Kokoo­mus osal­lis­tuu väli­ky­sy­myk­seen al-Holin kotiut­ta­mis­toi­mista

Julkaistu: 11.12.2019

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män kokous päätti osal­lis­tua väli­ky­sy­myk­seen al-Holin kotiut­ta­mis­toi­mista sekä maan halli­tuk­sen päätök­sen­teosta ja minis­teri Haavis­ton toimin­nasta asiassa.

Kokoo­mus jätti samasta aiheesta kirjal­li­sen kysy­myk­sen noin viikko sitten ja koska kysy­myk­sessä esitet­tyi­hin asioi­hin ei ole aina­kaan tois­tai­seksi saatu selvyyttä ja asiassa on ilmen­nyt lisä­tie­toja, on loogista, että faktoja asiaan perä­tään myös väli­ky­sy­myk­sellä.

“Onko halli­tus käytän­nössä hyväk­sy­nyt Isisin kali­faa­tin toimin­taan osal­lis­tu­nei­den Suomen kansa­lais­ten autta­mi­sen Suomeen vai ei? Viime viik­ko­jen ja päivien kommen­tit halli­tuk­sen johto­vii­si­kolta ovat olleet vält­te­le­viä ja seka­via. Halli­tuk­sen toiminta asiassa ei ole herät­tä­nyt luot­ta­musta päämi­nis­teri Rinteen aikana, eikä päämi­nis­teri Mari­nin kausi ole vali­tet­ta­vasti alka­nut yhtään selkeäm­min”, kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Kai Mykkä­nen sanoo.

“Ulko­mi­nis­teri Haavisto väitti ensin, että oikeus­kans­le­rin ratkaisu al-Holin lasten kotiut­ta­mi­sesta riit­tää hänelle mandaa­tiksi kotiut­ta­mis­toi­miin ilman halli­tuk­sen linjausta ja myöhem­min hän sanoi, että halli­tuk­sen ilta­koulu on hyväk­sy­nyt toimin­ta­lin­jauk­sen. Kovim­missa huhu­pu­heissa väite­tään, että al-Holin leiriltä tuotai­siin nyt ihmi­siä pienissä ryhmissä, jotta poliit­tista päätöstä ei tarvit­sisi tehdä. Halli­tuk­sen johto ei ole tätä suoraan kiis­tä­nyt. Jos väit­teet pitä­vät paik­kansa, kyseessä on selvästi vastuun väis­tä­mi­nen vaka­vassa asiassa. Edus­kun­nan ja suoma­lais­ten on saatava tietää todel­li­nen tilanne”, Kai Mykkä­nen jatkaa.

Lapset eivät ole voineet valita, missä synty­vät ja missä olosuh­teissa elävät, sen valin­nan ovat tehneet heidän vanhem­pansa.

Kokoo­mus lähtee siitä, että Suomen kansa­lai­suu­den omaa­via lapsia aute­taan palaa­maan Suomeen ilman aikui­sia, jos siihen suin­kin löytyy turval­li­nen tapa. Suomen on myös syytä vaikut­taa siten, että huma­ni­tää­ri­nen apu tavoit­taa Syyrian leireillä olevat suoma­lais­si­vii­lit ja että ihmi­soi­keu­det alueella toteu­tu­vat. Samaan aikaan Kokoo­mus toteaa, ettei terro­ris­ti­jär­jes­tön hallit­se­maan kali­faat­tiin pysy­västi muut­ta­neita aikui­sia ole syytä auttaa palaa­maan.

“Lapset eivät ole voineet valita, missä synty­vät ja missä olosuh­teissa elävät, sen valin­nan ovat tehneet heidän vanhem­pansa. Jo lasten oikeuk­sien takia lapsia on syytä auttaa. Aikui­set sen sijaan ovat tien­neet, mitä ovat tehneet Isis-kali­faat­tiin muut­taes­saan, siksi heidän kohdal­laan tilanne on toinen. Sitä emme ymmärrä, miksi halli­tus väis­te­lee vastuuta, eikä tee asiassa poliit­tista päätöstä. Tilanne on herkkä, mutta halli­tuk­sen salailu ja ulko­mi­nis­teri Haavis­ton risti­rii­tai­set lausun­not ovat omiaan hanka­loit­ta­maan tilan­netta enti­ses­tään”, Kai Mykkä­nen toteaa.

Ulko­mi­nis­teri Haavis­ton­kaan kohdalla tarkoi­tus ei pyhitä keinoja.

“Virka­mie­hen painos­ta­mi­nen lain­vas­tai­siin toimiin tai kanta­maan polii­ti­kolle kuulu­vaa vastuuta virka­vas­tuulla, risti­rii­tai­set kerto­muk­set tapah­tu­mista ja poliit­ti­sen vastuun väis­tely eivät ole toimin­ta­ta­poja, joilla Suomessa kuuluu asioita edis­tää. Suoma­lai­silla on oikeus lain ja hyvän hallin­to­ta­van mukai­seen sekä läpi­nä­ky­vään asioi­den hoita­mi­seen ja päätök­sen­te­koon. Sitä sekä totuutta asioi­den kulusta peräämme väli­ky­sy­myk­sellä”, Mykkä­nen sanoo.

Kokoo­mus ehdot­taa myös toimia, joilla tule­vai­suu­den kannalta selkey­tet­täi­siin juri­di­sia keinoja puut­tua Suomen kaksois­kan­sa­lais­ten ja oles­ke­lu­lu­valla Suomessa aiem­min oles­kel­lei­den asemaan, jos he syyl­lis­ty­vät terro­ris­ti­ryh­män toimin­taan osal­lis­tu­mi­seen ulko­mailla. Kokoo­muk­sen kitey­tys linjasta al-Holiin ja tule­viin tilan­tei­siin varau­tu­mi­seksi on tiedot­teen liit­teenä.

Lisä­tie­dot:

Suvi Aherto
Tiedo­tus­sih­teeri
Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä
050 349 6121
suvi.aherto@eduskunta.fi