Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­mus 2015 -kier­tu­eella Kouvo­lassa puhu­taan Euroo­pasta

Kokoo­mus 2015 -kier­tu­eella Kouvo­lassa puhu­taan Euroo­pasta

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jaeh­dok­kaat keskus­te­le­vat Euroo­pasta Kouvo­lassa maanan­taina 19.5.2014 klo 19.45.
Suomen paikka ja tule­vai­suus ovat Euroo­passa, mutta mikä on Euroo­pan paikka maail­massa. Laskeeko aurinko Euroo­palle vai onko tämä maan­osa, joka ammen­taa perin­teis­tään ja vahvuuk­sis­taan, uusiu­tuu rohkeasti ja luot­taa omaan yhtei­seen tule­vai­suu­teensa?

Miten parempi Eurooppa syntyy? ?Maalais­jär­jen käytöllä, ei pelkillä säädök­sillä. Pork­ka­nalla, ei pelkällä kepillä.? ?Vähem­mällä sään­te­lyllä ja suurem­malla vapau­della.? ?Innos­tu­neella ja uteli­aalla asen­teella!? Näin ovat suoma­lai­set vastan­neet Kokoo­muk­sen euro­vaa­li­kil­pai­luun (lähde: eurovaalit.kokoomus.fi/parempi-eurooppa-syntyy)

Mitä mieltä parem­masta Euroo­pasta ovat puheen­joh­ta­jaeh­dok­kaat Paula Risikko, Jan Vapaa­vuori ja Alexan­der Stubb.

Heidän lisäk­seen aiheesta on keskus­te­le­massa myös Ulko­po­liit­ti­sen insti­tuu­tin johtaja Teija Tiili­kai­nen.

Keskus­te­lun vetä­jänä toimii euro­vaa­lieh­do­kas Antti Häkkä­nen.

KOTKA

Klo 16.00 - 17.00

Parempi Eurooppa syntyy Kotkassa, Kaup­pa­kes­kus Pasaati, Keskus­katu 10, Kotka

Paikalla Paula Risikko ja Jan Vapaa­vuori ja euro­vaa­lieh­dok­kaita

KOUVOLA

klo 18.00 - 19.00

Kokoo­mus kuun­te­lee Cafe Ascha­nissa, Kaup­pa­kes­kus Hansa (Tori­katu 3-5), Kouvola

Paikalla Paula Risikko ja Jan Vapaa­vuori ja euro­vaa­lieh­dok­kaita

klo 19.45 - 21.00

Puheen­joh­ta­ja­kes­kus­telu Kouvo­lan kaupun­gin­ta­lolla, Tori­katu 10, Kouvola

Kahvi­tar­joilu n. klo 19.15 alkaen

Paikalla Paula Risikko, Alexan­der Stubb, Jan Vapaa­vuori ja euro­vaa­lieh­dok­kaita. Mukana keskus­te­lussa Teija Tiili­kai­nen ja vetä­jänä Antti Häkkä­nen

Kaikki tilai­suu­det ovat avoi­mia.

Lisä­tie­toja:

Vies­tin­tä­pääl­likkö Lasse Pipi­nen, lasse.pipinen@kokoomus.fi, p. 050-3411611

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content