Kokoomus.fi / Julkaisut / Kannat / Kokoo­mus: Lapset ja perheet kärki­tee­maksi, perhe­va­paat ja esio­pe­tus uudis­te­taan

Kokoo­mus: Lapset ja perheet kärki­tee­maksi, perhe­va­paat ja esio­pe­tus uudis­te­taan

Julkaistu:

Tiedote 20.11.2018
Julkai­su­va­paa

Kokoo­mus esit­tää 66 toimen­pi­dettä lapsi- ja perhe­po­li­tii­kan kehit­tä­mi­seksi Suomessa. Uusi lapsi- ja perhe­po­liit­ti­nen ohjelma julkis­tet­tiin 20.11.

Kokoo­mus haluaa, että lasten ja perhei­den hyvin­vointi noste­taan seuraa­vassa halli­tus­oh­jel­massa yhdeksi kärki­tee­moista. Tavoit­teena on, että lapsi- ja perhe­myön­teistä ilma­pii­riä edis­te­tään kaik­kialla yhteis­kun­nassa. Kokoo­mus haluaa tehdä Suomesta maail­man parhaan maan lapsille ja perheille.

– Suomi on jo nyt monella mitta­rilla hyvä maa lapsille ja perheille. Pärjäämme hyvin kansain­vä­li­sissä vertai­luissa ja valtao­salla suoma­lai­sista lapsi­per­heistä menee hyvin. Äsket­täin meidät rankat­tiin jopa maail­man onnel­li­sim­maksi maaksi. Paljon on kuiten­kin vielä tehtä­vää, jotta kaikilla lapsilla ja perheillä olisi aidosti samat mahdol­li­suu­det toteut­taa itse­ään ja pärjätä elämässä, sanoo Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja, valtio­va­rain­mi­nis­teri Petteri Orpo.

– Tasa-arvoi­nen vanhem­muus ja työelämä vaati­vat tekoja. Kaksi­vuo­ti­nen, maksu­ton esio­pe­tus on kirjat­tava seuraa­van halli­tuk­sen ohjel­maan. Osal­lis­tu­mista varhais­kas­va­tuk­seen tulee lisätä maksuja edel­leen alen­ta­malla. Myös perhe­va­paat on uudis­tet­tava. Lisäksi lapsi­per­hei­den palve­luja, kuten neuvo­loita, tulee kehit­tää tuke­maan vanhem­muutta ja autta­maan erityi­sesti silloin, kun perheiltä puut­tu­vat tuki­ver­kos­tot, Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja, opetus­mi­nis­teri Sanni Grahn-Laaso­nen sanoo.

– Mahdol­li­sim­man monen suoma­lai­sen lapsi­haa­veen on voitava toteu­tua. Lasten saami­nen ei saa jäädä kiinni tule­vai­suu­den huolista, talous­ti­lan­teesta tai epätasa-arvoi­sista yhteis­kun­nan raken­teista, Petteri Orpo summaa.

Kokoo­mus haluaa, että jokai­sella lapsella ja nuorella on taus­tasta riip­pu­matta yhtä­läi­set mahdol­li­suu­det kasvaa, koulut­tau­tua ja toteut­taa unel­mi­aan.

Yhteis­kun­nan tulee raken­taa parhaat mahdol­li­set edel­ly­tyk­set vanhem­muu­delle, jotta vanhem­mat voivat kasvat­taa lapsis­taan ja nuoris­taan aktii­vi­sia ja osal­lis­tu­via yhteis­kun­nan jäse­niä. Kokoo­muk­sen ohjel­massa maail­man paras maa lapsille ja perheille raken­tuu seit­se­män koko­nai­suu­den kautta:

I. Vahvis­te­taan varhais­kas­va­tusta ja tehdään esio­pe­tuk­sesta kaksi­vuo­tista
II. Perhe­va­paa­uu­dis­tuk­sella tasa-arvoa ja parem­paa arkea
II. Maail­man parhaat, lapsi- ja perhe­läh­töi­set palve­lut
IV. Huomioi­daan erilais­ten perhei­den erilai­set tarpeet
V. Harras­tus­ta­kuusta totta! Jokai­selle lapselle mahdol­li­suus vähin­tään yhteen mielui­saan harras­tuk­seen
VI. Turval­li­nen lapsuus jokai­selle
VII. Panos­te­taan maahan­muut­ta­ja­per­hei­siin – koulu­tus auttaa kotiu­tu­maan

Ohjel­maan voit tutus­tua tästä

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

30.3.2021

Miten Suomi avataan? – Kokoo­muk­sen keskus­te­lu­na­vaus koro­nan exit-linjauk­seksi

Kokoo­mus haluaa Suomelle selkeän stra­te­gian siitä, miten Suomi tulee ulos koro­na­krii­sistä. Suoma­lai­set tarvit­se­vat selkeän näky­män, koska ja miten akuu­tista krii­sistä

18.2.2021

”Kult­tuuri ei saa kuolla koro­naan” – kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­mältä kirjal­li­nen kysy­mys kult­tuuri- ja tapah­tuma-alan tilan­teesta

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä jättää halli­tuk­sen vastat­ta­vaksi kirjal­li­sen kysy­myk­sen kult­­tuuri- ja tapah­­tuma-alan tilan­teesta. Kokoo­mus kantaa suurta huolta alan toimin­tae­del­ly­tyk­sistä koro­na­krii­sin aikana ja

5.2.2021

Huoli lasten ja nuor­ten hyvin­voin­nista: Tarvit­semme rakkautta ja rajoja

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä esit­tää edus­kun­taan ajan­koh­tais­kes­kus­te­lua lasten ja nuor­ten kiusaa­mi­seen, väki­val­taan ja häiriö­käyt­täy­ty­mi­seen liit­tyen. Edus­kun­ta­ryh­män mukaan toimen­pi­teitä lasten ja nuor­ten suoje­le­mi­seksi