• FI
 • SV
 • MENU
  Kokoo­mus keräsi arjen turval­li­suus­te­koja

  Kokoo­mus keräsi arjen turval­li­suus­te­koja

  Julkaistu: 11.02.2017 Julkaisut Politiikka Turvallisuus

  Kokoo­mus keräsi kulu­neella viikolla jäse­nil­tään ehdo­tuk­sia arjen turval­li­suus­teoiksi. Kyse­lyyn vastat­tiin yhteensä 288 kertaa muuta­man päivän aikana.

  Lisäksi ehdo­tuk­sia tuli sähkö­pos­tilla. Monissa vastauk­sissa oli useita ideoita turval­li­suus­teoiksi. Kyse­lyyn anne­tuista ehdo­tuk­sista julkais­taan valta­kun­nal­li­sen 112-päivän kunniaksi 112 esimerk­kiä.

  “Kysyimme kunta­vaa­leja enna­koi­den, millä tavalla kunnan päät­täjä voi edis­tää kunta­lais­ten turval­li­suutta. Saimme suuren määrän ehdo­tuk­sia, kiitos kaikille vastan­neille! Moni kiin­nitti huomiota liukas­tu­mi­siin ja niiden ehkäi­syyn. Osa oli myös miet­ti­nyt turval­li­suutta laajem­min: mitä itse voi tehdä turval­li­suu­den eteen”, minis­teri Paula Risikko kertoo.

  “Arjen turval­li­suus tarvit­see tekoja. Tekoja tarvi­taan niin kunta­päät­tä­jiltä kuin meiltä jokai­selta. Turval­li­suus­teot ovat usein help­poja, eivätkä ne aina edes maksa mitään”, Risikko muis­tut­taa.

  “Kyse­lyyn vastan­nei­den mukaan kunta­päät­tä­jien kannat­taa esimer­kiksi pitää huolta katu­jen hieko­tuk­sesta liuk­kailla keleillä ja julkis­ten raken­nus­ten rappu­jen kaiteista. Monessa ehdo­tuk­sessa kiin­ni­tet­tiin huomiota siihen, että me kaikki voimme tehdä turval­li­suus­te­koja. Voimme esimer­kiksi hank­kia ensia­pu­tai­toja ja siten välit­tää lähei­sis­tämme”, Risikko toteaa.

  Esimerk­kejä löydät täältä

  112-päivä on eri Suomen turval­li­suus­toi­mi­joi­den yhtei­nen kampanja arjen turval­li­suu­den paran­ta­mi­seksi. Kampan­jassa halu­taan kiin­nit­tää suoma­lais­ten huomio tapa­tur­mien ja vahin­ko­jen ennal­taeh­käi­syyn kotona, töissä ja vapaa-ajalla – kyse on pienistä arjen teoista ja valin­noista, joilla jokai­nen voi paran­taa omaa ja läheis­tensä turval­li­suutta.