Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­mus hakee vies­tin­tä­pääl­lik­köä

Kokoo­mus hakee vies­tin­tä­pääl­lik­köä

Julkaistu:

Vies­tin­tä­pääl­li­kön tehtä­vänä on vastata kokonais­valtaisesti Kokoo­muk­sen ulkoi­sen ja sisäi­sen vies­tin­nän suun­nit­te­le­mi­sesta, toteut­ta­mi­sesta ja kehit­tä­mi­sestä sekä osal­lis­tua muuhun poliit­ti­seen valmis­te­luun puolue­sih­tee­rin alai­suu­dessa.

Toimeen valit­ta­valta edel­ly­tämme kokoo­mus­laista maail­man­kat­so­musta, poliit­ti­sen toimin­nan tunte­musta sekä koke­musta yhteis­kun­nal­li­sesta vies­tin­nästä. Arvos­tamme toimeen sovel­tu­vaa korkea­koulu­tutkintoa sekä hyviä ihmis­suhde- ja esiin­ty­mis­tai­toja. Toimen onnis­tu­nut hoita­mi­nen edel­lyt­tää sopeu­tu­mista työs­ken­te­lyyn myös iltai­sin ja viikon­lop­pui­sin.

Kirjal­li­set hake­muk­set palk­ka­toi­vo­muk­si­neen pyydämme lähet­tä­mään 12.3.2012 mennessä osoit­teella Kansal­li­nen Kokoo­mus rp, puolue­sih­teeri Taru Tuju­nen, Kansa­kou­lu­kuja 3 A, 00100 ­HELSINKI.

Tiedus­te­lui­hin vastaa­vat puolue­sih­teeri Taru ­Tuju­nen, 050 357 9418 ja hallin­to­pääl­likkö Jarmo Pekkala, 050 556 7179.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content