Kokoomus hakee toimin­nan­joh­tajia kolmelle piiri­jär­jes­tölle – kokoomus.fi
MENU
Kokoomus hakee toimin­nan­joh­tajia kolmelle piiri­jär­jes­tölle

Kokoomus hakee toimin­nan­joh­tajia kolmelle piiri­jär­jes­tölle

Julkaistu: 08.01.2010 Uncategorized

Kansal­linen Kokoomus on keskus­ta­oi­keis­to­lainen kansan­puolue. Kokoomus tarjoaa poliit­ti­sesta vaikut­ta­mi­sesta ja tulevai­suuden yhteis­kunnan raken­ta­mi­sesta kiinnos­tu­neille haastavan työym­pä­ristön.

Puolueyh­tei­sös­sämme ovat haettavana Hämeen Kokoomus ry:n, Satakunnan Kokoomus ry:n sekä Pohjanmaan Kokoomus ry:n TOIMINNANJOHTAJIEN
toimet
. Näistä Satakunnan Kokoo­muksen osalta kyseessä on toimin­nan­joh­tajan sijaisuus.

Toimin­nan­joh­tajan tehtäviin kuuluu vastata puolueen kenttä- ja vaali­toi­min­nasta alueellaan, hoitaa piiri­jär­jes­tönsä taloutta ja varain­han­kintaa,
pitää yhteyttä alueensa järjes­töihin, tiedo­tus­vä­li­neisiin ja viran­omaisiin
sekä koordi­noida kokoo­mus­laisten luotta­mus­hen­ki­löiden toimintaa alueel­li­sissa ja kunnal­li­sissa yhteis­työ­eli­missä.

Toimi­paik­koina ovat Kokoo­muksen piiri­toi­mistot Hämeen­lin­nassa, Seinä­joella ja Porissa. Toimeen valit­ta­vilta edelly­tämme kokoo­mus­laista maail­man­kat­so­musta, järjes­tö­toi­minnan ja talou­den­hoidon tunte­musta, kokemusta yhteis­kun­nal­li­sesta vaikut­ta­mi­sesta, hyvää suullista ja kirjal­lista esitys­taitoa, valmiutta uuden tieto­tek­niikan hyväk­si­käyttöön sekä sopeu­tu­mista työsken­telyyn myös iltaisin ja viikon­lop­puisin.

Kirjal­liset hakemukset palkka­toi­vo­muk­sineen pyydämme lähet­tämään
1.2.2010 mennessä osoit­teella,

Kansal­linen Kokoomus rp
puolue­sih­teeri Taru Tujunen
Kansa­kou­lukuja 3 A
00100 HELSINKI.

Tiedus­te­luihin vastaavat: puolue­sih­teeri Taru Tujunen, 050 357 9418 ja hallin­to­pääl­likkö Jarmo Pekkala, 050 556 7179

sekä ao. piirin puheen­joh­tajat:
Hämeen Kokoo­muksen puheen­johtaja, kansan­edustaja Timo Heinonen,
050 512 2760, Pohjanmaan Kokoo­muksen puheen­johtaja, raken­nusin­si­nööri
Ari Kekarainen, 040 554 6468 tai Satakunnan Kokoo­muksen
puheen­johtaja, FM Juhani Grönroos, 040 551 6615.


Tiedostot


Kokoomus.fi