Kokoo­mus: Lapset ja perheet kärki­tee­maksi, perhe­va­paat ja esio­pe­tus uudis­te­taan

Julkaistu: 20.11.2018

Tiedote 20.11.2018
Julkai­su­va­paa

Kokoo­mus esit­tää 66 toimen­pi­dettä lapsi- ja perhe­po­li­tii­kan kehit­tä­mi­seksi Suomessa. Uusi lapsi- ja perhe­po­liit­ti­nen ohjelma julkis­tet­tiin 20.11.

Kokoo­mus haluaa, että lasten ja perhei­den hyvin­vointi noste­taan seuraa­vassa halli­tus­oh­jel­massa yhdeksi kärki­tee­moista. Tavoit­teena on, että lapsi- ja perhe­myön­teistä ilma­pii­riä edis­te­tään kaik­kialla yhteis­kun­nassa. Kokoo­mus haluaa tehdä Suomesta maail­man parhaan maan lapsille ja perheille.

– Suomi on jo nyt monella mitta­rilla hyvä maa lapsille ja perheille. Pärjäämme hyvin kansain­vä­li­sissä vertai­luissa ja valtao­salla suoma­lai­sista lapsi­per­heistä menee hyvin. Äsket­täin meidät rankat­tiin jopa maail­man onnel­li­sim­maksi maaksi. Paljon on kuiten­kin vielä tehtä­vää, jotta kaikilla lapsilla ja perheillä olisi aidosti samat mahdol­li­suu­det toteut­taa itse­ään ja pärjätä elämässä, sanoo Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja, valtio­va­rain­mi­nis­teri Petteri Orpo.

– Tasa-arvoi­nen vanhem­muus ja työelämä vaati­vat tekoja. Kaksi­vuo­ti­nen, maksu­ton esio­pe­tus on kirjat­tava seuraa­van halli­tuk­sen ohjel­maan. Osal­lis­tu­mista varhais­kas­va­tuk­seen tulee lisätä maksuja edel­leen alen­ta­malla. Myös perhe­va­paat on uudis­tet­tava. Lisäksi lapsi­per­hei­den palve­luja, kuten neuvo­loita, tulee kehit­tää tuke­maan vanhem­muutta ja autta­maan erityi­sesti silloin, kun perheiltä puut­tu­vat tuki­ver­kos­tot, Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja, opetus­mi­nis­teri Sanni Grahn-Laaso­nen sanoo.

– Mahdol­li­sim­man monen suoma­lai­sen lapsi­haa­veen on voitava toteu­tua. Lasten saami­nen ei saa jäädä kiinni tule­vai­suu­den huolista, talous­ti­lan­teesta tai epätasa-arvoi­sista yhteis­kun­nan raken­teista, Petteri Orpo summaa.

Kokoo­mus haluaa, että jokai­sella lapsella ja nuorella on taus­tasta riip­pu­matta yhtä­läi­set mahdol­li­suu­det kasvaa, koulut­tau­tua ja toteut­taa unel­mi­aan.

Yhteis­kun­nan tulee raken­taa parhaat mahdol­li­set edel­ly­tyk­set vanhem­muu­delle, jotta vanhem­mat voivat kasvat­taa lapsis­taan ja nuoris­taan aktii­vi­sia ja osal­lis­tu­via yhteis­kun­nan jäse­niä. Kokoo­muk­sen ohjel­massa maail­man paras maa lapsille ja perheille raken­tuu seit­se­män koko­nai­suu­den kautta:

I. Vahvis­te­taan varhais­kas­va­tusta ja tehdään esio­pe­tuk­sesta kaksi­vuo­tista
II. Perhe­va­paa­uu­dis­tuk­sella tasa-arvoa ja parem­paa arkea
II. Maail­man parhaat, lapsi- ja perhe­läh­töi­set palve­lut
IV. Huomioi­daan erilais­ten perhei­den erilai­set tarpeet
V. Harras­tus­ta­kuusta totta! Jokai­selle lapselle mahdol­li­suus vähin­tään yhteen mielui­saan harras­tuk­seen
VI. Turval­li­nen lapsuus jokai­selle
VII. Panos­te­taan maahan­muut­ta­ja­per­hei­siin – koulu­tus auttaa kotiu­tu­maan

Ohjel­maan voit tutus­tua tästä