Kokoo­muksen Wallin­heimo: Hallitus ei lannistu työlli­syys­ta­voitteen edessä – kokoomus.fi
MENU
Kokoo­muksen Wallin­heimo: Hallitus ei lannistu työlli­syys­ta­voitteen edessä

Kokoo­muksen Wallin­heimo: Hallitus ei lannistu työlli­syys­ta­voitteen edessä

Julkaistu: 05.04.2016 Uncategorized

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän varapu­heen­johtaja, kansan­edustaja Sinuhe Wallin­heimo on tyyty­väinen halli­tuksen kykyyn sopia uusista toimista suoma­laisen työlli­syyden ja yrittä­jyyden vahvis­ta­mi­seksi. Päätökset osoit­tavat sen, että hallitus ei lannistu kunnian­hi­moisen työlli­syys­ta­voit­teensa edessä.

”Uudet toimet työlli­syyden ja yrittä­jyyden lisää­mi­seksi ovat osoitus halli­tuksen päättä­vyy­destä muuttaa Suomen talouden kehitys­suunta. Yhdessä kilpai­lu­ky­ky­so­pi­muksen kanssa uudet toimet luovat vakaamman pohjan tämän tavoitteen saavut­ta­mi­seksi ”, toteaa Wallin­heimo.

Erityisen paljon kiitosta Wallin­heimo antaa halli­tuksen päätök­selle laajentaa ja jousta­voittaa työttö­myy­se­tuuksiin käytet­tävän rahan käyttö­mah­dol­li­suuksia. Esimer­kiksi yrittä­jäksi ryhty­välle työttö­mälle työnha­ki­jalle myönnetään enintään 12 kk ajaksi perus­päivän suuruinen start­tiraha ja tämä voidaan rahoittaa työttö­myy­se­tuus­mää­rä­ra­hoista.

”Hallitus on tässä asiassa kuunnellut työtä vailla olevien toivetta tehdä yrittä­jyy­destä vartee­no­tet­ta­vampi vaihtoehto. Muutos aiempaan on iso. Jatkossa passii­vi­selle työttö­myy­delle on olemassa aktii­vinen, yrittä­jyyteen perustuva, vaihtoehto”, jatkaa Wallin­heimo.

Riihessä sovitusta halli­tuksen yrittä­jyys­pa­ke­tissa Wallin­heimo odottaa ainakin halli­tus­oh­jel­massa sovit­tujen yrittä­jyyden edelly­tysten paran­ta­mista.

”Yrittäjien kannalta tärkeintä olisi nyt saada liikkeelle Sipilän halli­tus­oh­jel­massa mainitut maksu­pe­rus­teinen arvon­li­sävero, sukupol­ven­vaih­dos­ti­lan­teiden helpot­ta­minen, kotita­lous­vä­hen­nyksen korotus sekä yrittä­jä­vä­hennys. Kaikki nämä toimet yhdessä paran­tai­sivat suoraan tai välil­li­sesti suoma­laisten yritysten mahdol­li­suuksia työllistää”, sanoo Wallin­heimo.

Tarkempi toimen­pi­de­lista ja toteut­ta­mi­sai­ka­taulu työlli­syyttä ja yrittä­jyyttä vahvis­ta­vista toimen­pi­teistä julkis­tetaan viikon kuluttua, 12. huhti­kuuta. Hallitus on myös sopinut, että syksyn 2016 budjet­ti­rii­hessä päätetään vielä uusista työlli­syyttä vahvis­ta­vista toimista, jotka valmis­tellaan oikeus- ja työmi­nisteri Jari Lindströmin johdolla.


Kokoomus.fi