Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­mus mukana Helsinki Pridessä

Kokoo­mus mukana Helsinki Pridessä

Julkaistu:

Talous­po­lii­tik­kona tunnettu Männistö on ajanut avio­liit­to­la­kiin uudis­tusta, jonka myötä myös samaa suku­puolta olevat parit saisi­vat täyden adop­tio-oikeu­den.

- Minulle kyse on tasa-arvosta. Jokai­sen ihmi­sen tulee saada tavoi­tella onnel­li­suutta omista lähtö­koh­dis­taan. On tosia­sia, että ihmi­set ovat erilai­sia ja naut­ti­vat erilai­sista asioista. Tämä tulee jokai­selle sallia, niin kauan kuin näin toimit­taessa ei loukata muita ihmi­siä. Tästä suvait­se­vai­suu­dessa on kyse, toteaa Männistö.

Kokoo­muk­sen puolue­ko­kous hyväk­syi vuosi sitten kannan, jonka mukaan Kokoo­mus kannat­taa ns. suku­puo­li­neut­raa­lia avio­liit­to­la­kia.

Lisä­tie­toja:

kansan­edus­taja Lasse Männistö, 0440 160 382

Kasary-aktiivi Elina Laavi, 040 7082121


Kuvat

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content