Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Työ / Kokoo­muk­sen Wallin­heimo: SDP:n puolue­val­tuusto uhoaa, pelot­te­lee ja aliar­vioi suoma­lai­sia

Kokoo­muk­sen Wallin­heimo: SDP:n puolue­val­tuusto uhoaa, pelot­te­lee ja aliar­vioi suoma­lai­sia

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Sinuhe Wallin­hei­mon mukaan SDP:n puolue­val­tuus­ton kanna­no­tossa esit­tämä kritiikki halli­tuk­sen poli­tiik­kaa kohtaan on suurilla kirjai­milla esitet­tyä sisäl­lö­töntä uhoa.

SDP:n omat vaih­toeh­dot joko puut­tu­vat koko­naan tai ovat korkein­taan näen­näi­siä. Wallin­heimo pitää tällaista keskus­te­lu­tyy­liä suoma­lais­ten aliar­voi­mi­sena.

- On vali­tet­ta­vaa, että johtava oppo­si­tio­puo­lue ei saa aikaan mitään kunnol­lista sisäl­töä kritii­kil­leen vaan tyytyy tois­te­le­maan samoja fraa­seja viikosta toiseen. Esimer­kiksi sote-uudis­tuk­sessa SDP maalaa uhka­ku­via väit­täen sen johta­van kaaok­seen, jos ihmi­set saisi­vat­kin itse valita, mihin menee hoidet­ta­vaksi. Ehkä SDP on vain salaa turhau­tu­nut siitä, että sen omat näytöt sote-uudis­tuk­sen valmis­te­lussa viime kaudelta eivät varsi­nai­sesti ole mitkään päätä huimaa­vat, Wallin­heimo arve­lee.

- SDP:llä itsel­lään ei ole mitään todel­lista omaa vaih­toeh­toa nykyi­selle tilan­teelle, jonka ongel­mat ovat ylei­sessä tiedossa. SDP toki sanoo, että ihmis­ten pitää päästä hoitoon ja hoidon pitää olla laadu­kasta. Mutta kun kaikki ovat tavoit­teesta samaa mieltä, mikä ”vaih­toehto” se muka on, Wallin­heimo kysyy.

Vaikka SDP:n puolue­val­tuus­ton 17.4.2016 esit­tä­män kannan­o­ton otsikko on ”vienti vetä­mään”, kanna­no­tossa vien­tiä käsi­tel­lään vain parin viit­tauk­sen verran. SDP vaatii lisää vetu­riy­ri­tyk­siä ja koti­mai­sia refe­rens­si­mark­ki­noita mutta ei esitä mitään keinoja edes näiden avaus­tensa toteut­ta­mi­seen. Kustan­nus­kil­pai­lu­ky­vyn vahvis­ta­mi­sen suhteen SDP:llä ei näytä olevan minkään­lai­sia eväitä. Kautta linjan patent­ti­rat­kai­suna vaikut­taa olevan julkis­ten meno­jen kasvat­ta­mi­nen. Kilpai­lu­ky­ky­so­pi­muk­sesta SDP ei Wallin­hei­mon havain­to­jen mukaan pysty päät­tä­mään edes, onko puolue siitä itsensä kanssa samaa vai eri mieltä.

- SDP:n uusin hokema työl­li­syys­po­li­tii­kan jättä­mi­sestä ”yhden kortin varaan” on ensin­nä­kin epätosi, ja toiseksi epäloo­gi­nen. Ymmär­tääk­seni SDP on nime­no­maan toivo­nut, että kilpai­lu­ky­ky­uu­dis­tuk­set tehtäi­siin vuoro­pu­he­lussa työmark­ki­naos­a­puol­ten kanssa. Nyt SDP katsoo, että sopi­mus onkin valinta ruton ja kole­ran väliltä. Rinne voisi nyt ihan suoraan vastata, edus­taako sopi­mus hänelle ruttoa vai kole­raa ja toivooko hän sen onnis­tu­mista vai epäon­nis­tu­mista, Wallin­heimo vaatii.

- Halli­tuk­sen talous­po­li­tii­kan perus­vi­ri­tys on EU-komis­sion, OECD:n, IMF:n ja Suomessa talous­po­li­tii­kan arvioin­ti­neu­vos­ton mukaan oikea. Julkista taloutta on vält­tä­mä­töntä asteit­tain tasa­pai­not­taa, jotta velkaan­tu­mis­ke­hi­tys saatai­siin kuriin ja Krei­kan tie estet­tyä. Kustan­nus­kil­pai­lu­ky­kyä pitää vahvis­taa, jotta vien­tia­lat voisi­vat helpom­min voit­taa kaup­poja maail­malla. Kasvua ja työl­lis­ty­mistä hait­ta­via sään­tely- ja vero­kyn­nyk­siä on madal­let­tava. Ja kaik­kea tätä halli­tus tekee, Wallin­heimo toteaa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

23.3.2023

Paula Risi­kon blogi: Senio­ri­kan­sa­lai­sille parem­mat kannus­ti­met työssä jatka­mi­seen ja jaksa­mi­seen

Vaali­to­reilla yksi eniten puhut­tava aihe on arvos­tus senio­ri­kan­sa­lai­sia kohtaan. Puhu­taan jopa ikära­sis­mista niin työelä­mässä kuin palve­lu­jen­kin suhteen.

16.3.2023

Nyt on oikea aika työn­teon kunnian­pa­lau­tuk­selle

Edel­tä­vät suku­pol­vet ovat työl­lään raken­ta­neet Suomesta sivis­ty­neen, hyvin­voi­van ja vauraan yhteis­kun­nan. Meillä on velvol­li­suus pitää huoli siitä, että Suomi on yhtä hyvä maa lapsil­lemme ja heidän lapsil­leen. Siksi hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­nen on seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä.

7.3.2023

Elina Valto­nen: Puoli­te­taan köyhyys Suomessa

Suomessa elää noin 600 000 ihmistä köyhyy­dessä. Yhteis­kun­nan tavoit­teena tulee köyhyy­den vähen­tä­mi­nen pitkällä tähtäi­mellä. Tule­valla vaali­kau­della tämä tulee aset­taa myös

Skip to content