Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen Viro­lai­nen: Yhteis­työ ja vapaa­eh­toi­suus pakko­lu­nas­tus­ten edelle

Kokoo­muk­sen Viro­lai­nen: Yhteis­työ ja vapaa­eh­toi­suus pakko­lu­nas­tus­ten edelle

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Anne-Mari Viro­lai­nen ihmet­te­lee vihrei­den arvos­te­lua ympä­ris­tö­mi­nis­teri Sanni Grahn-Laasosta kohtaan. Viro­lai­nen painot­taa, ettei Kokoo­mus aio tinkiä luon­non­suo­je­lun tavoit­teista eikä myös­kään arvok­kai­den suoa­luei­den suoje­lusta.

?Soiden­suo­je­luoh­jelma etenee eikä tavoit­teista tingitä. Nyt otetun aika­li­sän aikana selvi­te­tään, miten vapaa­eh­toista luon­non­suo­je­lua voitai­siin edis­tää myös soiden suoje­lussa. Tulok­set ratkai­se­vat, eivät keinot?, toteaa Viro­lai­nen.

Viro­lai­nen pitää vapaa­eh­toi­sessa metsien­suo­je­lussa METSO-ohjel­massa saavu­tet­tuja tulok­sia hyvinä. Viro­lai­sen mukaan on etsit­tävä sellai­set keinot suojella ympä­ris­töä, mitkä tuovat myös parhaat tulok­set.

?METSO-ohjel­man tulok­set osoit­ti­vat, ettei vapaa­eh­toi­suus kuih­duta ihmis­ten halua suojella ympä­ris­töään ? päin­vas­toin. Vanha­kan­tai­nen suojelu perus­tuu aluei­den pakko­lu­nas­tuk­seen, parempi tapa taas yhteis­työ­hön ja sitou­tu­mi­seen. Siksi on viisasta selvit­tää, voitai­siinko myös soiden­suo­je­lussa edetä enem­män vapaa­eh­toi­suu­den kuin pakon pohjalta?, painot­taa Viro­lai­nen.

Viro­lai­nen muis­tut­taa, että valtio­neu­vos­ton peri­aa­te­pää­tök­sen mukai­sesti halli­tus­puo­lu­eet ? mukaan lukien silloi­nen ympä­ris­tö­mi­nis­teri Niinistö ? ovat päät­tä­neet yhdessä selvit­tää keinot soiden vapaa­eh­toi­seen suoje­le­mi­seen.

?Kummal­lista, että vihreät ovat nyt yhtäk­kiä unoh­ta­neet hyväk­sy­neensä itse päät­tä­neensä selvit­tää vapaa­eh­toi­sen soiden­suo­je­lun. Ilmei­sesti oppo­si­tio-vaihde on kytketty päälle, vaikka vapaa­eh­toi­sen metsien­suo­je­lun tulok­set ovat olleet rohkai­se­via. Miksi minis­teri ei saisi nyt selvit­tää vapaa­eh­toi­sen suoje­lun mahdol­li­suuk­sia, kun siitä on vielä aikai­sem­min päätetty yhdessä tuumin??, painot­taa Viro­lai­nen.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content