• FI
 • SV
 • MENU
  Kokoo­mus haluaa kitkeä viha­pu­heen
  Twiittaa

  Kokoo­mus haluaa kitkeä viha­pu­heen

  Julkaistu: 14.08.2018 Puheet Sivistys

  Kokoo­mus haluaa kitkeä viha­pu­heen

  Viha­pu­heen, rasis­min, netti­kiusaa­mi­sen ja väki­val­taan yllyt­tä­mi­sen lisään­ty­mi­nen niin netti­kes­kus­te­luissa kuin julki­silla paikoilla on ilmiö, joka repii yhteis­kun­taamme ja lisää turvat­to­muu­den tunnetta. Se on ongelma, joka kosket­taa isoa määrää ihmi­siä eri puolilla yhteis­kun­taa.

  Kokoo­muk­sen mielestä Suomessa ei saa olla tilaa netti­kiusaa­mi­selle tai viha­pu­heelle. Viha­puhe heiken­tää yhteis­kun­nan perus­ar­voa: luot­ta­musta. Sanan­va­pau­teen liit­tyy aina vastuu omista puheista ja kirjoi­tuk­sista. Kaik­kien on kunnioi­tet­tava tois­ten ihmi­sar­voa, kunniaa, yksi­tyi­se­lä­mää ja koske­mat­to­muutta.

  Viha­puhe, väki­val­lalla uhkaa­mi­nen, rasismi ja kiusaa­mi­nen eivät kuulu sanan­va­pau­den piiriin. Pahim­mil­laan viha­puhe toimii sanan­va­pau­den esteenä, sillä viha­pu­heella usein pyri­tään hiljen­tä­mään vastak­kai­sia mieli­pi­teitä.

  Viha­pu­hetta ja netti­kiusaa­mista koskien on tehty paljon erilai­sia toimia. Kokoo­muk­sen minis­te­rit käyn­nis­tä­vät nyt uusia toimia viha­pu­heen ja kiusaa­mi­sen ehkäi­se­mi­seksi. Niitä käsi­tel­tiin kokoo­muk­sen minis­te­ri­ryh­män kesä­ko­kouk­sessa Kuopiossa.

  Opetus­mi­nis­teri Sanni Grahn-Laaso­nen, oikeus­mi­nis­teri Antti Häkkä­nen ja sisä­mi­nis­teri Kai Mykkä­nen aset­ta­vat asian­tun­ti­ja­ryh­män käymään läpi mm. riko­soi­keu­del­lista sään­te­lyä, polii­sin ja viran­omais­ten toimin­ta­mah­dol­li­suuk­sia, palve­lun­tar­joa­jien vastuuta julkai­se­mis­taan sisäl­löistä sekä viha­pu­heen ja kiusaa­mi­sen ehkäi­syn keinoja.

  Kokoo­muk­sen suun­ta­vii­voja viha­pu­heen torjun­taan

  Vale­pro­fii­lien kautta tapah­tuva toiminta on koros­tu­nut ongelma. Selvi­te­tään, minkä­lai­sia toimia verk­ko­pal­ve­lun yllä­pi­tä­jältä voidaan edel­lyt­tää vale­pro­fii­lien vähen­tä­mi­seksi ja pois­ta­mi­seksi.

  Arvioi­daan, tuli­siko turval­li­suus­vi­ran­omai­sille antaa nykyistä laajem­pia oikeuk­sia saada tietoa anonyy­mien väli­nei­den (esim. prepaid-liit­ty­mien) kautta tapah­tu­vien viha­pu­he­te­ko­jen selvit­tä­mi­seen.

  Print­ti­me­dian inter­net­si­vuilla julkais­tut teks­tit sekä pape­ri­leh­den paine­tut kommen­tit ovat päätoi­mi­tet­tuja. Arvioi­daan, tuli­siko tätä vastuuta laajen­taa verk­ko­me­dioi­den sähköi­sien alus­to­jen sisäl­tö­jen mode­roin­tiin.

  Saksassa on käytössä malli, jossa velvoi­te­taan verk­ko­pal­ve­lun yllä­pi­täjä pois­ta­maan viha­pu­heeksi luoki­tel­lut kirjoi­tuk­set palve­lus­taan sank­tion uhalla. Arvioi­daan mallin käyt­tö­kel­poi­suus Suomessa.

