Kokoomus haluaa kitkeä vihapuheen – kokoomus.fi
MENU
Kokoomus haluaa kitkeä vihapuheen

Kokoomus haluaa kitkeä vihapuheen

Julkaistu: 14.08.2018 Puheet Sivistys

Kokoomus haluaa kitkeä vihapuheen

Vihapuheen, rasismin, netti­kiusaa­misen ja väkivaltaan yllyt­tä­misen lisään­ty­minen niin netti­kes­kus­te­luissa kuin julki­silla paikoilla on ilmiö, joka repii yhteis­kun­taamme ja lisää turvat­to­muuden tunnetta. Se on ongelma, joka koskettaa isoa määrää ihmisiä eri puolilla yhteis­kuntaa.

Kokoo­muksen mielestä Suomessa ei saa olla tilaa netti­kiusaa­mi­selle tai vihapu­heelle. Vihapuhe heikentää yhteis­kunnan perus­arvoa: luotta­musta. Sanan­va­pauteen liittyy aina vastuu omista puheista ja kirjoi­tuk­sista. Kaikkien on kunnioi­tettava toisten ihmisarvoa, kunniaa, yksityi­se­lämää ja koske­mat­to­muutta.

Vihapuhe, väkival­lalla uhkaa­minen, rasismi ja kiusaa­minen eivät kuulu sanan­va­pauden piiriin. Pahim­millaan vihapuhe toimii sanan­va­pauden esteenä, sillä vihapu­heella usein pyritään hiljen­tämään vastak­kaisia mieli­pi­teitä.

Vihapu­hetta ja netti­kiusaa­mista koskien on tehty paljon erilaisia toimia. Kokoo­muksen minis­terit käynnis­tävät nyt uusia toimia vihapuheen ja kiusaa­misen ehkäi­se­mi­seksi. Niitä käsiteltiin kokoo­muksen minis­te­ri­ryhmän kesäko­kouk­sessa Kuopiossa.

Opetus­mi­nisteri Sanni Grahn-Laasonen, oikeus­mi­nisteri Antti Häkkänen ja sisämi­nisteri Kai Mykkänen asettavat asian­tun­ti­ja­ryhmän käymään läpi mm. rikosoi­keu­del­lista sääntelyä, poliisin ja viran­omaisten toimin­ta­mah­dol­li­suuksia, palve­lun­tar­joajien vastuuta julkai­se­mistaan sisäl­löistä sekä vihapuheen ja kiusaa­misen ehkäisyn keinoja.

Kokoo­muksen suunta­viivoja vihapuheen torjuntaan

Valepro­fiilien kautta tapahtuva toiminta on koros­tunut ongelma. Selvi­tetään, minkä­laisia toimia verkko­pal­velun ylläpi­tä­jältä voidaan edellyttää valepro­fiilien vähen­tä­mi­seksi ja poista­mi­seksi.

Arvioidaan, tulisiko turval­li­suus­vi­ran­omai­sille antaa nykyistä laajempia oikeuksia saada tietoa anonyymien välineiden (esim. prepaid-liittymien) kautta tapah­tuvien vihapu­he­te­kojen selvit­tä­miseen.

Print­ti­median inter­net­si­vuilla julkaistut tekstit sekä paperi­lehden painetut kommentit ovat päätoi­mi­tettuja. Arvioidaan, tulisiko tätä vastuuta laajentaa verkko­me­dioiden sähköisien alustojen sisäl­töjen moderointiin.

Saksassa on käytössä malli, jossa velvoi­tetaan verkko­pal­velun ylläpitäjä poistamaan vihapu­heeksi luoki­tellut kirjoi­tukset palve­lustaan sanktion uhalla. Arvioidaan mallin käyttö­kel­poisuus Suomessa.

Kuvien käyttö väärään tarkoi­tukseen on liian helppoa. Luvatta otettujen kuvien poista­minen inter­ne­tistä tulisi myös olla nykyistä yksin­ker­tai­sempaa ja nopeampaa.

