Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Sivistys / Vartiai­nen: Korkea­kou­lu­jen pääomit­ta­mi­nen on maamme edun mukaista

Vartiai­nen: Korkea­kou­lu­jen pääomit­ta­mi­nen on maamme edun mukaista

Julkaistu:

Opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­teri Sanni Grahn-Laaso­nen avasi halli­tuk­sen suun­ni­tel­mia korkea­kou­lu­jen rahoi­tuk­sen kehit­tä­mi­sestä tänään Lännen Median haas­tat­te­lussa.

Halli­tus valmis­te­lee sato­jen miljoo­nien euro­jen pääomi­tusta yliopis­toille ja ammat­ti­kor­kea­kou­luille. Päätök­siä tehtäi­siin ensi keväänä. Kansan­edus­taja Juhana Vartiai­nen kannat­taa pääomit­ta­mista, sillä korkea­kou­lu­jen pääoma on todella tule­vai­suu­den pääomaa.

– Valtion omai­suu­den uudel­leen järjes­tely esimer­kiksi myymällä omai­suutta ja sijoit­ta­malla rahat korkea­kou­lui­hin on hyvä keino tiukassa talous­ti­lan­teessa. Se ei vaadi velan­ot­toa tai vastaa­via sääs­töjä muualta, vaan on tapa lait­taa “tase töihin”, kuten päämi­nis­te­ri­kin on vaati­nut, sanoo Vartiai­nen.

Valtion yrity­so­mis­tus­ten muut­ta­mi­nen yliopis­to­jen pääomaksi on Vartiai­sen mukaan erit­täin viisasta.

– Tutki­muk­set osoit­ta­vat, että valtio ei ole omis­ta­jana erityi­sen hyvä, päin­vas­toin. Sitä vastoin korkea­kou­lu­jen pääoma on todella tule­vai­suu­den pääomaa. Pääomit­ta­mi­nen on prikul­leen maamme edun mukaista, ja kokoo­mus toivoo, että tällä toimin­ta­ta­valla voidaan lähi­vuo­sina edetä vielä paljon suurem­massa mitta­kaa­vassa, sanoo Vartiai­nen.

– Pääomit­ta­mista on jo ehditty vähek­sy­mään sanoen, että toimella ei korvata vuosi­ta­solla tehtyjä sääs­töjä. Ei korva­ta­kaan, mutta se on askel parem­paan suun­taan: pääomi­tus paran­taa taita­vasti toimi­vien korkea­kou­lu­jen toimin­ta­ky­kyä ja riskin­kan­to­ky­kyä, Vartiai­nen arvioi.

– Talous­vii­saat Holm­ström, Kork­man ja Vihriälä esit­ti­vät pääomit­ta­mi­sen kytke­mistä raken­ne­uu­dis­tuk­siin. Tämä on oikein. Halli­tus kunnioit­taa tieteen auto­no­miaa, mutta velvol­li­suu­temme on myös pitää huolta korkea­kou­lu­jen ja tieteen määrä­ra­ho­jen tehok­kaasta käytöstä. Kansain­vä­li­sesti kilpai­lu­ky­kyis­ten tutki­mus- ja opis­ke­lu­yh­tei­sön synty­mi­nen vaatii valtiolta kannus­ti­mia, Vartiai­nen jatkaa.

Korkea­kou­lu­jen ja tieteen määrä­ra­hat opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riön kehyk­sessä vähe­ne­vät tällä halli­tus­kau­della 3,2 miljar­dista 3,1 miljar­diin euroon. Yliopis­to­jen suora valtion­ra­hoi­tus on palan­nut noin vuoden 2009 tasolle.

– Suora valtion­ra­hoi­tus korkea­kou­luille on vähen­ty­nyt, mutta samalla Suomen Akate­mian kilpail­lut tutki­mus­mää­rä­ra­hat ovat kasva­neet 100 miljoo­nalla ja stra­te­gi­sen tutki­muk­sen rahoi­tus 40 miljoo­nalla. Halli­tus on varan­nut lisäksi 105 miljoo­nan euroa korkea­kou­luo­pe­tuk­seen ja nuor­ten tutki­joi­den tuke­mi­seen kahden vuoden aikana. Kärki­han­ke­pa­nos­tuk­silla osaa­mista ja koulu­tusta tuetaan monin eri tavoin. Johto­pää­tös tästä on, että ei nyt olla maail­man­lo­pun tilan­teessa, vaan oikealla uralla kulje­taan. Vahvis­ta­mista tarvi­taan vielä lisää, ja pääomi­tus on tähän erin­omai­nen keino, Vartiai­nen päät­tää.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.3.2023

Sofia Vikman: Minna Canth lait­taisi perus­o­pe­tuk­sen kuntoon

Tänään 19.3. lipu­tamme Minna Cant­hin päivän eli tasa-arvon päivän kunniaksi. Canth on ensim­mäi­nen suoma­lai­nen nainen, joka sai oman lipu­tus­päi­vän. Canth

15.3.2023

Kokoo­muk­sen 15 keinoa koulu­tuk­sen kunnian­pa­lau­tuk­seen

Kokoo­mus haluaa lisätä keskus­te­lua suoma­lai­sen koulu­tuk­sen tule­vai­suu­desta ja osaa­mis­ta­son kasvat­ta­mi­sesta. Puolue haluaa tuoda osaksi käytä­vää talous­kes­kus­te­lua osaa­mi­sen ja koulu­tuk­sen merki­tyk­sen.

14.3.2023

Kokoo­muk­sen, Kokoo­mus­opis­ke­li­joi­den ja Kokoo­mus­nuor­ten puheen­joh­ta­jat: koulu­tuk­sen rahoi­tus ja opis­ke­li­joi­den toimeen­tulo turvat­tava

Koulu­tus ja osaa­mi­nen on tule­vai­suu­den perusta. Suomen menes­tys on nojan­nut osaa­mis­pää­omaamme, ja sitä pääomaa me emme saa syödä. Kokoo­mus on

Skip to content