Kokoomus hakee viestin­tä­pääl­likköä – kokoomus.fi
MENU
Kokoomus hakee viestin­tä­pääl­likköä

Kokoomus hakee viestin­tä­pääl­likköä

Julkaistu: 24.02.2012 Uncategorized

Viestin­tä­pääl­likön tehtävänä on vastata kokonais­valtaisesti Kokoo­muksen ulkoisen ja sisäisen viestinnän suunnit­te­le­mi­sesta, toteut­ta­mi­sesta ja kehit­tä­mi­sestä sekä osallistua muuhun poliit­tiseen valmis­teluun puolue­sih­teerin alaisuu­dessa.

Toimeen valit­ta­valta edelly­tämme kokoo­mus­laista maail­man­kat­so­musta, poliit­tisen toiminnan tunte­musta sekä kokemusta yhteis­kun­nal­li­sesta viestin­nästä. Arvos­tamme toimeen sovel­tuvaa korkea­koulu­tutkintoa sekä hyviä ihmis­suhde- ja esiin­ty­mis­taitoja. Toimen onnis­tunut hoita­minen edellyttää sopeu­tu­mista työsken­telyyn myös iltaisin ja viikon­lop­puisin.

Kirjal­liset hakemukset palkka­toi­vo­muk­sineen pyydämme lähet­tämään 12.3.2012 mennessä osoit­teella Kansal­linen Kokoomus rp, puolue­sih­teeri Taru Tujunen, Kansa­kou­lukuja 3 A, 00100 ­HELSINKI.

Tiedus­te­luihin vastaavat puolue­sih­teeri Taru ­Tujunen, 050 357 9418 ja hallin­to­pääl­likkö Jarmo Pekkala, 050 556 7179.


Kokoomus.fi