Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Työ / Kokoo­muk­sen Wallin­heimo: SDP:n puolue­val­tuusto uhoaa, pelot­te­lee ja aliar­vioi suoma­lai­sia

Kokoo­muk­sen Wallin­heimo: SDP:n puolue­val­tuusto uhoaa, pelot­te­lee ja aliar­vioi suoma­lai­sia

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Sinuhe Wallin­hei­mon mukaan SDP:n puolue­val­tuus­ton kanna­no­tossa esit­tämä kritiikki halli­tuk­sen poli­tiik­kaa kohtaan on suurilla kirjai­milla esitet­tyä sisäl­lö­töntä uhoa.

SDP:n omat vaih­toeh­dot joko puut­tu­vat koko­naan tai ovat korkein­taan näen­näi­siä. Wallin­heimo pitää tällaista keskus­te­lu­tyy­liä suoma­lais­ten aliar­voi­mi­sena.

- On vali­tet­ta­vaa, että johtava oppo­si­tio­puo­lue ei saa aikaan mitään kunnol­lista sisäl­töä kritii­kil­leen vaan tyytyy tois­te­le­maan samoja fraa­seja viikosta toiseen. Esimer­kiksi sote-uudis­tuk­sessa SDP maalaa uhka­ku­via väit­täen sen johta­van kaaok­seen, jos ihmi­set saisi­vat­kin itse valita, mihin menee hoidet­ta­vaksi. Ehkä SDP on vain salaa turhau­tu­nut siitä, että sen omat näytöt sote-uudis­tuk­sen valmis­te­lussa viime kaudelta eivät varsi­nai­sesti ole mitkään päätä huimaa­vat, Wallin­heimo arve­lee.

- SDP:llä itsel­lään ei ole mitään todel­lista omaa vaih­toeh­toa nykyi­selle tilan­teelle, jonka ongel­mat ovat ylei­sessä tiedossa. SDP toki sanoo, että ihmis­ten pitää päästä hoitoon ja hoidon pitää olla laadu­kasta. Mutta kun kaikki ovat tavoit­teesta samaa mieltä, mikä ”vaih­toehto” se muka on, Wallin­heimo kysyy.

Vaikka SDP:n puolue­val­tuus­ton 17.4.2016 esit­tä­män kannan­o­ton otsikko on ”vienti vetä­mään”, kanna­no­tossa vien­tiä käsi­tel­lään vain parin viit­tauk­sen verran. SDP vaatii lisää vetu­riy­ri­tyk­siä ja koti­mai­sia refe­rens­si­mark­ki­noita mutta ei esitä mitään keinoja edes näiden avaus­tensa toteut­ta­mi­seen. Kustan­nus­kil­pai­lu­ky­vyn vahvis­ta­mi­sen suhteen SDP:llä ei näytä olevan minkään­lai­sia eväitä. Kautta linjan patent­ti­rat­kai­suna vaikut­taa olevan julkis­ten meno­jen kasvat­ta­mi­nen. Kilpai­lu­ky­ky­so­pi­muk­sesta SDP ei Wallin­hei­mon havain­to­jen mukaan pysty päät­tä­mään edes, onko puolue siitä itsensä kanssa samaa vai eri mieltä.

- SDP:n uusin hokema työl­li­syys­po­li­tii­kan jättä­mi­sestä ”yhden kortin varaan” on ensin­nä­kin epätosi, ja toiseksi epäloo­gi­nen. Ymmär­tääk­seni SDP on nime­no­maan toivo­nut, että kilpai­lu­ky­ky­uu­dis­tuk­set tehtäi­siin vuoro­pu­he­lussa työmark­ki­naos­a­puol­ten kanssa. Nyt SDP katsoo, että sopi­mus onkin valinta ruton ja kole­ran väliltä. Rinne voisi nyt ihan suoraan vastata, edus­taako sopi­mus hänelle ruttoa vai kole­raa ja toivooko hän sen onnis­tu­mista vai epäon­nis­tu­mista, Wallin­heimo vaatii.

- Halli­tuk­sen talous­po­li­tii­kan perus­vi­ri­tys on EU-komis­sion, OECD:n, IMF:n ja Suomessa talous­po­li­tii­kan arvioin­ti­neu­vos­ton mukaan oikea. Julkista taloutta on vält­tä­mä­töntä asteit­tain tasa­pai­not­taa, jotta velkaan­tu­mis­ke­hi­tys saatai­siin kuriin ja Krei­kan tie estet­tyä. Kustan­nus­kil­pai­lu­ky­kyä pitää vahvis­taa, jotta vien­tia­lat voisi­vat helpom­min voit­taa kaup­poja maail­malla. Kasvua ja työl­lis­ty­mistä hait­ta­via sään­tely- ja vero­kyn­nyk­siä on madal­let­tava. Ja kaik­kea tätä halli­tus tekee, Wallin­heimo toteaa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

27.9.2020

Puolue­val­tuus­tolta linjauk­sia työn, ympä­ris­tön ja ilmas­ton tilan sekä ihmi­soi­keuk­sien edis­tä­mi­sen puolesta

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto käsit­teli kaksi­päi­väi­sessä kokouk­ses­saan 26.–27.9. aloit­teet, joita ei ehditty käsi­tellä Porin puolue­ko­kouk­sessa aiem­min syys­kuussa. Puolue­val­tuusto käsit­teli kaik­ki­aan 99 aloi­tetta.

18.9.2020

Oppo­si­tio jättää väli­ky­sy­myk­sen halli­tus­oh­jel­man talous- ja työl­li­syys­ta­voit­tei­den hylkää­mi­sestä

Kokoo­muk­sen, Perus­suo­ma­lais­ten, KD:n ja Liike Nytin edus­kun­ta­ryh­mät jättä­vät väli­ky­sy­myk­sen halli­tus­oh­jel­man talous- ja työl­li­syys­ta­voit­tei­den hylkää­mi­sestä. Edus­kun­ta­ryh­mien mielestä halli­tuk­sen talous­po­li­tiikka ei ole

19.8.2020

Teko­jen aika on nyt!

Vaikeat ajat eivät ole syy lykätä työl­li­syys­toi­mia. Keinoja työpaik­ko­jen lisää­mi­seksi on, jos vain tahtoa löytyy. Kokoo­mus ehdot­taa uudis­tuk­sia, joilla työtä