• FI
 • SV
 • MENU
  Kokoo­mus 2015 -tour Varsi­nais-Suomessa perjan­taina 23.5.2014
  Twiittaa

  Kokoo­mus 2015 -tour Varsi­nais-Suomessa perjan­taina 23.5.2014

  Julkaistu: 22.05.2014 Uncategorized

  Turku­lai­set kunta­päät­tä­jät vetä­vät keskus­te­luita Kokoo­muk­sen vaali­mö­killä Turun käve­ly­ka­dulla osoit­teessa Yliopis­ton­katu 27 seuraa­van aika­tau­lun mukai­sesti. Ylei­söllä on mahdol­li­suus osal­lis­tua keskus­te­luun.

  klo 13.00?13.30 Eloa ja iloa ikäih­mi­sille, sosi­aali- ja terveys­lau­ta­kun­nan vpj Aila Harjanne.

  klo 14.00?14.30 Terveyttä ja hyvin­voin­tia kult­tuu­rista, kult­tuu­ri­lau­ta­kun­nan pj Maija Perho.

  klo 15.00?15.30 Nuori­so­työt­tö­myys & syrjäy­ty­mi­nen, nuori­so­lau­ta­kunn­nan pj Matti Niska­nen ja jäsen Muhis Azizi.

  klo 16.00?16.30 Veto­voi­maa kaupun­ki­suun­nit­te­lusta, kaupun­ki­suun­nit­telu- ja ympä­ris­tö­lau­ta­kun­nan pj Niko Aalto­nen ja jäsen Sini Ruoho­nen.

  klo 17.00?17.30 Kyse­ly­puo­li­tun­ti­nen, Turun kaupun­gin­hal­li­tuk­sen pj Minna Arve.

  Päämi­nis­teri Jyrki Katai­nen ja puheen­joh­ta­jaeh­dok­kaat Paula Risikko, Alexan­der Stubb ja Jan Vapaa­vuori ovat tavat­ta­vissa eri puolella Varsi­nais-Suomea alla olevan aika­tau­lun mukai­sesti. Tilai­suuk­sissa on mukana myös seuraa­via euro­vaa­lieh­dok­kai­tamme: Jari Anders­son, Pia Kauma, Eija-Riitta Korhola, Tapani Mäki­nen, Caro­lina Nystén, Arto Ojala, Thai Quach, Aura Salla, Lisa Sounio-Ahti­saari, Mari Kaunis­tola, Marjatta Rasi, Ale-xander Stubb, Henna Virk­ku­nen ja Anne-Mari Viro­lai­nen.

  14.15?14.45 Salo, Kaup­pa­kes­kus Plaza, Vilhon­katu 8.

  15.45?16.15 Naan­tali, vene­näyt­tely, ranta.

  16.30?17.00 Raisio, Kaup­pa­kes­kus Mylly.

  17.30?18.00 Turku, käve­ly­katu, Yliopis­ton­katu 27, Kokoo­muk­sen vaali­mökki.

  Kokoo­mus 2015 -tour Varsi­nais-Suomen osalta huipen­tuu puheen­joh­ta­jaeh­dok­kai­den keskus­te­lu­ti­lai­suu­teen klo 18.15?19.30. Tilai­suus järjes­te­tään Puutar­ha­ka­dun audi­to­riossa, Puutar­ha­katu 1, Turku.

  Tällä kertaa pj-kandi­daa­tit nouse­vat lavalle keskus­te­le­maan sivis­tyk­sestä. Tilai­suu­den juon­taa kansan­edus­taja, euro­vaa­lieh­do­kas Anne-Mari Viro­lai­nen. Ehdok­kaita haas­taa puhe­vies­tin­nän asian­tun­tija Juhana Torkki.

  Kaikki Kokoo­mus 2015 -kier­tu­een keskus­te­lut strii­ma­taan suorana lähe­tyk­senä, joita voi seurata osoit­teessa http://localhost:5000/kokoomus-2015