Kokoo­mus: kirjal­li­nen kysy­mys ulko­mi­nis­teri Haavis­ton toimin­nasta

Julkaistu: 04.12.2019

Edus­kun­nan puhe­mie­helle

Viime aiko­jen uuti­set ulko­mi­nis­teri Pekka Haavis­ton toimin­nasta ovat herät­tä­neet ihme­tystä ja hämmen­nystä. Uutis­läh­tei­den mukaan Pekka Haavisto on yrit­tä­nyt junailla suoma­lai­set al-Holin pako­lais­lei­rillä olevat lapset salaa Suomeen. Al-Holin leirillä on lähinnä Isis-terro­ris­tien perheen­jä­se­niä. Pekka Haavisto on julki­suu­dessa ollei­den tieto­jen painos­ta­nut asiassa ulko­mi­nis­te­riön virka­miestä.

Ulko­mi­nis­teri Haavisto kiisti asian maanan­taina 2.12. pitä­mäs­sään tiedo­tus­ti­lai­suu­dessa. Tilanne on kuiten­kin herät­tä­nyt kysy­myk­siä ulko­mi­nis­te­rin toimin­nasta sekä al-Holin leirillä olevien suoma­lais­ten tilan­teesta.

Lasten ja äitien palaut­ta­mi­nen al-Holin leiriltä on puhut­ta­nut yhä enene­vissä määrin syksyn aikana. Suomessa poliit­ti­nen vastuu ja valvonta toteu­tu­vat edus­kun­nan ja halli­tuk­sen välillä. Halli­tus on ollut aikeis­saan täysin epäselvä, vaikka kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä on perään­kuu­lut­ta­nut halli­tuk­selta selkeää linjausta asian ratkai­se­mi­seksi.

27. kesä­kuuta päämi­nis­teri Rinne ja oikeus­mi­nis­teri Henriks­son tote­si­vat edus­kun­nan täysis­tun­nossa, että ”halli­tus ei lähde aktii­vi­sesti hake­maan näitä ihmi­siä pois”. Nämä kommen­tit ovat risti­rii­dassa viimeis­ten uutis­ten kanssa, joissa tode­taan, että halli­tus on siunan­nut al-Holin leirillä olevien nais­ten ja lasten tuomi­sen tapaus­koh­tai­sesti takai­sin Suomeen. Uutis­läh­tei­den mukaan halli­tus on yhdessä käynyt läpi toimia, joiden avulla suoma­lai­sia voidaan hakea al-Holin pako­lais­lei­riltä. Kysy­mys kuuluu, missä kokoon­pa­nossa päätös on tehty ja onko päätös ollut yksi­mie­li­nen.

Lasten tuomi­nen Suomeen al-Holin leiriltä on monella tapaa ongel­mal­li­nen kysy­mys. Oikeus­kans­leri Pöysti on toden­nut, että ”leirin vaikeat olosuh­teet ja aikui­siin liit­tyvä turval­li­suusuhka huomioon ottaen oikeus­kans­leri pitää mahdol­li­sena sitä, että Suomen viran­omai­set pyrki­vät tapaus­koh­tai­sen arvion perus­teella kotiut­ta­maan lapsen hänen elämänsä turvaa­mi­seksi, vaikka huol­ta­jan suos­tu­musta ei saatai­si­kaan.” (OKA 10.10.) Jos al-Holin leirillä olevat äidit tuodaan Suomeen, he voivat suoje­lu­po­lii­sin mukaan tänne tultu­aan aiheut­taa merkit­tä­vän turval­li­suus­ris­kin. Suomi olisi ensim­mäi­nen EU-maa, joka olisi poliit­ti­sesti linjan­nut, että aikui­set tuodaan al-Holin leiriltä takai­sin koti­mai­hinsa. Sota­toi­mia­lu­eelle Syyri­aan Isisin tueksi lähte­neet naiset ovat joko tien­neet tai heidän olisi pitä­nyt tietää, millai­sesta julmia terro­ri­te­koja teke­västä järjes­töstä on ollut kyse. Osa äideistä voi olla hyvin­kin radi­ka­li­soi­tu­neita ja vaaral­li­sia.

