Kokoo­muk­sen Wallin­heimo: Halli­tus ei lannistu työl­li­syys­ta­voit­teen edessä

Julkaistu: 05.04.2016

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Sinuhe Wallin­heimo on tyyty­väi­nen halli­tuk­sen kykyyn sopia uusista toimista suoma­lai­sen työl­li­syy­den ja yrit­tä­jyy­den vahvis­ta­mi­seksi. Päätök­set osoit­ta­vat sen, että halli­tus ei lannistu kunnian­hi­moi­sen työl­li­syys­ta­voit­teensa edessä.

”Uudet toimet työl­li­syy­den ja yrit­tä­jyy­den lisää­mi­seksi ovat osoi­tus halli­tuk­sen päät­tä­vyy­destä muut­taa Suomen talou­den kehi­tys­suunta. Yhdessä kilpai­lu­ky­ky­so­pi­muk­sen kanssa uudet toimet luovat vakaam­man pohjan tämän tavoit­teen saavut­ta­mi­seksi ”, toteaa Wallin­heimo.

Erityi­sen paljon kiitosta Wallin­heimo antaa halli­tuk­sen päätök­selle laajen­taa ja jous­ta­voit­taa työt­tö­myy­se­tuuk­siin käytet­tä­vän rahan käyt­tö­mah­dol­li­suuk­sia. Esimer­kiksi yrit­tä­jäksi ryhty­välle työt­tö­mälle työn­ha­ki­jalle myön­ne­tään enin­tään 12 kk ajaksi perus­päi­vän suurui­nen start­ti­raha ja tämä voidaan rahoit­taa työt­tö­myy­se­tuus­mää­rä­ra­hoista.

”Halli­tus on tässä asiassa kuun­nel­lut työtä vailla olevien toivetta tehdä yrit­tä­jyy­destä vartee­no­tet­ta­vampi vaih­toehto. Muutos aiem­paan on iso. Jatkossa passii­vi­selle työt­tö­myy­delle on olemassa aktii­vi­nen, yrit­tä­jyy­teen perus­tuva, vaih­toehto”, jatkaa Wallin­heimo.

Riihessä sovi­tusta halli­tuk­sen yrit­tä­jyys­pa­ke­tissa Wallin­heimo odot­taa aina­kin halli­tus­oh­jel­massa sovit­tu­jen yrit­tä­jyy­den edel­ly­tys­ten paran­ta­mista.

”Yrit­tä­jien kannalta tärkeintä olisi nyt saada liik­keelle Sipi­län halli­tus­oh­jel­massa maini­tut maksu­pe­rus­tei­nen arvon­li­sä­vero, suku­pol­ven­vaih­dos­ti­lan­tei­den helpot­ta­mi­nen, koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen koro­tus sekä yrit­tä­jä­vä­hen­nys. Kaikki nämä toimet yhdessä paran­tai­si­vat suoraan tai välil­li­sesti suoma­lais­ten yritys­ten mahdol­li­suuk­sia työl­lis­tää”, sanoo Wallin­heimo.

Tarkempi toimen­pi­de­lista ja toteut­ta­mi­sai­ka­taulu työl­li­syyttä ja yrit­tä­jyyttä vahvis­ta­vista toimen­pi­teistä julkis­te­taan viikon kulut­tua, 12. huhti­kuuta. Halli­tus on myös sopi­nut, että syksyn 2016 budjet­ti­rii­hessä pääte­tään vielä uusista työl­li­syyttä vahvis­ta­vista toimista, jotka valmis­tel­laan oikeus- ja työmi­nis­teri Jari Lind­strö­min johdolla.