Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­mus nimitti poliit­ti­sen valtio­sih­tee­rin ja erityi­sa­vus­ta­jat

Kokoo­mus nimitti poliit­ti­sen valtio­sih­tee­rin ja erityi­sa­vus­ta­jat

Julkaistu:

Valtio­va­rain­mi­nis­teri Alexan­der Stub­bin valtio­sih­tee­riksi nimi­tet­tiin Olli-Pekka Heino­nen ja minis­te­ri­ryh­män erityi­sa­vus­ta­jaksi Joonas Turu­nen.

Talous­po­liit­ti­sena erityi­sa­vus­ta­jana toimiva Maarit Kaltio jää hoito­va­paalle 15. kesä­kuuta alkaen vuoden loppuun asti. Talous­po­liit­ti­sen erityi­sa­vus­ta­jan tehtä­vää hoitaa tällä välin Laura Manni­nen.

Vies­tin­nästä vastaa erityi­sa­vus­taja Suvi Aherto ja EU- ja kansain­vä­li­sistä asioista Lauri Tierala.

Sisä­mi­nis­teri Petteri Orpon erityi­sa­vus­ta­jina aloit­ta­vat Mikko Korte­lai­nen ja Ville Valko­nen.

Opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­teri Sanni Grahn-Laaso­sen erityi­sa­vus­ta­jat ovat Kris­tiina Kokko ja Matias Mart­ti­nen.

Ulko­maan­kauppa- ja kehi­tys­mi­nis­teri Lenita Toiva­kan erityi­sa­vus­ta­jiksi on nimi­tetty Pasi Rajala ja Emma Hanno­nen.

Edus­kun­nan vara­pu­he­mies Paula Risi­kon erityi­sa­vus­ta­jana aloit­taa Aino Salo.

 

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content