Kokoo­muksen Wallin­heimo: SDP:n puolue­val­tuusto uhoaa, pelot­telee ja aliarvioi suoma­laisia – kokoomus.fi
MENU
Kokoo­muksen Wallin­heimo: SDP:n puolue­val­tuusto uhoaa, pelot­telee ja aliarvioi suoma­laisia

Kokoo­muksen Wallin­heimo: SDP:n puolue­val­tuusto uhoaa, pelot­telee ja aliarvioi suoma­laisia

Julkaistu: 17.04.2016 Uncategorized

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän varapu­heen­johtaja, kansan­edustaja Sinuhe Wallin­heimon mukaan SDP:n puolue­val­tuuston kanna­no­tossa esittämä kritiikki halli­tuksen politiikkaa kohtaan on suurilla kirjai­milla esitettyä sisäl­lö­töntä uhoa.

SDP:n omat vaihtoehdot joko puuttuvat kokonaan tai ovat korkeintaan näennäisiä. Wallin­heimo pitää tällaista keskus­te­lu­tyyliä suoma­laisten aliar­voi­misena.

- On valitet­tavaa, että johtava opposi­tio­puolue ei saa aikaan mitään kunnol­lista sisältöä kritii­killeen vaan tyytyy toiste­lemaan samoja fraaseja viikosta toiseen. Esimer­kiksi sote-uudis­tuk­sessa SDP maalaa uhkakuvia väittäen sen johtavan kaaokseen, jos ihmiset saisi­vatkin itse valita, mihin menee hoidet­ta­vaksi. Ehkä SDP on vain salaa turhau­tunut siitä, että sen omat näytöt sote-uudis­tuksen valmis­te­lussa viime kaudelta eivät varsi­nai­sesti ole mitkään päätä huimaavat, Wallin­heimo arvelee.

- SDP:llä itsellään ei ole mitään todel­lista omaa vaihtoehtoa nykyi­selle tilan­teelle, jonka ongelmat ovat yleisessä tiedossa. SDP toki sanoo, että ihmisten pitää päästä hoitoon ja hoidon pitää olla laadu­kasta. Mutta kun kaikki ovat tavoit­teesta samaa mieltä, mikä ”vaihtoehto” se muka on, Wallin­heimo kysyy.

Vaikka SDP:n puolue­val­tuuston 17.4.2016 esittämän kannanoton otsikko on ”vienti vetämään”, kanna­no­tossa vientiä käsitellään vain parin viittauksen verran. SDP vaatii lisää veturiy­ri­tyksiä ja kotimaisia referens­si­mark­ki­noita mutta ei esitä mitään keinoja edes näiden avaus­tensa toteut­ta­miseen. Kustan­nus­kil­pai­lu­kyvyn vahvis­ta­misen suhteen SDP:llä ei näytä olevan minkään­laisia eväitä. Kautta linjan patent­ti­rat­kaisuna vaikuttaa olevan julkisten menojen kasvat­ta­minen. Kilpai­lu­ky­ky­so­pi­muk­sesta SDP ei Wallin­heimon havain­tojen mukaan pysty päättämään edes, onko puolue siitä itsensä kanssa samaa vai eri mieltä.

- SDP:n uusin hokema työlli­syys­po­li­tiikan jättä­mi­sestä ”yhden kortin varaan” on ensin­näkin epätosi, ja toiseksi epäloo­ginen. Ymmär­tääkseni SDP on nimenomaan toivonut, että kilpai­lu­ky­ky­uu­dis­tukset tehtäisiin vuoro­pu­he­lussa työmark­ki­naos­a­puolten kanssa. Nyt SDP katsoo, että sopimus onkin valinta ruton ja koleran väliltä. Rinne voisi nyt ihan suoraan vastata, edustaako sopimus hänelle ruttoa vai koleraa ja toivooko hän sen onnis­tu­mista vai epäon­nis­tu­mista, Wallin­heimo vaatii.

- Halli­tuksen talous­po­li­tiikan perus­vi­ritys on EU-komission, OECD:n, IMF:n ja Suomessa talous­po­li­tiikan arvioin­ti­neu­voston mukaan oikea. Julkista taloutta on välttä­mä­töntä asteittain tasapai­nottaa, jotta velkaan­tu­mis­ke­hitys saataisiin kuriin ja Kreikan tie estettyä. Kustan­nus­kil­pai­lu­kykyä pitää vahvistaa, jotta vientialat voisivat helpommin voittaa kauppoja maail­malla. Kasvua ja työllis­ty­mistä haittavia sääntely- ja verokyn­nyksiä on madal­lettava. Ja kaikkea tätä hallitus tekee, Wallin­heimo toteaa.


Kokoomus.fi