Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­mus hakee toimin­nan­joh­ta­jia kolmelle piiri­jär­jes­tölle

Kokoo­mus hakee toimin­nan­joh­ta­jia kolmelle piiri­jär­jes­tölle

Julkaistu:

Kansal­li­nen Kokoo­mus on keskus­ta­oi­keis­to­lai­nen kansan­puo­lue. Kokoo­mus tarjoaa poliit­ti­sesta vaikut­ta­mi­sesta ja tule­vai­suu­den yhteis­kun­nan raken­ta­mi­sesta kiin­nos­tu­neille haas­ta­van työym­pä­ris­tön.

Puolueyh­tei­sös­sämme ovat haet­ta­vana Hämeen Kokoo­mus ry:n, Sata­kun­nan Kokoo­mus ry:n sekä Pohjan­maan Kokoo­mus ry:n TOIMINNANJOHTAJIEN
toimet
. Näistä Sata­kun­nan Kokoo­muk­sen osalta kyseessä on toimin­nan­joh­ta­jan sijai­suus.

Toimin­nan­joh­ta­jan tehtä­viin kuuluu vastata puolu­een kenttä- ja vaali­toi­min­nasta alueel­laan, hoitaa piiri­jär­jes­tönsä taloutta ja varain­han­kin­taa,
pitää yhteyttä alueensa järjes­töi­hin, tiedo­tus­vä­li­nei­siin ja viran­omai­siin
sekä koor­di­noida kokoo­mus­lais­ten luot­ta­mus­hen­ki­löi­den toimin­taa alueel­li­sissa ja kunnal­li­sissa yhteis­työ­eli­missä.

Toimi­paik­koina ovat Kokoo­muk­sen piiri­toi­mis­tot Hämeen­lin­nassa, Seinä­joella ja Porissa. Toimeen valit­ta­vilta edel­ly­tämme kokoo­mus­laista maail­man­kat­so­musta, järjes­tö­toi­min­nan ja talou­den­hoi­don tunte­musta, koke­musta yhteis­kun­nal­li­sesta vaikut­ta­mi­sesta, hyvää suul­lista ja kirjal­lista esitys­tai­toa, valmiutta uuden tieto­tek­nii­kan hyväk­si­käyt­töön sekä sopeu­tu­mista työs­ken­te­lyyn myös iltai­sin ja viikon­lop­pui­sin.

Kirjal­li­set hake­muk­set palk­ka­toi­vo­muk­si­neen pyydämme lähet­tä­mään
1.2.2010 mennessä osoit­teella,

Kansal­li­nen Kokoo­mus rp
puolue­sih­teeri Taru Tuju­nen
Kansa­kou­lu­kuja 3 A
00100 HELSINKI.

Tiedus­te­lui­hin vastaa­vat: puolue­sih­teeri Taru Tuju­nen, 050 357 9418 ja hallin­to­pääl­likkö Jarmo Pekkala, 050 556 7179

sekä ao. piirin puheen­joh­ta­jat:
Hämeen Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja, kansan­edus­taja Timo Heino­nen,
050 512 2760, Pohjan­maan Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja, raken­nusin­si­nööri
Ari Keka­rai­nen, 040 554 6468 tai Sata­kun­nan Kokoo­muk­sen
puheen­joh­taja, FM Juhani Grön­roos, 040 551 6615.


Tiedos­tot

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content