Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Turvallisuus / Kokoo­mus keräsi arjen turval­li­suus­te­koja

Kokoo­mus keräsi arjen turval­li­suus­te­koja

Julkaistu:

Kokoo­mus keräsi kulu­neella viikolla jäse­nil­tään ehdo­tuk­sia arjen turval­li­suus­teoiksi. Kyse­lyyn vastat­tiin yhteensä 288 kertaa muuta­man päivän aikana.

Lisäksi ehdo­tuk­sia tuli sähkö­pos­tilla. Monissa vastauk­sissa oli useita ideoita turval­li­suus­teoiksi. Kyse­lyyn anne­tuista ehdo­tuk­sista julkais­taan valta­kun­nal­li­sen 112-päivän kunniaksi 112 esimerk­kiä.

“Kysyimme kunta­vaa­leja enna­koi­den, millä tavalla kunnan päät­täjä voi edis­tää kunta­lais­ten turval­li­suutta. Saimme suuren määrän ehdo­tuk­sia, kiitos kaikille vastan­neille! Moni kiin­nitti huomiota liukas­tu­mi­siin ja niiden ehkäi­syyn. Osa oli myös miet­ti­nyt turval­li­suutta laajem­min: mitä itse voi tehdä turval­li­suu­den eteen”, minis­teri Paula Risikko kertoo.

“Arjen turval­li­suus tarvit­see tekoja. Tekoja tarvi­taan niin kunta­päät­tä­jiltä kuin meiltä jokai­selta. Turval­li­suus­teot ovat usein help­poja, eivätkä ne aina edes maksa mitään”, Risikko muis­tut­taa.

“Kyse­lyyn vastan­nei­den mukaan kunta­päät­tä­jien kannat­taa esimer­kiksi pitää huolta katu­jen hieko­tuk­sesta liuk­kailla keleillä ja julkis­ten raken­nus­ten rappu­jen kaiteista. Monessa ehdo­tuk­sessa kiin­ni­tet­tiin huomiota siihen, että me kaikki voimme tehdä turval­li­suus­te­koja. Voimme esimer­kiksi hank­kia ensia­pu­tai­toja ja siten välit­tää lähei­sis­tämme”, Risikko toteaa.

Esimerk­kejä löydät täältä

112-päivä on eri Suomen turval­li­suus­toi­mi­joi­den yhtei­nen kampanja arjen turval­li­suu­den paran­ta­mi­seksi. Kampan­jassa halu­taan kiin­nit­tää suoma­lais­ten huomio tapa­tur­mien ja vahin­ko­jen ennal­taeh­käi­syyn kotona, töissä ja vapaa-ajalla – kyse on pienistä arjen teoista ja valin­noista, joilla jokai­nen voi paran­taa omaa ja läheis­tensä turval­li­suutta.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content