Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­mus esit­teli tavoi­teoh­jel­mansa: Kuusi kohta­lon­ky­sy­mystä 2020-luvulle

Kokoo­mus esit­teli tavoi­teoh­jel­mansa: Kuusi kohta­lon­ky­sy­mystä 2020-luvulle

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo esit­teli lauan­taina Porissa puolue­ko­kouk­selle kokoo­muk­sen tavoi­teoh­jel­man. Se on yhtei­nen kokoo­mus­lai­nen näke­mys siitä, miten puolue vastaisi vuosi­kym­me­nen suuriin haas­tei­siin, kuten ilmas­ton­muu­tok­seen, väes­tön ikään­ty­mi­seen ja hyvin­voin­nin turvaa­mi­seen.

Kokoo­muk­sen ohjelma on kitey­tetty kuuteen kohta­lon­ky­sy­myk­seen 2020-luvulle. Kuusi k:ta ovat kestävä kehi­tys, koulu­tus, kasvu, kansain­vä­li­syys, kaupun­gis­tu­mi­nen ja korona.

”Krii­sistä elpy­mi­nen ja muut­tu­nee­seen maail­maan sopeu­tu­mi­nen ovat mahdol­li­suus raken­taa tule­vai­suutta uudella tavalla. Sen sijaan, että jälleen­ra­ken­namme vanhaa, meidän pitää miet­tiä, miten teki­simme asiat toisin”, Orpo sanoo.

Tavoi­teoh­jel­mas­saan kokoo­mus esit­tää kymme­niä keinoja ekolo­gi­sesti, sosi­aa­li­sesti ja talou­del­li­sesti kestä­vän Suomen raken­ta­mi­seksi. Keinoja ovat mm. pieny­din­voi­man lisää­mi­nen, turpeen polton lopet­ta­mi­nen, nykyistä nopeampi hoitoon pääsy, tera­pia­ta­kuu ja voimak­kaat panos­tuk­set koulu­tuk­sen ja korkean osaa­mi­sen vahvis­ta­mi­seen.

Orpo sanoo, että suoma­lai­sille laulet­tiin jo ennen koro­na­krii­siä tuutu­lau­lua, jossa velalla ei ole väliä eikä uusien työpaik­ko­jen luomi­sella kiire.

”Talou­del­li­sesti kestä­vää hyvin­voin­tia ei ole ilman vastuul­lista talous­po­li­tiik­kaa. Ei vain ole. Viimeis­tään nyt herä­tys­kel­lo­jen on soitava ja kovaa.”

Kokoo­mus koros­taa kansain­vä­li­syyttä Suomen menes­tyk­sen edel­ly­tyk­senä. Käper­ty­mi­nen ei ole kokoo­muk­selle vaih­toehto koro­na­pan­de­mian­kaan muut­ta­massa maail­massa.

Myös kaupun­gis­tu­mi­sen kokoo­mus näkee koko Suomen mahdol­li­suu­tena.

”Tunnus­tamme ja tunnis­tamme kyllä, että koli­kolla on se toinen­kin puoli. Osa harvaa­na­su­tusta Suomesta on katoa­vien palve­lui­den, arvonsa menet­tä­nei­den talo­jen ja tyhje­ne­vien kylän­rait­tien Suomea. Meidän tavoit­teemme on elin­voi­mais­ten ja kasva­vien kaupun­kien Suomi, jossa myös niitä ympä­röi­vät alueet kukois­ta­vat”.

Tavoi­teoh­jelma koko­nai­suu­des­saan on luet­ta­vissa:

www.kokoomus.fi/puoluekokous

Puolue­ko­kouk­sen on määrä hyväk­syä tavoi­teoh­jelma sunnun­taina.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content