Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Verkostoblogit / Ympäristöpolitiikan verkosto / Kokoo­muk­sen ympä­ris­tö­ver­kos­ton blogi: “Tarjoi­lija, vesi­la­sis­sani on muovi­roska”

Kokoo­muk­sen ympä­ris­tö­ver­kos­ton blogi: “Tarjoi­lija, vesi­la­sis­sani on muovi­roska”

Julkaistu:

Kauhis­tut­taa. Pienen pieniä muovi­ros­kia on havaittu tule­van vesi­joh­to­ve­den mukana kotiemme vesi­ha­noista. Tutki­jat levit­te­le­vät käsi­ään, sillä muovin vaiku­tuk­sista elimis­tössä ei ole vielä tutki­mus­tie­toa. Kukaan ei siis tiedä, mitä ongel­masta seuraa. Luul­ta­vasti ei aina­kaan mitään hyvää.

Keskus­telu vesis­tö­jen roskaan­tu­mi­sesta ja erityi­sesti muovi­ros­kan aiheut­ta­masta ongel­masta on nous­sut seuraa­valle asteelle vesi­joh­to­ve­sistä löydet­ty­jen muovi­par­tik­ke­lei­den johdosta. Ympä­ris­tö­on­gelma kosket­taa nyt jokaista meistä omakoh­tai­sesti.

Kosme­tii­kan mikro­muo­vit ovat hyvä esimerkki siitä, miten yllät­tä­vissä paikoissa muovia voidaan käyt­tää. Muovi­par­tik­ke­leita on havaittu irtoa­van myös esimer­kiksi teks­tii­leistä, auto­jen renkaista, tiepin­noit­teista, laivo­jen ja venei­den pohja­maa­leista ja teko­nur­mista.

Muovin runsasta käyt­töä selit­tää se, että mate­ri­aa­lina se on halpa, kestävä ja moni­käyt­töi­nen. Muovi­pak­kaus­ten avulla esimer­kiksi elin­tar­vi­ke­hy­gie­nia ja tuot­tei­den säily­vyys ovat paran­tu­neet, sekä myyn­nin ja jake­lun mahdol­li­suu­det laajen­tu­neet. Muovi on mahdol­lis­ta­nut ihmi­sen toimin­taa helpot­ta­vien tava­roi­den ja tuot­tei­den tulon niin rikkai­den, kuin köyhem­pien­kin ulot­tu­ville.

Muovin keskei­sin ongelma on sen lyhyt käyt­töikä suhteessa pitkään hajoa­mi­sai­kaan. Esimer­kiksi muovi­kas­sin hajoa­mi­nen kestää eräi­den arvioi­den mukaan jopa satoja vuosia, kun sen keski­mää­räi­nen käyt­töikä on vain 25 minuut­tia. Luon­toon ja esimer­kiksi maail­man meriin pääty­vän muovi­ros­kan määrä on hälyt­tävä.

Muovin halpa hinta aiheut­taa sen, että muovi­tuote on helppo hylätä. Vähäi­nen arvos­tuk­semme (raaka-ainetta ja ympä­ris­töämme kohtaan) on oikeas­taan muovi­ros­ka­vuo­ren perim­mäi­nen syy.

Euroo­pan komis­sion hiljat­tain esit­tä­mässä muovi­stra­te­giassa kannus­te­taan jäsen­maita lisää­mään muovin kier­rät­tä­mistä siten, että vuoteen 2030 mennessä kaikki EU-alueella käytet­tävä muovi olisi kier­rä­tet­tä­vää tai uudel­leen­käy­tet­tä­vää.

Komis­sion esitys perus­tuu vahvasti kier­to­ta­lous­mal­lin poten­ti­aa­lille. Tavoit­teena on kannus­taa jäsen­maita ymmär­tä­mään resurs­sien kier­toon sisäl­ty­vät mahdol­li­suu­det ja siten ohjata samalla ympä­ris­tön kannalta parem­paan toimin­ta­ta­paan. Tällä hetkellä vain vajaa kolman­nes EU-alueella synty­västä muovi­jät­teestä päätyy kier­rä­tyk­seen, joten tehos­ta­mi­selle tosi­aan on tarvetta.

Miten sitten kannus­tet­tai­siin kulut­ta­jia kier­rät­tä­mään? Kier­rä­ty­sas­teen nosta­mi­seksi muovin keräys­paik­koja tulisi aina­kin lisätä reip­paasti. Kier­rät­tä­mi­sen tulisi olla help­poa ja mahdol­lista jokai­selle.

Entä riit­tääkö pelkkä hyvä mieli kannus­ta­maan kulut­ta­jia kier­rät­tä­mään oikein? Miten saisimme jokai­sen ymmär­tä­mään, että jätteellä on arvoa, kun se päätyy oike­aan jäteas­ti­aan?

Suoma­lai­nen pant­ti­jär­jes­telmä on kier­rät­tä­mi­sen menes­tys­ta­rina. Ratkai­seva tekijä on pantin arvo, joka on sen verran suuri, ettei pulloja tai tölk­kejä haluta heit­tää roskiin tai luon­toon. Pant­ti­jär­jes­tel­mässä yli 90% muovi­pul­loista, tölkeistä ja lasi­pul­loista palau­tuu. Voisiko pant­ti­jär­jes­tel­män kaltaista ratkai­sua sovel­taa myös muihin koti­ta­louk­sien pakkauk­siin?

