Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Terveys / Haas­tamme uudet valtuu­te­tut mukaan teke­mään töitä tervei­den koulu­jen ja sairaa­loi­den turvaa­mi­seksi

Haas­tamme uudet valtuu­te­tut mukaan teke­mään töitä tervei­den koulu­jen ja sairaa­loi­den turvaa­mi­seksi

Julkaistu:

Kokoo­mus haas­taa kaikki tule­vat valtuu­tet­tunsa teke­mään töitä tervei­den päivä­ko­tien, koulu­jen ja sairaa­loi­den eteen.

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä on julkis­ta­nut tänään Terve sisäilma koului­hin, päivä­ko­tei­hin ja sairaa­loi­hin -pamfle­tin, jossa esite­tään 28 konkreet­tista toimen­pide-ehdo­tusta raken­ta­maan terveen sisäil­man kouluja, päivä­ko­teja ja sairaa­loita. Kokoo­muk­sen kansan­edus­ta­jien, Sanna Laus­lah­den ja Sari Sarko­maan johdolla valmis­tel­lussa pamfle­tissa esite­tään tule­ville kunta­päät­tä­jille työka­luja, joilla kunnal­li­sessa päätök­sen­teossa voidaan kitkeä ja ennal­taeh­käistä sisäil­maon­gel­mia.

”Kokoo­mus haas­taa kaikki tule­vat valtuu­tet­tunsa teke­mään töitä tervei­den päivä­ko­tien, koulu­jen ja sairaa­loi­den eteen. Kunta­päät­tä­jillä on ratkai­seva vastuu siitä, että heidän koti­kun­tiensa tilat ovat terveel­li­siä käyt­tää. Seuraa­valla valtuus­to­kau­della tulee ottaa kärki­ta­voit­teeksi terveel­li­set tilat jokai­sessa Suomen kunnassa”, totea­vat Laus­lahti ja Sarko­maa.

Kunta­päät­tä­jillä on ratkai­seva vastuu siitä, että heidän koti­kun­tiensa tilat ovat terveel­li­siä käyt­tää.

”Hälyt­tävä määrä lapsia ja aikui­sia altis­tuu päivit­täin erilai­sille sisäil­maon­gel­mille. Kauniit sanat siitä, että laitamme sisäil­maon­gel­mat kuntoon ei riitä. Seuraa­vina vuosina tarvi­taan lukuisa joukko ripeitä ja konkreet­ti­sia toimia, joilla taataan terveel­li­nen oppi­mi­sym­pä­ristö päivä­ko­deissa ja kouluissa ja työtila julki­sissa raken­nuk­sissa työtään teke­ville työn­te­ki­jöille. Pamfle­tissa esitämme kunta­ta­solla tehtä­viä toimen­pi­teitä, joilla kunnissa voidaan vaikut­taa sisäil­maon­gel­mien nykyistä tehok­kaam­paan tunnis­ta­mi­seen, ennal­taeh­käi­se­mi­seen ja korjaa­mi­seen. Sisäil­maon­gel­mat on otet­tava vaka­vasti ja niihin on puutut­tava mata­lalla kynnyk­sellä”, totea­vat edus­ta­jat.

Kansan­edus­ta­jien mukaan sisäil­maon­gel­mat ovat valta­kun­nal­li­nen haaste. Koska ongelma on niin ylei­nen, rapor­tissa esite­tään, että kuntiin luotai­siin sisäil­maon­gel­mien ennal­taeh­käi­syyn pureu­tu­vat suun­ni­tel­mat.

