Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Sampsa Kataja: avoliit­to­jen turvaan paran­nusta

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Sampsa Kataja: avoliit­to­jen turvaan paran­nusta

Julkaistu:

 

Halli­tuk­sen esitys oli edus­kun­nan ensim­mäi­sessä käsit­te­lyssä keski­viik­koil­tana. Halli­tus­puo­lu­eet ovat sopi­neet, että avoliit­to­laki käsi­tel­lään edus­kun­nassa niin sanot­tuna oman tunnon kysy­myk­senä.

- 2010-luvun Suomessa päät­tä­jien olisi syytä tunnus­taa, että keskuu­des­samme on avoliit­toja ja muita esia­viol­li­sia suhteita. Perheistä jopa viides­osa on avoliit­to­per­heitä ja avolii­tossa elää jopa 600 000 suoma­laista. Avoliit­to­jen määrän kasvaessa lain­sää­dän­töä on ajan­mu­kais­tet­tava, Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Sampsa Kataja toteaa.

Halli­tuk­sen lakie­si­tyk­sen tarkoi­tus on turvata avolii­ton päät­tyessä molem­pien osapuol­ten oikeu­det. Uuden lain sään­nök­set koski­si­vat avopa­reja, jotka ovat eläneet yhteis­ta­lou­dessa vähin­tään viisi vuotta sekä avopa­reja, joilla on tai on ollut yhtei­nen tai yhtei­sessä huol­lossa oleva lapsi.

Mikäli avolii­ton purkau­tu­mi­sessa ajau­du­taan riita­ti­lan­tee­seen, omai­suu­den jako ei aina toteudu kohtuul­li­sesti. Nykyi­nen lain­sää­däntö ei ole pysty­nyt koko­naan pois­ta­maan ongel­mia ja sään­nök­set ovat seka­via.

Lakie­si­tyk­sen mukaan eron sattuessa kumpi­kin puoli­soista pitää edel­leen oman omai­suu­tensa. Tähän esitys ei puutu millään tavalla. Näin ollen avolii­ton myötä ei synny avio­lii­ton mukana tule­vaa avio-oikeutta. Kyseessä ei siis ole omai­suu­den ositus vaan omai­suu­den erot­telu.

- Uuden lain mukaan puoliso voi olla oikeu­tettu hyvi­tyk­seen toiselta, jos on esimer­kiksi kotona teke­mäl­lään työllä mahdol­lis­ta­nut toisen omai­suu­den kartut­ta­mi­sen. Käytän­nössä olen törmän­nyt tähän ongel­maan lukui­sia kertoa asian­ajo­työssä. Lapsia kotona hoita­nut on käyt­tä­nyt kaikki tulonsa perheen arki­me­noi­hin, kun toisen nimiin on kerään­ty­nyt kaikki omai­suus asun­nosta kodin elekt­ro­niik­kaan. Ei tieten­kään ole kohtuul­lista, että kotona lapsia hoita­nut jää erossa puille paljaille, Kataja linjaa.

- Vastaa­van­lai­sia kohtuut­to­muuk­sia on synty­nyt, kun toinen puoliso on raken­ta­nut tai remon­toi­nut toisen puoli­son nimissä ollutta asun­toa. Joku hyvi­tys tästä­kin kai kuuluu eroti­lan­teessa laskea, Kataja sanoo.

Edus­kunta äänes­tää halli­tuk­sen toden­nä­köi­sesti ensi viikon tiis­taina.

 Lisä­tie­toja:

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Sampsa Kataja, gsm 050 512 2571

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content