Kokoomus: Lapset ja perheet kärki­tee­maksi, perhe­vapaat ja esiopetus uudis­tetaan – kokoomus.fi
MENU
Kokoomus: Lapset ja perheet kärki­tee­maksi, perhe­vapaat ja esiopetus uudis­tetaan

Kokoomus: Lapset ja perheet kärki­tee­maksi, perhe­vapaat ja esiopetus uudis­tetaan

Julkaistu: 20.11.2018 Tiedote

Tiedote 20.11.2018
Julkai­su­vapaa

Kokoomus esittää 66 toimen­pi­dettä lapsi- ja perhe­po­li­tiikan kehit­tä­mi­seksi Suomessa. Uusi lapsi- ja perhe­po­liit­tinen ohjelma julkis­tettiin 20.11. Kokoomus haluaa, että lasten ja perheiden hyvin­vointi nostetaan seuraa­vassa halli­tus­oh­jel­massa yhdeksi kärki­tee­moista. Tavoit­teena on, että lapsi- ja perhe­myön­teistä ilmapiiriä edistetään kaikkialla yhteis­kun­nassa. Kokoomus haluaa tehdä Suomesta maailman parhaan maan lapsille ja perheille.

– Suomi on jo nyt monella mitta­rilla hyvä maa lapsille ja perheille. Pärjäämme hyvin kansain­vä­li­sissä vertai­luissa ja valtao­salla suoma­lai­sista lapsi­per­heistä menee hyvin. Äskettäin meidät rankattiin jopa maailman onnel­li­sim­maksi maaksi. Paljon on kuitenkin vielä tehtävää, jotta kaikilla lapsilla ja perheillä olisi aidosti samat mahdol­li­suudet toteuttaa itseään ja pärjätä elämässä, sanoo Kokoo­muksen puheen­johtaja, valtio­va­rain­mi­nisteri Petteri Orpo.

– Tasa-arvoinen vanhemmuus ja työelämä vaativat tekoja. Kaksi­vuo­tinen, maksuton esiopetus on kirjattava seuraavan halli­tuksen ohjelmaan. Osallis­tu­mista varhais­kas­va­tukseen tulee lisätä maksuja edelleen alenta­malla. Myös perhe­vapaat on uudis­tettava. Lisäksi lapsi­per­heiden palveluja, kuten neuvo­loita, tulee kehittää tukemaan vanhem­muutta ja auttamaan erityi­sesti silloin, kun perheiltä puuttuvat tukiver­kostot, Kokoo­muksen varapu­heen­johtaja, opetus­mi­nisteri Sanni Grahn-Laasonen sanoo.

– Mahdol­li­simman monen suoma­laisen lapsi­haaveen on voitava toteutua. Lasten saaminen ei saa jäädä kiinni tulevai­suuden huolista, talous­ti­lan­teesta tai epätasa-arvoi­sista yhteis­kunnan raken­teista, Petteri Orpo summaa.

Kokoomus haluaa, että jokai­sella lapsella ja nuorella on taustasta riippu­matta yhtäläiset mahdol­li­suudet kasvaa, koulut­tautua ja toteuttaa unelmiaan.

Yhteis­kunnan tulee rakentaa parhaat mahdol­liset edelly­tykset vanhem­muu­delle, jotta vanhemmat voivat kasvattaa lapsistaan ja nuoristaan aktii­visia ja osallis­tuvia yhteis­kunnan jäseniä. Kokoo­muksen ohjel­massa maailman paras maa lapsille ja perheille rakentuu seitsemän kokonai­suuden kautta:

I. Vahvis­tetaan varhais­kas­va­tusta ja tehdään esiope­tuk­sesta kaksi­vuo­tista
II. Perhe­va­paa­uu­dis­tuk­sella tasa-arvoa ja parempaa arkea
II. Maailman parhaat, lapsi- ja perhe­läh­töiset palvelut
IV. Huomioidaan erilaisten perheiden erilaiset tarpeet
V. Harras­tus­ta­kuusta totta! Jokai­selle lapselle mahdol­lisuus vähintään yhteen mieluisaan harras­tukseen
VI. Turval­linen lapsuus jokai­selle
VII. Panos­tetaan maahan­muut­ta­ja­per­heisiin – koulutus auttaa kotiu­tumaan

Ohjelmaan voit tutustua tästä

Kokoomus.fi