Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoomus julkisti vastauksensa Sipilän kysymyksiin

Kokoo­mus julkisti vastauk­sensa Sipi­län kysy­myk­siin

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä julkisti omat vastauk­sensa halli­tus­neu­vot­te­lu­jen tunnus­te­lu­vai­heen vetä­jän Juha Sipi­län 28.4.2015 edus­kun­ta­ryh­mille esit­tä­miin kysy­myk­siin.

Kokoo­muk­sen tavoit­teena on raken­taa Suomesta avoin, kansain­vä­li­nen edel­lä­kä­vijä ja uudis­tuva pohjois­mai­nen hyvin­voin­ti­val­tio. Tavoit­teen saavut­ta­mi­seksi Kokoo­mus esit­tää stra­te­gi­seen halli­tus­oh­jel­maan viittä tavoi­tetta:

  1. Asete­taan työ etusi­jalle kaikessa päätök­sen­teossa
  2. Kään­ne­tään suoma­lais­ten osaa­mi­nen uuteen nousuun
  3. Kehi­te­tään hyvin­voin­tia vaikei­na­kin aikoina
  4. Tehdään Suomesta puhtai­den ja kestä­vien ratkai­su­jen edel­lä­kä­vijä
  5. Vahvis­te­taan Suomen turval­li­suutta ja kansain­vä­listä asemaa

Kynnys­ky­sy­myk­siksi Kokoo­mus esit­tää, että halli­tuk­sen toimin­nan tulee perus­tua yhtei­seen ja realis­ti­seen tilan­near­vioon lähi­vuo­sien ja pidem­män ajan talou­den kehi­tyk­sestä ja edel­lyt­tää, että halli­tus luo uskot­ta­van toimen­pi­deoh­jel­man velkaan­tu­mi­sen pysäyt­tä­mi­seksi ja julki­sen talou­den kestä­vyys­va­jeen katta­mi­seksi. Kokoo­mus pitää lisäksi ehtoi­naan, että koko­nais­ve­roaste ei saa tule­valla halli­tus­kau­della nousta ja että halli­tus­puo­luei­den välillä tulee vallita sauma­ton luot­ta­mus päätös­ten aikaan­saa­mi­seksi.

Sipi­län esit­tä­miin tunnus­te­lu­ky­sy­myk­siin sisäl­tyi kaksi liitettä. Kokoo­mus hyväk­syy liit­teen 2 mukai­sen ilmas­to­po­liit­ti­sen kirjauk­sen ja liit­teen 1 mukai­sen euro­krii­sin hoitoa koske­van kirjauk­sen ensim­mäi­sen kappa­leen. Liit­teen 1 toista kappa­letta on Kokoo­muk­sen mukaan muokat­tava.

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä on valmis osal­lis­tu­maan Juha Sipi­län kokoa­maan enem­mis­tö­hal­li­tuk­seen sekä toimi­maan siinä koko vaali­kau­den.

Lue Kokoo­muk­sen vastauk­set kysy­myk­siin täältä.

Teks­tissä mainittu Kokoo­muk­sen työlista löytyy täältä

Teks­tissä mainittu Kokoo­muk­sen sopeu­tus­lista löytyy täältä

 

 

 

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content