Kokoomus keräsi arjen turval­li­suus­tekoja – kokoomus.fi
MENU
Kokoomus keräsi arjen turval­li­suus­tekoja

Kokoomus keräsi arjen turval­li­suus­tekoja

Julkaistu: 11.02.2017 Julkaisut Politiikka Turvallisuus

Kokoomus keräsi kuluneella viikolla jäseniltään ehdotuksia arjen turval­li­suus­teoiksi. Kyselyyn vastattiin yhteensä 288 kertaa muutaman päivän aikana.

Lisäksi ehdotuksia tuli sähkö­pos­tilla. Monissa vastauk­sissa oli useita ideoita turval­li­suus­teoiksi. Kyselyyn annetuista ehdotuk­sista julkaistaan valta­kun­nal­lisen 112-päivän kunniaksi 112 esimerkkiä.

“Kysyimme kunta­vaaleja ennakoiden, millä tavalla kunnan päättäjä voi edistää kunta­laisten turval­li­suutta. Saimme suuren määrän ehdotuksia, kiitos kaikille vastan­neille! Moni kiinnitti huomiota liukas­tu­misiin ja niiden ehkäisyyn. Osa oli myös miettinyt turval­li­suutta laajemmin: mitä itse voi tehdä turval­li­suuden eteen”, ministeri Paula Risikko kertoo.

“Arjen turval­lisuus tarvitsee tekoja. Tekoja tarvitaan niin kunta­päät­tä­jiltä kuin meiltä jokai­selta. Turval­li­suusteot ovat usein helppoja, eivätkä ne aina edes maksa mitään”, Risikko muistuttaa.

“Kyselyyn vastan­neiden mukaan kunta­päät­täjien kannattaa esimer­kiksi pitää huolta katujen hieko­tuk­sesta liukkailla keleillä ja julkisten raken­nusten rappujen kaiteista. Monessa ehdotuk­sessa kiinni­tettiin huomiota siihen, että me kaikki voimme tehdä turval­li­suus­tekoja. Voimme esimer­kiksi hankkia ensia­pu­taitoja ja siten välittää lähei­sis­tämme”, Risikko toteaa.

Esimerkkejä löydät täältä

112-päivä on eri Suomen turval­li­suus­toi­mi­joiden yhteinen kampanja arjen turval­li­suuden paran­ta­mi­seksi. Kampan­jassa halutaan kiinnittää suoma­laisten huomio tapaturmien ja vahin­kojen ennal­taeh­käisyyn kotona, töissä ja vapaa-ajalla – kyse on pienistä arjen teoista ja valin­noista, joilla jokainen voi parantaa omaa ja läheis­tensä turval­li­suutta.


Kokoomus.fi