Mikro­muo­vien ja muovi­par­tik­ke­lei­den vähen­tä­mi­seksi muovin haitat tulisi tiedos­taa entistä parem­min sekä tuot­ta­jien että kulut­ta­jien parissa. Muovin käytön vähen­tä­mi­nen ylipäänsä on yksi tärkeä askel muovi­ros­kan vähen­tä­mi­seksi. Tähän suun­taan pitäisi rohkeam­min ohjata myös lain­sää­dän­nöllä. Vaih­toeh­toja muoville tulee­kin kehit­tää rohkeasti. Ekolo­gi­sem­pia pakkaus­ma­te­ri­aa­leja on jo kehit­teillä ja Suomi on tässä edel­lä­kä­vi­jöi­den joukossa.

Raaka-ainei­den riit­tä­vyy­den näkö­kul­masta tuot­tei­den eliniän piden­tä­mi­nen ja mate­ri­aa­lien kierto on avai­na­se­massa kaikessa suun­nit­te­lussa. Myös muovi­tuot­tei­den osalta suun­nit­te­lu­pro­ses­seja tulisi viedä reip­paasti eteen­päin esimer­kiksi pakkaus­ten kier­rä­tet­tä­vyy­den osalta. Erilais­ten muovi­laa­tu­jen sekoit­ta­mi­nen, sekä muovin ja muun mate­ri­aa­lin yhdis­tä­mi­nen heiken­tää kier­rä­tet­tä­vyyttä. Tämä tulisi ilman muuta huomioida jo tuot­teen suun­nit­te­lussa, jotta mate­ri­aa­lien kier­rä­ty­sas­tetta voidaan nostaa.

Suurim­mat kysy­myk­set liit­ty­vät kuiten­kin arvos­tuk­siimme ja siihen, millai­sia valin­toja ja toimia olemme arjes­samme valmiita teke­mään puhtaam­man elinym­pä­ris­tön puolesta. Pystym­mekö lopet­ta­maan kerta­käyt­tö­elä­män­ta­van ja lait­ta­maan kuriin resurs­sien haas­kaa­mi­sen ja ympä­ris­tön roskaan­tu­mi­sen?

Mistä sinä olisit arjes­sasi valmis luopu­maan puhtaam­man ja muovit­to­man elinym­pä­ris­tön saavut­ta­mi­seksi? Muovi­sista kerta­käyt­tö­as­tioista, turhista pakkaus­ma­te­ri­aa­leista, muovi­kas­seista tai mikro­muo­via sisäl­tä­vistä kosme­tiik­ka­tuot­teista?

Muovin hörp­pi­mi­sen luulisi vauh­dit­ta­van haluk­kuut­tamme ratkaista tämä ympä­ris­tö­on­gelma.

Ympä­ris­tö­ver­kos­ton puheen­joh­ta­jat,

Saara-Sofia Sirén (KTM)

Maija Uusi-Oukari (VTM)

Joona Haavisto (Insi­nööri, AMK)

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

14.6.2023

Koko­muus­mep­pien kolme täkyä parla­men­tin loppu­kau­teen

Euroo­pan parla­men­tin istun­to­kausi on kään­ty­mässä pian loppusuo­ralle. Viisi­vuo­ti­sen kauden aikana on ehti­nyt tapah­tua paljon, ja usein rutii­nin­omai­selta sekä puudut­ta­valta näyt­tävä lain­sää­dän­tö­työ on ollut hyvin poik­keuk­sel­lista tällä kaudella. Prio­ri­teet­teja on laitettu uusiksi esimer­kiksi koro­na­pan­de­mian, Venä­jän aloit­ta­man hyök­käys­so­dan sekä siitä seuran­neen ener­gia­krii­sin seurauk­sena. Viimeistä vuotta Euroo­pan parla­men­tissa leimaa­vat näiden ohella ja näistä johtuen erityi­sesti Ukrai­nan tilanne sekä talous- ja oikeus­val­tio­ky­sy­myk­set.

11.11.2022

Liikun­nan ja kuntou­tuk­sen edis­tä­mi­nen pain­opis­teeksi

Kokoo­muk­sen senio­ri­foo­ru­min blogi­kir­joi­tus /​​ Sari Sarko­maa Liik­ku­mat­to­muus romah­dut­taa nopeasti ihmi­sen toimin­ta­ky­vyn ja elämän­laa­dun. Ikäih­mis­ten liik­ku­mis­ky­vyn ongel­mista kaksi kolmas­osaa johtuu liikun­nan

28.9.2022

Unka­rin raha­ha­nat katkolla

Eurooppa-verkos­­ton “Miet­teitä Brys­se­lin ytimestä” -blogi­sar­jan teksti Euroo­pan unio­nin uskot­ta­vuus on koetuk­sella, kun Unkari edel­leen haas­taa toimin­nal­laan unio­nin demo­kra­tian perus­ar­voja. Stras­bour­gin

Skip to content