Kokoomus: Nuorille ehdok­kaille taattava tilaa kunta­vaalien ehdokas­lis­toilla – kokoomus.fi
MENU
Kokoomus: Nuorille ehdok­kaille taattava tilaa kunta­vaalien ehdokas­lis­toilla

Kokoomus: Nuorille ehdok­kaille taattava tilaa kunta­vaalien ehdokas­lis­toilla

Julkaistu: 03.05.2016 Uncategorized

Vuoden päästä pidet­tä­vissä kunta­vaa­leissa valitaan kunta­päät­täjät seuraa­ville neljälle vuodelle. Kokoomus vaatii, että nuoret huomioidaan jo ehdokas­a­set­te­lussa.

“Kunnissa päätetään niiden asukkaiden tulevai­suuden hyvin­voin­nista. Maakun­ta­uu­dis­tuksen myötä erityi­sesti opetus- ja koulusek­torin asiat painot­tuvat kunnissa aiempaa enemmän. On erittäin tärkeää, että tähän keskus­teluun osallis­tuvat myös nuoret”, sanoo kokoo­muksen puolue­sih­teeri Janne Pesonen.

“Jokaisen puolueen jokaisen paikal­lis­jär­jestön on pidettävä huolta, että ehdokas­lis­toilla on tilaa nuorille. Edellytän tätä kokoo­mus­lai­silta toimi­joilta ja haastan myös muut puolueet näyttämään, että heilläkin halutaan aidosti ottaa nuoret tasa-arvoi­sesti mukaan päätök­sen­tekoon. Kannustan puolueita huomioimaan nuoret myös vaalien jälkeen, kun kuntien luotta­mus­hen­ki­lö­paikkoja jaetaan.”

Pesonen kehuu Suomen Lukio­laisten Liiton ja Suomen Nuori­so­val­tuus­tojen Liiton #nuorieh­dokas-kampanjaa, joka kannustaa nuoria asettumaan ehdolle kunta­vaa­leissa.

“Nuorten rohkai­se­minen kunta­vaa­lieh­dok­kaiksi on ensiar­voisen tärkeää. Kuten kaikilla ikäryh­millä, myös nuorilla on sellaista osaamista ja näkemystä, jota ei muilta löydy. Kuntien menes­tyksen kannalta olisi tuhlausta jättää se hyödyn­tä­mättä”, Pesonen sanoo.

12938137_10154019571308467_5146330898179552504_n

Innos­taako vaikut­ta­minen ja kunta­vaa­lieh­dokkuus? Kokoo­mus­laiset ja kokoo­mus­mie­liset voivat ilmoittaa kiinnos­tuk­sestaan täällä. Aiempaa kokemusta politii­kasta ei tarvitse olla.


Kokoomus.fi