Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Ohjelmatyö / Kokoo­mus ryhtyy valmis­te­le­maan kestä­vän kehi­tyk­sen toimen­pi­de­si­tou­musta, tule mukaan!

Kokoo­mus ryhtyy valmis­te­le­maan kestä­vän kehi­tyk­sen toimen­pi­de­si­tou­musta, tule mukaan!

Julkaistu:

Kokoo­mus osal­lis­tuu kestä­vän kehi­tyk­sen toimi­kun­nan Sitou­mus 2050 -ohjel­maan, joka kannus­taa yhteis­kun­nan eri toimi­joita edis­tä­mään kestä­vää kehi­tystä omassa toimin­nas­saan. Toimen­pi­de­si­tou­muk­sessa määri­tel­lään tavoit­teet, niille toteu­tusai­ka­taulu ja onnis­tu­mi­sen mitta­rit. Kokoo­muk­sessa sitou­muk­sen valmis­te­luun otetaan mukaan koko puolue.

”Tule­vai­suu­den Suomen ja maail­man hyvin­voin­nin eteen tarvi­taan konkreet­ti­sia tekoja. Kestä­vän kehi­tyk­sen eli talou­del­lis­ten, sosi­aa­lis­ten ja ympä­ris­tö­nä­kö­kul­mien huomioi­mi­nen kaikessa päätök­sen­teossa tulisi näkyä niin poli­tii­kas­samme kuin puolu­een omassa toimin­nassa”, sanoo kehi­tys­po­liit­ti­sen toimi­kun­nan vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Saara-Sofia Sirén.

Sirén ja kokoo­muk­sen ympä­ris­tö­ver­kos­ton puheen­joh­taja, kansan­edus­taja Kai Mykkä­nen pitä­vät tärkeänä, että toimen­pi­de­si­tou­muk­sen valmis­te­luun osal­lis­tuu mahdol­li­sim­man moni.

”Kestä­vän kehi­tyk­sen edis­tä­mi­nen vaatii paitsi poliit­ti­sia päätök­siä, myös laajaa ymmär­rystä ja koko yhteis­kun­nan otta­mista mukaan työhön Jokai­nen voi osal­lis­tua omalta osal­taan. Siksi­kin keräämme jäse­nil­tämme ehdo­tuk­sia ja ideoita siitä, kuinka voisimme sitou­tua kestä­vään kehi­tyk­seen entistä parem­min: millai­sia poliit­ti­sia ratkai­suja meidän tulisi edis­tää, millai­sia konkreet­ti­sia tekoja meidän tulisi tehdä arjes­samme ja miten puolu­een toimin­taa tulisi muokata”, Mykkä­nen kertoo.

Varsi­nai­nen sitou­mus valmis­tel­laan jäse­nis­töltä kesän aikana tullei­den ehdo­tus­ten pohjalta. Teemasta kiin­nos­tu­neet kokoo­mus­lai­set pääse­vät myöhem­min myös kommen­toi­maan esitystä ja vaikut­ta­maan sen lopul­li­seen muotoon.

Ulko­maan­kauppa- ja kehi­tys­mi­nis­teri, kestä­vän kehi­tyk­sen toimi­kun­nan jäsen Lenita Toivakka pitää kokoo­muk­sen päätöstä valmis­tella oma sitou­muk­sensa hienona asiana.

”Sitou­mus 2050 on yksi keinoista, joilla toteu­tamme kansal­li­sesti YK:n globaa­lia kestä­vän kehi­tyk­sen Agen­da2030-toimin­taoh­jel­maa. On erit­täin tärkeää, että kaikki yhteis­kun­nan toimi­jat osal­lis­te­taan ohjel­man toteut­ta­mi­seen. Tämä on mainio esimerkki siitä.”

 

Kokoo­muk­sen jäse­nille on toimi­tettu linkki lomak­kee­seen, jonka kautta voi jakaa ideansa kestä­vän kehi­tyk­sen toimen­pi­teistä ja ilmoit­tau­tua mukaan valmis­te­lu­työ­hön. Lisä­tie­toja antaa puolue­toi­mis­tolla ohjel­ma­pääl­likkö Anna Muns­terh­jelm, anna.munsterhjelm@kokoomus.fi. 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

1.3.2023

Nyt on oikea aika pelas­taa hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan palve­lut

Kokoo­muk­sen ehdo­tuk­set sosi­aali-, terveys- ja pelas­tus­pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­seksi Seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä on hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­nen ja ihmi­sille tärkei­den palve­lui­den turvaa­mi­nen. Me

24.2.2023

Nyt on oikea aika kuntien ja kaupun­kien uudelle suun­nalle

Sosi­aa­li­pal­ve­lui­den, tervey­den­huol­lon ja pelas­tus­toi­men uudis­tuk­sen jälkeen on aika tarkas­tella kuntien roolia ja tehtä­vä­kent­tää. Kuntien vapau­den ja toimin­ta­ky­vyn kasvat­ta­mi­seksi tarvi­taan uuden­laista

29.11.2022

Kokoo­muk­sen vaih­toeh­to­bud­jetti 2023: Kestä­vän tule­vai­suu­den valin­toja

Tulla lujaksi – pysyä pehmeänä. Kokoo­mus­lai­nen talous­po­li­tiikka pohjaa vastuul­li­suu­teen ja raken­taa kestä­vää ja vahvaa Suomea. On vastuul­lista, että huoleh­dimme julki­sen talou­den kunnosta. Vain siten voimme turvata valoi­san tule­vai­suu­den ja hyvin­voin­ti­pal­ve­lut suoma­lai­sille myös tule­vai­suu­dessa. Vain siten voimme pitää heikoim­mista huolta.

Skip to content