Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen Viro­lai­nen: Yhteis­työ ja vapaa­eh­toi­suus pakko­lu­nas­tus­ten edelle

Kokoo­muk­sen Viro­lai­nen: Yhteis­työ ja vapaa­eh­toi­suus pakko­lu­nas­tus­ten edelle

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Anne-Mari Viro­lai­nen ihmet­te­lee vihrei­den arvos­te­lua ympä­ris­tö­mi­nis­teri Sanni Grahn-Laasosta kohtaan. Viro­lai­nen painot­taa, ettei Kokoo­mus aio tinkiä luon­non­suo­je­lun tavoit­teista eikä myös­kään arvok­kai­den suoa­luei­den suoje­lusta.

?Soiden­suo­je­luoh­jelma etenee eikä tavoit­teista tingitä. Nyt otetun aika­li­sän aikana selvi­te­tään, miten vapaa­eh­toista luon­non­suo­je­lua voitai­siin edis­tää myös soiden suoje­lussa. Tulok­set ratkai­se­vat, eivät keinot?, toteaa Viro­lai­nen.

Viro­lai­nen pitää vapaa­eh­toi­sessa metsien­suo­je­lussa METSO-ohjel­massa saavu­tet­tuja tulok­sia hyvinä. Viro­lai­sen mukaan on etsit­tävä sellai­set keinot suojella ympä­ris­töä, mitkä tuovat myös parhaat tulok­set.

?METSO-ohjel­man tulok­set osoit­ti­vat, ettei vapaa­eh­toi­suus kuih­duta ihmis­ten halua suojella ympä­ris­töään ? päin­vas­toin. Vanha­kan­tai­nen suojelu perus­tuu aluei­den pakko­lu­nas­tuk­seen, parempi tapa taas yhteis­työ­hön ja sitou­tu­mi­seen. Siksi on viisasta selvit­tää, voitai­siinko myös soiden­suo­je­lussa edetä enem­män vapaa­eh­toi­suu­den kuin pakon pohjalta?, painot­taa Viro­lai­nen.

Viro­lai­nen muis­tut­taa, että valtio­neu­vos­ton peri­aa­te­pää­tök­sen mukai­sesti halli­tus­puo­lu­eet ? mukaan lukien silloi­nen ympä­ris­tö­mi­nis­teri Niinistö ? ovat päät­tä­neet yhdessä selvit­tää keinot soiden vapaa­eh­toi­seen suoje­le­mi­seen.

?Kummal­lista, että vihreät ovat nyt yhtäk­kiä unoh­ta­neet hyväk­sy­neensä itse päät­tä­neensä selvit­tää vapaa­eh­toi­sen soiden­suo­je­lun. Ilmei­sesti oppo­si­tio-vaihde on kytketty päälle, vaikka vapaa­eh­toi­sen metsien­suo­je­lun tulok­set ovat olleet rohkai­se­via. Miksi minis­teri ei saisi nyt selvit­tää vapaa­eh­toi­sen suoje­lun mahdol­li­suuk­sia, kun siitä on vielä aikai­sem­min päätetty yhdessä tuumin??, painot­taa Viro­lai­nen.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content