Kokoomus ryhtyy valmis­te­lemaan kestävän kehityksen toimen­pi­de­si­tou­musta, tule mukaan! – kokoomus.fi
MENU
Kokoomus ryhtyy valmis­te­lemaan kestävän kehityksen toimen­pi­de­si­tou­musta, tule mukaan!

Kokoomus ryhtyy valmis­te­lemaan kestävän kehityksen toimen­pi­de­si­tou­musta, tule mukaan!

Julkaistu: 03.06.2016 Ohjelmatyö

Kokoomus osallistuu kestävän kehityksen toimi­kunnan Sitoumus 2050 -ohjelmaan, joka kannustaa yhteis­kunnan eri toimi­joita edistämään kestävää kehitystä omassa toimin­nassaan. Toimen­pi­de­si­tou­muk­sessa määri­tellään tavoitteet, niille toteu­tusai­ka­taulu ja onnis­tu­misen mittarit. Kokoo­muk­sessa sitou­muksen valmis­teluun otetaan mukaan koko puolue.

”Tulevai­suuden Suomen ja maailman hyvin­voinnin eteen tarvitaan konkreet­tisia tekoja. Kestävän kehityksen eli talou­del­listen, sosiaa­listen ja ympäris­tö­nä­kö­kulmien huomioi­minen kaikessa päätök­sen­teossa tulisi näkyä niin politii­kas­samme kuin puolueen omassa toimin­nassa”, sanoo kehitys­po­liit­tisen toimi­kunnan varapu­heen­johtaja, kansan­edustaja Saara-Sofia Sirén.

Sirén ja kokoo­muksen ympäris­tö­ver­koston puheen­johtaja, kansan­edustaja Kai Mykkänen pitävät tärkeänä, että toimen­pi­de­si­tou­muksen valmis­teluun osallistuu mahdol­li­simman moni.

”Kestävän kehityksen edistä­minen vaatii paitsi poliit­tisia päätöksiä, myös laajaa ymmär­rystä ja koko yhteis­kunnan ottamista mukaan työhön Jokainen voi osallistua omalta osaltaan. Siksikin keräämme jäsenil­tämme ehdotuksia ja ideoita siitä, kuinka voisimme sitoutua kestävään kehitykseen entistä paremmin: millaisia poliit­tisia ratkaisuja meidän tulisi edistää, millaisia konkreet­tisia tekoja meidän tulisi tehdä arjes­samme ja miten puolueen toimintaa tulisi muokata”, Mykkänen kertoo.

Varsi­nainen sitoumus valmis­tellaan jäsenis­töltä kesän aikana tulleiden ehdotusten pohjalta. Teemasta kiinnos­tuneet kokoo­mus­laiset pääsevät myöhemmin myös kommen­toimaan esitystä ja vaikut­tamaan sen lopul­liseen muotoon.

Ulkomaan­kauppa- ja kehitys­mi­nisteri, kestävän kehityksen toimi­kunnan jäsen Lenita Toivakka pitää kokoo­muksen päätöstä valmis­tella oma sitou­muk­sensa hienona asiana.

”Sitoumus 2050 on yksi keinoista, joilla toteu­tamme kansal­li­sesti YK:n globaalia kestävän kehityksen Agenda2030-toimin­taoh­jelmaa. On erittäin tärkeää, että kaikki yhteis­kunnan toimijat osallis­tetaan ohjelman toteut­ta­miseen. Tämä on mainio esimerkki siitä.”

 

Kokoo­muksen jäsenille on toimi­tettu linkki lomak­keeseen, jonka kautta voi jakaa ideansa kestävän kehityksen toimen­pi­teistä ja ilmoit­tautua mukaan valmis­te­lu­työhön. Lisätietoja antaa puolue­toi­mis­tolla ohjel­ma­pääl­likkö Anna Munsterhjelm, anna.munsterhjelm@kokoomus.fi. 


Kokoomus.fi