Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­mus 2015 -kier­tu­eella Tampe­reella puhu­taan arvoista

Kokoo­mus 2015 -kier­tu­eella Tampe­reella puhu­taan arvoista

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jaeh­dok­kaat keskus­te­le­vat arvoista Tampe­reella lauan­taina 17.5.2014 klo 14.00. Ideo­lo­giat ja aatteet ovat haalis­tu­neet ja menet­tä­neet entistä merki­tys­tään. Puolueita ja poli­tiik­koja arvioi­daan nyky­ään arvo­jen perus­teella.

Kokoo­muk­sen peri­aa­teoh­jel­massa (2006) on puolu­een arvoiksi määri­telty sivis­tys, välit­tä­mi­nen, kannus­ta­vuus, suvait­se­vai­suus, mahdol­li­suuk­sien tasa-arvo sekä vapaus, vastuu ja demo­kra­tia. Miten nämä arvot ovat kestä­neet ajan hammasta ja pitääkö niitä päivit­tää?

Keskus­te­lussa ovat mukana Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jaeh­dok­kaat Jan Vapaa­vuori, Paula Risikko ja Alexan­der Stubb. Heidän lisäk­seen keskus­te­le­massa on myös polii­tikko ja kirjai­lija Rosa Meri­läi­nen.

Keskus­te­lun vetä­jänä toimii euro­vaa­lieh­do­kas Jari Anders­son.

Rosa Meri­läi­nen

Rosa Anneli Meri­läi­nen (s. 31. joulu­kuuta 1975, Tampere) on suoma­lai­nen kirjai­lija ja polii­tikko. Hän toimi vihrei­den kansan­edus­ta­jana 2003?2007 ja kaupun­gin­val­tuu­tet­tuna Tampe­reella 2001?2008. Sen jälkeen hän on kirjoit­ta­nut useita tieto­kir­joja ja yhden romaa­nin. Koulu­tuk­sel­taan Meri­läi­nen on yhteis­kun­ta­tie­tei­den mais­teri (lähde: Wiki­pe­dia).

Kokoo­mus 2015 -kier­tu­een ohjelma 17.5., Tampere

klo 10.00 - 10.55

Kokoo­mus Kanga­sa­lan mark­ki­noilla: Päämi­nis­teri Jyrki Katai­nen ja puheen­joh­ta­jaeh­dok­kaat Paula Risikko ja Alexan­der Stubb

klo 12.00 - 16.50

Kokoo­mus kuun­te­lee: Kaup­pa­kes­kus Duo, Hervanta: Puheen­joh­taja Jyrki Katai­nen ja puheen­joh­ta­jaeh­dok­kaat Paula Risikko ja Alexan­der Stubb

klo 12.45 - 13.15

Kokoo­mus kuun­te­lee: Laukon­tori, Tampere: Jyrki Katai­nen, Paula Risikko, Alexan­der Stubb ja Jan Vapaa­vuori

klo 13.30 - 13.45

Kokoo­mus kuun­te­lee: Keskus­to­rin vaali­mökki, Tampere: Jyrki Katai­nen, Paula Risikko, Alexan­der Stubb ja Jan Vapaa­vuori

klo 14.00 ? 15.15

Puheen­joh­ta­ja­kes­kus­telu, Sipe­rian aukio, Finlay­son, Tampere: Keskus­telu arvoista: Paula Risikko, Alexan­der Stubb ja Jan Vapaa­vuori, mukana keskus­te­lussa Rosa Meri­läi­nen ja juon­ta­jana euro­vaa­lieh­do­kas Jari Anders­son

Kaikki tilai­suu­det ovat avoi­mia.

Lisä­tie­toja:

Vies­tin­tä­pääl­likkö Lasse Pipi­nen, lasse.pipinen@kokoomus.fi, p. 050-3411611

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content