• FI
 • SV
 • MENU
  Kokoo­mus 2015 -kier­tu­eella Tampe­reella puhu­taan arvoista

  Kokoo­mus 2015 -kier­tu­eella Tampe­reella puhu­taan arvoista

  Julkaistu: 14.05.2014 Uncategorized

  Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jaeh­dok­kaat keskus­te­le­vat arvoista Tampe­reella lauan­taina 17.5.2014 klo 14.00. Ideo­lo­giat ja aatteet ovat haalis­tu­neet ja menet­tä­neet entistä merki­tys­tään. Puolueita ja poli­tiik­koja arvioi­daan nyky­ään arvo­jen perus­teella.

  Kokoo­muk­sen peri­aa­teoh­jel­massa (2006) on puolu­een arvoiksi määri­telty sivis­tys, välit­tä­mi­nen, kannus­ta­vuus, suvait­se­vai­suus, mahdol­li­suuk­sien tasa-arvo sekä vapaus, vastuu ja demo­kra­tia. Miten nämä arvot ovat kestä­neet ajan hammasta ja pitääkö niitä päivit­tää?

  Keskus­te­lussa ovat mukana Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jaeh­dok­kaat Jan Vapaa­vuori, Paula Risikko ja Alexan­der Stubb. Heidän lisäk­seen keskus­te­le­massa on myös polii­tikko ja kirjai­lija Rosa Meri­läi­nen.

  Keskus­te­lun vetä­jänä toimii euro­vaa­lieh­do­kas Jari Anders­son.

  Rosa Meri­läi­nen

  Rosa Anneli Meri­läi­nen (s. 31. joulu­kuuta 1975, Tampere) on suoma­lai­nen kirjai­lija ja polii­tikko. Hän toimi vihrei­den kansan­edus­ta­jana 2003?2007 ja kaupun­gin­val­tuu­tet­tuna Tampe­reella 2001?2008. Sen jälkeen hän on kirjoit­ta­nut useita tieto­kir­joja ja yhden romaa­nin. Koulu­tuk­sel­taan Meri­läi­nen on yhteis­kun­ta­tie­tei­den mais­teri (lähde: Wiki­pe­dia).

  Kokoo­mus 2015 -kier­tu­een ohjelma 17.5., Tampere

  klo 10.00 - 10.55

  Kokoo­mus Kanga­sa­lan mark­ki­noilla: Päämi­nis­teri Jyrki Katai­nen ja puheen­joh­ta­jaeh­dok­kaat Paula Risikko ja Alexan­der Stubb

  klo 12.00 - 16.50

  Kokoo­mus kuun­te­lee: Kaup­pa­kes­kus Duo, Hervanta: Puheen­joh­taja Jyrki Katai­nen ja puheen­joh­ta­jaeh­dok­kaat Paula Risikko ja Alexan­der Stubb

  klo 12.45 - 13.15

  Kokoo­mus kuun­te­lee: Laukon­tori, Tampere: Jyrki Katai­nen, Paula Risikko, Alexan­der Stubb ja Jan Vapaa­vuori

  klo 13.30 - 13.45

  Kokoo­mus kuun­te­lee: Keskus­to­rin vaali­mökki, Tampere: Jyrki Katai­nen, Paula Risikko, Alexan­der Stubb ja Jan Vapaa­vuori

  klo 14.00 ? 15.15

  Puheen­joh­ta­ja­kes­kus­telu, Sipe­rian aukio, Finlay­son, Tampere: Keskus­telu arvoista: Paula Risikko, Alexan­der Stubb ja Jan Vapaa­vuori, mukana keskus­te­lussa Rosa Meri­läi­nen ja juon­ta­jana euro­vaa­lieh­do­kas Jari Anders­son

  Kaikki tilai­suu­det ovat avoi­mia.

  Lisä­tie­toja:

  Vies­tin­tä­pääl­likkö Lasse Pipi­nen, lasse.pipinen@kokoomus.fi, p. 050-3411611