Kokoomus.fi / Julkaisut / Ohjelmatyö / Kokoo­mus ryhtyy valmis­te­le­maan kestä­vän kehi­tyk­sen toimen­pi­de­si­tou­musta, tule mukaan!

Kokoo­mus ryhtyy valmis­te­le­maan kestä­vän kehi­tyk­sen toimen­pi­de­si­tou­musta, tule mukaan!

Julkaistu:

Kokoo­mus osal­lis­tuu kestä­vän kehi­tyk­sen toimi­kun­nan Sitou­mus 2050 -ohjel­maan, joka kannus­taa yhteis­kun­nan eri toimi­joita edis­tä­mään kestä­vää kehi­tystä omassa toimin­nas­saan. Toimen­pi­de­si­tou­muk­sessa määri­tel­lään tavoit­teet, niille toteu­tusai­ka­taulu ja onnis­tu­mi­sen mitta­rit. Kokoo­muk­sessa sitou­muk­sen valmis­te­luun otetaan mukaan koko puolue.

”Tule­vai­suu­den Suomen ja maail­man hyvin­voin­nin eteen tarvi­taan konkreet­ti­sia tekoja. Kestä­vän kehi­tyk­sen eli talou­del­lis­ten, sosi­aa­lis­ten ja ympä­ris­tö­nä­kö­kul­mien huomioi­mi­nen kaikessa päätök­sen­teossa tulisi näkyä niin poli­tii­kas­samme kuin puolu­een omassa toimin­nassa”, sanoo kehi­tys­po­liit­ti­sen toimi­kun­nan vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Saara-Sofia Sirén.

Sirén ja kokoo­muk­sen ympä­ris­tö­ver­kos­ton puheen­joh­taja, kansan­edus­taja Kai Mykkä­nen pitä­vät tärkeänä, että toimen­pi­de­si­tou­muk­sen valmis­te­luun osal­lis­tuu mahdol­li­sim­man moni.

”Kestä­vän kehi­tyk­sen edis­tä­mi­nen vaatii paitsi poliit­ti­sia päätök­siä, myös laajaa ymmär­rystä ja koko yhteis­kun­nan otta­mista mukaan työhön Jokai­nen voi osal­lis­tua omalta osal­taan. Siksi­kin keräämme jäse­nil­tämme ehdo­tuk­sia ja ideoita siitä, kuinka voisimme sitou­tua kestä­vään kehi­tyk­seen entistä parem­min: millai­sia poliit­ti­sia ratkai­suja meidän tulisi edis­tää, millai­sia konkreet­ti­sia tekoja meidän tulisi tehdä arjes­samme ja miten puolu­een toimin­taa tulisi muokata”, Mykkä­nen kertoo.

Varsi­nai­nen sitou­mus valmis­tel­laan jäse­nis­töltä kesän aikana tullei­den ehdo­tus­ten pohjalta. Teemasta kiin­nos­tu­neet kokoo­mus­lai­set pääse­vät myöhem­min myös kommen­toi­maan esitystä ja vaikut­ta­maan sen lopul­li­seen muotoon.

Ulko­maan­kauppa- ja kehi­tys­mi­nis­teri, kestä­vän kehi­tyk­sen toimi­kun­nan jäsen Lenita Toivakka pitää kokoo­muk­sen päätöstä valmis­tella oma sitou­muk­sensa hienona asiana.

”Sitou­mus 2050 on yksi keinoista, joilla toteu­tamme kansal­li­sesti YK:n globaa­lia kestä­vän kehi­tyk­sen Agen­da2030-toimin­taoh­jel­maa. On erit­täin tärkeää, että kaikki yhteis­kun­nan toimi­jat osal­lis­te­taan ohjel­man toteut­ta­mi­seen. Tämä on mainio esimerkki siitä.”

 

Kokoo­muk­sen jäse­nille on toimi­tettu linkki lomak­kee­seen, jonka kautta voi jakaa ideansa kestä­vän kehi­tyk­sen toimen­pi­teistä ja ilmoit­tau­tua mukaan valmis­te­lu­työ­hön. Lisä­tie­toja antaa puolue­toi­mis­tolla ohjel­ma­pääl­likkö Anna Muns­terh­jelm, anna.munsterhjelm@kokoomus.fi. 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

Taustakuva
20.8.2020

Vuoden 2020 puolue­ko­kous­aloit­teet ja aloi­te­vas­tauk­set on julkaistu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 17.8.2020 hyväk­sy­nyt viimei­set vastauk­set vuoden 2020 puolue­ko­kouk­selle jätet­tyi­hin aloit­tei­siin. Aloit­teita jätet­tiin määrä­ai­kaan mennessä kaik­ki­aan 179 kappa­letta.

Ihmisiä koolla
5.6.2020

Uudis­tu­nei­den verkos­to­jen puheen­joh­ta­jat valittu

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen aihea­lueita on uudis­tettu aiem­paa selkeäm­miksi. Ne vastaa­vat uudessa jaot­te­lussa pääsään­töi­sesti edus­kun­nan valio­kun­ta­ja­koa. Tarkoi­tuk­sena on ollut tuoda edus­kun­ta­ryh­mää lähem­mäs

6.2.2020

Kuopiossa tuolit loppui­vat kesken: “Huomaa kyllä, että tavoi­teoh­jel­man teke­mi­nen kiin­nos­taa”

Kiitos keskus­te­luista Kuopio, nähdään taas! Kansan­edus­ta­jien kier­tue kurvasi viiden­nen kier­tue­päi­vän aamuna Kuopioon. Kuopiossa kier­tue­ta­pah­tu­man yhtey­dessä pidet­tiin tavoi­teoh­jel­ma­ti­lai­suus jonka aiheena oli