• FI
 • SV
 • MENU
  Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Sampsa Kataja: avoliit­to­jen turvaan paran­nusta
  Twiittaa

  Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Sampsa Kataja: avoliit­to­jen turvaan paran­nusta

  Julkaistu: 18.11.2010 Uncategorized

   

  Halli­tuk­sen esitys oli edus­kun­nan ensim­mäi­sessä käsit­te­lyssä keski­viik­koil­tana. Halli­tus­puo­lu­eet ovat sopi­neet, että avoliit­to­laki käsi­tel­lään edus­kun­nassa niin sanot­tuna oman tunnon kysy­myk­senä.

  - 2010-luvun Suomessa päät­tä­jien olisi syytä tunnus­taa, että keskuu­des­samme on avoliit­toja ja muita esia­viol­li­sia suhteita. Perheistä jopa viides­osa on avoliit­to­per­heitä ja avolii­tossa elää jopa 600 000 suoma­laista. Avoliit­to­jen määrän kasvaessa lain­sää­dän­töä on ajan­mu­kais­tet­tava, Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Sampsa Kataja toteaa.

  Halli­tuk­sen lakie­si­tyk­sen tarkoi­tus on turvata avolii­ton päät­tyessä molem­pien osapuol­ten oikeu­det. Uuden lain sään­nök­set koski­si­vat avopa­reja, jotka ovat eläneet yhteis­ta­lou­dessa vähin­tään viisi vuotta sekä avopa­reja, joilla on tai on ollut yhtei­nen tai yhtei­sessä huol­lossa oleva lapsi.

  Mikäli avolii­ton purkau­tu­mi­sessa ajau­du­taan riita­ti­lan­tee­seen, omai­suu­den jako ei aina toteudu kohtuul­li­sesti. Nykyi­nen lain­sää­däntö ei ole pysty­nyt koko­naan pois­ta­maan ongel­mia ja sään­nök­set ovat seka­via.

  Lakie­si­tyk­sen mukaan eron sattuessa kumpi­kin puoli­soista pitää edel­leen oman omai­suu­tensa. Tähän esitys ei puutu millään tavalla. Näin ollen avolii­ton myötä ei synny avio­lii­ton mukana tule­vaa avio-oikeutta. Kyseessä ei siis ole omai­suu­den ositus vaan omai­suu­den erot­telu.

  - Uuden lain mukaan puoliso voi olla oikeu­tettu hyvi­tyk­seen toiselta, jos on esimer­kiksi kotona teke­mäl­lään työllä mahdol­lis­ta­nut toisen omai­suu­den kartut­ta­mi­sen. Käytän­nössä olen törmän­nyt tähän ongel­maan lukui­sia kertoa asian­ajo­työssä. Lapsia kotona hoita­nut on käyt­tä­nyt kaikki tulonsa perheen arki­me­noi­hin, kun toisen nimiin on kerään­ty­nyt kaikki omai­suus asun­nosta kodin elekt­ro­niik­kaan. Ei tieten­kään ole kohtuul­lista, että kotona lapsia hoita­nut jää erossa puille paljaille, Kataja linjaa.

  - Vastaa­van­lai­sia kohtuut­to­muuk­sia on synty­nyt, kun toinen puoliso on raken­ta­nut tai remon­toi­nut toisen puoli­son nimissä ollutta asun­toa. Joku hyvi­tys tästä­kin kai kuuluu eroti­lan­teessa laskea, Kataja sanoo.

  Edus­kunta äänes­tää halli­tuk­sen toden­nä­köi­sesti ensi viikon tiis­taina.

   Lisä­tie­toja:

  Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Sampsa Kataja, gsm 050 512 2571