Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­mus nimesi euro­vaa­lieh­dok­kaita -

Kokoo­mus nimesi euro­vaa­lieh­dok­kaita -

Julkaistu:

- Autto, Heikki (s. 1984).
Hallin­to­tie­tei­den kandi­daatti, Rova­nie­men kaupun­gin­val­tuus­ton puheen­joh­taja.

- Itälä, Ville (s. 1959).
Euroo­pan Parla­men­tin jäsen, vara­tuo­mari.

- Korhola, Eija-Riitta (s. 1959).
Euroo­pan Parla­men­tin jäsen, filo­so­fian lisen­si­aatti.

- Metsola, Ukko (s. 1973).
Valtio­tie­teen mais­teri, Master of Public Policy. Yrit­täjä ? EU-asioi­den neuvon­ta­pal­ve­lut.

- Pent­tilä, Risto E.J. (s. 1959).
Elin­kei­noe­lä­män Valtuus­kunta EVAn johtaja.

- Pieti­käi­nen, Sirpa (s. 1959).
Euroo­pan Parla­men­tin jäsen, ekonomi.

- Puhakka, Joona (s. 1982). Kaup­pa­tie­tei­den kandi­daatti.

- Railimo, Riikka (s. 1975).
Itä-Suomen EU-toimis­ton johtaja, yhteis­kun­ta­tie­tei­den mais­teri.

- Suoma­lai­nen, Nina (s. 1966)
Vanhempi kehi­tys­po­li­tii­kan asian­tun­tija, valtio­tie­tei­den mais­teri (poli­tices magis­ter).

- Vikman, Sofia (s. 1983)
Yhteis­kun­ta­tie­tei­den kandi­daatti, kansan­edus­ta­jan avus­taja.

Kokoo­mus tulee nimeä­mään yhteensä 20 euro­vaa­lieh­do­kasta. Seuraa­vat nimeä­mi­set tehdään kevään mittaan myöhem­min erik­seen ilmoi­tet­ta­vana ajan­koh­tana.

Ehdok­kai­den esit­te­ly­sivu.

Puolue­val­tuus­ton vaali­ko­kouk­sessa nimet­tiin myös puolue­hal­li­tus vuodelle 2009.

Lisä­tie­toja:
Puolue­sih­teeri Taru Tuju­nen, gsm 050 3579 418
Vies­tin­tä­pääl­likkö Jenni Haukio, gsm 040 7292 447

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content