Jokai­selle lapselle ja nuorelle on tärkeää opettaa, mikä on sähköi­sessä maail­massa hyväk­syt­tävää, toista ihmistä kunnioit­tavaa käytöstä. Vahvis­tetaan koulujen ja oppilai­tosten tietoi­suutta olemassa olevista kiusaa­mista ehkäi­se­vistä toimin­ta­mal­leista. Lisätään tiedon­vaihtoa viran­omaisten välillä myös netti­kiusaa­mi­sesta.

Tuetaan Someturva-mallia, jossa mobii­li­so­vel­luksen kautta voidaan vaivat­to­masti ja nopeasti rapor­toida somelouk­kauk­sista, tarjota luotta­muk­sel­lisia, konkreet­tisia lainsää­däntöön perus­tuvia ratkai­sueh­do­tuksia ja – mikäli tapaus ei täytä rikoksen tunnus­merkkejä – tarjota uhrille mahdol­lisuus keskus­tella tapauk­sesta Someturva-chatissa sekä laittaa tapaus seurantaan.

Jokaisen lapsen ja nuoren tulee saada riittävän monipuo­linen lukutaito ja kriit­tisen ajattelun työkalut tunnistaa valeuu­tisia ja arvioida eri lähteitä. Kansal­linen lukutai­to­foorumi valmis­telee ehdotuksia lasten lukutaidon ja –innon tukemi­seksi. Käynnis­tetään foorumin esittämät toimet ja valta­kun­nal­linen kampanja lukutaidon ja -innon vahvis­ta­mi­seksi.

Jokai­sella suoma­lai­sella tulee olla monipuo­linen ja kriit­tinen media­lu­ku­taito, myös verkossa. Tämän tavoitteen edistä­mi­seksi käynnis­tetään Digiai­ka­kauden taidot -ohjelman aikui­sille, johon kohden­netaan seitsemän miljoonan euron rahoitus vuonna 2018. Ohjel­malla pyritään digitai­tojen ja heikkojen perus­tai­tojen vahvis­ta­miseen.

Lisätään koulu­tuksen kansain­vä­lis­ty­mistä korkea­kou­luo­pis­ke­li­joiden vaihto-ohjel­milla, perus­koulun, lukion ja ammatil­lisen koulu­tuksen kansain­vä­li­syys­jak­soilla sekä varhai­sella kielten­ope­tuk­sella. Tavoit­teena tulee olla jokaisen korkea­kou­luo­pis­ke­lijan osallis­tu­minen opiske­li­ja­vaihtoon.

Kaikessa valtion rahoit­ta­massa toimin­nassa tulee sitoutua vihapuheen ja rasismin vastus­ta­miseen sekä monikult­tuu­ri­suuden, osalli­suuden ja yhden­ver­tai­suuden vahvis­ta­miseen. Sitou­tetaan kansa­lai­syh­teis­kunta kuten urhei­luseurat ja nuori­so­jär­jestöt laajasti vihapuheen ja rasismin vastaiseen työhön.

Erityi­sesti lasten ja nuorten parissa työsken­te­le­villä tulee olla riittävä osaaminen kohdata ja puuttua vihapu­heeseen ja rasismiin. Lisätään opettajien täyden­nys­kou­lu­tusta.

Vahvis­tetaan yleisten kirjas­tojen toimintaa aktii­visen kansa­lai­suuden, monikult­tuu­ri­suuden ja demokratian edistäjänä.

 

Lisätiedot:

Grahn-Laasosen erityi­sa­vustaja Daniel Sazonov, p. 045 129 6812

Häkkäsen erityi­sa­vustaja Lauri Kosken­tausta, p. 040 086 8421

Mykkäsen erityi­sa­vustaja Titta Andersson-Bohren p. 029 548 8502


Kokoomus.fi