Kokoomus-johtajat Orpo ja Kinberg Batra: Transat­lant­tiset suhteet vaativat enemmän työtä – kokoomus.fi
MENU
Kokoomus-johtajat Orpo ja Kinberg Batra: Transat­lant­tiset suhteet vaativat enemmän työtä

Kokoomus-johtajat Orpo ja Kinberg Batra: Transat­lant­tiset suhteet vaativat enemmän työtä

Julkaistu: 30.11.2016 Ulkopolitiikka

Ruotsin ja Suomen Kokoomus-johtajat Anna Kinberg Batra ja Petteri Orpo uskovat Pohjois­maiden, Euroopan ja Yhdys­val­tojen suhteiden jatkuvan tiiviinä jatkos­sakin.

Orpo ja Kinberg Batra tapasivat keski­viikkona Helsin­gissä.

”Meidän on entistä aktii­vi­semmin osoitettava, mitä hyötyä transat­lant­ti­sesta yhteis­työstä on molem­mille osapuo­lille, oli sitten kyse talou­desta tai turval­li­suu­desta”, Orpo perus­telee.

”Ruotsilla, Suomella ja koko Euroo­palla on tärkeät roolit tulevai­suu­dessa, eikä vähiten turval­li­suuden ja Itämeren suhteen. Ei ole salaisuus, että kannatan Ruotsin Nato-jäsenyyttä ja kysymys on entistä tärkeämpi näinä päivinä. Raken­namme turval­li­suutta yhdessä muiden kanssa, kahden- ja monen­vä­li­sesti. Yhteistyö Suomen ja Naton kanssa on todella tärkeää”, Kinberg Batra sanoo.

Puheen­joh­tajat keskus­te­livat tapaa­mi­sessaan myös Euroopan tilan­teesta brexitin ja useiden tulevien vaalien valossa.

”Elämme aikaa, jota leimaa yleinen tyyty­mät­tömyys ja turvat­tomuus. EU:sta on tehtävä parempi, mutta unionin horjut­ta­minen ei kuitenkaan ole ratkaisu eikä hyödyt­täisi yhtäkään jäsen­maata. Suomi ja Ruotsi tarvit­sevat toimivan EU:n, joka tuottaa tuloksia. Olemme valmiita tekemään lujasti töitä sen eteen, puolue­joh­tajat sanovat.”

Kokoo­muk­sella ja Ruotsin maltil­li­sella kokoo­muk­sella on tiiviit suhteet. Kinberg Batra on ensim­mäinen puolue­johtaja, jonka Petteri Orpo kutsui Suomeen Kokoo­muksen puheen­joh­tajana.


Kokoomus.fi