Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­mus kutsuu jälleen suoma­lai­sia toivo­tal­koi­siin

Kokoo­mus kutsuu jälleen suoma­lai­sia toivo­tal­koi­siin

Julkaistu:

Kun jokin asia on rempal­laan, voi jäädä odot­te­le­maan, että se tulee kuntoon itses­tään.

Toinen vaih­toehto on tart­tua toimeen. Me Kokoo­muk­sessa uskomme, että yhä useam­mat suoma­lai­set ovat oival­ta­neet, ettei hyvin­vointi rakennu itses­tään. Aivan kuten talo, se raken­ne­taan. Koska teot ovat kauneinta puhetta, Kokoo­mus kutsuu suoma­lai­sia toivo­tal­koi­siin!

Kokoo­muk­sen ensim­mäi­set toivo­tal­koot järjes­tet­tiin 19.4.2008, ja niihin osal­lis­tui tuhan­sia suoma­lai­sia ympäri maan. Tämän jälkeen talkoita on järjes­tetty sadoit­tain ympäri Suomen viime vuoden aikana. Kuvia ja videoita menneistä talkoista voi selailla Toivo­tal­koot-sivu­jen talkoo­gal­le­riassa.

Laskiais­tiis­taina 24.2. erilai­sia talkoita järjes­tet­tiin jälleen kymme­nit­täin ympäri Suomen! Toivo­tal­koo­ta­pah­tu­mia oli mm. Helsin­gissä, Hami­nassa, Liedossa, Padas­joella, Jyväs­ky­lässä, Kajaa­nissa, Porissa, Rova­nie­mellä, Raisiossa, Kotkassa, Kuopiossa, Kankaan­päässä ja Lapualla.

Tällä kertaa talkoi­den teemana oli hyvin­vointi. Reipas ulko­lii­kunta on parhaita fyysi­sen ja henki­sen toimin­ta­ky­vyn yllä­pi­tä­jiä. Kun me suoma­lai­set kannamme vastuuta omasta ja läheis­temme hyvin­voin­nista ja toimin­ta­ky­vystä, ennal­taeh­käi­semme samalla monen­lais­ten ongel­mien kasaan­tu­mista. Tarkem­mat tiedot laskiais­tiis­tain toivo­tal­koista löytyy Toivo­tal­koot-sivu­jen tapah­tu­ma­si­vulta.

Kokoo­muk­sen toivo­tal­koot jatku­vat kevään mittaan, seuraa­vat valta­kun­nal­li­set talkoo­päi­vät ovat lauan­tai 18.4. ja lauan­tai 9.5. Tapah­tu­ma­tie­dot löyty­vät toivo­tal­koi­den koti­si­vuilta. Tiedo­tus­vä­li­nei­den edus­ta­jat ovat lämpi­mästi terve­tul­leita seuraa­maan toivo­tal­koita!

Lue myös talkoita koskeva uuti­nen Verk­ko­uu­ti­sista:
http://www.verkkouutiset.fi/juttu.php?id=143804

LISÄTIETOJA:

Puolue­sih­teeri Taru Tuju­nen, gsm 050 3579 418
Vies­tin­tä­pääl­likkö Jenni Haukio, gsm 040 7292 447

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content