Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­mus avasi kunnal­lis­vaa­li­kam­pan­jansa Hyvin­käällä sekä yli 150 toivo­tal­koo­ta­pah­tu­massa ympäri Suomea

Kokoo­mus avasi kunnal­lis­vaa­li­kam­pan­jansa Hyvin­käällä sekä yli 150 toivo­tal­koo­ta­pah­tu­massa ympäri Suomea

Julkaistu:

Hyvin­kään Toivo­tal­koissa kerät­tiin leluja lahjoi­tet­ta­vaksi paikal­li­selle lasten­ko­dille. Samaan aikaan lukui­silla paik­ka­kun­nilla ympäri Suomen järjes­tet­tiin yli 150 erilaista toivo­tal­koo­ta­pah­tu­maa! Tiedot järjes­te­tyistä ja lähiai­koina järjes­tet­tä­vistä tapah­tu­mista löyty­vät täältä:

http://www.toivotalkoot.fi/talkootapahtumat.html

Kokoo­muk­sen kunnal­lis­vaa­lioh­jelma on luet­ta­vissa täällä: http://www.toivotalkoot.fi/vaaliohjelma/

Toivo­tal­koot-sivus­tolta löyty­vät myös kunnit­tain jaotel­tuna kaikki Kokoo­muk­sen kunnal­lis­vaa­lieh­dok­kaat ympäri maata.

Toivo­tal­koot käyn­nis­tyi­vät keväällä 2008. Talkoo­ta­pah­tu­mia on tähän päivään mennessä järjes­tetty yhteensä yli 500 kappa­letta! Kuvia ja kerto­muk­sia jo järjes­te­tyistä talkoista löytyy täältä:

http://www.toivotalkoot.fi/talkoogalleria.html
Keväällä Kokoo­muk­sessa käyn­nis­ty­neen ?Suomen kekse­liäim­mät toivotalkoot?-kisan voit­ta­jat on julkis­tettu. Puheen­joh­taja Jyrki Katai­nen valitsi lukui­sien, mitä kekse­liäim­pien ja hyödyl­li­sem­pien talkoi­den joukosta seuraa­vat voit­ta­jat:

1. Piek­sä­mäen seudun Kokoo­mus: Jätti­put­ki­tal­koot, joissa hävi­tet­tiin ihmi­selle vaaral­lista jätti­put­kea.

2. Kuusa­mon Kokoo­mus: Tule­vai­suu­den toivot liiken­teessä ? talkoot, joissa väli­tet­tiin liiken­ne­tur­va­tie­toutta
ja opetel­tiin turval­lista käyt­täy­ty­mistä liiken­teessä.

3. Hollo­lan Kokoo­mus: Koulu­rep­puja Viipu­riin ?talkoot, joissa kerät­tiin reppuja lahjoi­tet­ta­vaksi Viipu­rin koulu­lai­sille.


KAIKKIEN KUNTIEN TEKEVÄT IHMISET LIITTYKÄÄ YHTEEN

Lisä­tie­toja:

Vies­tin­tä­pääl­likkö Jenni Haukio, 0207 488 536

localhost:5000
www.toivotalkoot.fi


Kuvat

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content