Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­mus 2015 -tour Varsi­nais-Suomessa perjan­taina 23.5.2014

Kokoo­mus 2015 -tour Varsi­nais-Suomessa perjan­taina 23.5.2014

Julkaistu:

Turku­lai­set kunta­päät­tä­jät vetä­vät keskus­te­luita Kokoo­muk­sen vaali­mö­killä Turun käve­ly­ka­dulla osoit­teessa Yliopis­ton­katu 27 seuraa­van aika­tau­lun mukai­sesti. Ylei­söllä on mahdol­li­suus osal­lis­tua keskus­te­luun.

klo 13.00?13.30 Eloa ja iloa ikäih­mi­sille, sosi­aali- ja terveys­lau­ta­kun­nan vpj Aila Harjanne.

klo 14.00?14.30 Terveyttä ja hyvin­voin­tia kult­tuu­rista, kult­tuu­ri­lau­ta­kun­nan pj Maija Perho.

klo 15.00?15.30 Nuori­so­työt­tö­myys & syrjäy­ty­mi­nen, nuori­so­lau­ta­kunn­nan pj Matti Niska­nen ja jäsen Muhis Azizi.

klo 16.00?16.30 Veto­voi­maa kaupun­ki­suun­nit­te­lusta, kaupun­ki­suun­nit­telu- ja ympä­ris­tö­lau­ta­kun­nan pj Niko Aalto­nen ja jäsen Sini Ruoho­nen.

klo 17.00?17.30 Kyse­ly­puo­li­tun­ti­nen, Turun kaupun­gin­hal­li­tuk­sen pj Minna Arve.

Päämi­nis­teri Jyrki Katai­nen ja puheen­joh­ta­jaeh­dok­kaat Paula Risikko, Alexan­der Stubb ja Jan Vapaa­vuori ovat tavat­ta­vissa eri puolella Varsi­nais-Suomea alla olevan aika­tau­lun mukai­sesti. Tilai­suuk­sissa on mukana myös seuraa­via euro­vaa­lieh­dok­kai­tamme: Jari Anders­son, Pia Kauma, Eija-Riitta Korhola, Tapani Mäki­nen, Caro­lina Nystén, Arto Ojala, Thai Quach, Aura Salla, Lisa Sounio-Ahti­saari, Mari Kaunis­tola, Marjatta Rasi, Ale-xander Stubb, Henna Virk­ku­nen ja Anne-Mari Viro­lai­nen.

14.15?14.45 Salo, Kaup­pa­kes­kus Plaza, Vilhon­katu 8.

15.45?16.15 Naan­tali, vene­näyt­tely, ranta.

16.30?17.00 Raisio, Kaup­pa­kes­kus Mylly.

17.30?18.00 Turku, käve­ly­katu, Yliopis­ton­katu 27, Kokoo­muk­sen vaali­mökki.

Kokoo­mus 2015 -tour Varsi­nais-Suomen osalta huipen­tuu puheen­joh­ta­jaeh­dok­kai­den keskus­te­lu­ti­lai­suu­teen klo 18.15?19.30. Tilai­suus järjes­te­tään Puutar­ha­ka­dun audi­to­riossa, Puutar­ha­katu 1, Turku.

Tällä kertaa pj-kandi­daa­tit nouse­vat lavalle keskus­te­le­maan sivis­tyk­sestä. Tilai­suu­den juon­taa kansan­edus­taja, euro­vaa­lieh­do­kas Anne-Mari Viro­lai­nen. Ehdok­kaita haas­taa puhe­vies­tin­nän asian­tun­tija Juhana Torkki.

Kaikki Kokoo­mus 2015 -kier­tu­een keskus­te­lut strii­ma­taan suorana lähe­tyk­senä, joita voi seurata osoit­teessa http://localhost:5000/kokoomus-2015

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content