Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Talous / Kokoo­muk­sen Wallin­heimo: Halli­tus ei lannistu työl­li­syys­ta­voit­teen edessä

Kokoo­muk­sen Wallin­heimo: Halli­tus ei lannistu työl­li­syys­ta­voit­teen edessä

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Sinuhe Wallin­heimo on tyyty­väi­nen halli­tuk­sen kykyyn sopia uusista toimista suoma­lai­sen työl­li­syy­den ja yrit­tä­jyy­den vahvis­ta­mi­seksi. Päätök­set osoit­ta­vat sen, että halli­tus ei lannistu kunnian­hi­moi­sen työl­li­syys­ta­voit­teensa edessä.

”Uudet toimet työl­li­syy­den ja yrit­tä­jyy­den lisää­mi­seksi ovat osoi­tus halli­tuk­sen päät­tä­vyy­destä muut­taa Suomen talou­den kehi­tys­suunta. Yhdessä kilpai­lu­ky­ky­so­pi­muk­sen kanssa uudet toimet luovat vakaam­man pohjan tämän tavoit­teen saavut­ta­mi­seksi ”, toteaa Wallin­heimo.

Erityi­sen paljon kiitosta Wallin­heimo antaa halli­tuk­sen päätök­selle laajen­taa ja jous­ta­voit­taa työt­tö­myy­se­tuuk­siin käytet­tä­vän rahan käyt­tö­mah­dol­li­suuk­sia. Esimer­kiksi yrit­tä­jäksi ryhty­välle työt­tö­mälle työn­ha­ki­jalle myön­ne­tään enin­tään 12 kk ajaksi perus­päi­vän suurui­nen start­ti­raha ja tämä voidaan rahoit­taa työt­tö­myy­se­tuus­mää­rä­ra­hoista.

”Halli­tus on tässä asiassa kuun­nel­lut työtä vailla olevien toivetta tehdä yrit­tä­jyy­destä vartee­no­tet­ta­vampi vaih­toehto. Muutos aiem­paan on iso. Jatkossa passii­vi­selle työt­tö­myy­delle on olemassa aktii­vi­nen, yrit­tä­jyy­teen perus­tuva, vaih­toehto”, jatkaa Wallin­heimo.

Riihessä sovi­tusta halli­tuk­sen yrit­tä­jyys­pa­ke­tissa Wallin­heimo odot­taa aina­kin halli­tus­oh­jel­massa sovit­tu­jen yrit­tä­jyy­den edel­ly­tys­ten paran­ta­mista.

”Yrit­tä­jien kannalta tärkeintä olisi nyt saada liik­keelle Sipi­län halli­tus­oh­jel­massa maini­tut maksu­pe­rus­tei­nen arvon­li­sä­vero, suku­pol­ven­vaih­dos­ti­lan­tei­den helpot­ta­mi­nen, koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen koro­tus sekä yrit­tä­jä­vä­hen­nys. Kaikki nämä toimet yhdessä paran­tai­si­vat suoraan tai välil­li­sesti suoma­lais­ten yritys­ten mahdol­li­suuk­sia työl­lis­tää”, sanoo Wallin­heimo.

Tarkempi toimen­pi­de­lista ja toteut­ta­mi­sai­ka­taulu työl­li­syyttä ja yrit­tä­jyyttä vahvis­ta­vista toimen­pi­teistä julkis­te­taan viikon kulut­tua, 12. huhti­kuuta. Halli­tus on myös sopi­nut, että syksyn 2016 budjet­ti­rii­hessä pääte­tään vielä uusista työl­li­syyttä vahvis­ta­vista toimista, jotka valmis­tel­laan oikeus- ja työmi­nis­teri Jari Lind­strö­min johdolla.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

10.10.2023

Ryhmä­pu­heen­joh­taja Mart­ti­nen: Hyvin­voin­tiyh­teis­kunta voidaan raken­taa vain kestä­vän talou­den varaan

Halli­tus lähtee uudis­ta­maan Suomea vasem­mis­to­hal­li­tuk­sen valta­kau­den jälkeen. Olemme saaneet perin­tönä mitta­vat alijää­mät, raskaan velka­las­tin ja teke­mät­tö­mät refor­mit.

14.6.2023

Koko­muus­mep­pien kolme täkyä parla­men­tin loppu­kau­teen

Euroo­pan parla­men­tin istun­to­kausi on kään­ty­mässä pian loppusuo­ralle. Viisi­vuo­ti­sen kauden aikana on ehti­nyt tapah­tua paljon, ja usein rutii­nin­omai­selta sekä puudut­ta­valta näyt­tävä lain­sää­dän­tö­työ on ollut hyvin poik­keuk­sel­lista tällä kaudella. Prio­ri­teet­teja on laitettu uusiksi esimer­kiksi koro­na­pan­de­mian, Venä­jän aloit­ta­man hyök­käys­so­dan sekä siitä seuran­neen ener­gia­krii­sin seurauk­sena. Viimeistä vuotta Euroo­pan parla­men­tissa leimaa­vat näiden ohella ja näistä johtuen erityi­sesti Ukrai­nan tilanne sekä talous- ja oikeus­val­tio­ky­sy­myk­set.

23.3.2023

Nyt on oikea aika luoda uutta kasvua ja paran­taa palve­luita digi­ta­li­saa­tion keinoin

Kokoo­muk­sen tavoit­teena on digi­ta­li­saa­tion ja uuden tekno­lo­gian täysi­mää­räi­nen hyödyn­tä­mi­nen ihmis­läh­töi­sesti koko yhteis­kun­nan hyväksi. Perus­tan tavoit­teen saavut­ta­mi­selle luo uusien tekno­lo­gioi­den kehit­tä­mi­sen ja hyödyn­tä­mi­sen mahdol­lis­tava toimin­taym­pä­ristö, jonka ytimessä ovat data, sen liik­ku­mi­nen eri järjes­tel­mien välillä ja siitä jalos­tettu tieto.

Skip to content