Kokoo­mus ryhtyy valmis­te­le­maan kestä­vän kehi­tyk­sen toimen­pi­de­si­tou­musta, tule mukaan!

Julkaistu: 03.06.2016

Kokoo­mus osal­lis­tuu kestä­vän kehi­tyk­sen toimi­kun­nan Sitou­mus 2050 -ohjel­maan, joka kannus­taa yhteis­kun­nan eri toimi­joita edis­tä­mään kestä­vää kehi­tystä omassa toimin­nas­saan. Toimen­pi­de­si­tou­muk­sessa määri­tel­lään tavoit­teet, niille toteu­tusai­ka­taulu ja onnis­tu­mi­sen mitta­rit. Kokoo­muk­sessa sitou­muk­sen valmis­te­luun otetaan mukaan koko puolue.

”Tule­vai­suu­den Suomen ja maail­man hyvin­voin­nin eteen tarvi­taan konkreet­ti­sia tekoja. Kestä­vän kehi­tyk­sen eli talou­del­lis­ten, sosi­aa­lis­ten ja ympä­ris­tö­nä­kö­kul­mien huomioi­mi­nen kaikessa päätök­sen­teossa tulisi näkyä niin poli­tii­kas­samme kuin puolu­een omassa toimin­nassa”, sanoo kehi­tys­po­liit­ti­sen toimi­kun­nan vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Saara-Sofia Sirén.

Sirén ja kokoo­muk­sen ympä­ris­tö­ver­kos­ton puheen­joh­taja, kansan­edus­taja Kai Mykkä­nen pitä­vät tärkeänä, että toimen­pi­de­si­tou­muk­sen valmis­te­luun osal­lis­tuu mahdol­li­sim­man moni.

”Kestä­vän kehi­tyk­sen edis­tä­mi­nen vaatii paitsi poliit­ti­sia päätök­siä, myös laajaa ymmär­rystä ja koko yhteis­kun­nan otta­mista mukaan työhön Jokai­nen voi osal­lis­tua omalta osal­taan. Siksi­kin keräämme jäse­nil­tämme ehdo­tuk­sia ja ideoita siitä, kuinka voisimme sitou­tua kestä­vään kehi­tyk­seen entistä parem­min: millai­sia poliit­ti­sia ratkai­suja meidän tulisi edis­tää, millai­sia konkreet­ti­sia tekoja meidän tulisi tehdä arjes­samme ja miten puolu­een toimin­taa tulisi muokata”, Mykkä­nen kertoo.

Varsi­nai­nen sitou­mus valmis­tel­laan jäse­nis­töltä kesän aikana tullei­den ehdo­tus­ten pohjalta. Teemasta kiin­nos­tu­neet kokoo­mus­lai­set pääse­vät myöhem­min myös kommen­toi­maan esitystä ja vaikut­ta­maan sen lopul­li­seen muotoon.

Ulko­maan­kauppa- ja kehi­tys­mi­nis­teri, kestä­vän kehi­tyk­sen toimi­kun­nan jäsen Lenita Toivakka pitää kokoo­muk­sen päätöstä valmis­tella oma sitou­muk­sensa hienona asiana.

”Sitou­mus 2050 on yksi keinoista, joilla toteu­tamme kansal­li­sesti YK:n globaa­lia kestä­vän kehi­tyk­sen Agen­da2030-toimin­taoh­jel­maa. On erit­täin tärkeää, että kaikki yhteis­kun­nan toimi­jat osal­lis­te­taan ohjel­man toteut­ta­mi­seen. Tämä on mainio esimerkki siitä.”

 

Kokoo­muk­sen jäse­nille on toimi­tettu linkki lomak­kee­seen, jonka kautta voi jakaa ideansa kestä­vän kehi­tyk­sen toimen­pi­teistä ja ilmoit­tau­tua mukaan valmis­te­lu­työ­hön. Lisä­tie­toja antaa puolue­toi­mis­tolla ohjel­ma­pääl­likkö Anna Muns­terh­jelm, anna.munsterhjelm@kokoomus.fi.