Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Terveys / Kokoo­mus sote-esityk­sestä: Maakun­ta­uu­dis­tuk­sella ei saavu­teta nopeam­paa hoitoon­pää­syä eikä ihmis­läh­töi­siä palve­luita

Kokoo­mus sote-esityk­sestä: Maakun­ta­uu­dis­tuk­sella ei saavu­teta nopeam­paa hoitoon­pää­syä eikä ihmis­läh­töi­siä palve­luita

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen mukaan halli­tuk­sen sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lui­den uudis­tuk­sessa ihmis­ten tarpeet ja palve­lui­den paran­ta­mi­nen on jätetty maakun­ta­hal­lin­non raken­ta­mi­sen jalkoi­hin. Kokoo­muk­sen mielestä halli­tuk­sen esit­tä­mää maakun­ta­hal­lin­toa ei tule hyväk­syä. Sen raken­ta­mi­nen vie huomion tärkeim­mältä eli ihmis­ten palve­lui­den kehit­tä­mi­seltä. Halli­tuk­sen maakun­ta­malli ei ratkaise sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lu­jen ongel­mia, vaan lisää niitä. Kokoo­muk­sen sote­lin­jauk­sista kertoi­vat tiis­taina puheen­joh­taja Petteri Orpo ja vara­pu­heen­joh­taja Anna-Kaisa Ikonen 

”Suoma­lai­set eivät ole pyytä­neet maakun­ta­hal­lin­toa, vaan parem­pia palve­luita. Nykyi­sellä esityk­sellä ei ratkaista hoitoon­pää­syn tai palve­lui­den rahoit­ta­mi­sen ongel­mia - siis niitä syitä, joiden takia koko uudis­tusta tehdään. Maakun­ta­hal­lin­nosta on luovut­tava ja keski­tyt­tävä palve­lui­den uudis­ta­mi­seen”, Orpo sanoo.

Orpon mukaan halli­tus on lait­ta­massa hallin­non uusiksi liian vähäi­sillä resurs­seilla, epärea­lis­ti­sella aika­tau­lulla ja kilpai­lua rajoit­ta­malla. Sote-palve­lui­den asiak­kaille se tarkoit­taa palve­lui­den keskit­ty­mistä sekä niiden laadun ja saata­vuu­den heik­ke­ne­mistä. 

”Halli­tuk­sen mallissa palve­lui­den tuot­ta­mi­nen halu­taan keskit­tää julki­siin käsiin. Se on väärä suunta. Me tarvit­semme yksi­tyi­sen ja kolman­nen sekto­rin mukaan tuot­ta­maan palve­luita. Ihmis­ten kannalta on yksi ja sama, kuka palve­lut tuot­taa. Hoitoon­pääsy, laatu ja kustan­nus­te­hok­kuus ratkai­se­vat”, Ikonen sanoo. 

Orpo ja Ikonen sano­vat, että halli­tuk­sen esit­tä­män uudis­tuk­sen vaiku­tuk­set kuntiin ovat kestä­mät­tö­mällä pohjalla. Esitys käytän­nössä tuhoaisi kaupun­kien toimin­ta­mah­dol­li­suu­det heiken­tä­mällä niiden tulo­ra­hoi­tusta ja inves­toin­ti­ky­kyä. Kuntien tuloi­hin suhteu­tettu velka­määrä uhkaa kaksin­ker­tais­tua. Esityk­sestä myös puut­tu­vat vaikut­ta­vat keinot sote-kustan­nus­ten kasvun hillit­se­mi­seksi. 

”Esitetty muutos jättäisi kunnat täysin kestä­mät­tö­mään tilan­tee­seen. Kuntien talous on jo valmiiksi erit­täin vaikeassa tilan­teessa, mutta uudis­tuk­sen myötä se heik­ke­nisi edel­leen. Käytän­nössä uudis­tus tarkoit­taa, että kuntien tulot lähte­vät, mutta velat jäävät. Kuntien kyky inves­toida tule­vaan viedään uudis­tuk­sella käytän­nössä koko­naan”, Ikonen sanoo.

”Kun valta ja vastuu palve­luista on samoissa käsissä, on päät­tä­jillä intressi pitää huolta palve­lui­den kustan­nus­te­hok­kuu­desta ja kohtuul­li­sesta vero­ta­sosta. Tällai­sesta järjes­tel­mästä ei kannata luopua, vaan sote-palve­lui­den rahoi­tusta on jatkos­sa­kin kehi­tet­tävä siten, että se kannus­taa kuntia ennal­taeh­käi­se­mään tervey­del­li­siä ja sosi­aa­li­sia ongel­mia”, Orpo sanoo. 

