Kokoo­muksen varapu­heen­johtaja Sampsa Kataja: avoliit­tojen turvaan paran­nusta – kokoomus.fi
MENU
Kokoo­muksen varapu­heen­johtaja Sampsa Kataja: avoliit­tojen turvaan paran­nusta

Kokoo­muksen varapu­heen­johtaja Sampsa Kataja: avoliit­tojen turvaan paran­nusta

Julkaistu: 18.11.2010 Uncategorized

 

Halli­tuksen esitys oli eduskunnan ensim­mäi­sessä käsit­te­lyssä keski­viik­koiltana. Halli­tus­puo­lueet ovat sopineet, että avoliit­tolaki käsitellään eduskun­nassa niin sanottuna oman tunnon kysymyksenä.

- 2010-luvun Suomessa päättäjien olisi syytä tunnustaa, että keskuu­des­samme on avoliittoja ja muita esiaviol­lisia suhteita. Perheistä jopa viidesosa on avoliit­to­per­heitä ja avolii­tossa elää jopa 600 000 suoma­laista. Avoliit­tojen määrän kasvaessa lainsää­däntöä on ajanmu­kais­tettava, Kokoo­muksen varapu­heen­johtaja Sampsa Kataja toteaa.

Halli­tuksen lakie­si­tyksen tarkoitus on turvata avoliiton päättyessä molempien osapuolten oikeudet. Uuden lain säännökset koski­sivat avopareja, jotka ovat eläneet yhteis­ta­lou­dessa vähintään viisi vuotta sekä avopareja, joilla on tai on ollut yhteinen tai yhtei­sessä huollossa oleva lapsi.

Mikäli avoliiton purkau­tu­mi­sessa ajaudutaan riita­ti­lan­teeseen, omaisuuden jako ei aina toteudu kohtuul­li­sesti. Nykyinen lainsää­däntö ei ole pystynyt kokonaan poistamaan ongelmia ja säännökset ovat sekavia.

Lakie­si­tyksen mukaan eron sattuessa kumpikin puoli­soista pitää edelleen oman omaisuu­tensa. Tähän esitys ei puutu millään tavalla. Näin ollen avoliiton myötä ei synny avioliiton mukana tulevaa avio-oikeutta. Kyseessä ei siis ole omaisuuden ositus vaan omaisuuden erottelu.

- Uuden lain mukaan puoliso voi olla oikeu­tettu hyvitykseen toiselta, jos on esimer­kiksi kotona tekemällään työllä mahdol­lis­tanut toisen omaisuuden kartut­ta­misen. Käytän­nössä olen törmännyt tähän ongelmaan lukuisia kertoa asian­ajo­työssä. Lapsia kotona hoitanut on käyttänyt kaikki tulonsa perheen arkime­noihin, kun toisen nimiin on kerään­tynyt kaikki omaisuus asunnosta kodin elekt­ro­niikkaan. Ei tietenkään ole kohtuul­lista, että kotona lapsia hoitanut jää erossa puille paljaille, Kataja linjaa.

- Vastaa­van­laisia kohtuut­to­muuksia on syntynyt, kun toinen puoliso on raken­tanut tai remon­toinut toisen puolison nimissä ollutta asuntoa. Joku hyvitys tästäkin kai kuuluu eroti­lan­teessa laskea, Kataja sanoo.

Eduskunta äänestää halli­tuksen toden­nä­köi­sesti ensi viikon tiistaina.

 Lisätietoja:

Kokoo­muksen varapu­heen­johtaja Sampsa Kataja, gsm 050 512 2571


Kokoomus.fi