Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­mus esit­teli tavoi­teoh­jel­mansa: Kuusi kohta­lon­ky­sy­mystä 2020-luvulle

Kokoo­mus esit­teli tavoi­teoh­jel­mansa: Kuusi kohta­lon­ky­sy­mystä 2020-luvulle

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo esit­teli lauan­taina Porissa puolue­ko­kouk­selle kokoo­muk­sen tavoi­teoh­jel­man. Se on yhtei­nen kokoo­mus­lai­nen näke­mys siitä, miten puolue vastaisi vuosi­kym­me­nen suuriin haas­tei­siin, kuten ilmas­ton­muu­tok­seen, väes­tön ikään­ty­mi­seen ja hyvin­voin­nin turvaa­mi­seen.

Kokoo­muk­sen ohjelma on kitey­tetty kuuteen kohta­lon­ky­sy­myk­seen 2020-luvulle. Kuusi k:ta ovat kestävä kehi­tys, koulu­tus, kasvu, kansain­vä­li­syys, kaupun­gis­tu­mi­nen ja korona.

”Krii­sistä elpy­mi­nen ja muut­tu­nee­seen maail­maan sopeu­tu­mi­nen ovat mahdol­li­suus raken­taa tule­vai­suutta uudella tavalla. Sen sijaan, että jälleen­ra­ken­namme vanhaa, meidän pitää miet­tiä, miten teki­simme asiat toisin”, Orpo sanoo.

Tavoi­teoh­jel­mas­saan kokoo­mus esit­tää kymme­niä keinoja ekolo­gi­sesti, sosi­aa­li­sesti ja talou­del­li­sesti kestä­vän Suomen raken­ta­mi­seksi. Keinoja ovat mm. pieny­din­voi­man lisää­mi­nen, turpeen polton lopet­ta­mi­nen, nykyistä nopeampi hoitoon pääsy, tera­pia­ta­kuu ja voimak­kaat panos­tuk­set koulu­tuk­sen ja korkean osaa­mi­sen vahvis­ta­mi­seen.

Orpo sanoo, että suoma­lai­sille laulet­tiin jo ennen koro­na­krii­siä tuutu­lau­lua, jossa velalla ei ole väliä eikä uusien työpaik­ko­jen luomi­sella kiire.

”Talou­del­li­sesti kestä­vää hyvin­voin­tia ei ole ilman vastuul­lista talous­po­li­tiik­kaa. Ei vain ole. Viimeis­tään nyt herä­tys­kel­lo­jen on soitava ja kovaa.”

Kokoo­mus koros­taa kansain­vä­li­syyttä Suomen menes­tyk­sen edel­ly­tyk­senä. Käper­ty­mi­nen ei ole kokoo­muk­selle vaih­toehto koro­na­pan­de­mian­kaan muut­ta­massa maail­massa.

Myös kaupun­gis­tu­mi­sen kokoo­mus näkee koko Suomen mahdol­li­suu­tena.

”Tunnus­tamme ja tunnis­tamme kyllä, että koli­kolla on se toinen­kin puoli. Osa harvaa­na­su­tusta Suomesta on katoa­vien palve­lui­den, arvonsa menet­tä­nei­den talo­jen ja tyhje­ne­vien kylän­rait­tien Suomea. Meidän tavoit­teemme on elin­voi­mais­ten ja kasva­vien kaupun­kien Suomi, jossa myös niitä ympä­röi­vät alueet kukois­ta­vat”.

Tavoi­teoh­jelma koko­nai­suu­des­saan on luet­ta­vissa:

www.kokoomus.fi/puoluekokous

Puolue­ko­kouk­sen on määrä hyväk­syä tavoi­teoh­jelma sunnun­taina.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

Skip to content