Kokoo­mus-johta­jat Orpo ja Kinberg Batra: Tran­sat­lant­ti­set suhteet vaati­vat enem­män työtä

Julkaistu: 30.11.2016

Ruot­sin ja Suomen Kokoo­mus-johta­jat Anna Kinberg Batra ja Petteri Orpo usko­vat Pohjois­mai­den, Euroo­pan ja Yhdys­val­to­jen suhtei­den jatku­van tiiviinä jatkos­sa­kin.

Orpo ja Kinberg Batra tapa­si­vat keski­viik­kona Helsin­gissä.

”Meidän on entistä aktii­vi­sem­min osoi­tet­tava, mitä hyötyä tran­sat­lant­ti­sesta yhteis­työstä on molem­mille osapuo­lille, oli sitten kyse talou­desta tai turval­li­suu­desta”, Orpo perus­te­lee.

”Ruot­silla, Suomella ja koko Euroo­palla on tärkeät roolit tule­vai­suu­dessa, eikä vähi­ten turval­li­suu­den ja Itäme­ren suhteen. Ei ole salai­suus, että kanna­tan Ruot­sin Nato-jäse­nyyttä ja kysy­mys on entistä tärkeämpi näinä päivinä. Raken­namme turval­li­suutta yhdessä muiden kanssa, kahden- ja monen­vä­li­sesti. Yhteis­työ Suomen ja Naton kanssa on todella tärkeää”, Kinberg Batra sanoo.

Puheen­joh­ta­jat keskus­te­li­vat tapaa­mi­ses­saan myös Euroo­pan tilan­teesta brexi­tin ja usei­den tule­vien vaalien valossa.

”Elämme aikaa, jota leimaa ylei­nen tyyty­mät­tö­myys ja turvat­to­muus. EU:sta on tehtävä parempi, mutta unio­nin horjut­ta­mi­nen ei kuiten­kaan ole ratkaisu eikä hyödyt­täisi yhtä­kään jäsen­maata. Suomi ja Ruotsi tarvit­se­vat toimi­van EU:n, joka tuot­taa tulok­sia. Olemme valmiita teke­mään lujasti töitä sen eteen, puolue­joh­ta­jat sano­vat.”

Kokoo­muk­sella ja Ruot­sin maltil­li­sella kokoo­muk­sella on tiiviit suhteet. Kinberg Batra on ensim­mäi­nen puolue­joh­taja, jonka Petteri Orpo kutsui Suomeen Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jana.