Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoomus julkisti vastauksensa Sipilän kysymyksiin

Kokoo­mus julkisti vastauk­sensa Sipi­län kysy­myk­siin

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä julkisti omat vastauk­sensa halli­tus­neu­vot­te­lu­jen tunnus­te­lu­vai­heen vetä­jän Juha Sipi­län 28.4.2015 edus­kun­ta­ryh­mille esit­tä­miin kysy­myk­siin.

Kokoo­muk­sen tavoit­teena on raken­taa Suomesta avoin, kansain­vä­li­nen edel­lä­kä­vijä ja uudis­tuva pohjois­mai­nen hyvin­voin­ti­val­tio. Tavoit­teen saavut­ta­mi­seksi Kokoo­mus esit­tää stra­te­gi­seen halli­tus­oh­jel­maan viittä tavoi­tetta:

  1. Asete­taan työ etusi­jalle kaikessa päätök­sen­teossa
  2. Kään­ne­tään suoma­lais­ten osaa­mi­nen uuteen nousuun
  3. Kehi­te­tään hyvin­voin­tia vaikei­na­kin aikoina
  4. Tehdään Suomesta puhtai­den ja kestä­vien ratkai­su­jen edel­lä­kä­vijä
  5. Vahvis­te­taan Suomen turval­li­suutta ja kansain­vä­listä asemaa

Kynnys­ky­sy­myk­siksi Kokoo­mus esit­tää, että halli­tuk­sen toimin­nan tulee perus­tua yhtei­seen ja realis­ti­seen tilan­near­vioon lähi­vuo­sien ja pidem­män ajan talou­den kehi­tyk­sestä ja edel­lyt­tää, että halli­tus luo uskot­ta­van toimen­pi­deoh­jel­man velkaan­tu­mi­sen pysäyt­tä­mi­seksi ja julki­sen talou­den kestä­vyys­va­jeen katta­mi­seksi. Kokoo­mus pitää lisäksi ehtoi­naan, että koko­nais­ve­roaste ei saa tule­valla halli­tus­kau­della nousta ja että halli­tus­puo­luei­den välillä tulee vallita sauma­ton luot­ta­mus päätös­ten aikaan­saa­mi­seksi.

Sipi­län esit­tä­miin tunnus­te­lu­ky­sy­myk­siin sisäl­tyi kaksi liitettä. Kokoo­mus hyväk­syy liit­teen 2 mukai­sen ilmas­to­po­liit­ti­sen kirjauk­sen ja liit­teen 1 mukai­sen euro­krii­sin hoitoa koske­van kirjauk­sen ensim­mäi­sen kappa­leen. Liit­teen 1 toista kappa­letta on Kokoo­muk­sen mukaan muokat­tava.

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä on valmis osal­lis­tu­maan Juha Sipi­län kokoa­maan enem­mis­tö­hal­li­tuk­seen sekä toimi­maan siinä koko vaali­kau­den.

Lue Kokoo­muk­sen vastauk­set kysy­myk­siin täältä.

Teks­tissä mainittu Kokoo­muk­sen työlista löytyy täältä

Teks­tissä mainittu Kokoo­muk­sen sopeu­tus­lista löytyy täältä

 

 

 

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

Skip to content