Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­mus on Suomen selvästi suurin puolue

Kokoo­mus on Suomen selvästi suurin puolue

Julkaistu:

Kokoo­mus jatkaa Talous­tut­ki­muk­sen YLE Uuti­sille teke­mässä helmi­kuun kanna­tusar­viossa selvästi suurim­pana puolu­eena. Uusim­man tutki­muk­sen haas­tat­te­lut tehtiin helmi­kuun aikana ja viimei­set kuun viimei­sellä viikolla.

Tutki­muk­sen perus­teella Kokoo­muk­sen kanna­tus on noin prosent­tiyk­si­kön korkeam­malla tasolla kuin syksyn 2008 kunnal­lis­vaa­leissa. Kevään 2007 edus­kun­ta­vaa­lei­hin nähden nousua on runsaat kaksi prosent­tiyk­sik­köä.

Keskus­tan kanna­tus on nyt 20,3 prosent­tia ja Sdp:n 19,6 prosent­tia. Vasem­mis­to­liitto palasi tutki­muk­sessa viiden­neksi suurim­maksi puolu­eeksi Perus­suo­ma­lais­ten edelle.

Talous­tut­ki­muk­sen kyse­lyyn haas­ta­tel­tiin noin 3 400 henkeä. Tutki­muk­sen virhe­mar­gi­naali suurim­pien puoluei­den osalta on 1,6 prosent­tiyk­sik­köä suun­taansa.


Kuvat

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content