou­den kestä­vyys­va­jeen umpeen kuro­mi­nen vähin­tään tavoit­teeksi asete­tun kolmen miljar­din verran. Uudis­tus tulee tehdä sote-palve­lui­den näkö­kul­masta.

Kokoo­mus pitää tasa-arvois­ten ja laaduk­kai­den palve­lui­den toteut­ta­mi­sessa ensi­si­jai­sen tärkeänä ihmi­sen valin­nan­va­pautta eli sitä, että ihmi­nen voi pääosin perus­pal­ve­luissa ja sovel­tu­vissa erityis­ta­son palve­luissa hyväk­syt­ty­jen palve­lun­tuot­ta­jien joukosta valita yksi­tyi­sen, kolman­nen sekto­rin tai julki­sen tuot­ta­jan.

Aluei­den määrää tulee tarkas­tella sään­nöl­li­sesti ja sitä vähen­tää, mikäli kaikki alueet eivät selviydy talou­del­li­sesti tai toimin­nal­li­sesti velvoit­teis­taan turvata sote-palve­lut asuk­kail­leen. Suoma­lai­silla on oikeus katta­viin ja laaduk­kai­siin palve­lui­hin ja ne turva­taan riit­tä­vällä alueen kanto­ky­vyllä.

Kokoo­mus pitää täysin vält­tä­mät­tö­mänä, että uudis­tuk­sessa nouda­te­taan halli­tus­oh­jel­man linjauk­sia siitä, että koko­nais­ve­roaste ei nouse eikä kenen­kään työn vero­tus kiristy. Rahoi­tus­jär­jes­tel­män tulee olla selkeä, läpi­nä­kyvä ja ohjat­tava sekä kannus­taa toimin­nal­li­seen ja talou­del­li­seen tehok­kuu­teen kaikilla tasoilla. Esimer­kiksi tasauk­set tulee toteut­taa selkeällä valtio­no­suus­jär­jes­tel­mällä. Uudis­tuk­sesta tehtä­vien päätös­ten on perus­tut­tava huolel­li­sesti tehtyi­hin talou­del­li­siin ja toimin­nal­li­siin vaiku­tusar­vioi­hin.

Itse­hal­lin­toa­lueille tark­kaan rajattu toimi­valta

Itse­hal­lin­toa­lu­eet raken­ne­taan järjes­tä­mään kustan­nus­te­hok­kaita ja laaduk­kaita sote-palve­luja. Kokoo­muk­sen mukaan aluei­den toimi­val­lan tulee olla rajattu.

Kokoo­mus koros­taa lausun­nos­saan keskus­kau­pun­kien roolia. Itse­hal­lin­toa­lueita muodos­tet­taessa tulee kiin­nit­tää huomiota itse­hal­lin­toa­luei­den ja alueen keskus­kau­pun­gin väli­seen työn­ja­koon ja yhteis­työ­hön, metro­po­lia­lue huomioi­den. Suomen kasva­vien ja elin­voi­mais­ten kaupun­ki­seu­tu­jen erityis­a­sema tulee ottaa huomioon.

Aluei­den rahoi­tuk­sen on oltava läpi­nä­ky­vää ja avointa. Raha­vir­to­jen lähdettä ja käyt­töä on voitava helposti ja julki­sesti seurata. Esimer­kiksi tasauk­sia ei tule toteut­taa vero­tu­lo­jen tasauk­sella vaan selkeällä valtio­no­suus­jär­jes­tel­mällä. Läpi­nä­ky­vyys ja avoi­muus paran­ta­vat järjes­tel­män tehok­kuutta, hyväk­syt­tä­vyyttä ja arvioi­ta­vuutta.

Itse­hal­lin­toa­lueille ei Kokoo­muk­sen mielestä pidä siir­tää muita merkit­tä­viä tehtä­viä jo listat­tu­jen lisäksi. Itse­hal­lin­toa­luei­den tehtä­vien on oltava tark­kaan raja­tut. Kokoo­mus näkee, että toisen asteen koulu­tusta ei voi siir­tää itse­hal­lin­toa­lueille.