”Jokai­seen kuntaan on saatava yli valtuus­to­kau­den ulot­tuva toimen­pi­de­suun­ni­telma sisäil­maon­gel­mien ehkäi­se­mi­seksi, ja sen tulee pitää sisäl­lään raken­nus­ten vuosi- ja perus­kor­jaus­suun­ni­telma. Suun­ni­tel­massa tulee vahvis­taa valmiiksi toimin­ta­ta­vat siitä, miten epäil­tyyn tai havait­tuun sisäil­maon­gel­maan reagoi­daan. Jos sisäil­maon­gel­mia tulee tietoon, tulee tilan­teen selvit­tely aloit­taa viipy­mättä. Lisäksi jo pitkään on ollut tiedossa, että sisäil­maon­gel­mais­ten raken­nus­ten hidas korjaus­tahti on kerryt­tä­nyt perus­kor­jaus­vel­kaa merkit­tä­vään määrään maamme kuntia. Perus­kor­jaus­ve­lan kehit­ty­mi­nen on syytä rapor­toida kerran vuodessa kunnan­val­tuu­te­tuille. Näin valtuu­te­tuilla saadaan nykyistä selkeäm­min tieto teke­mättä olevista perus­kor­jauk­sista ja jokai­selle kunta­lai­selle voidaan saada tieto tehdyistä korjaus­suun­ni­tel­mista”, toteaa Laus­lahti.

Yhtenä keinona kansan­edus­ta­jat ehdot­ta­vat avoi­muu­den lisää­mistä. Avoin, oikea ja saata­villa oleva tieto lisäisi monissa tilan­teissa luot­ta­musta ja vähen­täisi huolta.

”Koulu­ter­vey­den­huol­lon velvol­li­suuk­siin kuuluu tarkas­taa koulu­yh­tei­sön ja ympä­ris­tön terveel­li­syys ja turval­li­suus yhteis­työssä muiden taho­jen kanssa joka kolmas vuosi. Pidän tärkeänä, että rapor­tit näistä tarkas­tuk­sista olisi­vat julki­sia, jotta vanhem­milla ja tilo­jen kaikilla käyt­tä­jillä olisi myös tieto siitä, missä kunnossa koulu- tai päivä­ko­ti­ra­ken­nus on”, Sarko­maa toteaa

”Jokai­sella koulu­lai­sella, heidän vanhem­mil­laan ja sairaa­lan työn­te­ki­jöillä tulee olla helposti saata­villa oleva tieto siitä, mihin hän voi ilmoit­taa epäi­le­mis­tään sisäil­maon­gel­mista. Kunnissa tulee olla yksi toimija, joka vastaa­not­taa nämä ilmoi­tuk­set ja vastaa selvi­tys­työn aloit­ta­mi­sesta. Kuntien tulee tarjota kunta­lai­sille yksi taho, jonka kanssa asioida ja jonka he voivat luot­taa otta­van vastuun ongel­man selvit­tä­mi­sestä. Jokai­sella raken­nuk­sella olisi hyvä olla oma nimetty talon­mies”, edus­ta­jat päät­tä­vät.

Pamfletti koko­nai­suu­des­saan: Terve sisäilma

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

18.10.2023

Mia Laiho: Sotesta ei leikata, vaan siihen panos­te­taan miljardi lisää joka vuosi

Halli­tuk­sen tavoit­teena on vahva ja välit­tävä Suomi, jossa turva­taan kaike­ni­käis­ten sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lut tulo­ta­sosta ja asuin­pai­kasta riip­pu­matta.

31.3.2023

Sari Multala: Liik­ku­mat­to­muus on miljar­dien euro­jen ongelma

Suomen hyvin­voin­tia uhkaa liian vähäi­nen liik­ku­mi­nen. Liik­ku­mat­to­muus maksaa eri laskel­mien mukaan esimer­kiksi sairaus-, työky­vyt­tö­myys- ja työpois­sao­loina jopa seit­se­män miljar­dia euroa.

15.3.2023

Anna-Kaisa Ikonen: Rakkaan ihmi­sen haas­tava elämän­ti­lanne kosket­taa koko lähi­pii­riä

Emminä, ja elä nyt. Ei ny tehrä tästä nume­roa. Tähän tampe­re­lai­sille tuttuun sanon­taan saat­taa toisi­naan törmätä, kun auttaa lähei­si­ään. Moni

Skip to content