• FI
 • SV
 • MENU
  Kokoo­mus hakee toimin­nan­joh­ta­jia kolmelle piiri­jär­jes­tölle
  Twiittaa

  Kokoo­mus hakee toimin­nan­joh­ta­jia kolmelle piiri­jär­jes­tölle

  Julkaistu: 08.01.2010 Uncategorized

  Kansal­li­nen Kokoo­mus on keskus­ta­oi­keis­to­lai­nen kansan­puo­lue. Kokoo­mus tarjoaa poliit­ti­sesta vaikut­ta­mi­sesta ja tule­vai­suu­den yhteis­kun­nan raken­ta­mi­sesta kiin­nos­tu­neille haas­ta­van työym­pä­ris­tön.

  Puolueyh­tei­sös­sämme ovat haet­ta­vana Hämeen Kokoo­mus ry:n, Sata­kun­nan Kokoo­mus ry:n sekä Pohjan­maan Kokoo­mus ry:n TOIMINNANJOHTAJIEN
  toimet
  . Näistä Sata­kun­nan Kokoo­muk­sen osalta kyseessä on toimin­nan­joh­ta­jan sijai­suus.

  Toimin­nan­joh­ta­jan tehtä­viin kuuluu vastata puolu­een kenttä- ja vaali­toi­min­nasta alueel­laan, hoitaa piiri­jär­jes­tönsä taloutta ja varain­han­kin­taa,
  pitää yhteyttä alueensa järjes­töi­hin, tiedo­tus­vä­li­nei­siin ja viran­omai­siin
  sekä koor­di­noida kokoo­mus­lais­ten luot­ta­mus­hen­ki­löi­den toimin­taa alueel­li­sissa ja kunnal­li­sissa yhteis­työ­eli­missä.

  Toimi­paik­koina ovat Kokoo­muk­sen piiri­toi­mis­tot Hämeen­lin­nassa, Seinä­joella ja Porissa. Toimeen valit­ta­vilta edel­ly­tämme kokoo­mus­laista maail­man­kat­so­musta, järjes­tö­toi­min­nan ja talou­den­hoi­don tunte­musta, koke­musta yhteis­kun­nal­li­sesta vaikut­ta­mi­sesta, hyvää suul­lista ja kirjal­lista esitys­tai­toa, valmiutta uuden tieto­tek­nii­kan hyväk­si­käyt­töön sekä sopeu­tu­mista työs­ken­te­lyyn myös iltai­sin ja viikon­lop­pui­sin.

  Kirjal­li­set hake­muk­set palk­ka­toi­vo­muk­si­neen pyydämme lähet­tä­mään
  1.2.2010 mennessä osoit­teella,

  Kansal­li­nen Kokoo­mus rp
  puolue­sih­teeri Taru Tuju­nen
  Kansa­kou­lu­kuja 3 A
  00100 HELSINKI.

  Tiedus­te­lui­hin vastaa­vat: puolue­sih­teeri Taru Tuju­nen, 050 357 9418 ja hallin­to­pääl­likkö Jarmo Pekkala, 050 556 7179

  sekä ao. piirin puheen­joh­ta­jat:
  Hämeen Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja, kansan­edus­taja Timo Heino­nen,
  050 512 2760, Pohjan­maan Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja, raken­nusin­si­nööri
  Ari Keka­rai­nen, 040 554 6468 tai Sata­kun­nan Kokoo­muk­sen
  puheen­joh­taja, FM Juhani Grön­roos, 040 551 6615.


  Tiedos­tot