Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Kannat / Kokoo­mus: Lapset ja perheet kärki­tee­maksi, perhe­va­paat ja esio­pe­tus uudis­te­taan

Kokoo­mus: Lapset ja perheet kärki­tee­maksi, perhe­va­paat ja esio­pe­tus uudis­te­taan

Julkaistu:

Tiedote 20.11.2018
Julkai­su­va­paa

Kokoo­mus esit­tää 66 toimen­pi­dettä lapsi- ja perhe­po­li­tii­kan kehit­tä­mi­seksi Suomessa. Uusi lapsi- ja perhe­po­liit­ti­nen ohjelma julkis­tet­tiin 20.11.

Kokoo­mus haluaa, että lasten ja perhei­den hyvin­vointi noste­taan seuraa­vassa halli­tus­oh­jel­massa yhdeksi kärki­tee­moista. Tavoit­teena on, että lapsi- ja perhe­myön­teistä ilma­pii­riä edis­te­tään kaik­kialla yhteis­kun­nassa. Kokoo­mus haluaa tehdä Suomesta maail­man parhaan maan lapsille ja perheille.

– Suomi on jo nyt monella mitta­rilla hyvä maa lapsille ja perheille. Pärjäämme hyvin kansain­vä­li­sissä vertai­luissa ja valtao­salla suoma­lai­sista lapsi­per­heistä menee hyvin. Äsket­täin meidät rankat­tiin jopa maail­man onnel­li­sim­maksi maaksi. Paljon on kuiten­kin vielä tehtä­vää, jotta kaikilla lapsilla ja perheillä olisi aidosti samat mahdol­li­suu­det toteut­taa itse­ään ja pärjätä elämässä, sanoo Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja, valtio­va­rain­mi­nis­teri Petteri Orpo.

– Tasa-arvoi­nen vanhem­muus ja työelämä vaati­vat tekoja. Kaksi­vuo­ti­nen, maksu­ton esio­pe­tus on kirjat­tava seuraa­van halli­tuk­sen ohjel­maan. Osal­lis­tu­mista varhais­kas­va­tuk­seen tulee lisätä maksuja edel­leen alen­ta­malla. Myös perhe­va­paat on uudis­tet­tava. Lisäksi lapsi­per­hei­den palve­luja, kuten neuvo­loita, tulee kehit­tää tuke­maan vanhem­muutta ja autta­maan erityi­sesti silloin, kun perheiltä puut­tu­vat tuki­ver­kos­tot, Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja, opetus­mi­nis­teri Sanni Grahn-Laaso­nen sanoo.

– Mahdol­li­sim­man monen suoma­lai­sen lapsi­haa­veen on voitava toteu­tua. Lasten saami­nen ei saa jäädä kiinni tule­vai­suu­den huolista, talous­ti­lan­teesta tai epätasa-arvoi­sista yhteis­kun­nan raken­teista, Petteri Orpo summaa.

Kokoo­mus haluaa, että jokai­sella lapsella ja nuorella on taus­tasta riip­pu­matta yhtä­läi­set mahdol­li­suu­det kasvaa, koulut­tau­tua ja toteut­taa unel­mi­aan.

Yhteis­kun­nan tulee raken­taa parhaat mahdol­li­set edel­ly­tyk­set vanhem­muu­delle, jotta vanhem­mat voivat kasvat­taa lapsis­taan ja nuoris­taan aktii­vi­sia ja osal­lis­tu­via yhteis­kun­nan jäse­niä. Kokoo­muk­sen ohjel­massa maail­man paras maa lapsille ja perheille raken­tuu seit­se­män koko­nai­suu­den kautta:

I. Vahvis­te­taan varhais­kas­va­tusta ja tehdään esio­pe­tuk­sesta kaksi­vuo­tista
II. Perhe­va­paa­uu­dis­tuk­sella tasa-arvoa ja parem­paa arkea
II. Maail­man parhaat, lapsi- ja perhe­läh­töi­set palve­lut
IV. Huomioi­daan erilais­ten perhei­den erilai­set tarpeet
V. Harras­tus­ta­kuusta totta! Jokai­selle lapselle mahdol­li­suus vähin­tään yhteen mielui­saan harras­tuk­seen
VI. Turval­li­nen lapsuus jokai­selle
VII. Panos­te­taan maahan­muut­ta­ja­per­hei­siin – koulu­tus auttaa kotiu­tu­maan

Ohjel­maan voit tutus­tua tästä

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

30.5.2024

Maria Rauta­nen: ”Ener­giao­ma­va­rai­suus on huol­to­var­muus­asia”

Ener­gia­po­li­tiikka on tärkeä osa Suomen ja koko EU:n turval­li­suutta. Ilman huol­to­var­maa ener­giaa olemme todella haavoit­tu­vai­sia ihmi­sen tai luon­non aiheut­ta­man kata­stro­fin

27.5.2024

Sauli Seit­ten­ranta: ”Lääke­pula on turval­li­suusuhka”

2021 rahti­laiva tukki Suezin kana­van. 2022 Kiinan rajut koro­na­ra­joi­tuk­set johti­vat Shang­hain ja Shenz­he­nin tehtai­den ja sata­mien kapa­si­tee­tin laskuun. 2024 huthi­ka­pi­nal­lis­ten

24.5.2024

Susanne Päivä­rinta: ”Suomen turva on vahva Eurooppa”

Elämme massii­vis­ten haas­tei­den ja kasain­vä­lis­ten jännit­tei­den aikaa. Venä­jän hyök­käys­sota Ukrai­nassa jatkuu, Suomi on sulke­nut itära­jansa. Venä­jän suun­nalta voimme odot­taa jatkos­sa­kin

Skip to content