Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­mus hakee toimin­nan­joh­ta­jia kolmelle piiri­jär­jes­tölle

Kokoo­mus hakee toimin­nan­joh­ta­jia kolmelle piiri­jär­jes­tölle

Julkaistu:

Kansal­li­nen Kokoo­mus on keskus­ta­oi­keis­to­lai­nen kansan­puo­lue. Kokoo­mus tarjoaa poliit­ti­sesta vaikut­ta­mi­sesta ja tule­vai­suu­den yhteis­kun­nan raken­ta­mi­sesta kiin­nos­tu­neille haas­ta­van työym­pä­ris­tön.

Puolueyh­tei­sös­sämme ovat haet­ta­vana Hämeen Kokoo­mus ry:n, Sata­kun­nan Kokoo­mus ry:n sekä Pohjan­maan Kokoo­mus ry:n TOIMINNANJOHTAJIEN
toimet
. Näistä Sata­kun­nan Kokoo­muk­sen osalta kyseessä on toimin­nan­joh­ta­jan sijai­suus.

Toimin­nan­joh­ta­jan tehtä­viin kuuluu vastata puolu­een kenttä- ja vaali­toi­min­nasta alueel­laan, hoitaa piiri­jär­jes­tönsä taloutta ja varain­han­kin­taa,
pitää yhteyttä alueensa järjes­töi­hin, tiedo­tus­vä­li­nei­siin ja viran­omai­siin
sekä koor­di­noida kokoo­mus­lais­ten luot­ta­mus­hen­ki­löi­den toimin­taa alueel­li­sissa ja kunnal­li­sissa yhteis­työ­eli­missä.

Toimi­paik­koina ovat Kokoo­muk­sen piiri­toi­mis­tot Hämeen­lin­nassa, Seinä­joella ja Porissa. Toimeen valit­ta­vilta edel­ly­tämme kokoo­mus­laista maail­man­kat­so­musta, järjes­tö­toi­min­nan ja talou­den­hoi­don tunte­musta, koke­musta yhteis­kun­nal­li­sesta vaikut­ta­mi­sesta, hyvää suul­lista ja kirjal­lista esitys­tai­toa, valmiutta uuden tieto­tek­nii­kan hyväk­si­käyt­töön sekä sopeu­tu­mista työs­ken­te­lyyn myös iltai­sin ja viikon­lop­pui­sin.

Kirjal­li­set hake­muk­set palk­ka­toi­vo­muk­si­neen pyydämme lähet­tä­mään
1.2.2010 mennessä osoit­teella,

Kansal­li­nen Kokoo­mus rp
puolue­sih­teeri Taru Tuju­nen
Kansa­kou­lu­kuja 3 A
00100 HELSINKI.

Tiedus­te­lui­hin vastaa­vat: puolue­sih­teeri Taru Tuju­nen, 050 357 9418 ja hallin­to­pääl­likkö Jarmo Pekkala, 050 556 7179

sekä ao. piirin puheen­joh­ta­jat:
Hämeen Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja, kansan­edus­taja Timo Heino­nen,
050 512 2760, Pohjan­maan Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja, raken­nusin­si­nööri
Ari Keka­rai­nen, 040 554 6468 tai Sata­kun­nan Kokoo­muk­sen
puheen­joh­taja, FM Juhani Grön­roos, 040 551 6615.


Tiedos­tot

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content