Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­mus hakee vies­tin­tä­pääl­lik­köä

Kokoo­mus hakee vies­tin­tä­pääl­lik­köä

Julkaistu:

Vies­tin­tä­pääl­li­kön tehtä­vänä on vastata kokonais­valtaisesti Kokoo­muk­sen ulkoi­sen ja sisäi­sen vies­tin­nän suun­nit­te­le­mi­sesta, toteut­ta­mi­sesta ja kehit­tä­mi­sestä sekä osal­lis­tua muuhun poliit­ti­seen valmis­te­luun puolue­sih­tee­rin alai­suu­dessa.

Toimeen valit­ta­valta edel­ly­tämme kokoo­mus­laista maail­man­kat­so­musta, poliit­ti­sen toimin­nan tunte­musta sekä koke­musta yhteis­kun­nal­li­sesta vies­tin­nästä. Arvos­tamme toimeen sovel­tu­vaa korkea­koulu­tutkintoa sekä hyviä ihmis­suhde- ja esiin­ty­mis­tai­toja. Toimen onnis­tu­nut hoita­mi­nen edel­lyt­tää sopeu­tu­mista työs­ken­te­lyyn myös iltai­sin ja viikon­lop­pui­sin.

Kirjal­li­set hake­muk­set palk­ka­toi­vo­muk­si­neen pyydämme lähet­tä­mään 12.3.2012 mennessä osoit­teella Kansal­li­nen Kokoo­mus rp, puolue­sih­teeri Taru Tuju­nen, Kansa­kou­lu­kuja 3 A, 00100 ­HELSINKI.

Tiedus­te­lui­hin vastaa­vat puolue­sih­teeri Taru ­Tuju­nen, 050 357 9418 ja hallin­to­pääl­likkö Jarmo Pekkala, 050 556 7179.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content