Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Turvallisuus / Kokoo­mus keräsi arjen turval­li­suus­te­koja

Kokoo­mus keräsi arjen turval­li­suus­te­koja

Julkaistu:

Kokoo­mus keräsi kulu­neella viikolla jäse­nil­tään ehdo­tuk­sia arjen turval­li­suus­teoiksi. Kyse­lyyn vastat­tiin yhteensä 288 kertaa muuta­man päivän aikana.

Lisäksi ehdo­tuk­sia tuli sähkö­pos­tilla. Monissa vastauk­sissa oli useita ideoita turval­li­suus­teoiksi. Kyse­lyyn anne­tuista ehdo­tuk­sista julkais­taan valta­kun­nal­li­sen 112-päivän kunniaksi 112 esimerk­kiä.

“Kysyimme kunta­vaa­leja enna­koi­den, millä tavalla kunnan päät­täjä voi edis­tää kunta­lais­ten turval­li­suutta. Saimme suuren määrän ehdo­tuk­sia, kiitos kaikille vastan­neille! Moni kiin­nitti huomiota liukas­tu­mi­siin ja niiden ehkäi­syyn. Osa oli myös miet­ti­nyt turval­li­suutta laajem­min: mitä itse voi tehdä turval­li­suu­den eteen”, minis­teri Paula Risikko kertoo.

“Arjen turval­li­suus tarvit­see tekoja. Tekoja tarvi­taan niin kunta­päät­tä­jiltä kuin meiltä jokai­selta. Turval­li­suus­teot ovat usein help­poja, eivätkä ne aina edes maksa mitään”, Risikko muis­tut­taa.

“Kyse­lyyn vastan­nei­den mukaan kunta­päät­tä­jien kannat­taa esimer­kiksi pitää huolta katu­jen hieko­tuk­sesta liuk­kailla keleillä ja julkis­ten raken­nus­ten rappu­jen kaiteista. Monessa ehdo­tuk­sessa kiin­ni­tet­tiin huomiota siihen, että me kaikki voimme tehdä turval­li­suus­te­koja. Voimme esimer­kiksi hank­kia ensia­pu­tai­toja ja siten välit­tää lähei­sis­tämme”, Risikko toteaa.

Esimerk­kejä löydät täältä

112-päivä on eri Suomen turval­li­suus­toi­mi­joi­den yhtei­nen kampanja arjen turval­li­suu­den paran­ta­mi­seksi. Kampan­jassa halu­taan kiin­nit­tää suoma­lais­ten huomio tapa­tur­mien ja vahin­ko­jen ennal­taeh­käi­syyn kotona, töissä ja vapaa-ajalla – kyse on pienistä arjen teoista ja valin­noista, joilla jokai­nen voi paran­taa omaa ja läheis­tensä turval­li­suutta.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content