Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­mus hakee toimin­nan­joh­ta­jia kolmelle piiri­jär­jes­tölle

Kokoo­mus hakee toimin­nan­joh­ta­jia kolmelle piiri­jär­jes­tölle

Julkaistu:

Kansal­li­nen Kokoo­mus on keskus­ta­oi­keis­to­lai­nen kansan­puo­lue. Kokoo­mus tarjoaa poliit­ti­sesta vaikut­ta­mi­sesta ja tule­vai­suu­den yhteis­kun­nan raken­ta­mi­sesta kiin­nos­tu­neille haas­ta­van työym­pä­ris­tön.

Puolueyh­tei­sös­sämme ovat haet­ta­vana Hämeen Kokoo­mus ry:n, Sata­kun­nan Kokoo­mus ry:n sekä Pohjan­maan Kokoo­mus ry:n TOIMINNANJOHTAJIEN
toimet
. Näistä Sata­kun­nan Kokoo­muk­sen osalta kyseessä on toimin­nan­joh­ta­jan sijai­suus.

Toimin­nan­joh­ta­jan tehtä­viin kuuluu vastata puolu­een kenttä- ja vaali­toi­min­nasta alueel­laan, hoitaa piiri­jär­jes­tönsä taloutta ja varain­han­kin­taa,
pitää yhteyttä alueensa järjes­töi­hin, tiedo­tus­vä­li­nei­siin ja viran­omai­siin
sekä koor­di­noida kokoo­mus­lais­ten luot­ta­mus­hen­ki­löi­den toimin­taa alueel­li­sissa ja kunnal­li­sissa yhteis­työ­eli­missä.

Toimi­paik­koina ovat Kokoo­muk­sen piiri­toi­mis­tot Hämeen­lin­nassa, Seinä­joella ja Porissa. Toimeen valit­ta­vilta edel­ly­tämme kokoo­mus­laista maail­man­kat­so­musta, järjes­tö­toi­min­nan ja talou­den­hoi­don tunte­musta, koke­musta yhteis­kun­nal­li­sesta vaikut­ta­mi­sesta, hyvää suul­lista ja kirjal­lista esitys­tai­toa, valmiutta uuden tieto­tek­nii­kan hyväk­si­käyt­töön sekä sopeu­tu­mista työs­ken­te­lyyn myös iltai­sin ja viikon­lop­pui­sin.

Kirjal­li­set hake­muk­set palk­ka­toi­vo­muk­si­neen pyydämme lähet­tä­mään
1.2.2010 mennessä osoit­teella,

Kansal­li­nen Kokoo­mus rp
puolue­sih­teeri Taru Tuju­nen
Kansa­kou­lu­kuja 3 A
00100 HELSINKI.

Tiedus­te­lui­hin vastaa­vat: puolue­sih­teeri Taru Tuju­nen, 050 357 9418 ja hallin­to­pääl­likkö Jarmo Pekkala, 050 556 7179

sekä ao. piirin puheen­joh­ta­jat:
Hämeen Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja, kansan­edus­taja Timo Heino­nen,
050 512 2760, Pohjan­maan Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja, raken­nusin­si­nööri
Ari Keka­rai­nen, 040 554 6468 tai Sata­kun­nan Kokoo­muk­sen
puheen­joh­taja, FM Juhani Grön­roos, 040 551 6615.


Tiedos­tot

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content