Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­mus 2015 -kier­tu­eella Kuopiossa puhu­taan turval­li­suu­desta

Kokoo­mus 2015 -kier­tu­eella Kuopiossa puhu­taan turval­li­suu­desta

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jaeh­dok­kaat keskus­te­le­vat turval­li­suu­desta Kuopiossa tors­taina 22.5. klo 17.30.

Turval­li­suus ei ole yhden­te­ke­vää eikä itses­tään­sel­vyys ? vähi­ten Kokoo­muk­sen tule­valle puheen­joh­ta­jalle. Alexan­der Stubb, Jan Vapaa­vuori ja Paula Risikko keskus­te­le­vat turval­li­suu­desta euro­vaa­lieh­do­kas Jukka Savo­lai­sen johdolla. Keskus­te­luun osal­lis­tuu myös krii­sin­hal­lin­ta­kes­kus CMCFin­lan­din toimi­tus­joh­taja Jukka Tuono­nen.

Keskus­te­lun vetä­jänä toimii euro­vaa­lieh­do­kas Jukka Savo­lai­nen.

Keskus­te­lua voi seurata livenä verkossa:
http://localhost:5000/uutiset/puheenjohtajakeskustelu-turvallisuudesta-livena

Kokoo­mus 2015 -kier­tue, Kuopio, ohjelma

Klo 9.00?10.00 Aamu­kah­vi­tu­ri­noin­tia lähi¬demo¬kratiasta ravin­tola Doorik­sessa, Kirkon­mäen­tie 2, Nilsiä, keskus­te­lua virit­tää kaupun­gin­val­tuu­tettu, eurovaali¬ehdokas Jukka Savo­lai­nen.

Klo 9.00?14.00 Ympä­ris­tö­fik­suja ajatuk­sia ja tekoja, piene­lekt­ro­nii­kan (SER-romu) keräys­lava Kuopion torilla. Jäte­kukko Oy:n halli­tuk­sen pj Jukka Liuk­ko­nen on jutu­tet­ta­vissa klo 13?14.

Klo 9.00 Kurkis­tus kulis­sien taakse, Kuopion Musiik­ki­kes­kuk­sessa oppaana valtuus­to­ryh­män pj. Ilkka Rani­nen. Kokoon­tu­mi­nen aamu­kah­veille Musiik­ki­kes­kuk­sen kahvi­laan Valo­hal­lissa.

Klo 11?12 Turval­li­suus­tunti. Kaupun­gin­val­tuu­tettu Eero Wetzell huomioi Kuopion keskus­tan alueella autoi­le­via hyvästä suoja­tie­käyt­täy­ty­mi­sestä ensia­pu­pak­kauk­silla.

Klo 11.30 Kunta­jump­pa­tuo­kio Valkeis­en­lam­mella. Kokoon­tu­mi­nen jääte­lö­kios­kin edessä. Liikut­ta­jina kaupun­gin­val­tuu­te­tut Nelli Berg-Väänä­nen, Tero Taipale ja Veikko Tiiho­nen.

Klo 12.30 Aika­matka Wanhaan Kuopioon ? kaupun­ki­kä­vely, kokoon­tu­mi­nen Snell­ma­nin patsaalle klo 12.30. Kävely päät­tyy kaup­pa­to­rin kulmalle kunhan kaikki tari­nat on kerrottu (n. 45 minuut­tia). Oppaana kh:n puheen­joh­taja Pekka Kanta­nen.

Klo 14.30?15.30 Maku­pa­loja poli­tii­kan nälkään tarjoi­le­vat kokoo­mus­lai­set kunta­päät­tä­jät ja järjes­tö­ak­tii­vit Olavi Rytkö­sen johdolla. Keskus­te­lussa ovat mukana myös kaikki puheen­joh­ta­ja­kan­di­daa­tit.

Klo 15.45?16.15 Puheen­joh­ta­jaeh­dok­kaat tavat­ta­vissa Matkuk­sessa, Shop­ping Cente­rin pääsi­sään­käyn­nin aula­ti­lassa, Matkuk­sen­tie 60, 70800 Kuopio.

Klo 16.30?17.00 Asukas­ta­paa­mi­sia Kuopion asukas­tu­villa seuraa­vasti:
Peto­sen nuori­so­ta­lolla ja asukas­tu­valla, os. Pyörön­kaari 19, paikalla Alexan­der Stubb.
Puijon­laak­son palve­lu­kes­kuk­sen asukas­tu­valla, os. Sammak­ko­lam­men­tie 12, paikalla Paula Risikko.
Länsi-Puijon asukas­tu­valla, os. Rypy­suon­tie 68, paikalla Jan Vapaa­vuori.

Klo 17.30?18.45 Puheen­joh­ta­jien keskus­telu turval­li­suu­desta, Kuopion Muotoi­lua­ka­te­mian audi­to­rio, Piis­pan­katu 8, 70100 Kuopio. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jaeh­dok­kaat Alexan­der Stubb, Jan Vapaa­vuori ja Paula Risikko keskus­te­le­vat turval­li­suu­desta euro­vaa­lieh­do­kas Jukka Savo­lai­sen johdolla. Keskus­te­luun osal­lis­tuu myös krii­sin­hal­lin­ta­kes­kus CMCFin­lan­din toimi­tus­joh­taja Jukka Tuono­nen.

Kaikki tapah­tu­mat ovat avoi­mia

Lisä­tie­toja:
Lasse Pipi­nen
vies­tin­tä­pääl­likkö (vt.)

+358 50 341 1611
lasse.pipinen@kokoomus.fi

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content