• FI
 • SV
 • MENU
  Kokoo­mus 2015 -kier­tu­eella Kuopiossa puhu­taan turval­li­suu­desta

  Kokoo­mus 2015 -kier­tu­eella Kuopiossa puhu­taan turval­li­suu­desta

  Julkaistu: 21.05.2014 Uncategorized

  Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jaeh­dok­kaat keskus­te­le­vat turval­li­suu­desta Kuopiossa tors­taina 22.5. klo 17.30.

  Turval­li­suus ei ole yhden­te­ke­vää eikä itses­tään­sel­vyys ? vähi­ten Kokoo­muk­sen tule­valle puheen­joh­ta­jalle. Alexan­der Stubb, Jan Vapaa­vuori ja Paula Risikko keskus­te­le­vat turval­li­suu­desta euro­vaa­lieh­do­kas Jukka Savo­lai­sen johdolla. Keskus­te­luun osal­lis­tuu myös krii­sin­hal­lin­ta­kes­kus CMCFin­lan­din toimi­tus­joh­taja Jukka Tuono­nen.

  Keskus­te­lun vetä­jänä toimii euro­vaa­lieh­do­kas Jukka Savo­lai­nen.

  Keskus­te­lua voi seurata livenä verkossa:
  http://localhost:5000/uutiset/puheenjohtajakeskustelu-turvallisuudesta-livena

  Kokoo­mus 2015 -kier­tue, Kuopio, ohjelma

  Klo 9.00?10.00 Aamu­kah­vi­tu­ri­noin­tia lähi¬demo¬kratiasta ravin­tola Doorik­sessa, Kirkon­mäen­tie 2, Nilsiä, keskus­te­lua virit­tää kaupun­gin­val­tuu­tettu, eurovaali¬ehdokas Jukka Savo­lai­nen.

  Klo 9.00?14.00 Ympä­ris­tö­fik­suja ajatuk­sia ja tekoja, piene­lekt­ro­nii­kan (SER-romu) keräys­lava Kuopion torilla. Jäte­kukko Oy:n halli­tuk­sen pj Jukka Liuk­ko­nen on jutu­tet­ta­vissa klo 13?14.

  Klo 9.00 Kurkis­tus kulis­sien taakse, Kuopion Musiik­ki­kes­kuk­sessa oppaana valtuus­to­ryh­män pj. Ilkka Rani­nen. Kokoon­tu­mi­nen aamu­kah­veille Musiik­ki­kes­kuk­sen kahvi­laan Valo­hal­lissa.

  Klo 11?12 Turval­li­suus­tunti. Kaupun­gin­val­tuu­tettu Eero Wetzell huomioi Kuopion keskus­tan alueella autoi­le­via hyvästä suoja­tie­käyt­täy­ty­mi­sestä ensia­pu­pak­kauk­silla.

  Klo 11.30 Kunta­jump­pa­tuo­kio Valkeis­en­lam­mella. Kokoon­tu­mi­nen jääte­lö­kios­kin edessä. Liikut­ta­jina kaupun­gin­val­tuu­te­tut Nelli Berg-Väänä­nen, Tero Taipale ja Veikko Tiiho­nen.

  Klo 12.30 Aika­matka Wanhaan Kuopioon ? kaupun­ki­kä­vely, kokoon­tu­mi­nen Snell­ma­nin patsaalle klo 12.30. Kävely päät­tyy kaup­pa­to­rin kulmalle kunhan kaikki tari­nat on kerrottu (n. 45 minuut­tia). Oppaana kh:n puheen­joh­taja Pekka Kanta­nen.

  Klo 14.30?15.30 Maku­pa­loja poli­tii­kan nälkään tarjoi­le­vat kokoo­mus­lai­set kunta­päät­tä­jät ja järjes­tö­ak­tii­vit Olavi Rytkö­sen johdolla. Keskus­te­lussa ovat mukana myös kaikki puheen­joh­ta­ja­kan­di­daa­tit.

  Klo 15.45?16.15 Puheen­joh­ta­jaeh­dok­kaat tavat­ta­vissa Matkuk­sessa, Shop­ping Cente­rin pääsi­sään­käyn­nin aula­ti­lassa, Matkuk­sen­tie 60, 70800 Kuopio.

  Klo 16.30?17.00 Asukas­ta­paa­mi­sia Kuopion asukas­tu­villa seuraa­vasti:
  Peto­sen nuori­so­ta­lolla ja asukas­tu­valla, os. Pyörön­kaari 19, paikalla Alexan­der Stubb.
  Puijon­laak­son palve­lu­kes­kuk­sen asukas­tu­valla, os. Sammak­ko­lam­men­tie 12, paikalla Paula Risikko.
  Länsi-Puijon asukas­tu­valla, os. Rypy­suon­tie 68, paikalla Jan Vapaa­vuori.

  Klo 17.30?18.45 Puheen­joh­ta­jien keskus­telu turval­li­suu­desta, Kuopion Muotoi­lua­ka­te­mian audi­to­rio, Piis­pan­katu 8, 70100 Kuopio. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jaeh­dok­kaat Alexan­der Stubb, Jan Vapaa­vuori ja Paula Risikko keskus­te­le­vat turval­li­suu­desta euro­vaa­lieh­do­kas Jukka Savo­lai­sen johdolla. Keskus­te­luun osal­lis­tuu myös krii­sin­hal­lin­ta­kes­kus CMCFin­lan­din toimi­tus­joh­taja Jukka Tuono­nen.

  Kaikki tapah­tu­mat ovat avoi­mia

  Lisä­tie­toja:
  Lasse Pipi­nen
  vies­tin­tä­pääl­likkö (vt.)

  +358 50 341 1611
  lasse.pipinen@kokoomus.fi