Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Puheet / Heikki Autto: Vain vahva talous ja työllisyys takaavat Suomen menestystarinalle jatkon – koko Suomessa

Heikki Autto: Vain vahva talous ja työl­li­syys takaa­vat Suomen menes­tys­ta­ri­nalle jatkon – koko Suomessa

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro väli­ky­sy­myk­seen halli­tuk­sen alueel­li­sesti syrji­västä poli­tii­kasta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia.

Suoma­lais­ten ahke­ruus ja osaa­mi­nen, niistä kumpuava kasvu ja kilpai­lu­kyky sekä maamme kansain­vä­li­nen kiin­nos­ta­vuus ovat menes­tyk­sen käyt­tö­voi­maa nyt ja tule­vai­suu­dessa. Kasvava kansan­ta­lous nostaa menes­tyk­seen koko maan ja sen kaikki alueet. Kokoo­mus näkee, että me suoma­lai­set emme kilpaile keske­nämme: me olemme kaikki samassa veneessä – kilpai­li­jamme ovat maail­malla.

Suomi on pitkä ja hieno maa. Jotta kaikki alueet voivat menes­tyä omista vahvuuk­sis­taan käsin tarvi­taan työl­lis­tä­viä elin­kei­noja sekä toimi­via palve­luita ja hyvää infra­struk­tuu­ria. 

Jotta elin­kei­noilla on edel­ly­tyk­siä työl­lis­tää, tarvi­taan toimi­vat työmark­ki­nat ja hyvää elin­keino- ja työl­li­syys­po­li­tik­kaa. Jotta palve­lut ja infra­struk­tuuri voidaan turvata, tarvi­taan vahvaa julkista taloutta. Työl­li­syy­den, yrit­tä­jyy­den ja julki­sen talou­den tasa­pai­non edis­tä­mi­nen ovat­kin käytän­nössä parasta ja tärkeintä alue­po­li­tiik­kaa.

Keskus­tan väli­ky­sy­myk­sestä tulee väis­tä­mättä olo, että joko halli­tus­oh­jel­maa ei ole luettu tai sitten ei ole pereh­dytty Suomen kilpai­li­ja­mai­den kehi­tyk­seen, saati ymmär­retty Suomen kohtaa­mien haas­tei­den syitä.

Vaikut­taa siltä, että keskusta edel­leen uskoo – aiem­man vasem­mis­to­hal­li­tuk­sensa tavoin – viisau­den asuvan keskus­hal­lin­nossa ja hyvin­voin­nin synty­vän vela­no­tosta; että velka­ve­tu­rin kyydistä voitai­siin huolet­to­masti lapioida rahaa eri puolille ja se johtaisi kestä­vään kasvuun. 

Kokoo­muk­sessa - ja uskal­lan sanoa, että koko päämi­nis­teri Orpon halli­tuk­sessa - emme jaa tätä näke­mystä.

Arvoisa keskusta

Vasem­mis­to­hal­li­tuk­senne perintö sote-uudis­tuk­si­neen, korjaus­vel­koi­neen ja velka­vuo­ri­neen on aluei­den näkö­kul­masta karu. Alueilla juuri nyt tapah­tuva kehi­tys etenee teidän raken­ta­man soten ja siunaa­mienne rahoi­tus­pää­tös­ten pohjalta.

Ja vies­tinne alueille oli tyhjä paperi halli­tus­neu­vot­te­lui­hin. Tyhjä paperi. Kiel­täy­dyitte vastuun­kan­nosta ja yhtei­sestä työstä suoma­lais­ten asioi­den edis­tä­mi­seksi – aikana, jolloin yhteis­työtä tarvit­tai­siin ehkä enem­män kuin koskaan. 

Tällä väli­ky­sy­myk­sellä pyritte myös luomaan keino­te­koista kahtia­ja­koa suoma­lais­ten ja Suomen eri aluei­den välille. Tällai­sella vastak­kai­na­set­te­lulla Suomi ei nouse.

Suomessa talou­den ja työn tuot­ta­vuu­den kasvu on liian pitkään ollut liian hidasta. Väes­tön ikään­ty­mi­nen, kasvava julki­nen velka ja pula osaa­vasta työvoi­masta haas­ta­vat maamme tule­vai­suutta. Tarvit­semme lisää tilaa ihmis­ten ahke­ruu­delle, yrit­tä­jyy­delle ja kekse­liäi­syy­delle. 

