Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­mus 2015 -kier­tue ? Helsin­gissä puhut­taa tule­vai­suus

Kokoo­mus 2015 -kier­tue ? Helsin­gissä puhut­taa tule­vai­suus

Julkaistu:

Kier­tu­een viimei­sellä etapilla Helsin­gissä Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jaeh­dok­kaat tuumi­vat tule­vai­suutta maanan­taina 2.6. klo 17.00.

Me itse vaiku­tamme tule­vai­suu­teemme. Tämän päivän päätök­set näyt­tä­vät tien, jota suoma­lai­set kulke­vat. Poli­tiikka jos mikä viitoit­taa monella saralla sitä, miten Suomen menes­tys ja osaa­mi­nen ja hyvin­vointi raken­tu­vat vuosiksi eteen­päin. Tule­vai­suu­desta puhu­vat Paula Risikko, Alexan­der Stubb ja Jan Vapaa­vuori. Keskus­te­lua vauh­dit­taa Suvi-Anne Siimes ja sen juon­taa Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Petteri Orpo.

Tilai­suutta voi seurata livenä verkossa: http://localhost:5000/kokoomus-2015/

Kokoo­mus 2015 -kier­tue Helsin­gissä

Klo 8.00-9.30
Aamu­kah­villa Kokoo­muk­sen Helsin­gin valtuus­to­ryh­män kanssa. Torin kahvi­paikka, Kaup­pa­tori

Klo 10.00-11.00
Ajan­koh­taista Helsin­gissä. Ikäih­mis­ten palve­luista palve­lu­verk­ko­uu­dis­tuk­seen, sosi­aali- ja terveys­lau­ta­kun­nan vara­pu­heen­joh­taja Seija Muuri­nen: Kansa­lai­sinfo

Klo 11.15-12.30
Urbaani käve­ly­retki. Helsin­gin kaupun­gin histo­riaa, kaavoi­tusta ja tule­vai­suutta Töölön maise­missa. Oppaana kaupun­gin­val­tuu­tettu Matti Niira­nen. Lähtö Haka­sal­men huvi­lan pihalta.

Klo 13.00-14.00
Kokoo­muk­sen mölk­ky­tur­naus. Järjes­tä­jinä Helsin­gin Kokoo­muk­sen Nuoret ja Helsin­gin Kansal­li­set Nuoret. Hespe­rian­puisto

Klo 14.30
Kier­ros Musiik­ki­ta­lossa, mukana kaupun­gin­val­tuu­tettu Wille Rydman ja HKO:n inten­dentti Gita Kadambi

Klo 15.00-17.00
Puheen­joh­ta­jaeh­dok­kaat tavat­ta­vissa: Simon­puis­tikko klo 15, Kolmen sepän aukio klo 15.30, Paasi­ki­ve­nau­kio klo 16. Paasi­ki­ve­nau­kiolla myös päämi­nis­teri Jyrki Katai­nen klo 16.30-17.

Klo 17.00
Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­ja­tentti. Bio Rex, Manner­hei­min­tie 22-24

Kaikki tilai­suu­det ovat avoi­mia!

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content