Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Kannat / Kokoo­mus: Lapset ja perheet kärki­tee­maksi, perhe­va­paat ja esio­pe­tus uudis­te­taan

Kokoo­mus: Lapset ja perheet kärki­tee­maksi, perhe­va­paat ja esio­pe­tus uudis­te­taan

Julkaistu:

Tiedote 20.11.2018
Julkai­su­va­paa

Kokoo­mus esit­tää 66 toimen­pi­dettä lapsi- ja perhe­po­li­tii­kan kehit­tä­mi­seksi Suomessa. Uusi lapsi- ja perhe­po­liit­ti­nen ohjelma julkis­tet­tiin 20.11.

Kokoo­mus haluaa, että lasten ja perhei­den hyvin­vointi noste­taan seuraa­vassa halli­tus­oh­jel­massa yhdeksi kärki­tee­moista. Tavoit­teena on, että lapsi- ja perhe­myön­teistä ilma­pii­riä edis­te­tään kaik­kialla yhteis­kun­nassa. Kokoo­mus haluaa tehdä Suomesta maail­man parhaan maan lapsille ja perheille.

– Suomi on jo nyt monella mitta­rilla hyvä maa lapsille ja perheille. Pärjäämme hyvin kansain­vä­li­sissä vertai­luissa ja valtao­salla suoma­lai­sista lapsi­per­heistä menee hyvin. Äsket­täin meidät rankat­tiin jopa maail­man onnel­li­sim­maksi maaksi. Paljon on kuiten­kin vielä tehtä­vää, jotta kaikilla lapsilla ja perheillä olisi aidosti samat mahdol­li­suu­det toteut­taa itse­ään ja pärjätä elämässä, sanoo Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja, valtio­va­rain­mi­nis­teri Petteri Orpo.

– Tasa-arvoi­nen vanhem­muus ja työelämä vaati­vat tekoja. Kaksi­vuo­ti­nen, maksu­ton esio­pe­tus on kirjat­tava seuraa­van halli­tuk­sen ohjel­maan. Osal­lis­tu­mista varhais­kas­va­tuk­seen tulee lisätä maksuja edel­leen alen­ta­malla. Myös perhe­va­paat on uudis­tet­tava. Lisäksi lapsi­per­hei­den palve­luja, kuten neuvo­loita, tulee kehit­tää tuke­maan vanhem­muutta ja autta­maan erityi­sesti silloin, kun perheiltä puut­tu­vat tuki­ver­kos­tot, Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja, opetus­mi­nis­teri Sanni Grahn-Laaso­nen sanoo.

– Mahdol­li­sim­man monen suoma­lai­sen lapsi­haa­veen on voitava toteu­tua. Lasten saami­nen ei saa jäädä kiinni tule­vai­suu­den huolista, talous­ti­lan­teesta tai epätasa-arvoi­sista yhteis­kun­nan raken­teista, Petteri Orpo summaa.

Kokoo­mus haluaa, että jokai­sella lapsella ja nuorella on taus­tasta riip­pu­matta yhtä­läi­set mahdol­li­suu­det kasvaa, koulut­tau­tua ja toteut­taa unel­mi­aan.

Yhteis­kun­nan tulee raken­taa parhaat mahdol­li­set edel­ly­tyk­set vanhem­muu­delle, jotta vanhem­mat voivat kasvat­taa lapsis­taan ja nuoris­taan aktii­vi­sia ja osal­lis­tu­via yhteis­kun­nan jäse­niä. Kokoo­muk­sen ohjel­massa maail­man paras maa lapsille ja perheille raken­tuu seit­se­män koko­nai­suu­den kautta:

I. Vahvis­te­taan varhais­kas­va­tusta ja tehdään esio­pe­tuk­sesta kaksi­vuo­tista
II. Perhe­va­paa­uu­dis­tuk­sella tasa-arvoa ja parem­paa arkea
II. Maail­man parhaat, lapsi- ja perhe­läh­töi­set palve­lut
IV. Huomioi­daan erilais­ten perhei­den erilai­set tarpeet
V. Harras­tus­ta­kuusta totta! Jokai­selle lapselle mahdol­li­suus vähin­tään yhteen mielui­saan harras­tuk­seen
VI. Turval­li­nen lapsuus jokai­selle
VII. Panos­te­taan maahan­muut­ta­ja­per­hei­siin – koulu­tus auttaa kotiu­tu­maan

Ohjel­maan voit tutus­tua tästä

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

18.10.2023

Mia Laiho: Sotesta ei leikata, vaan siihen panos­te­taan miljardi lisää joka vuosi

Halli­tuk­sen tavoit­teena on vahva ja välit­tävä Suomi, jossa turva­taan kaike­ni­käis­ten sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lut tulo­ta­sosta ja asuin­pai­kasta riip­pu­matta.

14.6.2023

Koko­muus­mep­pien kolme täkyä parla­men­tin loppu­kau­teen

Euroo­pan parla­men­tin istun­to­kausi on kään­ty­mässä pian loppusuo­ralle. Viisi­vuo­ti­sen kauden aikana on ehti­nyt tapah­tua paljon, ja usein rutii­nin­omai­selta sekä puudut­ta­valta näyt­tävä lain­sää­dän­tö­työ on ollut hyvin poik­keuk­sel­lista tällä kaudella. Prio­ri­teet­teja on laitettu uusiksi esimer­kiksi koro­na­pan­de­mian, Venä­jän aloit­ta­man hyök­käys­so­dan sekä siitä seuran­neen ener­gia­krii­sin seurauk­sena. Viimeistä vuotta Euroo­pan parla­men­tissa leimaa­vat näiden ohella ja näistä johtuen erityi­sesti Ukrai­nan tilanne sekä talous- ja oikeus­val­tio­ky­sy­myk­set.

18.4.2023

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vastauk­set halli­tus­tun­nus­te­lija Orpon kysy­myk­siin

Kokoo­muk­sen mielestä seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä on hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan tule­vai­suu­den turvaa­mi­nen. Se onnis­tuu vain, kun saamme aikaan kestä­vää talous­kas­vua.

Skip to content