• FI
 • SV
 • MENU
  Kokoo­mus 2015 -kier­tue ? Helsin­gissä puhut­taa tule­vai­suus
  Twiittaa

  Kokoo­mus 2015 -kier­tue ? Helsin­gissä puhut­taa tule­vai­suus

  Julkaistu: 28.05.2014 Uncategorized

  Kier­tu­een viimei­sellä etapilla Helsin­gissä Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jaeh­dok­kaat tuumi­vat tule­vai­suutta maanan­taina 2.6. klo 17.00.

  Me itse vaiku­tamme tule­vai­suu­teemme. Tämän päivän päätök­set näyt­tä­vät tien, jota suoma­lai­set kulke­vat. Poli­tiikka jos mikä viitoit­taa monella saralla sitä, miten Suomen menes­tys ja osaa­mi­nen ja hyvin­vointi raken­tu­vat vuosiksi eteen­päin. Tule­vai­suu­desta puhu­vat Paula Risikko, Alexan­der Stubb ja Jan Vapaa­vuori. Keskus­te­lua vauh­dit­taa Suvi-Anne Siimes ja sen juon­taa Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Petteri Orpo.

  Tilai­suutta voi seurata livenä verkossa: http://localhost:5000/kokoomus-2015/

  Kokoo­mus 2015 -kier­tue Helsin­gissä

  Klo 8.00-9.30
  Aamu­kah­villa Kokoo­muk­sen Helsin­gin valtuus­to­ryh­män kanssa. Torin kahvi­paikka, Kaup­pa­tori

  Klo 10.00-11.00
  Ajan­koh­taista Helsin­gissä. Ikäih­mis­ten palve­luista palve­lu­verk­ko­uu­dis­tuk­seen, sosi­aali- ja terveys­lau­ta­kun­nan vara­pu­heen­joh­taja Seija Muuri­nen: Kansa­lai­sinfo

  Klo 11.15-12.30
  Urbaani käve­ly­retki. Helsin­gin kaupun­gin histo­riaa, kaavoi­tusta ja tule­vai­suutta Töölön maise­missa. Oppaana kaupun­gin­val­tuu­tettu Matti Niira­nen. Lähtö Haka­sal­men huvi­lan pihalta.

  Klo 13.00-14.00
  Kokoo­muk­sen mölk­ky­tur­naus. Järjes­tä­jinä Helsin­gin Kokoo­muk­sen Nuoret ja Helsin­gin Kansal­li­set Nuoret. Hespe­rian­puisto

  Klo 14.30
  Kier­ros Musiik­ki­ta­lossa, mukana kaupun­gin­val­tuu­tettu Wille Rydman ja HKO:n inten­dentti Gita Kadambi

  Klo 15.00-17.00
  Puheen­joh­ta­jaeh­dok­kaat tavat­ta­vissa: Simon­puis­tikko klo 15, Kolmen sepän aukio klo 15.30, Paasi­ki­ve­nau­kio klo 16. Paasi­ki­ve­nau­kiolla myös päämi­nis­teri Jyrki Katai­nen klo 16.30-17.

  Klo 17.00
  Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­ja­tentti. Bio Rex, Manner­hei­min­tie 22-24

  Kaikki tilai­suu­det ovat avoi­mia!