Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­mus kuun­te­lee -minis­te­ri­kier­tue on käyn­nissä ja Korva-kahvi­loita on jälleen perus­tettu eri puolille Suomea!

Kokoo­mus kuun­te­lee -minis­te­ri­kier­tue on käyn­nissä ja Korva-kahvi­loita on jälleen perus­tettu eri puolille Suomea!

Julkaistu:

Lähi­viik­koina minis­te­rit osal­lis­tu­vat Kokoo­mus kuun­te­lee -tilai­suuk­siin seuraa­vasti:

  • Ti 22.3. sisä­mi­nis­teri Anne Holm­lund: Pohjois-Pohjan­maa
  • To 24.3. asun­to­mi­nis­teri Jan Vapaa­vuori: Häme
  • Pe 25.3. vies­tin­tä­mi­nis­teri Suvi Lindén: Etelä-Savo, sisä­mi­nis­teri Anne Holm­lund: Kaak­kois-Suomi, puolus­tus­mi­nis­teri Jyri Häkä­mies: Keski-Suomi
  • Ma 28.3. ulko­mi­nis­teri Alexan­der Stubb: Kaak­kois-Suomi
  • Ti 29.3. asun­to­mi­nis­teri Jan Vapaa­vuori: Pirkan­maa
  • Ke 30.3. valtio­va­rain­mi­nis­teri Jyrki Katai­nen: Keski-Suomi, perus­pal­ve­lu­mi­nis­teri Paula Risikko: Pirkan­maa, vies­tin­tä­mi­nis­teri Suvi Lindén: Varsi­nais-Suomi
  • To 31.3. ulko­mi­nis­teri Alexan­der Stubb: Etelä-Savo
  • Pe 1.4. opetus­mi­nis­teri Henna Virk­ku­nen: Lappi

Minis­te­ri­kier­tu­een tarkem­mat tapah­tu­ma­tie­dot löydät: http://localhost:5000/ajankohtaista/

Ensim­mäi­set Kahvila Korvat perus­tet­tiin Suomeen syksyllä 2006. Tämän jälkeen Kahvila Korva -toiminta on ollut vaalien välillä sekä niiden aikana aktii­vista.

Nyt lukui­sia Korva-kahvi­loita on jälleen perus­tettu ympäri Suomen! Kahvi­loita löytyy mm. Porista, Seinä­joelta, Kokko­lasta, Lapualta, Helsin­gistä, Salosta, Turusta, Keuruulta, Jalas­jär­veltä, Jyväs­ky­lästä, Ääne­kos­kelta, Kajaa­nista, Kuopiosta, Mikke­listä, Piek­sä­mäeltä, Oulusta, Kotkasta, Hämeen­lin­nasta,
Tampe­reelta, Pälkä­neeltä, Hämeen­ky­röstä, Valkea­kos­kelta, Joen­suusta ja Torniosta.

Lisä­tie­toja kahvi­loista ja niiden aukio­loa­joista löydät täältä: localhost:5000/kokoomuskuuntelee

Terve­tu­loa ? olitpa sitten puolesta, vastaan tai jotain siltä väliltä!

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

14.11.2023

Alexan­der Stubb avasi presi­den­tin­vaa­li­kam­pan­jan: “Suoma­lais­ten on kyet­tävä luovi­maan rauhat­to­muu­den ja epäjär­jes­tyk­sen maail­massa yhte­näi­sinä”

Presi­dent­tieh­do­kas Alexan­der Stubb avasi kampan­jansa ja julkisti vaalioh­jel­mansa tiis­taina 14. marras­kuuta Helsin­gissä. Ohjel­massa Stubb esit­te­lee näke­myk­sensä Suomen tule­vai­suu­desta avoi­mena, turval­li­sena ja kansain­vä­li­senä

Skip to content