Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / EU / Kokoo­mus-johta­jat Orpo ja Kinberg Batra: Tran­sat­lant­ti­set suhteet vaati­vat enem­män työtä

Kokoo­mus-johta­jat Orpo ja Kinberg Batra: Tran­sat­lant­ti­set suhteet vaati­vat enem­män työtä

Julkaistu:

Ruot­sin ja Suomen Kokoo­mus-johta­jat Anna Kinberg Batra ja Petteri Orpo usko­vat Pohjois­mai­den, Euroo­pan ja Yhdys­val­to­jen suhtei­den jatku­van tiiviinä jatkos­sa­kin.

Orpo ja Kinberg Batra tapa­si­vat keski­viik­kona Helsin­gissä.

”Meidän on entistä aktii­vi­sem­min osoi­tet­tava, mitä hyötyä tran­sat­lant­ti­sesta yhteis­työstä on molem­mille osapuo­lille, oli sitten kyse talou­desta tai turval­li­suu­desta”, Orpo perus­te­lee.

”Ruot­silla, Suomella ja koko Euroo­palla on tärkeät roolit tule­vai­suu­dessa, eikä vähi­ten turval­li­suu­den ja Itäme­ren suhteen. Ei ole salai­suus, että kanna­tan Ruot­sin Nato-jäse­nyyttä ja kysy­mys on entistä tärkeämpi näinä päivinä. Raken­namme turval­li­suutta yhdessä muiden kanssa, kahden- ja monen­vä­li­sesti. Yhteis­työ Suomen ja Naton kanssa on todella tärkeää”, Kinberg Batra sanoo.

Puheen­joh­ta­jat keskus­te­li­vat tapaa­mi­ses­saan myös Euroo­pan tilan­teesta brexi­tin ja usei­den tule­vien vaalien valossa.

”Elämme aikaa, jota leimaa ylei­nen tyyty­mät­tö­myys ja turvat­to­muus. EU:sta on tehtävä parempi, mutta unio­nin horjut­ta­mi­nen ei kuiten­kaan ole ratkaisu eikä hyödyt­täisi yhtä­kään jäsen­maata. Suomi ja Ruotsi tarvit­se­vat toimi­van EU:n, joka tuot­taa tulok­sia. Olemme valmiita teke­mään lujasti töitä sen eteen, puolue­joh­ta­jat sano­vat.”

Kokoo­muk­sella ja Ruot­sin maltil­li­sella kokoo­muk­sella on tiiviit suhteet. Kinberg Batra on ensim­mäi­nen puolue­joh­taja, jonka Petteri Orpo kutsui Suomeen Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jana.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

24.5.2024

Susanne Päivä­rinta: ”Suomen turva on vahva Eurooppa”

Elämme massii­vis­ten haas­tei­den ja kasain­vä­lis­ten jännit­tei­den aikaa. Venä­jän hyök­käys­sota Ukrai­nassa jatkuu, Suomi on sulke­nut itära­jansa. Venä­jän suun­nalta voimme odot­taa jatkos­sa­kin

17.3.2023

Orpo: Ruot­sin asia on meidän

Suomi sai tänään Turkista kovasti odote­tun posi­tii­vi­sen vies­tin Nato-jäse­nyy­den etene­mi­ses­tään. Nyt näyt­tää­kin siltä, että meistä voisi tulla Naton täys­jä­sen jo kulu­van kevään aikana. Nato-proses­simme on tähän asti ollut histo­rial­li­sen nopea.

9.12.2022

Petteri Orpon ulko- ja turval­li­suus­po­liit­ti­nen katsaus

Hyvät kuuli­jat, lähes vuosi sitten tammi­kuussa pidin ulko- ja turval­li­suus­po­li­tiik­kaa käsit­te­le­vän puheen Paasi­kivi-seurassa. Tote­sin tuol­loin, ettei vallit­se­vissa olosuh­teissa ikäviä­kään loppu­tu­le­mia voida sulkea pois. Tote­sin myös, miten täys­mit­tai­nen sota Ukrai­nassa olisi täysin erilai­nen kuin mitä olemme suku­pol­viin nähneet, johtaen arvaa­mat­to­miin ja pitkä­kes­toi­siin seurauk­siin.

Skip to content