Kokoomus.fi / Politiikka / Kokoo­mus julkisti vastauk­sensa Sipi­län kysy­myk­siin

Kokoo­mus julkisti vastauk­sensa Sipi­län kysy­myk­siin

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä julkisti omat vastauk­sensa halli­tus­neu­vot­te­lu­jen tunnus­te­lu­vai­heen vetä­jän Juha Sipi­län 28.4.2015 edus­kun­ta­ryh­mille esit­tä­miin kysy­myk­siin.

Kokoo­muk­sen tavoit­teena on raken­taa Suomesta avoin, kansain­vä­li­nen edel­lä­kä­vijä ja uudis­tuva pohjois­mai­nen hyvin­voin­ti­val­tio. Tavoit­teen saavut­ta­mi­seksi Kokoo­mus esit­tää stra­te­gi­seen halli­tus­oh­jel­maan viittä tavoi­tetta:

  1. Asete­taan työ etusi­jalle kaikessa päätök­sen­teossa
  2. Kään­ne­tään suoma­lais­ten osaa­mi­nen uuteen nousuun
  3. Kehi­te­tään hyvin­voin­tia vaikei­na­kin aikoina
  4. Tehdään Suomesta puhtai­den ja kestä­vien ratkai­su­jen edel­lä­kä­vijä
  5. Vahvis­te­taan Suomen turval­li­suutta ja kansain­vä­listä asemaa

Kynnys­ky­sy­myk­siksi Kokoo­mus esit­tää, että halli­tuk­sen toimin­nan tulee perus­tua yhtei­seen ja realis­ti­seen tilan­near­vioon lähi­vuo­sien ja pidem­män ajan talou­den kehi­tyk­sestä ja edel­lyt­tää, että halli­tus luo uskot­ta­van toimen­pi­deoh­jel­man velkaan­tu­mi­sen pysäyt­tä­mi­seksi ja julki­sen talou­den kestä­vyys­va­jeen katta­mi­seksi. Kokoo­mus pitää lisäksi ehtoi­naan, että koko­nais­ve­roaste ei saa tule­valla halli­tus­kau­della nousta ja että halli­tus­puo­luei­den välillä tulee vallita sauma­ton luot­ta­mus päätös­ten aikaan­saa­mi­seksi.

Sipi­län esit­tä­miin tunnus­te­lu­ky­sy­myk­siin sisäl­tyi kaksi liitettä. Kokoo­mus hyväk­syy liit­teen 2 mukai­sen ilmas­to­po­liit­ti­sen kirjauk­sen ja liit­teen 1 mukai­sen euro­krii­sin hoitoa koske­van kirjauk­sen ensim­mäi­sen kappa­leen. Liit­teen 1 toista kappa­letta on Kokoo­muk­sen mukaan muokat­tava.

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä on valmis osal­lis­tu­maan Juha Sipi­län kokoa­maan enem­mis­tö­hal­li­tuk­seen sekä toimi­maan siinä koko vaali­kau­den.

Lue Kokoo­muk­sen vastauk­set kysy­myk­siin täältä.

Teks­tissä mainittu Kokoo­muk­sen työlista löytyy täältä

Teks­tissä mainittu Kokoo­muk­sen sopeu­tus­lista löytyy täältä

 

 

 

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

18.1.2022

Petteri Orpo: On uskal­let­tava puhua myös rahasta

Kaikki tietä­vät, että vaali­kes­kus­te­lut ovat enim­mäk­seen soke­rilla kuor­ru­tet­tua tavoi­te­lau­lan­taa. Tavoit­teet­kin ovat toki tärkeitä, mutta nyt meidän kaik­kien polii­tik­ko­jen olisi pois­tut­tava

15.1.2022

Petteri Orpo: Lääkä­riin pääsee lähellä myös jatkossa

Sote-uudis­­tuk­­sessa tärkeässä roolissa on panos­ta­mi­nen elin­tär­kei­siin perus­pal­ve­lui­hin ja niiden saata­vuu­den turvaa­mi­nen koko maassa. Meidän on pidet­tävä huoli siitä, että niin

14.1.2022

Häkkä­nen: Lasten liik­ku­mat­to­muu­den häly­tys­mer­kit näky­vät

Blogi­kir­joi­tus on julkaistu Verk­ko­uu­ti­sissa 14.1.2022 Lasten liikun­ta­har­ras­tuk­set ovat taas keskus­te­lussa. Useilla lapsilla ja nuorilla liikun­ta­har­ras­tuk­set ovat jääneet koro­na­ra­joi­tus­ten vuoksi. Kun