Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­mus 2015 -tour Varsi­nais-Suomessa perjan­taina 23.5.2014

Kokoo­mus 2015 -tour Varsi­nais-Suomessa perjan­taina 23.5.2014

Julkaistu:

Turku­lai­set kunta­päät­tä­jät vetä­vät keskus­te­luita Kokoo­muk­sen vaali­mö­killä Turun käve­ly­ka­dulla osoit­teessa Yliopis­ton­katu 27 seuraa­van aika­tau­lun mukai­sesti. Ylei­söllä on mahdol­li­suus osal­lis­tua keskus­te­luun.

klo 13.00?13.30 Eloa ja iloa ikäih­mi­sille, sosi­aali- ja terveys­lau­ta­kun­nan vpj Aila Harjanne.

klo 14.00?14.30 Terveyttä ja hyvin­voin­tia kult­tuu­rista, kult­tuu­ri­lau­ta­kun­nan pj Maija Perho.

klo 15.00?15.30 Nuori­so­työt­tö­myys & syrjäy­ty­mi­nen, nuori­so­lau­ta­kunn­nan pj Matti Niska­nen ja jäsen Muhis Azizi.

klo 16.00?16.30 Veto­voi­maa kaupun­ki­suun­nit­te­lusta, kaupun­ki­suun­nit­telu- ja ympä­ris­tö­lau­ta­kun­nan pj Niko Aalto­nen ja jäsen Sini Ruoho­nen.

klo 17.00?17.30 Kyse­ly­puo­li­tun­ti­nen, Turun kaupun­gin­hal­li­tuk­sen pj Minna Arve.

Päämi­nis­teri Jyrki Katai­nen ja puheen­joh­ta­jaeh­dok­kaat Paula Risikko, Alexan­der Stubb ja Jan Vapaa­vuori ovat tavat­ta­vissa eri puolella Varsi­nais-Suomea alla olevan aika­tau­lun mukai­sesti. Tilai­suuk­sissa on mukana myös seuraa­via euro­vaa­lieh­dok­kai­tamme: Jari Anders­son, Pia Kauma, Eija-Riitta Korhola, Tapani Mäki­nen, Caro­lina Nystén, Arto Ojala, Thai Quach, Aura Salla, Lisa Sounio-Ahti­saari, Mari Kaunis­tola, Marjatta Rasi, Ale-xander Stubb, Henna Virk­ku­nen ja Anne-Mari Viro­lai­nen.

14.15?14.45 Salo, Kaup­pa­kes­kus Plaza, Vilhon­katu 8.

15.45?16.15 Naan­tali, vene­näyt­tely, ranta.

16.30?17.00 Raisio, Kaup­pa­kes­kus Mylly.

17.30?18.00 Turku, käve­ly­katu, Yliopis­ton­katu 27, Kokoo­muk­sen vaali­mökki.

Kokoo­mus 2015 -tour Varsi­nais-Suomen osalta huipen­tuu puheen­joh­ta­jaeh­dok­kai­den keskus­te­lu­ti­lai­suu­teen klo 18.15?19.30. Tilai­suus järjes­te­tään Puutar­ha­ka­dun audi­to­riossa, Puutar­ha­katu 1, Turku.

Tällä kertaa pj-kandi­daa­tit nouse­vat lavalle keskus­te­le­maan sivis­tyk­sestä. Tilai­suu­den juon­taa kansan­edus­taja, euro­vaa­lieh­do­kas Anne-Mari Viro­lai­nen. Ehdok­kaita haas­taa puhe­vies­tin­nän asian­tun­tija Juhana Torkki.

Kaikki Kokoo­mus 2015 -kier­tu­een keskus­te­lut strii­ma­taan suorana lähe­tyk­senä, joita voi seurata osoit­teessa http://localhost:5000/kokoomus-2015

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content