Päämi­nis­teri Orpon halli­tuk­sessa puramme yritys­ten kasvun esteitä muun muassa panos­ta­malla osaa­van työvoi­man saata­vuu­teen: korkea­kou­lu­jen aloi­tus­paik­ka­mää­riä on lisätty tuntu­vasti koko maassa. Teemme histo­rial­li­sen suuria tutki­mus- ja kehi­tys­pa­nos­tuk­sia. Panos­tuk­set koulu­tuk­seen ja osaa­mi­seen luovat edel­ly­tyk­siä tule­vai­suu­den kasvulle kaik­kialla Suomessa ja vahvis­ta­vat paitsi hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan palve­luita, myös työl­li­syyttä.

Uudis­ta­malla ja virta­vii­vais­ta­malla inves­toin­tien luvi­tuk­sen vahvis­tamme talous­kas­vua ja mahdol­lis­tamme Suomen nousun puhtaan ener­gian suur­val­laksi ja Euroo­pan teol­li­suu­den puhtaan siir­ty­män keskei­seksi toimi­jaksi.

Toteut­ta­malla tarvit­ta­vat työmark­ki­na­uu­dis­tuk­set ja huoleh­ti­malla kasvuun kannus­ta­vasta vero­tuk­sesta luodaan vakaat ja enna­koi­ta­vat olosuh­teet, joissa työpaik­koja voi syntyä joka puolelle maata.

Liiken­ne­po­li­tii­kan ytimessä on koko Suomen elin­voi­man ja kasvun lisää­mi­nen. Uusi asfaltti tulee kesällä tuok­su­maan eri puolilla Suomea, kun laitamme aluei­den infraa kuntoon histo­rial­li­silla panos­tuk­silla. Lento­yh­tey­det maakun­ta­ken­tille on turvattu.

Halli­tus haluaa, että ruoan­tuo­tanto Suomessa on kannat­ta­vaa ja elin­tar­vi­ke­vienti vetää. Kokoo­muk­selle on tärkeää, että tämä halli­tus ei tee kansal­li­sesti sellai­sia päätök­siä, jotka lisää­vät maata­lou­teen kohdis­tu­via kustan­nuk­sia.

Tällä halli­tus­kau­della myös EU-vaikut­ta­mi­seen on otettu uuden­lai­nen ote. Suomi on nyt aktii­vi­nen toimija, jolla on selkeät kannat ja osaa­mista asiansa edis­tä­mi­seen.

Tämän seurauk­sena on selvää, että esimer­kiksi metsä­po­li­tiikka pysty­tään pitä­mään paljon vahvem­min omissa käsis­sämme verrat­tuna viime vaali­kau­den hapa­roin­tiin.

Viime vaali­kau­den passii­vi­suu­den sijaan Suomen aktii­vi­suus on näky­nyt vaik­kapa siinä, miten Itära­jan ja koko Itä-Suomen vaikea tilanne on nyt nostettu esiin EU-tasolla.

Koko Suomen menes­tys ei synny yksit­täi­sistä hank­keista tai eripu­ran kylvä­mi­sestä ja vastak­kai­na­set­te­lusta, jota tällä väli­ky­sy­myk­sellä liet­so­taan.

Päämi­nis­teri Orpon halli­tus tekee sellaista elin­voi­ma­po­li­tiik­kaa, jossa kaik­kia alueita kehi­te­tään niiden omista vahvuuk­sista käsin. Vain vahvalla talou­della ja työl­li­syy­dellä voimme pitää huolta siitä, että suoma­lai­set saavat maansa menes­tys­ta­ri­nalle jatkoa myös tule­vai­suu­dessa – ihan koko Suomessa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.6.2024

Mari-Leena Talvi­tie: Halli­tus toimii, jotta Suomi nousee puhtaan ener­gian suur­val­laksi ja ilmas­to­kä­den­jäl­jen edel­lä­kä­vi­jäksi

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro väli­ky­sy­myk­seen halli­tuk­sen luonto- ja ilmas­to­po­li­tii­kasta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Ympä­ristö ei ole vain lahja menneiltä suku­pol­vilta, se on myös

15.5.2024

Sinuhe Wallin­heimo: Tämä halli­tus on kasvun halli­tus ja sen ohjelma on kasvun ohjelma

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro keskus­tan väli­ky­sy­myk­seen talous­po­li­tii­kasta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Kokoo­mus on työn, yrit­tä­mi­sen ja toimi­vien mark­ki­noi­den puolue. Raken­namme Suomea, jossa jokai­nen

23.4.2024

Ville Väyry­nen: Tervey­den­huol­lon henki­löstö on moti­voi­tu­nutta ja ammat­ti­tai­toista – heitä ei vain ole riit­tä­västi

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro väli­ky­sy­myk­seen sairaa­la­ver­kosta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Keskus­sai­raa­la­ver­kosto on laaduk­kaaksi tunnus­te­tun erikois­sai­raan­hoi­tomme selkä­ranka. Sillä on merkit­tävä rooli esimer­kiksi koulu­tuk­sen, tutki­muk­sen,

Skip to content