Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­mus 2015 -kier­tue ? Helsin­gissä puhut­taa tule­vai­suus

Kokoo­mus 2015 -kier­tue ? Helsin­gissä puhut­taa tule­vai­suus

Julkaistu:

Kier­tu­een viimei­sellä etapilla Helsin­gissä Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jaeh­dok­kaat tuumi­vat tule­vai­suutta maanan­taina 2.6. klo 17.00.

Me itse vaiku­tamme tule­vai­suu­teemme. Tämän päivän päätök­set näyt­tä­vät tien, jota suoma­lai­set kulke­vat. Poli­tiikka jos mikä viitoit­taa monella saralla sitä, miten Suomen menes­tys ja osaa­mi­nen ja hyvin­vointi raken­tu­vat vuosiksi eteen­päin. Tule­vai­suu­desta puhu­vat Paula Risikko, Alexan­der Stubb ja Jan Vapaa­vuori. Keskus­te­lua vauh­dit­taa Suvi-Anne Siimes ja sen juon­taa Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Petteri Orpo.

Tilai­suutta voi seurata livenä verkossa: http://localhost:5000/kokoomus-2015/

Kokoo­mus 2015 -kier­tue Helsin­gissä

Klo 8.00-9.30
Aamu­kah­villa Kokoo­muk­sen Helsin­gin valtuus­to­ryh­män kanssa. Torin kahvi­paikka, Kaup­pa­tori

Klo 10.00-11.00
Ajan­koh­taista Helsin­gissä. Ikäih­mis­ten palve­luista palve­lu­verk­ko­uu­dis­tuk­seen, sosi­aali- ja terveys­lau­ta­kun­nan vara­pu­heen­joh­taja Seija Muuri­nen: Kansa­lai­sinfo

Klo 11.15-12.30
Urbaani käve­ly­retki. Helsin­gin kaupun­gin histo­riaa, kaavoi­tusta ja tule­vai­suutta Töölön maise­missa. Oppaana kaupun­gin­val­tuu­tettu Matti Niira­nen. Lähtö Haka­sal­men huvi­lan pihalta.

Klo 13.00-14.00
Kokoo­muk­sen mölk­ky­tur­naus. Järjes­tä­jinä Helsin­gin Kokoo­muk­sen Nuoret ja Helsin­gin Kansal­li­set Nuoret. Hespe­rian­puisto

Klo 14.30
Kier­ros Musiik­ki­ta­lossa, mukana kaupun­gin­val­tuu­tettu Wille Rydman ja HKO:n inten­dentti Gita Kadambi

Klo 15.00-17.00
Puheen­joh­ta­jaeh­dok­kaat tavat­ta­vissa: Simon­puis­tikko klo 15, Kolmen sepän aukio klo 15.30, Paasi­ki­ve­nau­kio klo 16. Paasi­ki­ve­nau­kiolla myös päämi­nis­teri Jyrki Katai­nen klo 16.30-17.

Klo 17.00
Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­ja­tentti. Bio Rex, Manner­hei­min­tie 22-24

Kaikki tilai­suu­det ovat avoi­mia!

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content