Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Sampsa Kataja: avoliit­to­jen turvaan paran­nusta

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Sampsa Kataja: avoliit­to­jen turvaan paran­nusta

Julkaistu:

 

Halli­tuk­sen esitys oli edus­kun­nan ensim­mäi­sessä käsit­te­lyssä keski­viik­koil­tana. Halli­tus­puo­lu­eet ovat sopi­neet, että avoliit­to­laki käsi­tel­lään edus­kun­nassa niin sanot­tuna oman tunnon kysy­myk­senä.

- 2010-luvun Suomessa päät­tä­jien olisi syytä tunnus­taa, että keskuu­des­samme on avoliit­toja ja muita esia­viol­li­sia suhteita. Perheistä jopa viides­osa on avoliit­to­per­heitä ja avolii­tossa elää jopa 600 000 suoma­laista. Avoliit­to­jen määrän kasvaessa lain­sää­dän­töä on ajan­mu­kais­tet­tava, Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Sampsa Kataja toteaa.

Halli­tuk­sen lakie­si­tyk­sen tarkoi­tus on turvata avolii­ton päät­tyessä molem­pien osapuol­ten oikeu­det. Uuden lain sään­nök­set koski­si­vat avopa­reja, jotka ovat eläneet yhteis­ta­lou­dessa vähin­tään viisi vuotta sekä avopa­reja, joilla on tai on ollut yhtei­nen tai yhtei­sessä huol­lossa oleva lapsi.

Mikäli avolii­ton purkau­tu­mi­sessa ajau­du­taan riita­ti­lan­tee­seen, omai­suu­den jako ei aina toteudu kohtuul­li­sesti. Nykyi­nen lain­sää­däntö ei ole pysty­nyt koko­naan pois­ta­maan ongel­mia ja sään­nök­set ovat seka­via.

Lakie­si­tyk­sen mukaan eron sattuessa kumpi­kin puoli­soista pitää edel­leen oman omai­suu­tensa. Tähän esitys ei puutu millään tavalla. Näin ollen avolii­ton myötä ei synny avio­lii­ton mukana tule­vaa avio-oikeutta. Kyseessä ei siis ole omai­suu­den ositus vaan omai­suu­den erot­telu.

- Uuden lain mukaan puoliso voi olla oikeu­tettu hyvi­tyk­seen toiselta, jos on esimer­kiksi kotona teke­mäl­lään työllä mahdol­lis­ta­nut toisen omai­suu­den kartut­ta­mi­sen. Käytän­nössä olen törmän­nyt tähän ongel­maan lukui­sia kertoa asian­ajo­työssä. Lapsia kotona hoita­nut on käyt­tä­nyt kaikki tulonsa perheen arki­me­noi­hin, kun toisen nimiin on kerään­ty­nyt kaikki omai­suus asun­nosta kodin elekt­ro­niik­kaan. Ei tieten­kään ole kohtuul­lista, että kotona lapsia hoita­nut jää erossa puille paljaille, Kataja linjaa.

- Vastaa­van­lai­sia kohtuut­to­muuk­sia on synty­nyt, kun toinen puoliso on raken­ta­nut tai remon­toi­nut toisen puoli­son nimissä ollutta asun­toa. Joku hyvi­tys tästä­kin kai kuuluu eroti­lan­teessa laskea, Kataja sanoo.

Edus­kunta äänes­tää halli­tuk­sen toden­nä­köi­sesti ensi viikon tiis­taina.

 Lisä­tie­toja:

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Sampsa Kataja, gsm 050 512 2571

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content