Lasten tuomi­seen Suomeen liit­tyy äidin lisäksi laajem­min­kin perhee­nyh­dis­tä­mi­seen liit­ty­viä kysy­myk­siä. Asian moni­mut­kai­suu­den takia jois­sa­kin maissa on päädytty palaut­ta­maan koti­maa­han vain orpo­lap­sia. Pääosin lapset ovat olleet alle 10-vuotiaita.

Uutis­läh­tei­den mukaan ulko­mi­nis­te­rin näke­mys on ollut, että UM:n pitäisi sijoit­taa Irakin Erbi­liin virka­mies valmis­tau­tu­maan tilan­tee­seen, jossa Syyrian puolelta tulisi rajan ylitse Suomen kansa­lai­sia. Virka­mie­hen tulisi link­kau­tua kansain­vä­li­siin toimi­joi­hin Erbi­lissä ja pysyä tilan­teen tasalla.

Myös ulko­mi­nis­te­rin johta­mis­ta­paan liit­ty­vät kysy­myk­set ovat nous­seet keskus­te­luun, kuten myös puheet ulko­mi­nis­te­riön työil­ma­pii­ristä. Virka­mies­ten mukaan ulko­mi­nis­te­riössä on ”pieni pelon ilma­piiri”. Kyse on ollut eten­kin siitä, että ulko­mi­nis­teri Haavis­ton sano­taan painos­ta­neen konsu­li­pääl­likkö Pasi Tuomista tuomaan lapset al-Holin leiriltä Suomeen. Ja kun Tuomi­nen ei ole tähän suos­tu­nut, hänet on syrjäy­tetty tehtä­väs­tään. Minis­te­riön asian­mu­kai­nen johta­mi­nen edel­lyt­tää, että vähin­tään­kin on selvi­tet­tävä, pitä­vätkö väit­teet paik­kansa ja jos pitä­vät, kuinka suuresta ongel­masta minis­te­riössä on kyse. Minis­teri toimii minis­te­riönsä pääl­lik­könä ja hänen tulee huoleh­tia alais­tensa työhy­vin­voin­nista.

Edellä olevan perus­teella ja edus­kun­nan työjär­jes­tyk­sen 27 §:ään viita­ten esitän/​esitämme asian­omai­sen minis­te­rin vastat­ta­vaksi seuraa­van kysy­myk­sen:

Onko halli­tus anta­nut ulko­mi­nis­te­riölle mandaa­tin tarvit­taessa toteut­taa al-Holin leirillä olevien suoma­lais­ten evakuoin­teja aikui­set mukaan lukien ilman, että tällai­sen toimen­pi­teen toteut­ta­mi­nen ennalta alis­te­taan valtio­neu­vos­ton eril­li­seen harkin­taan,

mikäli halli­tus on tosia­siassa anta­nut mandaa­tin tai tehnyt linjauk­sen evakuoin­tia­siassa, missä kokoon­pa­nossa päätös on tehty ja onko päätös ollut yksi­mie­li­nen,

onko todella ryhdytty toimen­pi­tei­siin al-Holin leirillä olevien suoma­lais­ten kotiut­ta­mi­seksi, onko ulko­mi­nis­te­riön virka­mies sijoi­tettu Erbi­liin kuukau­den virka­mat­kalle ja mikäli näin on tehty, millä valtuu­tuk­silla,

mikä on halli­tuk­sen linja perhee­nyh­dis­tä­mi­siin Isis-leirillä olevien lasten Suomeen tuomi­sen jälkeen ja kenellä kaikilla on oikeus tulla Suomeen joko heti tai myöhem­min, mikäli lapsi on palau­tettu Suomeen,

miten mahdol­li­sesti rikok­siin syyl­lis­ty­neet Isis-leirillä olleet äidit tulisi saat­taa oikeu­den eteen: nykyi­sessä olin­pai­kas­saan, kansain­vä­li­sessä tuomiois­tui­messa vai Suomessa ja

onko ulko­mi­nis­teri anta­nut virka­mie­helle asiassa ohjeita, joita tämä ei ole halun­nut noudat­taa, mihin virka­mies­ten puheet ”pelon ilma­pii­ristä” ulko­mi­nis­te­riössä perus­tu­vat ja mitä aiotte tehdä tilan­teen korjaa­mi­seksi?