MENU
Kokoo­mus avasi kunnal­lis­vaa­li­kam­pan­jansa Hyvin­käällä sekä yli 150 toivo­tal­koo­ta­pah­tu­massa ympäri Suomea

Kokoo­mus avasi kunnal­lis­vaa­li­kam­pan­jansa Hyvin­käällä sekä yli 150 toivo­tal­koo­ta­pah­tu­massa ympäri Suomea

Julkaistu: 06.10.2008 Uncategorized

Hyvin­kään Toivo­tal­koissa kerät­tiin leluja lahjoi­tet­ta­vaksi paikal­li­selle lasten­ko­dille. Samaan aikaan lukui­silla paik­ka­kun­nilla ympäri Suomen järjes­tet­tiin yli 150 erilaista toivo­tal­koo­ta­pah­tu­maa! Tiedot järjes­te­tyistä ja lähiai­koina järjes­tet­tä­vistä tapah­tu­mista löyty­vät täältä:

http://www.toivotalkoot.fi/talkootapahtumat.html

Kokoo­muk­sen kunnal­lis­vaa­lioh­jelma on luet­ta­vissa täällä: http://www.toivotalkoot.fi/vaaliohjelma/

Toivo­tal­koot-sivus­tolta löyty­vät myös kunnit­tain jaotel­tuna kaikki Kokoo­muk­sen kunnal­lis­vaa­lieh­dok­kaat ympäri maata.

Toivo­tal­koot käyn­nis­tyi­vät keväällä 2008. Talkoo­ta­pah­tu­mia on tähän päivään mennessä järjes­tetty yhteensä yli 500 kappa­letta! Kuvia ja kerto­muk­sia jo järjes­te­tyistä talkoista löytyy täältä:

http://www.toivotalkoot.fi/talkoogalleria.html
Keväällä Kokoo­muk­sessa käyn­nis­ty­neen ?Suomen kekse­liäim­mät toivotalkoot?-kisan voit­ta­jat on julkis­tettu. Puheen­joh­taja Jyrki Katai­nen valitsi lukui­sien, mitä kekse­liäim­pien ja hyödyl­li­sem­pien talkoi­den joukosta seuraa­vat voit­ta­jat:

1. Piek­sä­mäen seudun Kokoo­mus: Jätti­put­ki­tal­koot, joissa hävi­tet­tiin ihmi­selle vaaral­lista jätti­put­kea.

2. Kuusa­mon Kokoo­mus: Tule­vai­suu­den toivot liiken­teessä ? talkoot, joissa väli­tet­tiin liiken­ne­tur­va­tie­toutta
ja opetel­tiin turval­lista käyt­täy­ty­mistä liiken­teessä.

3. Hollo­lan Kokoo­mus: Koulu­rep­puja Viipu­riin ?talkoot, joissa kerät­tiin reppuja lahjoi­tet­ta­vaksi Viipu­rin koulu­lai­sille.


KAIKKIEN KUNTIEN TEKEVÄT IHMISET LIITTYKÄÄ YHTEEN

Lisä­tie­toja:

Vies­tin­tä­pääl­likkö Jenni Haukio, 0207 488 536

localhost:5000
www.toivotalkoot.fi


Kuvat