Sote-alueille riit­tävä kanto­kyky

Sote-aluei­den tulee olla sekä väes­töl­li­seltä että talou­del­li­selta kanto­ky­vyl­tään riit­tä­vän suuria ja tätä kanto­ky­kyä tulee arvioida sään­nöl­li­sesti ja tarvit­taessa sote-aluei­den määrää vähen­tää. Suoma­lai­silla on oikeus katta­viin ja laaduk­kai­siin palve­lui­hin ja ne turva­taan riit­tä­vällä alueen kanto­ky­vyllä.

Kokoo­mus pitää tärkeänä, että ihmis­ten parhaan hoidon takaa­mi­seksi yliopis­to­sai­raa­loi­den toimin­tae­del­ly­tyk­set turva­taan. Sairaa­loilla on oltava riit­tä­vät väes­tö­poh­jat ja valta­kun­nal­li­nen vastui­den jako. Yhteis­työ­suun­nat tulisi määri­tellä nykyis­ten erityis­vas­tuu­aluei­den pohjalta. Sairaa­loi­den työn­jako vaatii valta­kun­nal­li­nen ohjauk­sen. Alue­jako ei saa tarkoit­taa osaa­mi­sen pirs­ta­loi­tu­mista.

Valin­nan­va­paus kulma­ki­venä

Kokoo­mus haluaa koros­taa palve­luita ja talou­del­lista kestä­vyyttä. Olen­naista palve­lu­jen laadun ja saata­vuu­den kehit­ty­mi­selle on valin­nan­va­paus, jonka tarkoi­tuk­sena ja siir­tyä pois järjes­tel­mä­kes­kei­syy­destä ja aset­taa ihmi­nen etusi­jalle. Kokoo­mus tukee halli­tuk­sen päätöstä siitä, että sääde­tään valin­nan­va­paus­lain­sää­däntö, joka mahdol­lis­taa, että käyt­täjä valit­see itse palve­lui­den julki­sen, yksi­tyi­sen tai kolman­nen sekto­rin tuot­ta­jan.

Vastuu palve­lui­den järjes­tä­mi­sestä on kuiten­kin tule­vai­suu­des­sa­kin julki­sella vallalla. Kyse on edel­leen julki­sesti rahoi­te­tuista palve­luista. Julki­nen valta määrää, laatu­kri­tee­rit, hinnan sekä asia­kas­mak­sut ja määrit­te­lee julki­sen palve­lu­lu­pauk­sen. Valin­nan­va­pau­den tavoit­teena on edis­tää sote-palve­lui­den saata­vuutta, tasa-arvoa, laatua, kustan­nus­vai­kut­ta­vuutta ja vahvis­taa perus- ja lähi­pal­ve­luita.

Kokoo­mus pitää tärkeänä halli­tuk­sen linjausta siitä, että halli­tus laajen­taa sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon tuotan­non moni­puo­li­suutta. Sekä hankin­ta­me­net­te­lyssä että valin­nan­va­paus­lain­sää­dän­nössä huoleh­dit­tava, että palve­lun­tuot­ta­jina voivat toimia myös pk-yrityk­set, yksi­ny­rit­tä­jät ja järjes­töt. Kilpai­lu­tuk­sissa on huoleh­dit­tava siitä, että tarjota voivat myös pienet yrityk­set.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

27.5.2024

Sauli Seit­ten­ranta: ”Lääke­pula on turval­li­suusuhka”

2021 rahti­laiva tukki Suezin kana­van. 2022 Kiinan rajut koro­na­ra­joi­tuk­set johti­vat Shang­hain ja Shenz­he­nin tehtai­den ja sata­mien kapa­si­tee­tin laskuun. 2024 huthi­ka­pi­nal­lis­ten

18.10.2023

Mia Laiho: Sotesta ei leikata, vaan siihen panos­te­taan miljardi lisää joka vuosi

Halli­tuk­sen tavoit­teena on vahva ja välit­tävä Suomi, jossa turva­taan kaike­ni­käis­ten sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lut tulo­ta­sosta ja asuin­pai­kasta riip­pu­matta.

31.3.2023

Sari Multala: Liik­ku­mat­to­muus on miljar­dien euro­jen ongelma

Suomen hyvin­voin­tia uhkaa liian vähäi­nen liik­ku­mi­nen. Liik­ku­mat­to­muus maksaa eri laskel­mien mukaan esimer­kiksi sairaus-, työky­vyt­tö­myys- ja työpois­sao­loina jopa seit­se­män miljar­dia euroa.

Skip to content