Kokoomus.fi
Kokoomus hakee aluepääl­likköä Pohjois-Karjalaan

Kokoomus hakee aluepääl­likköä Pohjois-Karjalaan

Julkaistu: 29.5.12 Uutiset

Aluepääl­likön tehtäviin kuuluu vastata puolueen kenttä- ja vaali­toi­min­nasta alueellaan, hoitaa piiri­jär­jes­tönsä taloutta ja varain­han­kintaa, pitää yhteyttä alueensa järjes­töihin, tiedo­tus­vä­li­neisiin ja viran­omaisiin sekä koordi­noida kokoo­mus­laisten luotta­mus­hen­ki­löiden toimintaa alueel­li­sissa ja kunnal­li­sissa yhteis­työ­eli­missä. Toimi­paikkana on Kokoo­muksen piiri­toi­misto Joensuussa.

Toimeen valit­ta­valta edelly­tämme kokoo­mus­laista maail­man­kat­so­musta, järjes­tö­toi­minnan ja talou­den­hoidon tunte­musta, kokemusta yhteis­kun­nal­li­sesta vaikut­ta­mi­sesta, hyvää suullista ja kirjal­lista esitys­taitoa, sujuvaa tieto­tek­niikan hallintaa sekä vahvaa organi­soin­ti­kykyä.

Toimen hoita­minen edellyttää hyviä ihmis­suh­de­taitoja ja sopeu­tu­mista työsken­telyyn myös iltaisin ja viikon­lop­puisin.

Kirjal­liset hakemukset palkka­toi­vo­muk­sineen pyydämme lähet­tämään 8.6.2012 mennessä osoit­teeseen Kansal­linen Kokoomus rp, puolue­sih­teeri Taru Tujunen, Kansa­kou­lukuja 3 A, 00100 HELSINKI.

Tiedus­te­luihin vastaavat puolue­sih­teeri Taru Tujunen, 050 357 9418, Pohjois-Karjalan Kokoomus ry:n puheen­johtaja Aulikki Sihvonen, 040 582 9796 sekä Kokoo­muksen hallin­to­pääl­likkö Jarmo Pekkala, 050 556 7179.


Kokoomus.fi