Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / EU / Kokoo­mus: kirjal­li­nen kysy­mys ulko­mi­nis­teri Haavis­ton toimin­nasta

Kokoo­mus: kirjal­li­nen kysy­mys ulko­mi­nis­teri Haavis­ton toimin­nasta

Julkaistu:

Edus­kun­nan puhe­mie­helle

Viime aiko­jen uuti­set ulko­mi­nis­teri Pekka Haavis­ton toimin­nasta ovat herät­tä­neet ihme­tystä ja hämmen­nystä. Uutis­läh­tei­den mukaan Pekka Haavisto on yrit­tä­nyt junailla suoma­lai­set al-Holin pako­lais­lei­rillä olevat lapset salaa Suomeen. Al-Holin leirillä on lähinnä Isis-terro­ris­tien perheen­jä­se­niä. Pekka Haavisto on julki­suu­dessa ollei­den tieto­jen painos­ta­nut asiassa ulko­mi­nis­te­riön virka­miestä.

Ulko­mi­nis­teri Haavisto kiisti asian maanan­taina 2.12. pitä­mäs­sään tiedo­tus­ti­lai­suu­dessa. Tilanne on kuiten­kin herät­tä­nyt kysy­myk­siä ulko­mi­nis­te­rin toimin­nasta sekä al-Holin leirillä olevien suoma­lais­ten tilan­teesta.

Lasten ja äitien palaut­ta­mi­nen al-Holin leiriltä on puhut­ta­nut yhä enene­vissä määrin syksyn aikana. Suomessa poliit­ti­nen vastuu ja valvonta toteu­tu­vat edus­kun­nan ja halli­tuk­sen välillä. Halli­tus on ollut aikeis­saan täysin epäselvä, vaikka kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä on perään­kuu­lut­ta­nut halli­tuk­selta selkeää linjausta asian ratkai­se­mi­seksi.

27. kesä­kuuta päämi­nis­teri Rinne ja oikeus­mi­nis­teri Henriks­son tote­si­vat edus­kun­nan täysis­tun­nossa, että ”halli­tus ei lähde aktii­vi­sesti hake­maan näitä ihmi­siä pois”. Nämä kommen­tit ovat risti­rii­dassa viimeis­ten uutis­ten kanssa, joissa tode­taan, että halli­tus on siunan­nut al-Holin leirillä olevien nais­ten ja lasten tuomi­sen tapaus­koh­tai­sesti takai­sin Suomeen. Uutis­läh­tei­den mukaan halli­tus on yhdessä käynyt läpi toimia, joiden avulla suoma­lai­sia voidaan hakea al-Holin pako­lais­lei­riltä. Kysy­mys kuuluu, missä kokoon­pa­nossa päätös on tehty ja onko päätös ollut yksi­mie­li­nen.

Lasten tuomi­nen Suomeen al-Holin leiriltä on monella tapaa ongel­mal­li­nen kysy­mys. Oikeus­kans­leri Pöysti on toden­nut, että ”leirin vaikeat olosuh­teet ja aikui­siin liit­tyvä turval­li­suusuhka huomioon ottaen oikeus­kans­leri pitää mahdol­li­sena sitä, että Suomen viran­omai­set pyrki­vät tapaus­koh­tai­sen arvion perus­teella kotiut­ta­maan lapsen hänen elämänsä turvaa­mi­seksi, vaikka huol­ta­jan suos­tu­musta ei saatai­si­kaan.” (OKA 10.10.) Jos al-Holin leirillä olevat äidit tuodaan Suomeen, he voivat suoje­lu­po­lii­sin mukaan tänne tultu­aan aiheut­taa merkit­tä­vän turval­li­suus­ris­kin. Suomi olisi ensim­mäi­nen EU-maa, joka olisi poliit­ti­sesti linjan­nut, että aikui­set tuodaan al-Holin leiriltä takai­sin koti­mai­hinsa. Sota­toi­mia­lu­eelle Syyri­aan Isisin tueksi lähte­neet naiset ovat joko tien­neet tai heidän olisi pitä­nyt tietää, millai­sesta julmia terro­ri­te­koja teke­västä järjes­töstä on ollut kyse. Osa äideistä voi olla hyvin­kin radi­ka­li­soi­tu­neita ja vaaral­li­sia.

Lasten tuomi­seen Suomeen liit­tyy äidin lisäksi laajem­min­kin perhee­nyh­dis­tä­mi­seen liit­ty­viä kysy­myk­siä. Asian moni­mut­kai­suu­den takia jois­sa­kin maissa on päädytty palaut­ta­maan koti­maa­han vain orpo­lap­sia. Pääosin lapset ovat olleet alle 10-vuotiaita.

