Kokoomus.fi
MENU
Kokoo­muksen Virolainen: Yhteistyö ja vapaa­eh­toisuus pakko­lu­nas­tusten edelle

Kokoo­muksen Virolainen: Yhteistyö ja vapaa­eh­toisuus pakko­lu­nas­tusten edelle

Julkaistu: 17.10.2014 Uutiset

Kokoo­muksen varapu­heen­johtaja, kansan­edustaja Anne-Mari Virolainen ihmet­telee vihreiden arvos­telua ympäris­tö­mi­nisteri Sanni Grahn-Laasosta kohtaan. Virolainen painottaa, ettei Kokoomus aio tinkiä luonnon­suo­jelun tavoit­teista eikä myöskään arvok­kaiden suoalueiden suoje­lusta.

?Soiden­suo­je­luoh­jelma etenee eikä tavoit­teista tingitä. Nyt otetun aikalisän aikana selvi­tetään, miten vapaa­eh­toista luonnon­suo­jelua voitaisiin edistää myös soiden suoje­lussa. Tulokset ratkai­sevat, eivät keinot?, toteaa Virolainen.

Virolainen pitää vapaa­eh­toi­sessa metsien­suo­je­lussa METSO-ohjel­massa saavu­tettuja tuloksia hyvinä. Virolaisen mukaan on etsittävä sellaiset keinot suojella ympäristöä, mitkä tuovat myös parhaat tulokset.

?METSO-ohjelman tulokset osoit­tivat, ettei vapaa­eh­toisuus kuihduta ihmisten halua suojella ympäris­töään ? päinvastoin. Vanha­kan­tainen suojelu perustuu alueiden pakko­lu­nas­tukseen, parempi tapa taas yhteis­työhön ja sitou­tu­miseen. Siksi on viisasta selvittää, voitai­siinko myös soiden­suo­je­lussa edetä enemmän vapaa­eh­toi­suuden kuin pakon pohjalta?, painottaa Virolainen.

Virolainen muistuttaa, että valtio­neu­voston periaa­te­pää­töksen mukai­sesti halli­tus­puo­lueet ? mukaan lukien silloinen ympäris­tö­mi­nisteri Niinistö ? ovat päättäneet yhdessä selvittää keinot soiden vapaa­eh­toiseen suoje­le­miseen.

?Kummal­lista, että vihreät ovat nyt yhtäkkiä unohtaneet hyväk­sy­neensä itse päättä­neensä selvittää vapaa­eh­toisen soiden­suo­jelun. Ilmei­sesti oppositio-vaihde on kytketty päälle, vaikka vapaa­eh­toisen metsien­suo­jelun tulokset ovat olleet rohkai­sevia. Miksi ministeri ei saisi nyt selvittää vapaa­eh­toisen suojelun mahdol­li­suuksia, kun siitä on vielä aikai­semmin päätetty yhdessä tuumin??, painottaa Virolainen.


Kokoomus.fi