Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­mus nimesi euro­vaa­lieh­dok­kaita -

Kokoo­mus nimesi euro­vaa­lieh­dok­kaita -

Julkaistu:

Euro­vaa­lieh­dok­kaiksi nimet­tiin seuraa­vat henki­löt:

ANNE LINNONMAA (s. 1954)
Vaate­tus­suun­nit­te­lija (Taide­teol­li­nen Korkea­koulu), pääsuun­nit­te­lija.
Gsm: 040 5868 555, sähkö­posti: anne.linnonmaa@annelinnonmaa.fi
koti­sivu: www.annelinnonmaa.fi

JOHANNA MANNINEN (s. 1980)
Opis­ke­lija, liikunta- ja yhteis­kun­ta­tie­tei­den yo, pika­juok­sija.
Gsm: 040 7211 112 , sähkö­posti: johmanni@jyu.fi
koti­sivu www.johannamanninen.net

KAI PÖNTINEN ( s. 1963)
Yrit­täjä, Lapuan kaupun­gin­val­tuus­ton vara­pu­heen­joh­taja.
Gsm: 0500 555 969 , sähkö­posti: kai.pontinen@nic.fi
koti­sivu: www.kaipontinen.fi (avau­tuu 1.3.)

JUKKA TUORI (s. 1948)
Agro­nomi, maakun­ta­neu­vos.
Gsm: 0500 732 892 , sähkö­posti: jukka.tuori@dnainternet.net
koti­sivu: www.jukkatuori.fi

ARI VATANEN (s.1952)
Auto­tek­nikko, Euroo­pan Parla­men­tin jäsen (MEP).
Sähkö­posti: ari.vatanen@europarl.europa.eu
koti­sivu: www.arivatanen.com

Tammi­kuussa puolue­val­tuus­ton vaali­ko­kouk­sessa ehdok­kaiksi nimet­tiin:

Heikki Autto, Ville Itälä, Eija-Riitta Korhola, Ukko Metsola, Risto E.J. Pent­tilä, Sirpa Pieti­käi­nen, Joona Puhakka, Riikka Railimo, Nina Suoma­lai­nen, Sofia Vikman. Kokoo­mus aset­taa euro­vaa­leissa täyden 20 ehdok­kaan listan. Seuraa­vien ehdok­kai­den nimeä­mi­sestä tiedo­te­taan tarkem­min myöhem­min.

Tarkem­pia tietoja ehdok­kaista löytyy osoit­teesta: http://localhost:5000/eurovaalit/ehdokkaat/

Lisä­tie­toja:

Puolue­sih­teeri Taru Tuju­nen, gsm 050 3579 418
Vies­tin­tä­pääl­likkö Jenni Haukio, gsm 040 7292 447

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content