Uutis­läh­tei­den mukaan ulko­mi­nis­te­rin näke­mys on ollut, että UM:n pitäisi sijoit­taa Irakin Erbi­liin virka­mies valmis­tau­tu­maan tilan­tee­seen, jossa Syyrian puolelta tulisi rajan ylitse Suomen kansa­lai­sia. Virka­mie­hen tulisi link­kau­tua kansain­vä­li­siin toimi­joi­hin Erbi­lissä ja pysyä tilan­teen tasalla.

Myös ulko­mi­nis­te­rin johta­mis­ta­paan liit­ty­vät kysy­myk­set ovat nous­seet keskus­te­luun, kuten myös puheet ulko­mi­nis­te­riön työil­ma­pii­ristä. Virka­mies­ten mukaan ulko­mi­nis­te­riössä on ”pieni pelon ilma­piiri”. Kyse on ollut eten­kin siitä, että ulko­mi­nis­teri Haavis­ton sano­taan painos­ta­neen konsu­li­pääl­likkö Pasi Tuomista tuomaan lapset al-Holin leiriltä Suomeen. Ja kun Tuomi­nen ei ole tähän suos­tu­nut, hänet on syrjäy­tetty tehtä­väs­tään. Minis­te­riön asian­mu­kai­nen johta­mi­nen edel­lyt­tää, että vähin­tään­kin on selvi­tet­tävä, pitä­vätkö väit­teet paik­kansa ja jos pitä­vät, kuinka suuresta ongel­masta minis­te­riössä on kyse. Minis­teri toimii minis­te­riönsä pääl­lik­könä ja hänen tulee huoleh­tia alais­tensa työhy­vin­voin­nista.

Edellä olevan perus­teella ja edus­kun­nan työjär­jes­tyk­sen 27 §:ään viita­ten esitän/​esitämme asian­omai­sen minis­te­rin vastat­ta­vaksi seuraa­van kysy­myk­sen:

Onko halli­tus anta­nut ulko­mi­nis­te­riölle mandaa­tin tarvit­taessa toteut­taa al-Holin leirillä olevien suoma­lais­ten evakuoin­teja aikui­set mukaan lukien ilman, että tällai­sen toimen­pi­teen toteut­ta­mi­nen ennalta alis­te­taan valtio­neu­vos­ton eril­li­seen harkin­taan,

mikäli halli­tus on tosia­siassa anta­nut mandaa­tin tai tehnyt linjauk­sen evakuoin­tia­siassa, missä kokoon­pa­nossa päätös on tehty ja onko päätös ollut yksi­mie­li­nen,

onko todella ryhdytty toimen­pi­tei­siin al-Holin leirillä olevien suoma­lais­ten kotiut­ta­mi­seksi, onko ulko­mi­nis­te­riön virka­mies sijoi­tettu Erbi­liin kuukau­den virka­mat­kalle ja mikäli näin on tehty, millä valtuu­tuk­silla,

mikä on halli­tuk­sen linja perhee­nyh­dis­tä­mi­siin Isis-leirillä olevien lasten Suomeen tuomi­sen jälkeen ja kenellä kaikilla on oikeus tulla Suomeen joko heti tai myöhem­min, mikäli lapsi on palau­tettu Suomeen,

miten mahdol­li­sesti rikok­siin syyl­lis­ty­neet Isis-leirillä olleet äidit tulisi saat­taa oikeu­den eteen: nykyi­sessä olin­pai­kas­saan, kansain­vä­li­sessä tuomiois­tui­messa vai Suomessa ja

onko ulko­mi­nis­teri anta­nut virka­mie­helle asiassa ohjeita, joita tämä ei ole halun­nut noudat­taa, mihin virka­mies­ten puheet ”pelon ilma­pii­ristä” ulko­mi­nis­te­riössä perus­tu­vat ja mitä aiotte tehdä tilan­teen korjaa­mi­seksi?

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

23.5.2024

Sakari Pääkkö: ”Itä-Suomesta Euroo­pan ytimeen”

Lähes­ty­vissä EU-vaaleissa on puhuttu paljon erityi­sesti talou­desta ja turval­li­suu­desta. EU:lla on erit­täin merkit­tävä alue­po­liit­ti­nen ulot­tu­vuus ja erityi­sesti Itä-Suomelle todella suuri

20.5.2024

Annika Sipola: ”Missä EU, siellä Naton harjoi­tuk­set”

Ajoin hiljat­tain Sallasta Rova­nie­melle ja eteen tuli beige auto, jossa oli sivulla punai­set ristit. Auto oli oudon näköi­nen, selvästi armei­jan

13.3.2024

Petteri Orpo: “Se, miten toimimme tänään määrit­tää suku­pol­vemme perin­nön”

Päämi­nis­teri Petteri Orpon puhui Euroo­pan parla­men­tin täysis­tun­noissa Stras­bour­gissa 13.3.2024. Puhe muutos­va­rauk­sin. Alku­pe­räi­nen puhe pidetty englan­niksi. Arvoisa puhe­mies, hyvä Roberta, arvoi­sat Euroo­pan

Skip to content