Kokoomus julkisti vastauk­sensa Sipilän kysymyksiin – kokoomus.fi
MENU
Kokoomus julkisti vastauk­sensa Sipilän kysymyksiin

Kokoomus julkisti vastauk­sensa Sipilän kysymyksiin

Julkaistu: 30.04.2015 Uncategorized

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä julkisti omat vastauk­sensa halli­tus­neu­vot­te­lujen tunnus­te­lu­vaiheen vetäjän Juha Sipilän 28.4.2015 eduskun­ta­ryh­mille esittämiin kysymyksiin.

Kokoo­muksen tavoit­teena on rakentaa Suomesta avoin, kansain­vä­linen edellä­kävijä ja uudistuva pohjois­mainen hyvin­voin­ti­valtio. Tavoitteen saavut­ta­mi­seksi Kokoomus esittää strate­giseen halli­tus­oh­jelmaan viittä tavoi­tetta:

  1. Asetetaan työ etusi­jalle kaikessa päätök­sen­teossa
  2. Käännetään suoma­laisten osaaminen uuteen nousuun
  3. Kehitetään hyvin­vointia vaikei­nakin aikoina
  4. Tehdään Suomesta puhtaiden ja kestävien ratkai­sujen edellä­kävijä
  5. Vahvis­tetaan Suomen turval­li­suutta ja kansain­vä­listä asemaa

Kynnys­ky­sy­myk­siksi Kokoomus esittää, että halli­tuksen toiminnan tulee perustua yhteiseen ja realis­tiseen tilan­near­vioon lähivuosien ja pidemmän ajan talouden kehityk­sestä ja edellyttää, että hallitus luo uskot­tavan toimen­pi­deoh­jelman velkaan­tu­misen pysäyt­tä­mi­seksi ja julkisen talouden kestä­vyys­vajeen katta­mi­seksi. Kokoomus pitää lisäksi ehtoinaan, että kokonais­ve­roaste ei saa tulevalla halli­tus­kau­della nousta ja että halli­tus­puo­lueiden välillä tulee vallita saumaton luottamus päätösten aikaan­saa­mi­seksi.

Sipilän esittämiin tunnus­te­lu­ky­sy­myksiin sisältyi kaksi liitettä. Kokoomus hyväksyy liitteen 2 mukaisen ilmas­to­po­liit­tisen kirjauksen ja liitteen 1 mukaisen eurokriisin hoitoa koskevan kirjauksen ensim­mäisen kappaleen. Liitteen 1 toista kappa­letta on Kokoo­muksen mukaan muokattava.

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä on valmis osallis­tumaan Juha Sipilän kokoamaan enemmis­tö­hal­li­tukseen sekä toimimaan siinä koko vaali­kauden.

Lue Kokoo­muksen vastaukset kysymyksiin täältä.

Tekstissä mainittu Kokoo­muksen työlista löytyy täältä

Tekstissä mainittu Kokoo­muksen sopeu­tus­lista löytyy täältä

 

 

 

 


Kokoomus.fi