Haastamme uudet valtuu­tetut mukaan tekemään töitä terveiden koulujen ja sairaa­loiden turvaa­mi­seksi – kokoomus.fi
MENU
Haastamme uudet valtuu­tetut mukaan tekemään töitä terveiden koulujen ja sairaa­loiden turvaa­mi­seksi

Haastamme uudet valtuu­tetut mukaan tekemään töitä terveiden koulujen ja sairaa­loiden turvaa­mi­seksi

Julkaistu: 06.04.2017 Terveys

Kokoomus haastaa kaikki tulevat valtuu­tet­tunsa tekemään töitä terveiden päivä­kotien, koulujen ja sairaa­loiden eteen.

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä on julkis­tanut tänään Terve sisäilma kouluihin, päivä­ko­teihin ja sairaa­loihin -pamfletin, jossa esitetään 28 konkreet­tista toimenpide-ehdotusta raken­tamaan terveen sisäilman kouluja, päivä­koteja ja sairaa­loita. Kokoo­muksen kansan­edus­tajien, Sanna Lauslahden ja Sari Sarkomaan johdolla valmis­tel­lussa pamfle­tissa esitetään tuleville kunta­päät­tä­jille työkaluja, joilla kunnal­li­sessa päätök­sen­teossa voidaan kitkeä ja ennal­taeh­käistä sisäil­maon­gelmia.

”Kokoomus haastaa kaikki tulevat valtuu­tet­tunsa tekemään töitä terveiden päivä­kotien, koulujen ja sairaa­loiden eteen. Kunta­päät­tä­jillä on ratkaiseva vastuu siitä, että heidän kotikun­tiensa tilat ovat terveel­lisiä käyttää. Seuraa­valla valtuus­to­kau­della tulee ottaa kärki­ta­voit­teeksi terveel­liset tilat jokai­sessa Suomen kunnassa”, toteavat Lauslahti ja Sarkomaa.

Kunta­päät­tä­jillä on ratkaiseva vastuu siitä, että heidän kotikun­tiensa tilat ovat terveel­lisiä käyttää.

”Hälyttävä määrä lapsia ja aikuisia altistuu päivittäin erilai­sille sisäil­maon­gel­mille. Kauniit sanat siitä, että laitamme sisäil­maon­gelmat kuntoon ei riitä. Seuraavina vuosina tarvitaan lukuisa joukko ripeitä ja konkreet­tisia toimia, joilla taataan terveel­linen oppimi­sym­pä­ristö päivä­ko­deissa ja kouluissa ja työtila julki­sissa raken­nuk­sissa työtään tekeville työnte­ki­jöille. Pamfle­tissa esitämme kunta­ta­solla tehtäviä toimen­pi­teitä, joilla kunnissa voidaan vaikuttaa sisäil­maon­gelmien nykyistä tehok­kaampaan tunnis­ta­miseen, ennal­taeh­käi­se­miseen ja korjaa­miseen. Sisäil­maon­gelmat on otettava vakavasti ja niihin on puututtava matalalla kynnyk­sellä”, toteavat edustajat.

Kansan­edus­tajien mukaan sisäil­maon­gelmat ovat valta­kun­nal­linen haaste. Koska ongelma on niin yleinen, rapor­tissa esitetään, että kuntiin luotaisiin sisäil­maon­gelmien ennal­taeh­käisyyn pureu­tuvat suunni­telmat.

”Jokaiseen kuntaan on saatava yli valtuus­to­kauden ulottuva toimen­pi­de­suun­ni­telma sisäil­maon­gelmien ehkäi­se­mi­seksi, ja sen tulee pitää sisällään raken­nusten vuosi- ja perus­kor­jaus­suun­ni­telma. Suunni­tel­massa tulee vahvistaa valmiiksi toimin­ta­tavat siitä, miten epäiltyyn tai havaittuun sisäil­maon­gelmaan reagoidaan. Jos sisäil­maon­gelmia tulee tietoon, tulee tilanteen selvittely aloittaa viipy­mättä. Lisäksi jo pitkään on ollut tiedossa, että sisäil­maon­gel­maisten raken­nusten hidas korjaus­tahti on kerryt­tänyt perus­kor­jaus­velkaa merkit­tävään määrään maamme kuntia. Perus­kor­jaus­velan kehit­ty­minen on syytä rapor­toida kerran vuodessa kunnan­val­tuu­te­tuille. Näin valtuu­te­tuilla saadaan nykyistä selkeämmin tieto tekemättä olevista perus­kor­jauk­sista ja jokai­selle kunta­lai­selle voidaan saada tieto tehdyistä korjaus­suun­ni­tel­mista”, toteaa Lauslahti.

Yhtenä keinona kansan­edus­tajat ehdot­tavat avoimuuden lisää­mistä. Avoin, oikea ja saata­villa oleva tieto lisäisi monissa tilan­teissa luotta­musta ja vähen­täisi huolta.

”Koulu­ter­vey­den­huollon velvol­li­suuksiin kuuluu tarkastaa koulu­yh­teisön ja ympäristön terveel­lisyys ja turval­lisuus yhteis­työssä muiden tahojen kanssa joka kolmas vuosi. Pidän tärkeänä, että raportit näistä tarkas­tuk­sista olisivat julkisia, jotta vanhem­milla ja tilojen kaikilla käyttä­jillä olisi myös tieto siitä, missä kunnossa koulu- tai päivä­ko­ti­ra­kennus on”, Sarkomaa toteaa

”Jokai­sella koulu­lai­sella, heidän vanhem­millaan ja sairaalan työnte­ki­jöillä tulee olla helposti saata­villa oleva tieto siitä, mihin hän voi ilmoittaa epäile­mistään sisäil­maon­gel­mista. Kunnissa tulee olla yksi toimija, joka vastaa­nottaa nämä ilmoi­tukset ja vastaa selvi­tystyön aloit­ta­mi­sesta. Kuntien tulee tarjota kunta­lai­sille yksi taho, jonka kanssa asioida ja jonka he voivat luottaa ottavan vastuun ongelman selvit­tä­mi­sestä. Jokai­sella raken­nuk­sella olisi hyvä olla oma nimetty talonmies”, edustajat päättävät.

Pamfletti kokonai­suu­dessaan: Terve sisäilma


Kokoomus.fi