  Kuvien käyttö väärään tarkoi­tuk­seen on liian help­poa. Luvatta otet­tu­jen kuvien pois­ta­mi­nen inter­ne­tistä tulisi myös olla nykyistä yksin­ker­tai­sem­paa ja nopeam­paa.

  Jokai­selle lapselle ja nuorelle on tärkeää opet­taa, mikä on sähköi­sessä maail­massa hyväk­syt­tä­vää, toista ihmistä kunnioit­ta­vaa käytöstä. Vahvis­te­taan koulu­jen ja oppi­lai­tos­ten tietoi­suutta olemassa olevista kiusaa­mista ehkäi­se­vistä toimin­ta­mal­leista. Lisä­tään tiedon­vaih­toa viran­omais­ten välillä myös netti­kiusaa­mi­sesta.

  Tuetaan Some­turva-mallia, jossa mobii­li­so­vel­luk­sen kautta voidaan vaivat­to­masti ja nopeasti rapor­toida some­louk­kauk­sista, tarjota luot­ta­muk­sel­li­sia, konkreet­ti­sia lain­sää­dän­töön perus­tu­via ratkai­sueh­do­tuk­sia ja – mikäli tapaus ei täytä rikok­sen tunnus­merk­kejä – tarjota uhrille mahdol­li­suus keskus­tella tapauk­sesta Some­turva-chatissa sekä lait­taa tapaus seuran­taan.

  Jokai­sen lapsen ja nuoren tulee saada riit­tä­vän moni­puo­li­nen luku­taito ja kriit­ti­sen ajat­te­lun työka­lut tunnis­taa vale­uu­ti­sia ja arvioida eri lähteitä. Kansal­li­nen luku­tai­to­foo­rumi valmis­te­lee ehdo­tuk­sia lasten luku­tai­don ja –innon tuke­mi­seksi. Käyn­nis­te­tään fooru­min esit­tä­mät toimet ja valta­kun­nal­li­nen kampanja luku­tai­don ja -innon vahvis­ta­mi­seksi.

  Jokai­sella suoma­lai­sella tulee olla moni­puo­li­nen ja kriit­ti­nen media­lu­ku­taito, myös verkossa. Tämän tavoit­teen edis­tä­mi­seksi käyn­nis­te­tään Digiai­ka­kau­den taidot -ohjel­man aikui­sille, johon kohden­ne­taan seit­se­män miljoo­nan euron rahoi­tus vuonna 2018. Ohjel­malla pyri­tään digi­tai­to­jen ja heik­ko­jen perus­tai­to­jen vahvis­ta­mi­seen.

  Lisä­tään koulu­tuk­sen kansain­vä­lis­ty­mistä korkea­kou­luo­pis­ke­li­joi­den vaihto-ohjel­milla, perus­kou­lun, lukion ja amma­til­li­sen koulu­tuk­sen kansain­vä­li­syys­jak­soilla sekä varhai­sella kiel­ten­ope­tuk­sella. Tavoit­teena tulee olla jokai­sen korkea­kou­luo­pis­ke­li­jan osal­lis­tu­mi­nen opis­ke­li­ja­vaih­toon.

  Kaikessa valtion rahoit­ta­massa toimin­nassa tulee sitou­tua viha­pu­heen ja rasis­min vastus­ta­mi­seen sekä moni­kult­tuu­ri­suu­den, osal­li­suu­den ja yhden­ver­tai­suu­den vahvis­ta­mi­seen. Sitou­te­taan kansa­lai­syh­teis­kunta kuten urhei­luseu­rat ja nuori­so­jär­jes­töt laajasti viha­pu­heen ja rasis­min vastai­seen työhön.

  Erityi­sesti lasten ja nuor­ten parissa työs­ken­te­le­villä tulee olla riit­tävä osaa­mi­nen kohdata ja puut­tua viha­pu­hee­seen ja rasis­miin. Lisä­tään opet­ta­jien täyden­nys­kou­lu­tusta.

  Vahvis­te­taan yleis­ten kirjas­to­jen toimin­taa aktii­vi­sen kansa­lai­suu­den, moni­kult­tuu­ri­suu­den ja demo­kra­tian edis­tä­jänä.

   

  Lisä­tie­dot:

  Grahn-Laaso­sen erityi­sa­vus­taja Daniel Sazo­nov, p. 045 129 6812

  Häkkä­sen erityi­sa­vus­taja Lauri Kosken­tausta, p. 040 086 8421

  Mykkä­sen erityi­sa­vus­taja Titta Anders­son-Bohren p. 029 548 8502