Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­mus kuun­te­lee ja ottaa opiksi -ministeri­kiertue on käyn­nissä

Kokoo­mus kuun­te­lee ja ottaa opiksi -ministeri­kiertue on käyn­nissä

Julkaistu:

Kokoo­muk­sella on ollut missio: olla puolue, joka kuun­te­lee. Jos polii­tikko ei kuun­tele, ei hän myös­kään osaa tehdä oikeita päätök­siä. Näin uskomme edel­leen ja nyt on aika kuun­nella yhä tarkem­malla korvalla.

Kokoo­mus­lai­set minis­te­rit kier­tä­vät kaikissa vaali­pii­reissä ja toivo­vat tapaa­vansa mahdol­li­sim­man monen suoma­lai­sen. Suoma­lai­silta haluamme palau­tetta ja kehi­ty­seh­do­tuk­sia, joita voimme viedä toimin­nan tasolle.

Touko- ja kesä­kuussa Kokoo­mus kuun­te­lee ja ottaa opiksi -kier­tu­eelle osal­lis­tu­vat päämi­nis­teri Jyrki Katai­nen, Eurooppa- ja ulko­maan­kaup­pa­mi­nis­teri Alexan­der Stubb, elin­kei­no­mi­nis­teri Jan Vapaa­vuori, sosi­aali- ja terveys­mi­nis­teri Paula Risikko, maa- ja metsä­ta­lous­mi­nis­teri Jari Koski­nen sekä hallinto- ja kunta­mi­nis­teri Henna Virk­ku­nen.

Tänä keväänä on kulu­nut kuusi ja puoli vuotta siitä, kun ensim­mäi­nen Kokoo­mus kuun­te­lee -tapah­tu­mien sarja järjes­tet­tiin. Tämän jälkeen Kokoo­mus on jatka­nut aktii­vista kuun­te­lu­aan sadoissa erilai­sissa kuun­te­lu­ta­pah­tu­missa ympäri Suomen.

Terve­tu­loa mukaan touko-kesä­kuun 2013 kier­tu­eelle!

Lisä­tie­toja:
Järjes­tö­pääl­likkö Sanna Kali­nen, p. 020 748 8414

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content