MENU
Kokoomus avasi kunnal­lis­vaa­li­kam­pan­jansa Hyvin­käällä sekä yli 150 toivo­tal­koo­ta­pah­tu­massa ympäri Suomea

Kokoomus avasi kunnal­lis­vaa­li­kam­pan­jansa Hyvin­käällä sekä yli 150 toivo­tal­koo­ta­pah­tu­massa ympäri Suomea

Julkaistu: 06.10.2008 Uncategorized

Hyvinkään Toivo­tal­koissa kerättiin leluja lahjoi­tet­ta­vaksi paikal­li­selle lasten­ko­dille. Samaan aikaan lukui­silla paikka­kun­nilla ympäri Suomen järjes­tettiin yli 150 erilaista toivo­tal­koo­ta­pah­tumaa! Tiedot järjes­te­tyistä ja lähiai­koina järjes­tet­tä­vistä tapah­tu­mista löytyvät täältä:

http://www.toivotalkoot.fi/talkootapahtumat.html

Kokoo­muksen kunnal­lis­vaa­lioh­jelma on luetta­vissa täällä: http://www.toivotalkoot.fi/vaaliohjelma/

Toivo­talkoot-sivus­tolta löytyvät myös kunnittain jaoteltuna kaikki Kokoo­muksen kunnal­lis­vaa­lieh­dokkaat ympäri maata.

Toivo­talkoot käynnis­tyivät keväällä 2008. Talkoo­ta­pah­tumia on tähän päivään mennessä järjes­tetty yhteensä yli 500 kappa­letta! Kuvia ja kerto­muksia jo järjes­te­tyistä talkoista löytyy täältä:

http://www.toivotalkoot.fi/talkoogalleria.html
Keväällä Kokoo­muk­sessa käynnis­tyneen ?Suomen kekse­liäimmät toivotalkoot?-kisan voittajat on julkis­tettu. Puheen­johtaja Jyrki Katainen valitsi lukuisien, mitä kekse­liäimpien ja hyödyl­li­sempien talkoiden joukosta seuraavat voittajat:

1. Pieksämäen seudun Kokoomus: Jätti­put­ki­talkoot, joissa hävitettiin ihmiselle vaaral­lista jätti­putkea.

2. Kuusamon Kokoomus: Tulevai­suuden toivot liiken­teessä ? talkoot, joissa välitettiin liiken­ne­tur­va­tie­toutta
ja opeteltiin turval­lista käyttäy­ty­mistä liiken­teessä.

3. Hollolan Kokoomus: Koulu­reppuja Viipuriin ?talkoot, joissa kerättiin reppuja lahjoi­tet­ta­vaksi Viipurin koulu­lai­sille.


KAIKKIEN KUNTIEN TEKEVÄT IHMISET LIITTYKÄÄ YHTEEN

Lisätietoja:

Viestin­tä­pääl­likkö Jenni Haukio, 0207 488 536

localhost:5000
www.toivotalkoot.fi


Kuvat


Kokoomus.fi