Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Sampsa Kataja: avoliit­to­jen turvaan paran­nusta

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Sampsa Kataja: avoliit­to­jen turvaan paran­nusta

Julkaistu:

 

Halli­tuk­sen esitys oli edus­kun­nan ensim­mäi­sessä käsit­te­lyssä keski­viik­koil­tana. Halli­tus­puo­lu­eet ovat sopi­neet, että avoliit­to­laki käsi­tel­lään edus­kun­nassa niin sanot­tuna oman tunnon kysy­myk­senä.

- 2010-luvun Suomessa päät­tä­jien olisi syytä tunnus­taa, että keskuu­des­samme on avoliit­toja ja muita esia­viol­li­sia suhteita. Perheistä jopa viides­osa on avoliit­to­per­heitä ja avolii­tossa elää jopa 600 000 suoma­laista. Avoliit­to­jen määrän kasvaessa lain­sää­dän­töä on ajan­mu­kais­tet­tava, Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Sampsa Kataja toteaa.

Halli­tuk­sen lakie­si­tyk­sen tarkoi­tus on turvata avolii­ton päät­tyessä molem­pien osapuol­ten oikeu­det. Uuden lain sään­nök­set koski­si­vat avopa­reja, jotka ovat eläneet yhteis­ta­lou­dessa vähin­tään viisi vuotta sekä avopa­reja, joilla on tai on ollut yhtei­nen tai yhtei­sessä huol­lossa oleva lapsi.

Mikäli avolii­ton purkau­tu­mi­sessa ajau­du­taan riita­ti­lan­tee­seen, omai­suu­den jako ei aina toteudu kohtuul­li­sesti. Nykyi­nen lain­sää­däntö ei ole pysty­nyt koko­naan pois­ta­maan ongel­mia ja sään­nök­set ovat seka­via.

Lakie­si­tyk­sen mukaan eron sattuessa kumpi­kin puoli­soista pitää edel­leen oman omai­suu­tensa. Tähän esitys ei puutu millään tavalla. Näin ollen avolii­ton myötä ei synny avio­lii­ton mukana tule­vaa avio-oikeutta. Kyseessä ei siis ole omai­suu­den ositus vaan omai­suu­den erot­telu.

- Uuden lain mukaan puoliso voi olla oikeu­tettu hyvi­tyk­seen toiselta, jos on esimer­kiksi kotona teke­mäl­lään työllä mahdol­lis­ta­nut toisen omai­suu­den kartut­ta­mi­sen. Käytän­nössä olen törmän­nyt tähän ongel­maan lukui­sia kertoa asian­ajo­työssä. Lapsia kotona hoita­nut on käyt­tä­nyt kaikki tulonsa perheen arki­me­noi­hin, kun toisen nimiin on kerään­ty­nyt kaikki omai­suus asun­nosta kodin elekt­ro­niik­kaan. Ei tieten­kään ole kohtuul­lista, että kotona lapsia hoita­nut jää erossa puille paljaille, Kataja linjaa.

- Vastaa­van­lai­sia kohtuut­to­muuk­sia on synty­nyt, kun toinen puoliso on raken­ta­nut tai remon­toi­nut toisen puoli­son nimissä ollutta asun­toa. Joku hyvi­tys tästä­kin kai kuuluu eroti­lan­teessa laskea, Kataja sanoo.

Edus­kunta äänes­tää halli­tuk­sen toden­nä­köi­sesti ensi viikon tiis­taina.

 Lisä­tie­toja:

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Sampsa Kataja, gsm 050 512 2571

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content