Kokoo­mus julkaisi tiis­taina lausun­tonsa halli­tuk­sen esityk­seen sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon sekä pelas­tus­toi­men järjes­tä­mi­sen uudis­tusta ja maakun­tien perus­ta­mista koske­vaksi lain­sää­dän­nöksi. Lausun­nossa kiin­ni­te­tään huomiota muun muassa seuraa­viin kysy­myk­siin:

  1. Maakun­ta­uu­dis­tusta ei tule hyväk­syä, koska uudis­tus ei ratkaise soten ydin­on­gel­mia. Rahoi­tus ja kehit­tä­mis­työ eivät kohdistu sinne, missä tarve olisi: palve­lui­hin. Uudis­tus etenee ylhäältä alas. Samaa mallia sovi­te­taan koko maahan, aluei­den erilai­suutta ei huomioida. Maakun­ta­hal­linto ei tuo sellai­sia ratkai­suja soten uudis­ta­mi­seksi, joita ei voitaisi tehdä muuten­kin. Nyky­lain­sää­dän­nön pohjalta pääs­täi­siin heti eteen­päin.
  2. Uudis­tus on hallin­to­kes­kei­nen, ei ihmis- ja poti­las­läh­töi­nen. Asiak­kaan valin­nan­va­pau­desta on luovuttu, mikä heiken­tää ihmis­ten vaikut­ta­mis­mah­dol­li­suuk­sia ja palve­lun­tuot­ta­jien kilvoit­te­lua. Palve­lui­hin pääsyä ja hoito­ta­kuun toteu­tu­mista olisi tuet­tava esim. lisää­mällä palve­luse­te­lei­den ja henki­lö­koh­tai­sen budje­tin käyt­töä sekä kehit­tä­mällä Kela-korvauk­sia.
  3. Palve­lui­den tuot­ta­mi­nen halu­taan keskit­tää julki­siin käsiin. Mahdol­li­suutta hyödyn­tää alueen sote-toimi­joi­den resurs­seja ja osaa­mista kaven­ne­taan eikä julki­sen, yksi­tyi­sen ja kolman­nen sekto­rin yhteis­työ­mah­dol­li­suuk­sia hyödyn­netä. Moni­tuot­ta­ja­mal­lin tuomat hyödyt palve­lui­den saata­vuu­teen, laatuun ja kustan­nus­te­hok­kuu­teen mene­te­tään
  4. Uudis­tuk­sen rahoi­tus­malli on kestä­mä­tön. Rahoi­tus­mal­lin olisi sisäl­let­tävä vaikut­ta­vat elemen­tit kustan­nus­ten kasvun hillin­tään, sekä ongel­mien ja sairauk­sien hoitoon varhai­sessa vaiheessa. Halli­tuk­sen esityk­sessä on mukana myös kustan­nuk­sia kasvat­ta­via element­tejä. Pitkän aika­vä­lin rahoi­tus­malli on koko­naan auki. Maakun­ta­vero lisäisi riskiä koko­nais­ve­ro­ta­son nousuun.
  5. Uudis­tuk­sen kunta­vai­ku­tuk­set olisi­vat rajuja. Uudis­tus synnyt­tää uusia katkos­koh­tia palve­lui­hin. Talous­vai­ku­tus yksit­täi­siin kuntiin liian suuri, muutok­set vielä suurem­pia pitkällä aika­vä­lillä. Kiel­tei­set vaiku­tuk­set kuntien rahoi­tus­a­se­maan ja inves­toin­ti­ky­kyyn. Kuntien selviä­mi­nen jäljelle jäävistä tehtä­vistä on merkit­tävä huoli.
  6. Alue­jaot eivät ole perus­tel­tuja. Asian­tun­ti­jat eivät ole suosit­ta­neet 22 alueen mallia. Osa alueista on väes­tö­poh­jal­taan ja kanto­ky­vyl­tään liian pieniä turvaa­maan palve­lut.
  7. Uudis­tuk­sen aika­taulu on epärea­lis­ti­nen. Aika­taulu on liian tiukka, mikä tarkoit­taa, että maaliin pääsy on jälleen vaaka­lau­dalla. Pahim­mil­laan palve­lui­den kehit­tä­mis­työ kunnissa pysäh­tyy, vaikka juuri siihen tulisi satsata. Nyt ei ole aika valta­valle vuosien lain­sää­däntö- ja hallin­tou­ra­kalle vaan välit­tö­mille toimille soten ongel­ma­koh­tien korjaa­mi­seksi!

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

18.10.2023

Mia Laiho: Sotesta ei leikata, vaan siihen panos­te­taan miljardi lisää joka vuosi

Halli­tuk­sen tavoit­teena on vahva ja välit­tävä Suomi, jossa turva­taan kaike­ni­käis­ten sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lut tulo­ta­sosta ja asuin­pai­kasta riip­pu­matta.

31.3.2023

Sari Multala: Liik­ku­mat­to­muus on miljar­dien euro­jen ongelma

Suomen hyvin­voin­tia uhkaa liian vähäi­nen liik­ku­mi­nen. Liik­ku­mat­to­muus maksaa eri laskel­mien mukaan esimer­kiksi sairaus-, työky­vyt­tö­myys- ja työpois­sao­loina jopa seit­se­män miljar­dia euroa.

15.3.2023

Anna-Kaisa Ikonen: Rakkaan ihmi­sen haas­tava elämän­ti­lanne kosket­taa koko lähi­pii­riä

Emminä, ja elä nyt. Ei ny tehrä tästä nume­roa. Tähän tampe­re­lai­sille tuttuun sanon­taan saat­taa toisi­naan törmätä, kun auttaa lähei­si­ään. Moni

Skip to content