Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­mus esit­teli tavoi­teoh­jel­mansa: Kuusi kohta­lon­ky­sy­mystä 2020-luvulle

Kokoo­mus esit­teli tavoi­teoh­jel­mansa: Kuusi kohta­lon­ky­sy­mystä 2020-luvulle

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo esit­teli lauan­taina Porissa puolue­ko­kouk­selle kokoo­muk­sen tavoi­teoh­jel­man. Se on yhtei­nen kokoo­mus­lai­nen näke­mys siitä, miten puolue vastaisi vuosi­kym­me­nen suuriin haas­tei­siin, kuten ilmas­ton­muu­tok­seen, väes­tön ikään­ty­mi­seen ja hyvin­voin­nin turvaa­mi­seen.

Kokoo­muk­sen ohjelma on kitey­tetty kuuteen kohta­lon­ky­sy­myk­seen 2020-luvulle. Kuusi k:ta ovat kestävä kehi­tys, koulu­tus, kasvu, kansain­vä­li­syys, kaupun­gis­tu­mi­nen ja korona.

”Krii­sistä elpy­mi­nen ja muut­tu­nee­seen maail­maan sopeu­tu­mi­nen ovat mahdol­li­suus raken­taa tule­vai­suutta uudella tavalla. Sen sijaan, että jälleen­ra­ken­namme vanhaa, meidän pitää miet­tiä, miten teki­simme asiat toisin”, Orpo sanoo.

Tavoi­teoh­jel­mas­saan kokoo­mus esit­tää kymme­niä keinoja ekolo­gi­sesti, sosi­aa­li­sesti ja talou­del­li­sesti kestä­vän Suomen raken­ta­mi­seksi. Keinoja ovat mm. pieny­din­voi­man lisää­mi­nen, turpeen polton lopet­ta­mi­nen, nykyistä nopeampi hoitoon pääsy, tera­pia­ta­kuu ja voimak­kaat panos­tuk­set koulu­tuk­sen ja korkean osaa­mi­sen vahvis­ta­mi­seen.

Orpo sanoo, että suoma­lai­sille laulet­tiin jo ennen koro­na­krii­siä tuutu­lau­lua, jossa velalla ei ole väliä eikä uusien työpaik­ko­jen luomi­sella kiire.

”Talou­del­li­sesti kestä­vää hyvin­voin­tia ei ole ilman vastuul­lista talous­po­li­tiik­kaa. Ei vain ole. Viimeis­tään nyt herä­tys­kel­lo­jen on soitava ja kovaa.”

Kokoo­mus koros­taa kansain­vä­li­syyttä Suomen menes­tyk­sen edel­ly­tyk­senä. Käper­ty­mi­nen ei ole kokoo­muk­selle vaih­toehto koro­na­pan­de­mian­kaan muut­ta­massa maail­massa.

Myös kaupun­gis­tu­mi­sen kokoo­mus näkee koko Suomen mahdol­li­suu­tena.

”Tunnus­tamme ja tunnis­tamme kyllä, että koli­kolla on se toinen­kin puoli. Osa harvaa­na­su­tusta Suomesta on katoa­vien palve­lui­den, arvonsa menet­tä­nei­den talo­jen ja tyhje­ne­vien kylän­rait­tien Suomea. Meidän tavoit­teemme on elin­voi­mais­ten ja kasva­vien kaupun­kien Suomi, jossa myös niitä ympä­röi­vät alueet kukois­ta­vat”.

Tavoi­teoh­jelma koko­nai­suu­des­saan on luet­ta­vissa:

www.kokoomus.fi/puoluekokous

Puolue­ko­kouk­sen on määrä hyväk­syä tavoi­teoh­jelma sunnun­taina.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

30.9.2020

On aika tunnis­taa, että digi­taa­li­nen on poliit­tista

Kokoo­mus haluaa raken­taa Suomesta maail­man toimi­vim­man digi­taa­li­sen yhteis­kun­nan. Monella mitta­rilla maamme tällai­nen jo onkin. Nyky­ti­laan tyyty­mi­nen ei kuiten­kaan ole vaih­toehto.

26.9.2020

Kris­tiina Kokko jatkaa kokoo­muk­sen puolue­sih­tee­rinä, Juha Rostedt ja Anu Perho puolue­val­tuus­ton vara­pu­heen­joh­ta­jiksi

Helsin­gissä koolla oleva kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto valitsi lauan­taina Kris­tiina Kokon jatka­maan kokoo­muk­sen puolue­sih­tee­rinä. Puolue­val­tuus­ton vara­pu­heen­joh­ta­jiksi valit­tiin lahte­lai­nen Juha Rostedt Hämeen piiristä

23.9.2020

Senio­reille super­ko­ti­ta­lous­vä­hen­nys

Oman­nä­köi­sen hyvän elämän edel­ly­tys­ten luomi­nen jokai­selle ihmi­selle on kokoo­mus­lai­sen hyvin­voin­ti­po­li­tii­kan perusta. Elin­ajan piden­tyessä ja pitkäi­käi­syy­den yleis­tyessä yhä useampi kansa­lai­nen on