Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus turvapaikkapolitiikka
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Turvallisuus / Kokoo­mus osal­lis­tuu väli­ky­sy­myk­seen al-Holin kotiut­ta­mis­toi­mista

Kokoo­mus osal­lis­tuu väli­ky­sy­myk­seen al-Holin kotiut­ta­mis­toi­mista

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män kokous päätti osal­lis­tua väli­ky­sy­myk­seen al-Holin kotiut­ta­mis­toi­mista sekä maan halli­tuk­sen päätök­sen­teosta ja minis­teri Haavis­ton toimin­nasta asiassa.

Kokoo­mus jätti samasta aiheesta kirjal­li­sen kysy­myk­sen noin viikko sitten ja koska kysy­myk­sessä esitet­tyi­hin asioi­hin ei ole aina­kaan tois­tai­seksi saatu selvyyttä ja asiassa on ilmen­nyt lisä­tie­toja, on loogista, että faktoja asiaan perä­tään myös väli­ky­sy­myk­sellä.

“Onko halli­tus käytän­nössä hyväk­sy­nyt Isisin kali­faa­tin toimin­taan osal­lis­tu­nei­den Suomen kansa­lais­ten autta­mi­sen Suomeen vai ei? Viime viik­ko­jen ja päivien kommen­tit halli­tuk­sen johto­vii­si­kolta ovat olleet vält­te­le­viä ja seka­via. Halli­tuk­sen toiminta asiassa ei ole herät­tä­nyt luot­ta­musta päämi­nis­teri Rinteen aikana, eikä päämi­nis­teri Mari­nin kausi ole vali­tet­ta­vasti alka­nut yhtään selkeäm­min”, kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Kai Mykkä­nen sanoo.

“Ulko­mi­nis­teri Haavisto väitti ensin, että oikeus­kans­le­rin ratkaisu al-Holin lasten kotiut­ta­mi­sesta riit­tää hänelle mandaa­tiksi kotiut­ta­mis­toi­miin ilman halli­tuk­sen linjausta ja myöhem­min hän sanoi, että halli­tuk­sen ilta­koulu on hyväk­sy­nyt toimin­ta­lin­jauk­sen. Kovim­missa huhu­pu­heissa väite­tään, että al-Holin leiriltä tuotai­siin nyt ihmi­siä pienissä ryhmissä, jotta poliit­tista päätöstä ei tarvit­sisi tehdä. Halli­tuk­sen johto ei ole tätä suoraan kiis­tä­nyt. Jos väit­teet pitä­vät paik­kansa, kyseessä on selvästi vastuun väis­tä­mi­nen vaka­vassa asiassa. Edus­kun­nan ja suoma­lais­ten on saatava tietää todel­li­nen tilanne”, Kai Mykkä­nen jatkaa.

Lapset eivät ole voineet valita, missä synty­vät ja missä olosuh­teissa elävät, sen valin­nan ovat tehneet heidän vanhem­pansa.

Kokoo­mus lähtee siitä, että Suomen kansa­lai­suu­den omaa­via lapsia aute­taan palaa­maan Suomeen ilman aikui­sia, jos siihen suin­kin löytyy turval­li­nen tapa. Suomen on myös syytä vaikut­taa siten, että huma­ni­tää­ri­nen apu tavoit­taa Syyrian leireillä olevat suoma­lais­si­vii­lit ja että ihmi­soi­keu­det alueella toteu­tu­vat. Samaan aikaan Kokoo­mus toteaa, ettei terro­ris­ti­jär­jes­tön hallit­se­maan kali­faat­tiin pysy­västi muut­ta­neita aikui­sia ole syytä auttaa palaa­maan.

“Lapset eivät ole voineet valita, missä synty­vät ja missä olosuh­teissa elävät, sen valin­nan ovat tehneet heidän vanhem­pansa. Jo lasten oikeuk­sien takia lapsia on syytä auttaa. Aikui­set sen sijaan ovat tien­neet, mitä ovat tehneet Isis-kali­faat­tiin muut­taes­saan, siksi heidän kohdal­laan tilanne on toinen. Sitä emme ymmärrä, miksi halli­tus väis­te­lee vastuuta, eikä tee asiassa poliit­tista päätöstä. Tilanne on herkkä, mutta halli­tuk­sen salailu ja ulko­mi­nis­teri Haavis­ton risti­rii­tai­set lausun­not ovat omiaan hanka­loit­ta­maan tilan­netta enti­ses­tään”, Kai Mykkä­nen toteaa.

Ulko­mi­nis­teri Haavis­ton­kaan kohdalla tarkoi­tus ei pyhitä keinoja.

“Virka­mie­hen painos­ta­mi­nen lain­vas­tai­siin toimiin tai kanta­maan polii­ti­kolle kuulu­vaa vastuuta virka­vas­tuulla, risti­rii­tai­set kerto­muk­set tapah­tu­mista ja poliit­ti­sen vastuun väis­tely eivät ole toimin­ta­ta­poja, joilla Suomessa kuuluu asioita edis­tää. Suoma­lai­silla on oikeus lain ja hyvän hallin­to­ta­van mukai­seen sekä läpi­nä­ky­vään asioi­den hoita­mi­seen ja päätök­sen­te­koon. Sitä sekä totuutta asioi­den kulusta peräämme väli­ky­sy­myk­sellä”, Mykkä­nen sanoo.

Kokoo­mus ehdot­taa myös toimia, joilla tule­vai­suu­den kannalta selkey­tet­täi­siin juri­di­sia keinoja puut­tua Suomen kaksois­kan­sa­lais­ten ja oles­ke­lu­lu­valla Suomessa aiem­min oles­kel­lei­den asemaan, jos he syyl­lis­ty­vät terro­ris­ti­ryh­män toimin­taan osal­lis­tu­mi­seen ulko­mailla. Kokoo­muk­sen kitey­tys linjasta al-Holiin ja tule­viin tilan­tei­siin varau­tu­mi­seksi on tiedot­teen liit­teenä.

Lisä­tie­dot:

Suvi Aherto
Tiedo­tus­sih­teeri
Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä
050 349 6121
suvi.aherto@eduskunta.fi

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

24.11.2022

Pihla Keto-Huovi­nen: Lähi­suh­de­vä­ki­val­taa ei tule sovi­tella – katkais­taan noidan­kehä

Suomi on tilas­to­jen valossa lähi­suh­de­vä­ki­val­lan kehi­tys­maa. Joka kolmas suoma­lai­nen nainen kokee elämänsä aikana lähi­suh­de­vä­ki­val­taa, ja lähes aina teki­jänä on nykyi­nen

19.10.2022

Talous­va­lio­kun­nan puheen­joh­taja Sanni Grahn-Laaso­nen: Euroo­pan on herät­tävä Kiina-riskiin

Käsit­te­lemme Suomen histo­rian ensim­mäistä huol­to­var­muus­se­lon­te­koa aikana, jolloin ensin globaali pande­mia ja sitten Venä­jän odot­ta­ma­ton raaka hyök­käys­sota Ukrai­naan ovat tehneet maail­mas­tamme näky­västi epävar­mem­man ja uhkaa­vam­man. Suoma­lais­ten arjen turval­li­suu­den­tunne on heiken­ty­nyt.

17.5.2022

Nato-jäse­nyys sine­töi Suomen pitkän matkan länteen

Edus­kunta on tänään anta­nut tukensa Nato-jäse­­nyy­­delle. Haluan kiit­tää koko edus­kun­taa tästä histo­rial­li­sesta JAA-äänes­­tyk­­sestä. Kansan tuki on vahva, 188 kansan­edus­ta­jaa äänesti

Skip to content